GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad november

Op maandag 28 november kan je weer de gemeenteraad live komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering. Op een pc (of als je scherm breed genoeg is) vind je links een menu om sneller alles te doorbladeren.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de gemeenteraad die in oktober plaatsvond. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Gouverneur keurde Jaarrekening 2021 goed

Gouverneur Cathy Berx keurde de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas goed. De gemeenteraad neemt daar nu kennis van.

3-10. Algemene vergaderingen

De volgende dagen vinden een aantal algemene of buitengewone algemene vergaderingen plaats van verschillende intercommunales.

 1. IKA
 2. Pidpa
 3. IOK
 4. IOK Afvalbeheer
 5. Pontes
 6. CIPAL
 7. De Ark
 8. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

De gemeenteraad wordt telkens gevraagd de agenda van die vergaderingen goed te keuren en een gemeenteraadslid af te vaardigen om voor de gemeente die vergadering te volgen.

11. Extra-agendapunt N-VA

Oppositiepartij N-VA diende een extra agendapunt in voor deze raad. Je vindt het hieronder integraal:

Maak kennis met de wijkpost

Het eerste contact met de politie is vaak dat met de wijkagent. Zij onderhouden nauwe contacten met de bewoners en zorgen voor een goede en correcte openbare orde in de straat of buurt. Daarnaast staan ze ook in voor de veiligheid. De wijkagenten zijn zichtbaar en ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van onze gemeente.

In de nieuwsbrief van 27 oktober 2022 werd een interessant artikel aan onze wijkpost gewijd. Hierin worden onze vier wijkagenten voorgesteld. Inwoners kunnen ook op de website van de politie op zoek gaan naar wie zijn/haar wijkagent is.

Wanneer we aan onze burgers vragen of ze weten wie hun wijkagent is, krijgen we vaak het antwoord dat ze het niet weten. Het is daarom goed dat de vier wijkagenten werden voorgesteld in de nieuwsbrief.

De voorstelling in de nieuwsbrief is al een eerste stap in de goede richting, maar volgens ons kan dit verder gaan. Het zou namelijk goed zijn dat deze wijkagenten een vergadering beleggen met de burgers in hun bevoegd gebied. Tijdens dergelijke vergadering zouden burgers gerichte vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld over de inhoud van hun werk, verkeersproblemen die zich voordoen, enzovoort.

Gelet op:

 1. Het belang van het kennen van de wijkagent als aanspreekpunt;
 2. De belangrijkheid om de veiligheid en correcte openbare orde in de wijk te bespreken en in vraag te stellen.

Besluit:

Art 1: we vragen de burgemeester, als hoofd van de politie, de vraag te stellen aan de vier wijkagenten om een informatievergadering te organiseren voor onze burgers. Op deze vergadering kunnen de wijkagenten zichzelf voorstellen alsook hun werking. Burgers kunnen tijdens deze vergadering vragen stellen over onder andere veiligheid en de openbare orde in hun straat.

12. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

12.1 Verhoogde PFAS-waarden site brandweer

In de gemeentelijke Nieuwsbrief van 10 november lezen we over de voorzorgsmaatregelen die bewoners moeten nemen die binnen een straal van respectievelijk 100 of 500 m van de brandweerkazerne gelegen zijn. Onze vragen:

 • Hoe is dit naar de betrokken grondeigenaars gecommuniceerd?Komt er nog verder onderzoek?Hoe lang dienen deze maatregelen gehanteerd te worden?
 • Zijn er specifieke maatregelen nodig voor de scholen, kinderopvang, sportterreinen die allemaal binnen de perimeter vallen?

12.2 Enkele verkeersvragen

 • De uitbreiding van een zone 30 zijn jullie – voorlopig – niet genegen maar de komst van een fietsstraat in de Pastoor Ceulemansstraat zou wel bevraagd worden. Wat is de stand van zaken hierin? Werd dit al besproken en wat is de eventuele conclusie?
 • In de Leopoldstraat staan ter hoogte van de Albertstraat nog steeds geen verkeersborden die verbieden af te draaien (B2-borden). Wanneer komen deze?
 • We kregen melding dat de oversteekplaats ter hoogte van de Kapelstraat/Ossenweg als gevaarlijk ervaren wordt. Er passeren daar veel voetgangers en fietsers en deze steken net na een bocht over. Kan hier de verkeersveiligheid verhoogd worden?

12.3 Overeenkomst Kolonie

In de briefwisseling zagen we een brief terugkomen van de firma, die de honneurs waarnemen over een deel van Merksplas-Kolonie (open schuren, kapel, …) In het verleden gaven we al aan dat we het uit handen geven van dit stukje kolonie geen goed plan vonden. De overeenkomst werd intussen 2 keer stilzwijgend verlengd. Nu geeft de firma aan dat hun omzetcijfers van de samenwerking rood kleuren en de maandelijkse vergoeding vanaf 2023 met 745 ex. btw zal stijgen (+30%). Hoe gaan jullie dit aanpakken?

12.4 Groepsaankoop verkeersmateriaal

We zagen in Hoogstraten op de agenda van de gemeenteraad een agendapunt ivm de groepsaankoop van IOK voor “Raamovereenkomst verkeersborden, signalisatie, plooibare materialen en retro-reflecterende stickers”. Waarom hebben wij daar nog niets van gezien / doet Merksplas niet mee?

Vragen van N-VA Merksplas

12.5 Toegankelijke bushalte

Eerder hebben we al zaken gemeld over de toegankelijke bushalte. Deze halte lijkt niet zo toegankelijk te zijn dan dat ze zou moeten zijn. Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier? Komen er nog aanpassingen aan de bushalte? Wat is de timing hiervan?

12.6 Krolspaadje

Het Krolle Poajke werd door een nieuwe bouw een stukje versmald. Kan dit zo maar? Waren jullie op de hoogte dat dit zou gebeuren?

12.7 Nieuwe website

Een tijdje geleden werd er aangekondigd dat de gemeente een nieuwe website zal krijgen. Hebben jullie al een idee van wanneer deze zal worden gelanceerd? We merken namelijk dat de huidige website heel wat onjuiste informatie bevat.

12.8 Paal Doelenplein

In de briefwisseling konden we een brief van de bewoners van het Doelenplein lezen. De paal, waar we het al eerder over hadden, wordt door de bewoners als hinder ervaren. Gaan jullie nu wel in gesprek met de bewoners om een oplossing te zoeken?

12.9 Overeenkomst Kolonie

We zagen een brief van de GR-eventsgroup in de briefwisseling. Ze kaarten aan dat hun contract van 1 september 2017, dat afgesloten werd voor 48 maanden, steeds stilzwijgend wordt verlengd. Waarom gebeurt dit op deze manier?

Ze geven daarnaast ook aan dat door bepaalde factoren de financiële situatie niet langer haalbaar is (één van deze factoren is het einduur dat nu wordt gehanteerd aan de open schuren).  Ze stellen voor om de maandelijkse vergoeding van hun diensten vanaf 1 januari 2023 te verhogen met 745 euro (excl. BTW). Zijn jullie hierover reeds in gesprek gegaan? Welke invloed zal dit hebben op de begroting?

OCMW-raad

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad goed te keuren.

2. Gouverneur keurde Jaarrekening 2021 goed

Gouverneur Cathy Berx keurde de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas goed. De OCMW-raad neemt daar nu kennis van.

3. Buitengewone Algemene Vergadering IOK 

De OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van die vergadering goed te keuren en een raadslid af te vaardigen om die vergadering te volgen.

4. Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals 

Mensen die het moeilijk hebben om hun elektriciteit of aardgas te betalen, kunnen al jaren die vooraf betalen met budgetmeters. Dat gebeurt op een oplaadpunt. In Merksplas kan dat in het Sociaal Huis. Voor de vergoeding voor die oplaadpunten nu een nieuwe overeenkomst opgesteld met de OCMW’s.

5. Buitengewone Algemene Vergadering De Ark 

De OCMW-raad wordt gevraagd de agenda van die vergadering goed te keuren en een raadslid af te vaardigen om die vergadering te volgen.

6. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button