Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad april

Op maandag 22 april vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. De trap op, en je vindt achteraan in de zaal een stoel. Er staat zelfs een flesje water klaar!

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van februari. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2-4. Overeenkomsten met Aquafin

Het vuilwaterafvoer van Zondereigen moet op termijn aangesloten worden op het waterzuiveringsstation van Merksplas. Daarvoor is er nog een pompstation nodig aan de Strikkeweg. Aquafin zal dat aanleggen. Verschillende overeenkomsten liggen vandaag op tafel:

 • een verkoopbelofte voor de nodige 117 m² grond, met een kostprijs van pakweg 1150 euro
 • een erfdienstakte, waardoor Aquafin jaarlijks 25 euro betaalt
 • voor de werken heeft Aquafin ook tijdelijk een terrein nodig voor grondverbetering. Daarvoor betaalt het een vergoeding van 115 euro.

5. Rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0

Merksplas keurde in ’21 en ’22 beide pacten van de Vlaamse Regering goed. De gemeente moet elk jaar bij het Agentschap Binnenlands Bestuur een inhoudelijk voortgangsrapport indienen. Dat is nu klaar.

Eerst worden er een aantal acties opgesomd die de gemeente ondernam rond o.a. afval (met bijv. de ploeg Mooimakers), groenprojecten (met de vrijwilligers die de paddenoverzet realiseren aan Eindepoel, Behaag de Kempen waar het voorbije jaar 62 particulieren aan deelnamen, het nieuwe ontmoetingsplein aan de Pastoor Ceulemansstraat, een bijenhotel in Qworzó, de aanleg van plantvakken op de Markt en van een zonneborder aan het kerkhof…

Verschillende gemeentediensten werkten ook acties uit van het gemeentelijk Klimaatplan 2030 rond duurzaamheid, energie en klimaat.

En dan zijn er nog de streefcijfers die het Lokaal Energie- en Klimaatplan LEKP vooropstellen rond vergroening, energie, mobiliteit en regenwater, bijv.:

 • 1 boom extra per Vlaming tegen 2330
  Daarvoor is het streefcijfer dat er 855 bomen per jaar bijkomen. In Merksplas kwamen er in ’23 226 bomen bij, waardoor we nu in totaal 3011 van de 8555 nodige bomen tegen 2030 plantten. In 2023 plantte de groendienst 89 bomen aan. Daarbij kochten inwoners 41 bomen aan via Behaag onze Kempen. Een imker plantte 77 bomen aan. VBS Yugro zorgde voor 19 extra bomen.
 • 1 extra natuurperk per 1000 inwoners tegen 2030
  Met de zes extra aangelegde natuurgroenperkjes vorig jaar (Past. Ceulemansstraat, in Qworzó rond het bijenhotel, de borders op de Markt, de zonneborder op het kerkhof, en het inzaaien van akkerbloemen op de parking aan de Kolonie) zitten we nu al aan de nodige negen perken.
 • twee elektrische deelwagens per 1000 inwoners
  Daarvan zijn er dus tegen 2030 17 nodig. Er zijn al twee particuliere autodeel-intiatieven, en de gemeente leent twee wagens uit.
 • 1 m² ontharding per inwoner tussen 2021 en 2030
  Zo moet er op termijn 8555 m² onthard worden.
  In 2021 werd er bij Qworzó 850 m² onthard. In 2022 sloopte een particulier 7256 m² aan bedrijfsgebouwen en -verharding. VBS Yugro onthardde in 2023 1044 m², de gemeente in totaal een 230 m² door meer ruimte aan bomen te geven. Zo zitten we in totaal aan 9110 m².

Na de gemeenteraad proberen we nog de hele lijst te publiceren.

6-21 Algemene vergaderingen

Er zijn nog heel wat vergaderingen in mei en juni van verenigingen waarvan de gemeente deel uitmaakt. Daarvan moet telkens de agenda goedgekeurd worden. Ook moet de gemeente iemand ernaar afvaardigen.
Zo o.a. voor

6. IVEKA, waar Kris Luyckx (Leefbaar) naartoe zou gaan
7. Kempische Heerd, met Monique Quirynen (Leefbaar)
8. Fluvius OV, met Jef Van Accom (Leefbaar)
9-19. Door de komst van één enkele woonactor voor o.a. onze gemeente, zijn er nog heel wat knopen te ontwarren voor Woonmaatschappij De Noorderkempen. Zo moeten bijv. de aandelen gesplitst worden tussen de Woonboog en de Noorderkempen, die vroeger samen in dit werkingsgebied aan het werk waren. Dat vergt flink wat beslissingen en machtigingen. Monique Quirynen volgt dat op.
20. Fluvius, waar Jef Van Accom naartoe gaat
21. IKA, met Annie Verheyen (Leefbaar)

22-23 Interlokale Vereniging Noorderkempen

22. Aanpassing overeenkomst met statutaire draagkracht. Merksplas, Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel werken onder die naam al sinds 2014 samen. Intussen kreeg het ILV ruimere opdrachten: aanvankelijk werkte ze rond sociale economie, nu ook rond jongerenwelzijn, digitale inclusie, geïntegreerd breed onthaal. En ook wijzigde het wetgevend kader rond gemeentelijke samenwerking. Daarom komen er nu aanpassingen aan de oorspronkelijke overeenkomst.
23. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van de ILV Noorderkempen

24. Aankoopcentrale IGEMO

Die aankoopcentrale heeft een groepsaankoop voor duurzame voertuigen. De gemeente wil daar gebruik van maken en bereidde een toetredingsovereenkomst voor.

25. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

25.1 Veiligheid jeugdfuiven

We lezen in het verslag van de jeugdraad dat er een grote bezorgdheid is rond de veiligheid op jeugdfuiven. Voor elke fuif moet een aanvraag gebeuren met ook het aangeven van een veiligheidsploeg. Blijkbaar gebeurt dit niet consequent en is men nu bezorgd na enkele incidenten. Waarom gebeurde er geen controle op de aanvragen?

25.2 Toegankelijkheid gemeentehuis

In de briefwisseling lazen we een brief van een inwoner die uit ervaring kloeg over de beperkte toegankelijkheid van het gemeentehuis. Er zijn klachten rond de bereikbaarheid door lastige deuren, te kleine liften, geen rolstoel beschikbaar… Welke gevolgen zijn hier aan gegeven?

25.3 Nog actieve pachters?

Naar aanleiding van een eerdere vraag werden in februari de verschillende pachters van onze landbouwgronden (gemeente en OCMW) aangeschreven. Zij dienden voor 1 april aan te tonen dat zij nog actief landbouwer zijn. Wat zijn de resultaten van dit schrijven? Welke stappen volgen nu?

25.4 Wegdek Heiseneinde

Een tijd geleden kaartten we de slechte staat van het wegdek aan het begin van Heiseneinde aan. Er werd toen gezegd dat hier spoedig een oplossing aan zou worden gegeven. Waarom werd hier nog geen actie ondernomen?

Vragen van N-VA Merksplas

25.5 Aziatische hoornar

De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse soort, wat betekent dat ze hier is verzeild geraakt en mogelijk problematisch is voor onze natuur, landbouw en onze volksgezondheid. De Aziatische hoornaar is hier ondertussen gevestigd en uitroeien lukt niet meer.

We moeten ermee leren omgaan en de overlast zo laag mogelijk houden. Daarom worden er in het voorjaar in heel Vlaanderen selectieve vallen geplaatst om ontwakende koninginnen af te vangen en zo nieuwe nesten te vermijden.

Wat gaat Merksplas doen om dit probleem aan te pakken? 

25.6 Toegankelijkheid gemeentehuis

In de briefwisseling zagen we een brief i.v.m. de bezorgdheid rond de toegankelijkheid van het gemeentehuis. We hebben deze bezorgdheid ook al eerder geuit. In de begroting zagen we dat er 2 nieuwe deuren ingeschreven staan voor het gemeentehuis en het gemeenschapscentrum. Is er al een zicht op de plaatsing van deze deuren? Over welke deuren gaat het dan precies? Zijn die nu wel toegankelijk voor iedereen? 

Het tweede probleem was de lift aan het onthaal. Een elektrische rolstoel kan niet op de lift. Kan ook hier een oplossing voor gezocht worden, zodat de diensten voor iedereen toegankelijk zijn in de toekomst?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2-12 De Noorderkempen

Hierboven bespreekt de gemeenteraad de verschillende stappen om de gelden van de Woonboog en de Woonmaatschappij De Noorderkempen te ontwarren. Die staan ook op de agenda van de OCMW-raad.

13-14 ILV Noorderkempen

Dat is ook zo voor de agendapunten 22-23 van de gemeenteraad, en ook voor de…

15. Aankoopcentrale IGEMO

16. Rondvraag

Reageer

Back to top button