Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad september

Op maandag 24 september kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. En als het er te warm wordt, vind je er ook nog een flesje water.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van juni. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2023

Voor het einde van het derde kwartaal wordt een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar over de uitvoering van het meerjarenplan voorgelegd aan de raad.

3. Rioleringsproject collector Steenweg op Weelde

Voor de rioleringswerken die samen met de aanleg van de nieuwe fietspaden aan de Steenweg op Weelde zou gebeuren, is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Daarin machtigen AWV, de gemeente Merksplas, de stad Turnhout Aquafin om als opdrachtgevend bestuur voor de werken op te treden.

4. Ontwerpakte kosteloze grondafstand trage weg

ATV Invest Group wil een bouwproject met 22 appartementen en twee handelszaken realiseren tussen de Kerkstraat en Lindendijk. Daarbij wordt een nieuwe trage weg aangelegd. Die zou ATV gratis en zonder tegenprestatie overdragen aan de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd die ontwerpakte goed te keuren.

5. Plannen voor het bouwproject Afra

Voor dat bouwproject werden de wegen en de rooilijnen uitgetekend. De gemeenteraad keurt de ligging, de breedte en de uitrusting van de Lindendijk en de nieuwe trage weg tussen Kerkstraat en Kloosterstraat goed.

6. Recht van opstal voor parkeergarage

ATV wil onder dat bouwproject ook een parkeergarage maken. Daarvoor vraagt ze een recht van opstal aan de gemeente. Zo krijgen ze het recht om 143 m² ondergronds volume te gebruiken, gedurende een periode van maximaal 99 jaar. Die ontwerpakte ligt vanavond ter goedkeuring.

7. Opdrachtnota ontwikkeling voetbalvelden Hoevestraat

De gemeente heeft aan de Hoevestraat in totaal 19.422 m² grond in eigendom in woonparkgebied. Daarop liggen nu voetbalterreinen. Die grond wil de gemeente verkopen. Dan kan er een privaat woonproject en/ of een verkaveling komen.

Het College wil dat “de nieuwe ontwikkeling” zich kwalitatief integreert in de bosrijke omgeving en het omliggende woonpark. Er moet ook gestreefd worden naar een invulling van (vooral) eengezinswoningen in open bebouwing. Het project of de verkaveling moet ook kaderen in het decreet Integraal Waterbeleid. Ook moet er een beschrijving komen van de afwikkeling van alle verkeersstromen.

Aan IOK zou opdracht gegeven worden om op basis van ontwerpend onderzoek randvoorwaarden te formuleren voor de concrete inrichting en ontwikkeling van het voetbalterrein aan de Hoevestraat in functie van een woonproject. Het ontwerpend onderzoek is de basis voor een inrichtingsplan van het terrein. Op basis van dit plan wordt dan een financiële analyse gemaakt om de marktwaarde van het terrein te bepalen.

De kosten van deze opdracht zijn geraamd op 10.500 euro.

8. Straatnaam ‘Slingerpad’

Heemkring Marcblas stelde voor het sociaal woonproject bij Molendries de straatnaam ‘Slingerpad’ voor. Over het gehakketak daarrond schreven we laatst nog. De gemeenteraad wordt gevraagd om die straatnaam voorlopig te aanvaarden.

9. Ontwerpakte kosteloze grondafstand Eikelsblok

Notaris Jan Stoel maakte een ontwerpakte op voor de kosteloze grondafstand van een deel grond aan Eikelsblok (205 m²). Die moet de gemeenteraad goedkeuren.

10. Ontruimen van een aantal begraafplekken

De gemeente wil een deel van de begraafplaats, nl. vak N met de niet-geconcedeerde begravingen van het jaar 1976 tot 1982, ontruimen. Niet-geconcedeerde graven of ‘een graf in de gewone lijn’, is een graf met een minimum grafduur van 10 jaar. Na die tien jaar heeft de gemeente het recht de stoffelijke resten te verwijderen.

11. Ontwerpakte kosteloze grondafstand Scarphoutdreef

Notaris Olivier Bremans maakte een ontwerpakte op voor de kosteloze grondafstand van een deel grond aan de Scarpoutdreef (185 m²). Die moet de gemeenteraad goedkeuren.

12. Buitengewone algemene vergadering Cipal

De gemeente is deelnemer van CIPAL, een intergemeentelijk samenwerkingsverband m.b.t. digitalisering en IT. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging goed te keuren.

13. Toetreding tot de aankoopcentrale CREAT

De gemeente Merksplas zou graag toetreden tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (aankoopcentrale CREAT). CREAT wil haar expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten bundelen met interessante aankoopvolumes. Al meer dan 600 gemeenten, steden en andere organisaties maken gebruik van de diensten van CREAT.

14. Samenwerkingsovereenkomst project ‘Brabant Kust de Kempen’

De gemeenteraad wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Provincie Antwerpen en partners goed te keuren in het kader van het project “Brabant Kust de Kempen”.

Dat project wil het toeristisch-recreatief potentieel van de streek rond het Bels Lijntje versterken. Dat fietspad moet een springplank naar Brabant en de Kempen worden. Daarvoor zal er een (grens)streekidentiteit uitgebouwd worden en moet het toeristisch ecosysteem versterkt worden.

De projectkost voor Merksplas zou een kleine 42.000 euro bedragen, waarvan de helft wordt gesubsidieerd.

15. Buitengewone algemene vergadering Kempens Woonkrediet

Kempens Woonkrediet is een sociale kredietmaatschappij waarin de gemeente aandeelhouder is. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 24 oktober 2023 goed te keuren en een vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.

16. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

16.1 Het Spetserke

Wat is er aan de hand met ons Spetserke? Zoals Manneke Pis staat voor Brussel, staat de Spetser voor Merksplas. En de hele zomer is er geen spetter water uit gekomen? Wat is er aan de hand? Wanneer wordt dit euvel opgelost?

16.2 Ontoereikende rapportage klimaatactieplan

We zagen in de briefwisseling een schrijven van binnenlands bestuur i.v.m. ontoereikende rapportage in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact om de ganse subsidie te ontvangen. We vroegen al vaak naar een rapportering / evaluatie van ons klimaatactieplan. Hoe is het mogelijk dat er toch te weinig gerapporteerd werd aan Vlaanderen?

16.3 Sporters in Brasserie ’t Hofeind

In de briefwisseling lazen we het verzoek van de sportraad tot verdediging van de belangen van onze sporters bij Brasserie ‘t Hofeind. Ze voelen zich vaak – en soms is dit letterlijk te nemen – in de kou gezet. Er is zelden of nooit plaats om in groep iets te consumeren in de taverne. Het is niet de eerste keer dat deze klacht naar boven komt. Wat is de stand van zaken hierin?

16.4 Toekenning privéjaren

Het ACV richtte ook een schrijven aan het bestuur. Op het onderhandelingscomité van 12/01/ 2022 is overeengekomen om “toekenning privéjaren voor in dienst zijnde personeel” in 2 stappen aan te passen. Van 4 naar 8 privéjaren vanaf 01/03/2022 en vervolgens van 8 naar 12 privéjaren vanaf 01/01/2023.

Stap 2 bleek in augustus nog niet te zijn uitgevoerd. Wanneer wordt dit aangepast? En wanneer krijgt het personeel deze opschaling te zien? Als je personeel wil houden, moet je hen ook soigneren (cfr. ons voorstel van fietslease).

16.5 Herstelling voet- en fietspad Markt

Het voet- en fietspad ter hoogte van het nieuwbouwappartement op Markt 9 wordt door gemeentepersoneel heraangelegd nu de bouwwerken er afgelopen zijn. 2 vragen:

  • Het fietspad op die plaats ligt volgens de gemeentelijke schoolroutekaart op een aanbevolen schoolroute. Is het dan niet beter om de werken op die plaats zo te organiseren dat er voor en na schooltijd gewoon gebruikgemaakt kan worden van dat fietspad? Nu moeten fietsers er oversteken en moet het fietspad dat de Schuttershofstraat dwars in beide richtingen gebruikt worden. Levensgevaarlijk.
  • Waarom worden deze werken uitgevoerd door eigen gemeentepersoneel? De kosten aan het openbaar domein zijn duidelijk het gevolg van de bouwwerken. Wie draagt deze kosten?

Vragen van N-VA Merksplas

16.6 Gemeenschapsdienst

In februari brachten wij het punt i.v.m. gemeenschapsdienst voor mensen die een leefloon krijgen. Dit zou verder uitgewerkt worden samen met Noorderkempen werkt. Wat is hiervan de stand van zaken? 

16.7 Toekenning privéjaren

In de briefwisseling konden wij een brief zien van de ACV die ging over de toekenning van de privéjaren. In het onderhandelingscomité van 12 januari 2022 was overeengekomen dat dit in 2 stappen te regelen. 

Van 4 naar 8 privéjaren vanaf 1 maart 22, van 8 naar 12 privéjaren vanaf 1 januari 23.

Dat laatste is nog niet uitgevoerd toen u de brief van hen ontvangen heeft. Is dit ondertussen al in orde gebracht? Over hoeveel personeelsleden gaat dit? Wat is de kostprijs hier van? 

16.8 Kosten voor plannen Kolonie gestegen

Commissie Kolonie kwam samen op 11 september en we hoorden daar dat de kosten voor de plannen die nu nog op tafel liggen, gestegen zijn met 1,5 tot 2 miljoen euro. 

We vragen bij elke financiële rapportering steeds naar de stand van zaken over dit dossier, maar we hebben van die verhoging nog nooit gehoord. Wanneer is dit dan vastgesteld? 

Er was een gesprek op maandag 18 september met onroerend erfgoed  om de kosten wat te drukken door evt. ook wat werken in handen te leggen bij plaatselijk aannemers en niet bij gespecialiseerde bouwfirma’s rond erfgoed. Wat was de uitkomst van dit overleg? 

De graanschuur wordt nu een opslagplaats i.p.v. het gevangenismuseum. Is deze invulling  al definitief of wordt dit mogelijks ook nog open geschreven om dit in de toekomst toch nog anders in te vullen? 

16.9 Kapel van de Kolonie

De nieuwe uitbaters maken al volop reclame. We vroegen ons af of de prijzen al vast liggen. Is hierover een overleg geweest met de gemeente? Hoe werken zij samen met lokale ondernemers? 

16.10 Parking voor mensen met een beperking aan het gemeentehuis

We hebben het hier al aangehaald, de parking voor mensen met een beperking aan het gemeentehuis. Na verschillende observaties zie je toch dat het een hele klus is om uit deze parking te geraken. Kan er toch nog eens bekeken worden of dit kan aangepast worden? 

16.11 Verplaatsing oplaadpunten aan De MARc/kT

De oplaadpunten voor de elektrische fiets aan het gemeenschapscentrum zouden verplaatst worden, zo zeiden jullie op de gemeenteraad van juni, omdat men nu de fiets niet kan laden. Het terras staat  er namelijk voor. Tot op heden is dit niet gebeurd, staat het nog op een to-do-lijstje?

16.12 Deskundige omgevingsvergunning

We lazen in het schepencollege van 12 september dat er 2 deskundigen omgevingsvergunning worden aangenomen. Was het eerste plan niet om één iemand aan te nemen? Wat heeft de plannen doen wijzigen? 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2023

3. Besteding van een toelage

OCMW Merksplas ontvangt voor 2023 een 3.500 euro aan subsidies van de Programmatorische federale Overheids Dienst Maatschappelijke Integratie POD MI. Die moeten besteed worden aan initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de principebeslissing over de besteding van de middelen goed te keuren.

4. Besteding middelen energiefondsen

De sociale dienst maakte een voorstel op voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2023.

5. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button