GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad januari (UPDATE)

Op maandag 24 januari kan je de maandelijkse gemeenteraad van thuis uit volgen. De gemeente streamt die live op YouTube. Met de coronamaatregelen verkiest de gemeente een digitale vergadering.

Dit is de rechtstreekse link naar de YouTube-livestream: https://youtu.be/_ZGdW5vjovw

(of klik op deze knop):

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Bekrachtiging burgemeestersbesluit over digitale raadsvergadering

Op 6 januari besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de coronasituatie. Dat besluit moet de gemeenteraad nu nog bekrachtigen.

3. Gouverneur keurde jaarrekening 2020 goed

De raad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van 16 december, waarin ze de jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW goedkeurt. Er waren daarbij wel een aantal bedenkingen van technische aard, die ze aan de algemeen directeur en de financieel directeur bezorgde.

4. Wijziging rechtspositieregeling personeel

De raad wordt gevraagd om de rechtspositieregeling voor het personeel aan te passen, o.a. over de meeneembaarheid van de privé-anciënniteit, de aanpassing eindejaarstoelage aan het sectoraal akkoord, vaderschapsverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof, verduidelijkingen en rechtzettingen.

5. Toetreding van Merksplas tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

Het provinciale bestuursakkoord voorzag erin om de regionale landschappen in de provincie Antwerpen gebiedsdekkend te maken. Een aantal gemeenten in de Kempen behoorden nog niet tot een regionaal landschap, oa de gemeente Merksplas.
Merksplas sluit zich nu dus aan bij het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN).

Dat kost de gemeente 0,25 euro per inwoner. Voor de gemeente zal Boris Kersemans (Leefbaar Merksplas) in de Algemene Vergadering zetelen, schepen Raf Verheyen (Leefbaar) in de Raad van Bestuur.

6 Rondvraag

De raadsleden krijgen de kans om het schepencollege vragen te stellen.

Vragen van N-VA Merksplas

6.1 Oversteekplaatsen / zone 30

In het verslag van de GAV van oktober wordt er nogmaals gevraagd naar de stand van zaken ivm de oversteekplaatsen aan de Molekenstraat en de Vredestraat. Komen die zebrapaden daar? Zo ja , Wanneer? 

In dat zelfde verslag lezen we dat men een vaste zone 30 niet meteen ziet zitten in de dorpskern , maar  er is wel een vraag over een uitbreiding in de tijdelijke zone 30 in de dorpskern. Er zou een vergadering hierover geweest zijn op 24/11 met AWV. Wat is daar het resultaat van? 

6.2 Coronamiddelen voor verenigingen

Wat is de stand van zaken ivm de verdeling van de middelen die men in het kader van Corona kreeg voor de verenigingen? Zijn die middelen al helemaal verdeeld? 

6.3 Hoevestraat

Wat is de stand van zaken ivm de gronden  in de Hoevestraat? 

6.4 Bestemming Markdal

We zagen dat jullie Markdal hebben gekocht. Er waren verschillende pistes die op tafel lagen om hier een nieuwe bestemming aan te geven. Kan u hier al wat meer duidelijkheid over geven? 

6.5 Openbaarheid briefwisseling

In de digitale wereld waar we nu nog harder in zitten dan voorheen, worden er  nog minder brieven geschreven en wordt er meer gemaild om zaken te melden, aan te kaarten enzovoort. We zouden dan ook willen vragen of de vragen die worden gesteld via mail aan burgemeester en schepencollege ook worden weer gegeven in de briefwisseling van het schepencollege. Is dat een mogelijkheid zodat wij als oppositie beter van alles op de hoogte kunnen zijn. In het decreet lokaal bestuur in artikel 290 kunnen we ook lezen dat alle uitgaande post moet worden opgenomen worden in het register. Wij zien niets van jullie uitgaande post. Kan dat ook worden aangepast in de toekomst?

Vragen van Groen Merksplas

6.6 Zone 30

In het verslag van de GAV lezen we dat de gemeente aan AWV heeft gemeld dat de tijdelijke zone 30 terug in dienst moet. Een uitbreiding van de tijdelijke zone 30 wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg met AWV, op 24 november 2021. We haalden eerder al aan om te bekijken om deze uit te breiden zodat de oversteekplaats aan de Spetter hier bij invalt. Wat is de stand van zaken? 

6.7 Integratiescan

We lazen op merksplas.NU de cijfers van Binnenlandse zaken i.v.m. de integratiescan.

29% vindt dat er te veel mensen met een verschillende achtergrond in de gemeente wonen, 24% wil liever geen buren met een andere herkomst. We lezen ook dat er zelden contact is: 78% van de inwoners slaat (bijna) nooit een praatje met iemand van een andere herkomst, 49% heeft geen nauwe collega’s met verschillende roots en slechts 9% van Merksplasse mensen heeft minstens wekelijks contact met mensen van niet-Belgische herkomst. 

Maar… 35% van de inwoners vindt ook dat mensen met verschillende achtergronden een verrijking zijn voor de gemeente en maar liefst 51% zou het nuttig vinden als er vaker ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd voor mensen met een verschillende achtergrond.

Deze cijfers verontrusten ons maar bieden ook kansen. Hoe interpreteert het gemeentebestuur deze cijfers?
Welke initiatieven worden er reeds genomen om het samenleven in Merksplas tussen verschillende nationaliteiten te verbeteren?
Welke initiatieven zullen er nog ontwikkeld worden om meer ontmoetingskansen te creëren tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond?
Wordt er actief ingezet om mensen met een andere nationaliteit (al dan niet ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente) te betrekken bij het  sociaal-culturele leven in onze gemeenschap?

6.8 Zonnepanelen op sociale woningen

Op het VRT-nieuws van 14 januari kwam aan het licht dat ruim een jaar na de oprichting van de coöperatieve vennootschap Aster en drie jaar na de aanpassing van de regelgeving voor zonnepanelen, er nog geen enkel zonnepaneel op een sociale woning woning ligt.

Intussen zijn er in Merksplas een aantal nieuwe sociale woningen in aanbouw of staan ze op de planning.  Worden hier al stappen genomen voor de installatie van zonnepanelen? Kan eventueel een partner als EBEM hier een rol in spelen? 

6.9 Buurten op den buiten

Er is een oproep gelanceerd vanuit de Koning Boudewijnstichting: Buurten op den buiten.

“Buurten op den Buiten” is een projectoproep voor financiële steun tot €5.000 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. Enkel gemeenten die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid zijn als plattelandsgebied komen in aanmerking en Merksplas is er daar 1 van. 

Is deze oproep gekend bij ons bestuur? Kan deze oproep zeer snel verspreid worden via de vrijetijdsdiensten? Ziet het bestuur zelf hier mogelijkheden om projecten te (laten) indienen? 

OCMW-raad

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Aanvraag erkenning assistentiewoningen

De OCMW-raad verleent goedkeuring om een erkenning aan te vragen voor de assistentiewoningen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

3. Gouverneur keurde jaarrekening 2020 goed

Eerder kwam dat besluit van de gouverneur ook al op de agenda voor.

4. Wijziging rechtspositieregeling personeel

De raad wordt gevraagd om de rechtspositieregeling voor het personeel aan te passen, o.a. over de meeneembaarheid van de privé-anciënniteit, de aanpassing eindejaarstoelage aan het sectoraal akkoord, vaderschapsverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof, verduidelijkingen en rechtzettingen.

5. Goedkeuring dadingsovereenkomst

Het Sociaal Huis bleek een aantal bouwgebreken te vertonen: aan de gevels, de gietvloer, waterinfiltratie). Nu wordt de gemeenteraad gevraagd de overeenkomst tot dading tussen DCA en het OCMW goed te keuren.

6. Rondvraag

Bron
graM

Reageer

Back to top button