GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad

Op maandag 27 september kan je in GC De MARc/kT de maandelijkse gemeenteraad bijwonen. Hieronder vind je alvast de agenda.

Als je wil komen kijken, moet je je wel eerst aanmelden met een mailtje. Dan ben je welkom vanaf 20 uur in de zaal.

Openbaar

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer.

De burgemeester-voorzitter opent de gemeenteraad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd wordt bij een agendapunt, moet die dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Eventueel kunnen er opmerkingen gemaakt worden bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Vervolgens wordt dat goedgekeurd.

2. Gouverneur vernietigt gemeenteraadsbesluit over rapport Audit Vlaanderen

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur waarin ze het besluit vernietigt van de gemeenteraad van 31 mei over de kennisname van het ‘Rapport Thema-audit monitoring meerjarenplan’.

De N-VA- en de Groenfractie dienden een klacht in bij de gouverneur omdat dat rapport in de besloten vergadering werd behandeld in plaats van in openbare vergadering. De gouverneur volgt hen daarin, en vernietigde daarom dat raadsbesluit.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) argumenteerde op die gemeenteraad dat in het rapport van Audit Vlaanderen bemerkingen stonden die raakten ‘aan de persoonlijke levenssfeer van de betreffende diensten’. Gouverneur Cathy Berx maakt daar komaf mee: “In een klein bestuur als Merksplas kan de financiële dienst weliswaar bestaan uit een beperkt aantal personen, maar het valt niet in te zien hoe de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personeelsleden geraakt zou kunnen worden door hetgeen vermeld staat in het rapport.”

3. Rapport thema-audit monitoring meerjarenplan. Kennisname.

De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport dat Audit Vlaanderen opmaakte over de opvolging van het meerjarenplan 2020-2025. Een aantal pijnpunten worden blootgelegd en een aantal verbeteracties worden voorgesteld.

Zo vond Audit Vlaanderen dat de gemeente in het voorjaar 2021 nog niet beschikt over een gestructureerde aanpak voor organisatiebeheersing. De rapportering moet normaal gebeuren vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar, en in 2020 gebeurde dat pas in september. Audit Vlaanderen vond ook dat de doelstellingen, de actieplannen en de acties van het meerjarenplan onduidelijk zijn, zodat ‘het moeilijk is om te evalueren in hoeverre die zijn gerealiseerd’.
‘Heldere afspraken over en degelijke instrumenten voor de ambtelijke en politieke opvolging van een rapportering over de uitvoering van het meerjarenplan ontbreken.’ Dat zou de dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen in het gedrang kunnen brengen, ‘omdat het management en het politieke niveau niet over voldoende informatie en instrumenten beschikken om dat adequaat te kunnen bijsturen.’

4. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2021

Vóór het derde kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar over de uitvoering van het meerjarenplan voorgelegd aan de raad.

5. Financiële steun aan het Rode Kruis Vlaanderen

De gemeente schenkt een toelage van 8.659 euro (één euro per inwoner) aan het Rode Kruis voor het Noodfonds ‘Watersnood Wallonië – juli 2021’. Het college nam die beslissing al begin augustus, maar die moet nog door de gemeenteraad bekrachtigd worden.

6. Kennisname van het budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus

De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het budget 2022 van de Kerkfabriek St. Willibrordus. Die werd eerder goedgekeurd in de kerkraad.

Voor de ontvangsten en uitgaven in 2022 ging de kerkfabriek daarbij uit van de cijfers van 2020. De exploitatieontvangsten bedragen 31.316 euro, ietsje meer dan in het budget 2021 voorzien werd. De omhalingen zouden wat minder opbrengen, maar de inkomsten van vieringen en de huurinkomsten zorgen waarschijnlijk voor meer ontvangsten.
Er zou voor 2022 een exploitatietekort zijn van 3.522 euro, maar door de overschotten van vorige jaren, blijft er een totaal exploitatie-overschot van een kleine 50.000 euro. De gemeente hoeft dus niets bij te dragen voor 2022.

7. Interlokale samenwerkingsovereenkomst ‘Land van Mark en Merkske

De gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Merksplas en de stad Hoogstraten willen samen met met de vzw’s, verenigingen, respectievelijk werkgroepen voor toerisme een interlokale samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Die zou het toerisme en de recreatie van de regio moeten bevorderen als een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. De gemeenteraad moet die overeenkomst nog goedkeuren.

8. Open oproep voor de concessie van de Aardappelkelder van de Grote Boerderij van Merksplas Kolonie.

De gemeente zoekt kandidaat-exploitanten voor de Aardappelkelders om er een kleinschalige, artisanale, landbouw-gerelateerde streekproductie korte keten op te zetten met een concessieovereenkomst voor 25 jaar. Voor die open oproep stelde de gemeente een leidraad op, die de gemeenteraad moet bekrachtigen.

Met die leidraad worden geïnteresseerden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen. De kernvoorwaarden zullen verder uitgewerkt worden in een uiteindelijke definitieve overeenkomst tussen de gemeente en de partner. Kandidaten moeten de aard en de grootte van hun maandelijkse vergoeding aangeven voor de concessie. Een ander criterium (dat voor 40% weegt) is de projectorganisatie en de conceptvisie. Naast de artisanale verwerking van landbouw-gerelateerde producten, moet er ook aandacht gaan naar duurzaam toerisme, de geschiedenis van de plek, de totale kwaliteit van de omgeving. Ook moet de samenwerking met de gemeente, de andere uitbaters en de gebruikers uitgeschreven worden.

9. Aankoop grond voor de bouw van een nieuw politiegebouw

De politiezone Noorderkempen is van plan om een stuk bouwgrond aan te kopen. Dat ligt aan de Gelmelstraat in Hoogstraten. Daar zou een nieuw politiegebouw komen. De gemeenteraad neemt kennis van het dossier.

10. Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid rond de verdere aanpak van de bronopsporing

De gemeente sloot (ook namens Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog) een samenwerkingsovereenkomst af met Vlaanderen rond de bron- en contactopsporing. Daarvoor zorgt de Eerstelijnszone Kempenland. Sinds eind augustus wordt de contactopsporing niet meer ondersteund. Tot en met 15 oktober kan nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.

11. Extra agendapunt fractie Groen

Voorstel: Merksplas tekent in op het lokaal energie- en klimaatactieplan.

Vlaamse gemeenten die het burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen kunnen ook intekenen op het lokaal energie- en klimaatpact. Daarin staan de wederzijdse engagementen duidelijk beschreven en de gemeente kan financiële ondersteuning krijgen voor het realiseren van één van de vier pijlers van het pact (vergroening, energie, (deel)mobiliteit en ontharding). (Het volledige voorstel vind je in onze opinierubriek)

Rondvraag

De raadsleden kunnen aan het schepencollege onder dit agendapunt nog vragen stellen. Hieronder vind je ze.
(n.v.d.r. de precieze volgorde waarin deze agendapunten vanavond besproken worden, kan verschillen)

Van Groen Merksplas:

 1. We zagen dat ook op Heiseneinde aan het kapelletje de asfalt werd verwijderd en vervangen werd door beton. Was dit oorspronkelijk mee opgenomen in de werken van Heiseneinde/Goordijkstraat? In de gemeenteraad werd hier alleszins niet over gesproken.
 1. Deze zomer moesten veel jeugdverenigingen op zoek naar bijkomende terreinen voor kampen. Niet alleen Covid maar ook de overstromingen zorgden voor bijkomende zoektochten in extremis. Zijn er door deze 2 extreme omstandigheden nog bijkomende kampen naar de Kolonie gekomen? 
 1. Vorig jaar liep er met de omleidingen naar aanleiding van Merksplas Kermis wel wat mis. Handelaars waren zonder voorafgaande communicatie absoluut niet bereikbaar op de Dag van de Klant. Ook dit jaar is er opnieuw Weekend van de Klant op dat moment. Is er al overleg geweest met de handelaars? Werden zij op de hoogte gebracht van omleidingen / wegafsluitingen? 
 1. Kermis: vorig jaar was er een circulatieplan voor de kermis maar ook een route langsheen de kermis voor fietsers en wandelaars. Vooral dit alternatief werd positief ervaren. Wordt dit opnieuw voorzien?
  Welke maatregelen worden er nu genomen op de verschillende locaties? 
 1. Momenteel is er een zeer interessant archeologisch onderzoek bezig op de velden tussen Opstal en Kleirytse Driesen. Merksplas blijkt verder terug te gaan in de geschiedenis dan eerder werd aangenomen. Gaat hier nog iets mee gebeuren? Worden de gevonden ‘schatten’ nog aan het brede publiek voorgesteld? 
 1. Kan de fietsstalling aan de sporthal opnieuw bekeken worden? Er staan nu extra rekken tegen de draad van het tennisveld maar hierdoor is de doorgang veel te smal. Op deze manier kan men niet beide rekken gebruiken.
 1. We zagen dat er in de Kolonie een leiding doorheen de grachten loopt. De leiding vertrekt vanuit de Grote Boerderij tot ergens aan de Kunstvrienden? Kunnen jullie toelichting geven hierover? 
 1. Kan de verkeerssituatie in de Leest eens grondig bekeken worden?  Het huidig verkeersbeeld doet vermoeden dat men op een voorrangsweg rijdt, terwijl hier wel voorrang van rechts geldt. Zou de voorrang van rechts niet beter in beeld gebracht worden met wegmarkeringen of borden? 
 2. In CBS van 27/07 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van 4 gebouwen met in totaal 36 KMO-units en bijhorende aanleg van toegangswegen, verhardingen en parkeerplaatsen – Veldenbergstraat & Industrieweg. Dit gaat opnieuw een stevige impact hebben op Merksplas en het verkeer. Waar zijn de adviezen van onze adviesraden? Opnieuw werden deze niet betrokken.

Van N-VA Merksplas:

 1. In het schepencollege van 31/8 kunnen we lezen dat er een huurovereenkomst wordt afgesloten met het depot Weelde voor opslag van technische dienst of verenigingen. Was daar nood aan? Hoe gaat dat praktisch verlopen ? En was er geen mogelijkheid in Merksplas zelf om iets te huren? 
 1. In de briefwisseling zagen we een brief die handelde over problemen met GR events ivm het niet nakomen van de afspraken, het niet poetsen van de kapel,…. Wat is de mening van het bestuur over deze zaak? Hebben jullie al contact gehad met GR events en wat was hun antwoord? Hoe staat het in zijn algemeen met de (on)tevredenheid van GR events over de verhuur van de kapel? Hoe kunnen dit soort problemen worden verholpen in de toekomst?
 1. We merken op in het reglement van de bejaardenwoningen van de gemeente dat men enkel een opzeg van 3 maanden kan doen  en dit schriftelijk. Maar owv plotse medische redenen kan het ook wel eens zijn dat men vrij plots moet worden opgenomen in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld. Het is dan tot op heden zo dat men en de bejaardenwoning moet betalen en het woonzorgcentrum. Voor vele is dat een zware kost. 
  Men kan een uitzondering vragen mits gemotiveerd verzoek en enkel de OCMW-raad is bevoegd om de uitzondering toe te staan. 
  Is dit voldoende bekend bij de mensen die dit ondertekenen? Wordt dit op voorhand goed doorgesproken? 
  En zou het niet mogelijk zijn dat dit  kan worden aangepast in het huishoudelijk reglement? Mits een duidelijk medisch attest zou dit toch wel moeten verholpen worden. 
 1. De kermis komt er bijna aan. Hoe wordt alles georganiseerd?  Waar wordt er gewerkt met een CST?  Waar staan de kermiskramen nu dat men het plein voor de kerk ook gebruikt voor de werken aan een appartement in het dorp? Hoe wordt alles gecommuniceerd naar de burgers, organisatoren, kermiskramen,… 
  Wordt er dit jaar een geluids-en lichtarm momentje voorzien op de kermis ? 
 1. Stand van zaken:
  – Is er al nagedacht hoe men de regenboogkleuren meer gaat aanbrengen  in het straatbeeld? 
  – Al enkele jaren geleden is er ook beslist dat men de nutskasten ging aanpakken met kunst, oude foto’s,… wat is hier de stand van zaken van? Wordt hier nog verder aan gewerkt? 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad goed te keuren. Een voorstemmer wordt gekozen. Die moet bij stemming als eerste stemmen, waarna de andere raadsleden één voor één hun stem uitbrengen. De voorzitter stemt als laatste. Eventuele opmerkingen worden besproken en aan de algemeen directeur doorgegeven.

2. Kennisname besluit van de gouverneur tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Merksplas de dato 31 mei 2021 houdende ‘rapport thema-audit monitoring meerjarenplan. Kennisname.

De fracties N-VA en Groen hebben klacht neergelegd bij het administratief toezicht omwille van de behandeling van het rapport van de thema-audit ‘opvolging meerjarenplan’ in besloten vergadering in plaats van in openbare vergadering. De Gouverneur is hen gevolgd en heeft het desbetreffende raadsbesluit vernietigd.

3. Rapport thema-audit monitoring meerjarenplan. Kennisname.

De raad neemt kennis van het door Audit Vlaanderen opgestelde rapport naar aanleiding van een thema-audit over de opvolging van het meerjarenplan. Een aantal pijnpunten worden blootgelegd en een aantal verbeteracties worden voorgesteld.

4. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2021.

Minstens voor het einde van het derde kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar over de uitvoering van het meerjarenplan voorgelegd aan de raad.

Rondvraag

Ingevolge artikel 31 en artikel 74 van het decreet lokaal bestuur en artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad krijgen de raadsleden de mogelijkheid aan het vast bureau vragen te stellen.

Groen Merksplas stelt deze vragen:

 1. Momenteel voorzien de huurcontracten van de flatjes geen mogelijkheid om bij medische redenen een vervroegde stopzetting mogelijk te maken. Op deze manier krijgen mensen een extra zware opdoffer te verwerken. Kan dit aangepast worden zodat in de toekomst mensen hier wel beroep op kunnen doen? Hoe zien momenteel de wachtlijsten er uit voor flatjes, serviceflats en het rusthuis? 
 2. De digitalisering maakt het leven voor velen makkelijker. Helaas is er ook een groep die het hierdoor nog moeilijker krijgen. We lazen dat 27 OCMW’s van het werkingsgebied van Welzijnszorg Kempen op de sociale dienst een steeds groter wordende administratieve druk ervaren, zowel voor als door andere organisaties. De werklast steeg daardoor enorm in alle OCMW’s. Wat zijn de ervaringen in Merksplas bij het OCMW?

Besloten zitting

12. Aanwijzing waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar.
13. Ontwerpakte grondafstand (1a 85ca)- Heybleuken. Goedkeuring.
14. Ontwerpakte grondafstand (1a 23ca)- Scarphoutdreef. Goedkeuring.

Reageer

Back to top button