GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad februari: het verslag

Op maandag 27 februari was er de maandelijkse gemeenteraad. Die duurde vrij lang, tot zowat 21.40 uur, met een wat beperkte agenda. De test met de uitbating van de Kapel van de Kolonie, de ongewenste ingreep van de provincie op ons gemeentelijk structuurplan, de onwil om in te tekenen op milieucampagnes… namen de meeste tijd in beslag.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De gemeenteraad moest het vandaag stellen zonder Tine van der Vloet (N-VA) en Josée Van Aert (Leefbaar). Die waren allebei verontschuldigd. De burgemeester lootte Ann Wouters (Leefbaar) als voorstemmer. Het verslag van de algemeen directeur van de januarizitting werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Een deontologische commissie

De raad keurde bij het begin van de legislatuur een deontologische code voor de raadsleden goed. Nu komt er op vraag van de Vlaamse overheid ook een deontologische commissie die waakt over de naleving van die code.

Voor Leefbaar zetelen in die commissie Leen Kerremans, Kris Luyckx, Nele Daems, Koen Staes en Frank Wilrycx. Jan Quirijnen wordt hun vervanger. Voor N-VA komt Tine van der Vloet in de commissie, met als vervanger Luc Holthof; voor Groen Jef Schoofs (met Jan De Bie als vervanger).

“Laten we hopen dat we nooit moeten bijeenkomen”, zei burgemeester Frank Wilrycx.

3. Noodhulp voor Turkije en Syrië

De gemeente maakt 2.500 euro over aan consortium 12.12 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat bedrag komt uit de reserve van het budget van de Mondiale Raad, na een rondvraag bij de leden daarover.
Jef Schoofs (Groen) merkte op dat er in het ontwerp van de gemeenteraadsbeslissing overal Servië was vermeld in plaats van Syrië. Die fout haalt men er nog uit.

4. Erkenning culturele verenigingen 2023

De gemeenteraad erkende een lijst cultuurverenigingen. Die zijn uitgesplitst over verschillende categorieën in functie van hun subsidiëring.

5. Erfdienstbaarheid

Fluvius wil graag een erfdienstbaarheid voor de aangelegde nutsleidingen op de gronden die de gemeente in erfpacht heeft gegeven aan Armonea – Cofinimmo voor het woonzorgcentrum.

Jef Schoofs vond de plannen niet erg duidelijk, zodat hij het raden had waarvoor deze erfdienstbaarheid diende. De burgemeester antwoordde dat het ging om een strook grond van 72 meter lang en 1,5 meter diep achter de assistentiewoningen. Daaronder liep de leiding naar een cabine. Dit agendapunt handelt alles wat al aangelegd is, administratief af.

6. Advies bij het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie schrapte uit het Merksplasse gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aantal onderdelen, omdat ze die strijdig vond met de visie die in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staat. De provincie vroeg de gemeenteraad om haar advies.

Het college maakte bezwaar tegen het feit dat de provincie een aantal paragrafen schrapte rond het thema ‘bedrijvigheid’. Dat zou de eventuele realisatie van een mogelijk bedrijventerrein aan de Moerstraat hypothekeren. (meer uitleg daarover vond je in onze agenda, n.v.d.r.)
Daarnaast had ook IOK voor haar 29 aangesloten gemeenten nog een bezwaarschrift opgemaakt, dat het college integraal onderschrijft.

Jan De Bie (Groen) opperde dat zijn partij in principe niet tegen die schrappingen gekant was. “Het zou jammer zijn als dat bedrijventerrein er ooit zou moeten komen. Aan de Veldenbergstraat zijn er net veel units bijgekomen. Het verbaast ons ook dat jullie geen advies vroegen van de Gecoro. Die vroeg blijkbaar om een toelichting rond de gemeentelijke ruimtelijke ordening, en dit had dan daar samen kunnen behandeld worden.”

Burgemeester Frank Wilrycx antwoordde nog op enkele vragen van Luc Holthof (N-VA) en verduidelijkte dat door de plannen in Beerse de vrachtroute op termijn langs Polendam zou afgehandeld worden, zodat het centrum van Merksplas vermeden werd. “Indertijd hebben we het Structuurplan na een hele procedure afgerond waarbij we de adviesraden betrokken. Nu zou die schrapping eenzijdig opgelegd worden.”

Holthof vroeg ook uitleg bij een paragraaf rond merkwaardige gebouwen die het college wou behouden. Frank Wilrycx: “Neem nu de woning Druyts in de Leopoldstraat. Theoretisch zou daar bijvoorbeeld geen economische bedrijvigheid meer onderdak kunnen krijgen volgens de provincie, maar die mogelijkheid willen we behouden.”

Groen stemde tegen het collegevoorstel.

7. Wegentracé en rooilijnplan bouwproject De Ark – Molendries

Voor de verkaveling Molendries (een project van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark) ligt het wegentracé en het rooilijnplan klaar. De gemeenteraad keurde dat vandaag goed.

Jef Schoofs had bedenkingen bij het smalle wegtracé: “Bezorgt dat geen moeilijkheden als het huisvuil wordt opgehaald? Of als er een verhuiswagen vlak bij de woningen moet komen?”

Voor schepen Raf Verheyen (Leefbaar) leverde dat geen problemen op: het plan was door een studiebureau onderzocht, en op het einde van de 4,2 meter brede straat kon een vrachtwagen keren.

Jef Schoofs had bedenkingen bij de inplanting van deze 9 sociale woningen: “We zijn bij de voorbesprekingen altijd voorstander geweest om die in de Melkerijstraat te realiseren. Nu lijken ze weggestopt achter de Molendries en de Steenweg op Hoogstraten. Voor ons is zo’n concentratie op een kleine oppervlakte geen kwalitatieve inplanting.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) had als bestuurslid bij De Ark “al heel wat projecten van de grond zien komen. Het tijdperk van de minder kwalitatieve sociale woningen ligt al decennia achter onze rug. Dit is een heel mooi project.” Burgemeester Frank Wilrycx: “Dit is toch een mooi inbreidingsproject, op maat van de provinciale beleidsvisie, compleet met speelmogelijkheden en veel groenvoorziening in de straat.”

Schoofs vroeg zich nog af of de omwonenden hierbij nog betrokken waren, “want vorige keer kwam de communicatie te laat op gang.”

Wilrycx: “Enkele buren dienden bij de procedure bezwaren in, maar die gingen helemaal niet over dit wegtracé. In de loop van de week zitten we terug met de buren en het studiebureau samen over een aantal aspecten waar de buren zich zorgen om maakten, onder meer over de afsluitingen, de inkijk, de waterhuishouding… We willen daarbij zoveel mogelijk tegemoet komen aan hun bezwaren. Ik denk dat momenteel alles in goede verstandhouding loopt.”

Luc Holthof: “Onze bekommernis draait vooral rond de veiligheid van voetgangers en fietsers in de straat.”

Monique Quirynen: “Het gaat om een doodlopende weg met amper 9 woningen: die zal niet veel zwaar verkeer aantrekken.”

8. Leidraad voor de uitbating van de Kapel van Merksplas Kolonie.

De gemeente wil met een open oproep de uitbating van de kapel vanaf 2024 voor twee of drie jaar in de markt zetten. Daarna komen er de nodige restauratiewerken.

Frank Wilrycx: “Tot nu toe werd de kapel geëxploiteerd door de gemeente met de hulp van GR-events. Dat blijft echter voor heel wat rompslomp zorgen voor de gemeente. Normaal wilden we de kapel pas na de restauratie in de markt te zetten, maar nu willen we zo’n concessie al eens uitproberen voor twee jaar of – als de start van de werken vertraging zou oplopen – voor maximaal drie jaar.”

Luc Holthof: “Ik heb de indruk dat jullie al een kandidaat op het oog hebben.”

Wilrycx: “Er zijn inderdaad al verschillende gegadigden die interesse betoonden. Maar we willen vooral zo’n uitbating op kinderziektes aftoetsen. Mogelijke kandidaten evalueren we op twee criteria: de prijs die ze ervoor willen betalen, en de visie waarmee ze de kapel willen uitbaten. GR-events is nu vooral een facilitator. Momenteel is het een komen en gaan van technisch materiaal. Een vaste uitbater kan bijvoorbeeld de verlichtingsinstallatie gewoon laten hangen, terwijl die nu altijd moet opnieuw opgebouwd worden.”

Holthof: “Een uitbater wil winst maken. Hoe zit het dan met onze verenigingen?” Jan De Bie: “Dat vroegen wij ons ook af. Je vindt in het dossier nergens maximumprijzen voor hen.”

Wilrycx: “Zo’n storm loopt het niet, hebben we nagegaan. Er is maar één vereniging die met regelmaat gebruik maakt van de kapel. Het gaat anders maar om occasionele activiteiten. Een bedrijfsfeest kost er nu 1.800 euro, een trouwfeest 1.200, en een vereniging kan ze huren voor 600 euro. Een uitbater zal wat meer aanrekenen, maar dan kunnen we bijvoorbeeld voor verenigingen een eventuele tussenkomst inbouwen. Dat hangt af van de ingediende plannen. Nu kunnen we in deze testfase zien hoe het loopt, en dan kunnen we bij de definitieve uitbating na de werken daarmee rekening houden.”

Luc Holthof: “Maar waarom die haast?” En Jan De Bie: “En hoe ga je de gevraagde mix tussen commerciële, familiale, sociaal-culturele en bedrijfsevents controleren?”

Wilrycx: “We hebben voor 2024 geen boekingen meer aanvaard. Als dit dossier goedgekeurd wordt, kunnen we een uitbater nog minstens twee jaar geven om het uit te proberen. We willen met die mix vooral vermijden dat de kapel geen dans- of fuifzaal wordt. Voor de restauratie van de kolonie hebben dat geld nodig.”

Jan De Bie vindt dat in het dossier twee zaken onderschat worden: de afvalverwerking en de nodige randapparatuur (zoals bijvoorbeeld een koelcel). Wilrycx: “Voor de volgende twee jaren is er geen plaats voor infrastructuurwerken zoals bijv. de aanleg van een ondergronds afvalstation. De uitbater moet daar een oplossing voor vinden.”

De Bie blijft nog met heel wat vraagtekens zitten. Wilrycx: “Daarom is deze testperiode welkom. Ik wil ook nog even zeggen dat we dit voorstel ook toegelicht hebben op de Commissie Kolonie.”

Groen en N-VA onthielden zich bij de stemming.

9. Voorstel deelname tegelwippen (toegevoegd agendapunt Groen)

Jan De Bie: “Van maart tot oktober 2023 wordt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op in een ludieke onthardingswedstrijd, om de grootste TPI-score (gewipte Tegels Per Inwoner) van Vlaanderen te halen. Je breekt zoveel mogelijk tegels uit en vervangt die door groen.”

Meer achtergrond

Raf Verheyen (Leefbaar): “Dit is het zoveelste onthardingsproject dat ons bereikt. Je ziet door het bos de bomen niet meer: de Tuinstraten, de komst van een onthardingsmakelaar, … Elk project vraagt veel studiewerk, administratie en rapportering van onze diensten. We geloven meer in een structurele aanpak, zoals we die realiseren met de combinatie van wegen- en rioleringswerken. Iedere inwoner kan individueel ontharden, vinden we, zonder dat er een spel aan gekoppeld moet worden.”

Jan De Bie: “Maar dit project vraagt weinig energie van de gemeente. Het lijkt ons een leuke manier om mensen te triggeren.”

Frank Wilrycx herhaalt wat Verheyen net zei: “Het is het ene project na het ander. Ontharden is belangrijk, dat vinden we ook. Maar het komt altijd bij onze administratie terecht, en de infiltratiewinst zal heel beperkt zijn. Daar gaan veel Europese gelden naartoe, en al die subsidies stromen naar het Gentse studiebureau dat het project trekt. Voor jullie voorstel indertijd rond een samentuin, meldde zich ook maar één geinteresseerde bij ons aan.”

Jef Schoofs: “En gaan we dan wel aan het Tuinstratenproject van IOK meewerken?”

Wilrycx: “We zullen dat een kans geven, ook al geloven we er niet erg in. We zullen eerst moeten zien dat we twee straten vinden die willen meedoen. Dat zal ons geld kosten (2.000 euro voor de gemeente, 2.000 voor IOK), en ook praktisch werk van onze groendienst.”

Jef Schoofs: “Het is natuurlijk makkelijker om een artikeltje in de Nieuwsbrief te zetten, in de hoop dat daar niemand op reageert.”

De Leefbaar-meerderheid stemde tegen het voorstel, Groen en N-VA voor.

10. Voorstel premie zwaluwnesten (toegevoegd agendapunt Groen)

Jef Schoofs: “De fractie Groen stelt voor dat de gemeente Merksplas een subsidiereglement zou opstellen voor het behoud van zwaluwnesten op het grondgebied van Merksplas.”

Meer achtergrond

Raf Verheyen: “Dat voorstel is eerder al eens besproken op de Milieuraad. Daar dacht men dat subsidies geen meerwaarde zouden bieden. Er zijn nog soorten dieren die aandacht verdienen, bijvoorbeeld het voeren van kwetsbare vogels in de winter. Mensen die zwaluwnesten willen hangen, zullen dat ook wel zonder subsidie willen doen.”

Frank Wilrycx: “Inderdaad, er moet toch niet altijd een financiële stimulans zijn om zo’n dingen te doen. Je kan heel ver gaan in het subsidiëren, maar je gaat er nooit méér zwaluwen mee naar Merksplas lokken.”

Jef Schoofs: “Maar we zouden niet de enige gemeente zijn die dat zou doen.”

Wilrycx: “Als mensen graag de natuur zien, is het als ze zin hebben hun verantwoordelijkheid om daarin te investeren.”

Schoofs: “Jullie geven hiermee gewoon de indruk dat het jullie niets kan schelen.”

Leefbaar en N-VA stemmen tegen het voorstel, Groen voor.

11. Goedkeuring indiening ESF-dossier 572 – Opstart Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden bij lokale besturen. (toegevoegd agendapunt N-VA)

Luc Holthof: “We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over, maar schakelen hen actief in voor maatschappelijk relevante taken voor de lokale gemeenschap, bij lokale besturen, vzw’s en scholen. Met REACT EU-middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. De fractie N-VA vraagt de gemeente Merksplas in te stappen in dit project.”

Meer achtergrond

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “We volgen die verschillende tewerkstellingsprojecten van nabij op met Noorderkempen Werkt voor de zes aangesloten gemeenten. Dit project is nog niet erg concreet (bijv. rond de toeleiding door de VDAB, de mentors, de verwachtingen van de Glow-partners t.o.v. het gemeentebestuur…) Die vragen onderzoeken we nu, en dan nemen we met de zes gemeenten een beslissing. Intussen komt er ook nog het project van Capacity Building aan. We zullen zien wat er best aansluit bij onze gemeenten.” Er zal nog bekeken worden of Noorderkempen Werkt best een projectaanvraag indient, of dat elke gemeente dat best apart doet.

12. Rondvraag

12.1 Personeelsbeleid

Jef Schoofs (Groen): “We zien regelmatig mensen vertrekken. Vacatures geraken maar niet ingevuld. Is er een intentie om vacatures en/of mensen op te schalen? Kan er iemand een woordje uitleg geven over het gevoerde personeelsbeleid? Hoe probeert men mensen aan te trekken en te houden? Wanneer wordt het personeelsbeleid geëvalueerd en bijgestuurd?”

Frank Wilrycx: “Dat komen en gaan van mensen is een fenomeen dat zich in alle gemeenten en bedrijven voordoet. Er is weliswaar een groter verloop dan vroeger. In Merksplas is er een grote pensioneringsgolf. Er waren ook wat mensen die een andere uitdaging zochten en vonden, maar die vertrokken altijd in een goede verstandhouding. Voor functies waarvoor een technische bagage nodig is, is het moeilijker om mensen te vinden. Als we niemand vinden, trekken we voor een termijn consultants aan in afwachting van een definitieve invulling. We hebben laatst de personeelsdiensten van gemeenten en OCMW geïntegreerd in één dienst. Die werkte samen aan een nieuw arbeidsreglement, met veel verbeteringen voor het personeel (nauwkeurige evaluatie, een peter/metersysteem voor nieuwe werkkrachten, een uniforme procedure voor aanwervingen, teambuildingsactiviteiten…). Ons organogram en de invulling ervan zijn aanpasbaar op basis van onze behoeften.”

Jef Schoofs: “Is het nog van deze tijd om als gemeente nog vacatures open te schrijven op E-niveau?”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “We hebben zo iemand aangeworven die hier bij ons meer verdient dan in de privé.” De burgemeester: “Voor die functie daagden er tien sollicitanten op. We hebben trouwens ook al mensen doorgeschaald.”

Luc Holthof (N-VA) vindt een beetje verloop niet erg, tenzij het aan de werksfeer zou liggen, of aan een gebrek aan leiderschap, of… Hij vraagt zich af of de studie die IDEWE opstelde daarover duidelijkheid bracht.

Wilrycx: “Er zijn gesprekken en evaluaties daarover geweest. We hebben die resultaten ook aan het personeel voorgelegd. Natuurlijk gebeurt er – als je met meer dan honderd mensen samenwerkt – af en toe wel iets op de werkvloer. Maar de sfeer zit goed.”

12.2 Pastoor Ceulemansstraat

Jan De Bie (Groen): “We stelden in september voor om van Pastoor Ceulemansstraat een fietsstraat te maken. Jullie kozen voor een eenrichtingsstraat omdat de weginrichting niet zou voldoen voor een fietsstraat. Deze werd als testcase ingevoerd. Bij navraag blijken er nog wel wat spookrijders te zijn. Gebeuren hier controles? Wanneer is er een evaluatie voorzien? Worden buurtbewoners bevraagd?”

Raf Verheyen: “In het begin is er misschien eens iemand fout gereden. Vandaag kwam er ook een melding binnen. Dat had te maken met de uitrit van de frituur. Daar hebben we nu samen met de politie een verkeersbord en een tijdelijke nadarconstructie geplaatst om dat probleem de wereld uit te helpen. Eind juni volgt er een evaluatie met de bewoners en de gebruikers van de kinderopvang.”

12.3 Gemachtigde opzichters

Jan De Bie (Groen): “We zagen ook de oproep naar bijkomende gemachtigde opzichters. Hoe verloopt de zoektocht? In het artikel was niet duidelijk of dit over vijf dagen per week gaat of je de momenten vrij (in overleg) kan kiezen? Intussen ging ook een sterkhouder op pensioen? Wordt hij vervangen?”

Verheyen: “Op 11 februari is er een opleiding geweest in het GC met 10 kandidaten. 4 daarvan kwamen uit de jeugdbeweging, 2 uit de kinderopvang en 4 vrijwilligers. We wachten af of ze hun attest behaalden.”

De burgemeester: “Maar ze mogen inderdaad in overleg zelf hun momenten kiezen.”

12.4 Zone 50

Jef Schoofs (Groen): “Beerse heeft in vijftien straten ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten zone 50 ingevoerd. Een aantal van die straten sluiten aan op Merksplasse gemeentewegen. Gaat Merksplas volgen hierin?”

Raf Verheyen: “Het gaat op Merksplas’ grondgebied om de Vogelzang en Beersedreef. Daar staan niet zoveel woningen. Het is niet de bedoeling dat we daar iets aan de maximumsnelheid gaan veranderen.”

Wilrycx: “We hebben indertijd een oefening gehouden met de GAV over de verschillende snelheidszones. Het is niet omdat buiten onze gemeente iets verandert, dat we daarin moeten volgen. Dat deden we ook niet met de Moerstraat.”

12.5 Briefwisseling

Jef Schoofs (Groen):

  • We zagen een brief van IOK i.v.m. tuinstraten waarbij men mikt op 58 tuinstraten die de kans krijgen om met ondersteuning te vergroenen en te verblauwen. Er is ook financiering via Plattelandsontwikkeling en mogelijk ook het Streekfonds. Op 16 februari was er een inspiratiemoment in Vorselaar om kennis te maken met de aanpak van het project. Was er iemand van Merksplas aanwezig in Vorselaar en stapt Merksplas in in dit project?

Over dat voorstel zei het college eerder al dat Merksplas daaraan misschien zou deelnemen. Iemand van de milieudienst was op dat inspiratiemoment aanwezig. Raf Verheyen en de burgemeester wisten er al via een andere weg meer over.

  • In de briefwisseling was ook een brief van de provincie rond ontharding. Onder de noemer uw ‘Gemeentewegen onder de loep’ en ‘Jouw project onder de loep’ wil de provincie 10 gemeenten ondersteunen in de aanpak bij het ontharden. Hier was een online toelichting op 9 februari en inschrijven kan nog tot 8 maart. Opnieuw dezelfde vragen. Heeft iemand van Merksplas de sessie gevolgd? Stapt Merksplas in?

Dat agendapunt kwam eerder al aan bod.

12.6 Ontharding

Luc Holthof (N-VA): “Er zijn projectgelden beschikbaar om het lokale bestuur te helpen de ontharding in woord en daad om te zetten. Het project ‘gemeentewegen onder de loep’ dient ten laatste op 8/3 ingediend te worden.”

Dat agendapunt kwam eerder al aan bod.

12.7 AED-apparaten

Luc Holthof (N-VA): “Naar aanleiding van de plaatsing van een AED toestel op Spelewei, hadden we de volgende vragen: hoeveel AED apparaten hebben wij in onze gemeente en wie is in onze gemeente opgeleid? Hoe vaak zijn ze al gebruikt en op welke locatie? Er is in het verleden hierover al goed gecommuniceerd maar misschien is een update met nieuwe plaatsen wel zinvol. Is er een opfrissingscursus voorzien?”

Schepen Leen Kerremans lijstte de twaalf plekken op waar een toestel hing. In 2019 waren er 9 sessies. Na de coronaperiode was er een opleiding geweest voor de Kern Lindendijk; in april volgde er nog een voor de buren van Spelewei en voor de leiding. Op termijn komen er nog een aantal vrije opleidingsmomenten. De lijst van toestellen komt jaarlijks in de Nieuwsbrief en in de Seniorenkrant. In het verleden is er één keer een toestel gebruikt.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Oprichting en samenstelling van een deontologische commissie.

3. Aanpassing aan het huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvang Initiatief

Die gaan o.a. over de wijziging van de tussenkomst voor transportkosten, tussenkomst voor de belwaarde bij wifi in de woningen, tussenkomst voor het poetsen van de woning woning, de aanvraag uitstel vertrek…

Jan De Bie vroeg zich af of die bedragen in de beslissing moesten opgenomen worden. Als die zouden wijzigen, zou het terug een agendapunt worden voor de gemeenteraad. Men ging bekijken of dat anders kon.

Luc Holthof had een gemengd gevoel bij de opsomming van regeltjes met beloningen en bestraffingen voor volwassen burgers. Leen Kerremans stelde dat het doelpubliek het soms wat moeilijk heeft om op korte termijn tot duidelijke afspraken te komen, en dat er niet veel tools zijn om daaraan te kunnen werken.

2 reacties

  1. Monique, als je dan toch commentaar levert dat het geen probleem geeft die 9 woningen met zwaar verkeer… Dan woon je niet in de Molendries, maar in een andere straat! Je kent de straat niet eens fatsoenlijk. Oordelen in een straat waar mensen wonen die je niet kent, is makkelijk! Jij ziet cijfers om goed te staan met de gemeente voor De Ark! Maar eigen inwoners, laat die maar stikken! Leefbaar, leg mij dit even uit!

  2. Eenrichtingsverkeer in de Pastoor Ceulemansstraat: helaas hebben er toch mensen maling aan, vooral in de ochtend als ze nog gauw hun kind willen afzetten bij de Spetter.

Reageer

Back to top button