GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad november (UPDATE)

Op maandag 29 november kan je de maandelijkse gemeenteraad van thuis uit volgen. De gemeente streamt die live op YouTube. Met de coronamaatregelen verkiest de gemeente een digitale vergadering.

Maandag kan je met deze link https://www.youtube.com/watch?v=Sug0b6gzzF8 de gemeenteraad volgen op het schermpje dat je kiest.

Hieronder vind je alvast de agenda van de vergadering.

Openbaar

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de gemeenteraad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Overdracht beheer van het gebouw van de assistentiewoningen aan het OCMW

De gemeente bouwt assistentiewoningen boven het toekomstige Ebem-kantoor in de Leopoldstraat. Het beheer van het gebouw zal dan gebeuren door het OCMW. Dat baat al langer bejaardenwoningen en -flats uit.

3. Bekrachtiging burgemeestersbesluit over digitale raadsvergaderingen

Op 23 november besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de corona-situatie. Dat besluit moet de gemeenteraad nu nog bekrachtigen.

4. Elektriciteitsbedrijf Merksplas EBEM. Waarborg lening

Als de gemeenteraad dat goedkeurt, zal de gemeente borg staan voor het krediet van 1.625.000 euro dat Ebem bij Belfius is aangegaan. Die moet dienen voor de financiering van het ‘MIG6’-project en voor de opvang van ‘de liquiditeitsbehoeften’: beschikbaar geld dat Ebem nodig heeft om normaal te kunnen functioneren.

5. Samenwerkingsovereenkomst Davidsfonds zomerzoektocht 2022

De gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaan samen met Land van Mark en Merkske en Toerisme Provincie Antwerpen een overeenkomst aan met het Davidsfonds. Hun Zomerzoektocht in de zomer van 2022 komt hierheen, en dat betekent flink wat promotie voor de streek.

6. Buitengewone algemene vergadering IOK

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen IOK ondersteunt de 29 aangesloten gemeenten (waaronder Merksplas) met bijvoorbeeld industrieel en sociaal grondbeleid, maar ook een hele waaier van ondersteunende diensten: een intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening. De raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 17 december goed te keuren en Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente af te vaardigen.

7. Buitengewone algemene vergadering IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer zorgt voor de afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam materialenbeheer. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 17 december goed te keuren en Jan Quirijnen (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente af te vaardigen.

8. IKA

IKA is de Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december goed te keuren. Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas) zou de gemeente daarop vertegenwoordigen.

9. Pidpa

PIDPA is de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december goed te keuren. Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas) zou de gemeente daarop vertegenwoordigen.

10. Pontes

Pontes is de intergemeentelijke vereniging die de crematoria beheert. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 december goed te keuren. Koen Staes (Leefbaar Merksplas) zou de gemeente daarop vertegenwoordigen.

11. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GOL

De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 december goed te keuren. Kris Luyckx (Leefbaar Merksplas) zou de gemeente daarop vertegenwoordigen.

12. Cipal

Cipal is het Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 december goed te keuren. Jan Quirijnen (Leefbaar Merksplas) zou de gemeente daarop vertegenwoordigen.

13. Deelname aan deelwerking onroerend erfgoed binnen Erfgoed Noorderkempen

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziet dat de zorg voor het Onroerend Erfgoed (monumenten, landschappen en archeologie) op het lokale beleidsniveau kan worden verankerd. De gemeenten Arendonk, Merksplas, Hoogstraten en Ravels willen in dit kader toetreden tot de ‘deelwerking onroerend erfgoed’ van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. Het gaat om de opstart van een werking rond bouwkundig erfgoed in de vier gemeenten. Die vier voorzien dan samen ook middelen om een erfgoedmedewerker bouwkundig erfgoed aan te werven.

14 Rondvraag

Onder dit agendapunt krijgen de raadsleden de kans om vragen te stellen aan het schepencollege. De volgorde van de vragen wordt nog door de voorzitter vastgelegd. Later op de week kan je in een update die vragen hier lezen.

Agendapunten van de N-VA-fractie

14.1

Is het nodig om bijkomende maatregelen te nemen ten gevolge van Corona in onze gemeente? 

14.2

Het schoolrouteplan zou na de herfstvakantie verdeeld worden in de beide scholen. Hoe is dit verlopen? Zijn er nu al grote verschillen te zien in hoe kinderen naar de school komen?  Zijn er bijkomende vragen van ouders hierover geweest? 

14.3

Door corona moet men (liefst) een afspraak maken als u bij de politie moet zijn. Ook kan je online vanaf oktober een klacht neerleggen of een aangifte doen.  

We hebben hier de volgende vragen over: 

 • Loopt dat online platform goed? Wie maakt daar vooral gebruik van? 
 • Door nu meer te werken op afspraak , kan men dan het werk anders organiseren?  Kan men daardoor andere taken op zich nemen? 
 • Meer blauw op straat… voor ons een belangrijke zaak. Onze wijkagenten kregen een paar jaar geleden al een elektrische fiets om ook zo in de ‘ uithoeken ‘ van Merksplas zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.  Hoe verloopt dat? Wat is jullie visie over meer blauw op straat? Vinden jullie dat er voldoende blauw op straat is of kan hier nog verandering in gebracht worden? 

Agendapunten van de Groen-fractie

14.4

We lazen in het verslag van het schepencollege van 26/10 over de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor het perceel omgevingswerken aan de assistentiewoningen. Wij vroegen de ontwerpen, werkplannen enz. op om deze te kunnen bekijken. We hebben daar een aantal vragen bij: 

 • Vanwaar de keuze om de rijrichting van Albertstraat te wijzigen? 
 • We zien jammer genoeg opnieuw veel verharding. Waarom niet meer groen en minder beton voorzien?
 • Hoe kwam dit plan tot stand? Werden er meerdere voorontwerpen/plannen gemaakt?

14.5

In het verslag van de jeugdraad van 23/10 staat dat er melding gebeurde van het gebruik van harddrugs in de toiletten van ‘t Hofeind door jongeren die geen Covid Safe ticket hadden en daar zijn gaan rondhangen. Het ging hier niet over jongeren van Merksplas. Hoe is dit aangepakt? Ook al zijn dit geen jongeren van Merksplas, ook dan moeten we toch kort op de bal spelen. Blijkbaar waren er wel wat problemen die avond? 

14.6

Intussen is het november en de vorige maanden werden heel wat zaken aangehaald die besproken zouden worden op de GAV. We zien echter slechts drie verslagen van 2021 online. Ook van de Gecoro vinden we slechts 1 verslag van dit jaar. Ondanks de bezorgdheden die in november 2020 op tafel werden gelegd samen met de hoop op een betere samenwerking. Kan hier opnieuw actie ondernomen worden? 

14.7

In verslag van college staat een beslissing tot intrekking gunning + stopzetting en heraanbesteding i.v.m. de zorgverlening in 13 assistentiewoningen. Kan hier een woordje uitleg over gegeven worden? 

14.8

We kregen melding van een bezorgde bewoner dat het verkeer op de Goordijkstraat vaak te snel rijdt, ondanks een beperking van 50 km/uur. Bovendien komen daar ook een aantal bospaadjes op de straat uit. In de Vaartstraat, Pannenhuisstraat en Veldenbergstraat werden wegversmallingen aangelegd. Kan dit ook bekeken worden voor de Goordijkstraat?

14.9

Wie is verantwoordelijk voor herstellingen en/of onderhoud op de Kolonie (straatverlichting, bezoekerscentrum, nutsvoorzieningen, parking e.d.)? Hoe gebeurt melding en opvolging van defecten, herstellingen, onderhoud?

 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

Eerst ligt er het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad ter goedkeuring. De raadsleden kunnen opmerkingen maken bij het verslag voor het wordt goedgekeurd.

2. Minimale levering aardgas winterperiode

Het OCMW stapt in het systeem van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter voor de winterperiode van 1 november 2021 tot 31 maart 2022, volgens de modaliteiten zoals bepaald in het Energiebesluit en volgens de modaliteiten voorgesteld door de sociale dienst.

3. Assistentiewoningen Leopoldstraat 10-12

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om

 • het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de groep van assistentiewoningen goed te keuren, en ook
 • het ontwerp van terbeschikkingstellingsovereenkomst voor een assistentiewoning, en
 • de dagprijzen per assistentiewoning vast te stellen.

Kandidaat-bewoners kunnen zich vanaf nu inschrijven via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Die inschrijvingen zullen afgesloten worden op 31 januari 2022. Vervolgens wordt op basis van lottrekking de volgorde van de wachtlijst(en) bepaald. De assistentiewoningen zullen worden toegewezen in volgorde van de wachtlijst, m.a.w. de eerste persoon op de wachtlijst heeft de eerste keuze van assistentiewoning.

Na 31 januari 2022 kan er uiteraard ook nog ingeschreven worden, maar dan wordt de volgorde van de wachtlijst verder bepaald door de chronologie van de inschrijving op de wachtlijst. Het OCMW voorziet een info-avond op dinsdag 14 december in de podiumzaal van GC De MARc/kT.

4. Overeenkomst voor precair gebruik van een doorgangswoning (Schuttershofstraat 13 bus 2 – Industrieweg 7)

Het OCMW heeft 2 doorgangswoningen (in de Schuttershofstraat 13 en Industrieweg 7) en 1 HUB (Gildestraat 1). Die laatste is een regionale doorgangswoning (georganiseerd via Welzijnszorg Kempen). Het is wenselijk om de overeenkomsten voor precair gebruik van al deze woningen op elkaar af te stemmen.

Een overeenkomst van precair gebruik kan je omschrijven als een overeenkomst waarbij een eigenaar van een onroerend goed (bijv. gebouw of grond) het genot van dat goed al dan niet tegen een prijs toelaat aan een ander, maar zich ook het recht voorbehoudt om op ieder ogenblik terug over het goed te kunnen beschikken.

Door die afstemming zou het bezettingsrecht voor de plaatselijke doorgangswoningen gradueel verhoogd worden vanaf maand 5, zoals dat ook het geval is bij de HUB.

5. IOK. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen IOK heeft doel de 29  aangesloten gemeentebesturen (waaronder Merksplas) te ondersteunen met bijvoorbeeld  industrieel en sociaal grondbeleid, maar ook een hele waaier van ondersteunende  diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst,  veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische  dienstverlening. De raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van  17 december 2021 goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente te  mandateren.

6. Extra agendapunt

De N-VA-fractie diende nog dit voorstel in over de aanpassing van het huishoudelijk reglement bij de huurovereenkomst van de bejaardenwoningen van het OCMW. De motivatie hiervoor vind je elders op onze website.

Overwegende:

 • Het art 6.34 van de Vlaamse Codex Wonen duidelijk is over het verhuizen naar een woonzorgcentrum
 • De administratieve kant van de opzegging zo eenvoudig en duidelijk mogelijk moet zijn

Voorstel tot besluit:

Art 1:  we passen Art 29 uit het huishoudelijk reglement aan als volgt:

Het staat iedere bewoner vrij om de flat  of woning definitief te verlaten mits een opzegtermijn van 3 maanden die aanvangt de eerste dag van de maand volgend op de opzeg. De bewoner dient deze opzeg schriftelijk aan het OCMW richten. Er is een uitzondering voor zij die naar een woonzorgcentrum verhuizen of gebruik gaat maken van een woonondersteuning bij een aanbieder van niet rechtstreekse toegankelijke zorg of ondersteuning als bepaald door de Vlaamse regering. Zij zullen maar 1 maand opzeg moeten doen. De bewoner dient deze opzeg schriftelijk aan het OCMW te richten. 

En passen dit ook toe op de huishoudelijke reglementen van de seniorenflats en woningen in  de Kernlindendijk. 

Rondvraag

De raadsleden kunnen het vast bureau vragen stellen.

 

Bron
graM

Reageer

Back to top button