Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad februari

Op maandag 27 februari kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van januari. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2. Een deontologische commissie

De raad richt een deontologische commissie op die waakt over de naleving van de deontologische code voor de raadsleden. De gemeenteraad bepaalt ook de samenstelling ervan.

3. Noodhulp voor Turkije en Syrië

De gemeente Merksplas wil 2.500 aan noodhulp overmaken aan consortium 12.12 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

4. Erkenning culturele verenigingen 2023

De raad erkent een lijst cultuurverenigingen. Die zijn uitgesplitst over verschillende categorieën in functie van hun subsidiëring.

5. Erfdienstbaarheid

Fluvius wil graag een erfdienstbaarheid voor de aanleg van nutsleidingen op de gronden die de gemeente in erfpacht heeft gegeven aan Armonea – Cofinimmo voor de uitbating van een woonzorgcentrum.

6. Advies bij het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie schrapte uit het Merksplasse gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aantal onderdelen, omdat ze die strijdig vond met de visie die in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ontwikkeld werd. Ze vraagt de gemeenteraad om haar advies.

Het college stelt dat de provincie een aantal schrappingen doet rond het thema ‘bedrijvigheid’. Dat zou ‘elke uitspraak met betrekking tot bijkomende ruimte aan bedrijvigheid uit het structuurplan schrappen, concreet rond de realisatie van bijkomend bedrijventerrein waarvoor in het structuurplan een zoekzone werd aangeduid voor de Moerstraat’.
Daarmee kan het college niet akkoord gaan, omdat de gemeente nog een standpunt moet ontwikkelen over verspreidliggende en zonevreemde bedrijven, en over ‘specifieke ruimtevragers zoals loonwerkers’. Bovendien werd door de ontsluitingsplannen van de kanaalzone in Beerse een nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer in het vooruitzicht gesteld. Voor Merksplas betekent dat ‘uiteraard een andere omgevingscontext en uitgangssituatie’ voor de bedrijvigheid. De gemeente wil die problematiek nu op de agenda zetten en aan te pakken, maar het voorstel van de provincie zet dat nu op de helling. De gemeente wil ‘geenszins afgestraft worden’ voor het feit dat daar de voorbije jaren nog geen werk van gemaakt werd.

De provincie sluit in haar plannen de herbestemming van nieuwe ruimte niet volledig uit, leest het college. De gemeente vindt het ‘alvast waardevol dat zo de mogelijkheid voor het ontwikkelen van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid behouden blijft’. De provincie stelt daarbij nochtans wat randvoorwaarden. Het college hoopt dat die niet bedoeld zijn om de ontwikkeling van economische ruimte in de weg te staan. “Uit de oefening die de gemeente zal aanvatten zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat er effectief ruimte nodig is voor herlokalisatie van specifieke activiteiten die momenteel problematisch dan wel zonevreemd gelegen zijn of niet (langer) verweefbaar zijn in de kern. En daarvoor wil het college oplossingen vinden. “Men mag toch verwachten dat gemeentebesturen voldoende vrijheid hebben om een kwalitatieve visie uit te bouwen voor de economische ruimte voor het gehele eigen grondgebied.”

7. Wegentracé en rooilijnplan bouwproject De Ark – Molendries

Voor de verkaveling Molendries (een project van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark) ligt het wegentracé en het rooilijnplan klaar. De gemeenteraad hoeft het nog goed te keuren.

8. Leidraad voor de uitbating van de Kapel van Merksplas Kolonie.

De gemeente wil met een open oproep de uitbating van de kapel vanaf 2024 voor twee of drie jaar in de markt. Die wacht zo lang op de nodige restauratiewerken.

9. Voorstel deelname tegelwippen (toegevoegd agendapunt Groen)

Van maart tot oktober 2023 wordt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op in een ludieke onthardingswedstrijd, om de grootste TPI-score (gewipte Tegels Per Inwoner) van Vlaanderen te halen. Je breekt zoveel mogelijk tegels uit en vervangt die door groen.
Meer achtergrond

10. Voorstel premie zwaluwnesten (toegevoegd agendapunt Groen)

De fractie Groen stelt voor dat de gemeente Merksplas een subsidiereglement zou opstellen voor het behoud van zwaluwnesten op het grondgebied van Merksplas.

Meer achtergrond

11. Goedkeuring indiening ESF-dossier 572 – Opstart Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden bij lokale besturen. (toegevoegd agendapunt N-VA)

We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over, maar schakelen hen actief in voor maatschappelijk relevante taken voor de lokale gemeenschap, bij lokale besturen, vzw’s en scholen. Met REACT EU-middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. De fractie N-VA vraagt de gemeente Merksplas in te stappen in dit project.

Meer achtergrond

12. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

12.1 Personeelsbeleid

We zien regelmatig mensen vertrekken. Vacatures geraken maar niet ingevuld. Is er een intentie om vacatures en/of mensen op te schalen? Kan er iemand een woordje uitleg geven over het gevoerde personeelsbeleid? Hoe probeert men mensen aan te trekken en te houden? Wanneer wordt het personeelsbeleid geëvalueerd en bijgestuurd?

12.2 Pastoor Ceulemansstraat

We stelden in september voor om van Pastoor Ceulemansstraat een fietsstraat te maken. Jullie kozen voor een eenrichtingsstraat omdat de weginrichting niet zou voldoen voor een fietsstraat. Deze werd als testcase ingevoerd. Bij navraag blijken er nog wel wat spookrijders te zijn. Gebeuren hier controles? Wanneer is er een evaluatie voorzien? Worden buurtbewoners bevraagd?

12.3 Gemachtigde opzichters

We zagen ook de oproep naar bijkomende gemachtigde opzichters. Hoe verloopt de zoektocht? In het artikel was niet duidelijk of dit over vijf dagen per week gaat of je de momenten vrij (in overleg) kan kiezen? Intussen ging ook een sterkhouder op pensioen? Wordt hij vervangen?

12.4 Zone 50

Beerse heeft in vijftien straten ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten zone 50 ingevoerd. Een aantal van die straten sluiten aan op Merksplasse gemeentewegen. Gaat Merksplas volgen hierin?

12.5 Briefwisseling

  • We zagen een brief van IOK i.v.m. tuinstraten waarbij men mikt op 58 tuinstraten die de kans krijgen om met ondersteuning te vergroenen en te verblauwen. Er is ook financiering via Plattelandsontwikkeling en mogelijk ook het Streekfonds. Op 16 februari was er een inspiratiemoment in Vorselaar om kennis te maken met de aanpak van het project. Was er iemand van Merksplas aanwezig in Vorselaar en stapt Merksplas in in dit project?
  • In de briefwisseling was ook een brief van de provincie rond ontharding. Onder de noemer uw ‘Gemeentewegen onder de loep’ en ‘Jouw project onder de loep’ wil de provincie 10 gemeenten ondersteunen in de aanpak bij het ontharden. Hier was een online toelichting op 9 februari en inschrijven kan nog tot 8 maart. Opnieuw dezelfde vragen. Heeft iemand van Merksplas de sessie gevolgd? Stapt Merksplas in?

Vragen van N-VA Merksplas

12.6 Ontharding

Er zijn projectgelden beschikbaar om het lokale bestuur te helpen de ontharding in woord en daad om te zetten. Het project ‘gemeentewegen onder de loep’ dient ten laatste op 8/3 ingediend te worden.

12.7 AED-apparaten

Naar aanleiding van de plaatsing van een AED toestel op Spelewei, hadden we de volgende vragen: hoeveel AED apparaten hebben wij in onze gemeente en wie is in onze gemeente opgeleid? Hoe vaak zijn ze al gebruikt en op welke locatie? Er is in het verleden hierover al goed gecommuniceerd maar misschien is een update met nieuwe plaatsen wel zinvol. Is er een opfrissingscursus voorzien?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Oprichting en samenstelling van een deontologische commissie.

3. Aanpassing aan het huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvang Initiatief

Die gaan o.a. over de wijziging van de tussenkomst voor transportkosten, tussenkomst voor de belwaarde bij wifi in de woningen, tussenkomst voor het poetsen van de woning woning, de aanvraag uitstel vertrek…

4. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button