Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maart

Op maandag 27 maart kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van februari. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2. Een projectstuurgroep mobiliteit

Die komt er om projecten te begeleiden die kaderen binnen het mobiliteitsbeleid en de basisbereikbaarheid. De gemeenteraad bepaalt vanavond de samenstelling van die stuurgroep.

3. Een afgevaardigde voor de Eerstelijnszone Kempenland

ELZ zoekt vertegenwoordigers vanuit de lokale besturen voor zijn raad van bestuur. De raad stelt iemand voor.

4. Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

Bouwmaatschappij De Noorderkempen is een sociale bouwmaatschappij waarin de gemeente aandeelhouder is. Op 9 mei is er een buitengewone en algemene vergadering. De agenda daarvan ligt ter goedkeuring voor. Ook moet de gemeente nog een vertegenwoordiger afvaardigen.

5. Wijziging statuten Sportraad

De Sportraad evalueerde haar statuten en stuurde ze bij. De vroegere statuten en het huishoudelijk reglement voegden ze samen tot één vereenvoudigd document.

6. Voorstel pilootproject Speelstraten

Groen Merksplas stelt het college van burgemeesters en schepenen voor om samen met de jeugddienst een pilootproject uit te werken voor speelstraten in de gemeente. Als dat goed verloopt, zou er een reglement kunnen komen om dat ook voor andere straten mogelijk te maken.

Meer achtergrond

7. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

7.1 Veilige schoolomgevingen

In het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 februari zien we een inkomende brief i.v.m. toekenning subsidies veilige schoolomgevingen. Zijn hier al concrete plannen voor? Werden deze besproken op de GAV?

7.2 Investeringen fietsinfrastructuur

In het verslag van CBS van 7 maart lezen we dat de aanvraag van subsidies in het kader van investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen) zal worden ingetrokken. Vlaanderen deelde mee 1 euro bij te leggen voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Zo werd voor de dossiers Koekhoven Noord en Geheul blijkbaar 964.147,35 euro beloofd. In december 2022 legde minister Somers echter de maximale projectsubsidie voor Merksplas vast voor het Kopenhagenplan op 194.323,76 euro.

Hoe gaan jullie dit budgettaire probleem van ca. 770.000 euro oplossen? Gaat dit impact hebben op de timing van dit project en dus ook op Steenweg op Weelde?

7.3 Opmaak RUP zorglandbouw Widar

In datzelfde verslag is er ook de goedkeuring van een gunning voor de opmaak van RUP zorglandbouw Widar. Een uitgave van bijna 50.000 euro. Ongetwijfeld een goede zaak. We lezen echter dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. RUP/2013/1. Gelden inderdaad dezelfde prijzen/voorwaarden nog na 10 jaar?

Vragen van N-VA Merksplas

7.4 Werken op afspraak

Sinds corona moet men steeds een afspraak maken om terecht te kunnen bij dienst omgeving en burgerzaken. Hebben jullie deze werking al eens geëvalueerd? Wat zijn de positieve zaken voor de werking sinds men werkt op afspraak en zijn er ook minder goede zaken aan deze manier van werken?

7.5 Dichten van grachten

In de Hoevestraat hebben de eigenaars hun gracht op eigen initiatief maar met oogluikende goedkeuring van de gemeenten dicht gelegd. Hoe moeten we deze aanpak van de gemeente beoordelen?

7.6 Subsidies schoolomgeving

We zagen in de briefwisseling dat er subsidies komen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Wat gaan jullie precies doen met die subsidies?

7.7 Kandidaturen uitbating kapel

De gemeente zoekt een uitbater voor de multifunctionele hal kapel Kolonie. De kandidaturen kon men tot 27 maart indienen. Kan u ons wat meer toelichting geven over hoeveel kandidaten er een voorstel hebben ingediend en wat het volgende verloop is van dit hele proces?

7.8 Opvolgvragen van eerder gestelde zaken

  • Het appartement van de sporthal is ondertussen vrij gekomen. Is daar al meer duidelijkheid over de bestemming van dit appartement?
  • Het mooie weer komt er weer aan, dus men gaat weer meer gebruik maken van de padelvelden. We hoorden van mensen uit de buurt dat er op de vergadering is gezegd geweest dat er een geluidsstudie zou komen. Is deze ondertussen al gebeurd? Zijn er al oplossingen gezocht omdat geluidshinder wel een aspect was dat naar voor kwam bij de evaluatie.
  • We vroegen eerder om eens een informatieve vergadering te organiseren voor onze burgers om zo de werking en de wijkagenten voor te stellen. Jullie stelden voor om dit te koppelen aan een BIN vergadering. Wat is hiervan de stand van zaken ondertussen?
  • De zitbanken aan de voetbalvelden aan de Hoevestraat zouden hersteld worden. Staat dit ondertussen al op de planning?
  • We lazen in het laatste verslag van het lokaal woonoverleg dat de ontwikkeling van het woonparkgebied in de Hoevestraat in onderhandeling is. Kan u dat even toelichten?
  • In het schepencollege verslag van 14 maart 23 kunnen we lezen dat er asfalteringswerken komen in de Leest. Kan u dit even toelichten en ook het tijdspad van deze werken weergeven?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

(zie hierboven bij agendapunt 4 van de gemeenteraad)

3. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button