GemeenteraadNieuwsVerslag

Gemeenteraad maart: het verslag

Op maandag 27 maart was er de maandelijkse gemeenteraad. Veel agendapunten waren er niet, en de raadsleden van Groen en N-VA putten voor de inspiratie van hun vragen uit de lijst beslissingen van het college of uit vroegere raadsvergaderingen. Dat zorgde voor beknopte antwoorden, en op drie kwartiertjes was deze raad achter de rug.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester lootte voor de tweede keer op rij Ann Wouters (Leefbaar) als voorstemmer. Het verslag van de algemeen directeur van de februarizitting werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Een projectstuurgroep mobiliteit

Die komt er om projecten te begeleiden die kaderen binnen het mobiliteitsbeleid en de basisbereikbaarheid. De gemeenteraad bepaalde vanavond de samenstelling daarvan: die zou bestaan uit de burgemeester, de schepen van mobiliteit en openbare werken, de (nog aan te stellen) mobiliteitsambtenaar, het hoofd van de technische dienst en de stafmedewerker beleidsondersteuning.

Jef Schoofs (Groen) vroeg naar de bedoeling van deze stuurgroep: waarom moest die er komen, en wanneer was die nodig? “En waarom zit er geen vertegenwoordiging bij van de GAV of van andere raadsleden?”

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) gaf als aanleiding de aanleg van het fietspad aan de noordzijde van Koekhoven. De subsidies daarvoor zouden uit het Fietsfonds komen, en een van de vereisten is dat er zo’n stuurgroep is. “Die kan dan vergaderen met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. Waarschijnlijk gaat het voor dat fietspad maar om een eenmalige vergadering.”

Tine van der Vloet (N-VA) merkte op dat zo’n projectstuurgroep in andere gemeenten al langer bestaat. Frank Wilrycx antwoordde dat we die hier nog niet nodig hadden in het verleden. Jef Schoofs vroeg nog of we zo’n projectstuurgroep enkel voor dat fietspad nodig hadden. De burgemeester beaamde dat.

3. Een afgevaardigde voor de Eerstelijnszone Kempenland

ELZ zoekt vertegenwoordigers vanuit de lokale besturen voor zijn raad van bestuur. De raad stelt Leen Kerremans (Leefbaar) voor.

4. Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

Bouwmaatschappij De Noorderkempen is een sociale bouwmaatschappij waarin de gemeente aandeelhouder is. Op 9 mei is er een buitengewone en algemene vergadering. De agenda daarvan ligt ter goedkeuring voor. Ook moet de gemeente nog een vertegenwoordiger afvaardigen.

Die algemene vergadering bereidt de op til zijnde nieuwe sociale woningmaatschappij voor onze regio voor. Voor Merksplas volgt Nele Daems (Leefbaar) die vergadering.

5. Wijziging statuten Sportraad

De Sportraad evalueerde haar statuten en stuurde ze bij. De vroegere statuten en het huishoudelijk reglement voegden ze samen tot één vereenvoudigd document.

Jan De Bie (Groen) merkte op dat voortaan enkel het bestuursorgaan de rekening van de Sportraad zou goedkeuren. “Zo heeft de Algemene Vergadering nog weinig nut”, vond hij.

De burgemeester gaf toe dat dat formeel zo was, “maar informeel wordt er nog altijd wel iets rond georganiseerd.”

Gemeenteraad maart: het verslag
Jan De Bie (rechts)

6. Voorstel pilootproject Speelstraten

Groen Merksplas stelt het college van burgemeesters en schepenen voor om samen met de jeugddienst een pilootproject uit te werken voor speelstraten in de gemeente. Als dat goed verloopt, zou er een reglement kunnen komen om dat ook voor andere straten mogelijk te maken. (hier vind je meer achtergrond bij hun agendapunt).

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “Op dit ogenblik kunnen inwoners al zo’n speelstraat aanvragen. Daarvoor hebben we al een reglement. Als er een buurtfeest is, maken sommige buurten daar al gebruik van om hun straat te laten afsluiten.”

Jan De Bie (Groen, die het agendapunt aanbracht) stond een tel verbaasd: “Dat zou je dat toch ook moeten bekendmaken?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Inderdaad. Als je nu op onze gemeentelijke website het woord ‘speelstraat’ googelt, kom je terecht op ons reglement dat bijna helemaal een kopie is van jullie voorstel. We moeten het misschien nog eens communiceren als de nieuwe mobiliteitsambtenaar bekend is.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) vult aan: “Ons reglement moet al zo’n 15 jaar oud zijn. We stelden het indertijd samen met de jeugdraad op.”

7. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

7.1 Veilige schoolomgevingen

(Deze vraag werd samen met die van N-VA behandeld, n.v.d.r.)

Jef Schoofs: “In het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 februari zien we een inkomende brief i.v.m. toekenning subsidies veilige schoolomgevingen. Zijn hier al concrete plannen voor? Werden deze besproken op de GAV?”

N-VA: “We zagen in de briefwisseling dat er subsidies komen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Wat gaan jullie precies doen met die subsidies?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “We deden die aanvraag eind vorig jaar, en in februari kregen we een bericht van de goedkeuring. We gaan de strook van Qworzó langs de Markt voor voetgangers conflictvrij maken, zodat ze afgescheiden blijven van gemotoriseerd verkeer. We ontharden daarbij ook enkele stukken terrein rond die bomenrij op de Markt.”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “We fatsoeneren na de werken ook het voetgangerspad aan de rechterkant van de kerk. We verhogen er ook de achterkant, omdat die te lijden had van opstekende wortels. Tussen de bomen ontharden we ook een strook en zorgen we er voor extra beplanting.”

Raf Verheyen: “Voor die werken krijgen we ongeveer 40.000 euro subsidies. Wij passen hetzelfde bedrag bij. De werken voeren we uit in eigen beheer.”

Jef Schoofs: “Eigenlijk gaat het dus vooral om een heraanleg van de bestaande toestand. Dragen die werken bij aan een veiligere schoolomgeving?”

“Ja, het is een verbetering”, zegt Frank Wilrycx. “Aan Qworzó loopt er bijvoorbeeld de route van de bolderkar: die wordt nu veiliger en conflictvrij. Het gaat om beperkte budgetten, die bovendien beperkt zijn in tijd – we konden er geen studiebureau opzetten -, én die we aan de nabije schoolomgeving moeten besteden.”

Gemeenteraad maart: het verslag

7.2 Investeringen fietsinfrastructuur

Jan De Bie: “In het verslag van CBS van 7 maart lezen we dat de aanvraag van subsidies in het kader van investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen) zal worden ingetrokken. Vlaanderen deelde mee 1 euro bij te leggen voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Zo werd voor de dossiers Koekhoven Noord en Geheul blijkbaar 964.147,35 euro beloofd. In december 2022 legde minister Somers echter de maximale projectsubsidie voor Merksplas vast voor het Kopenhagenplan op 194.323,76 euro. Hoe gaan jullie dit budgettaire probleem van ca. 770.000 euro oplossen? Gaat dit impact hebben op de timing van dit project en dus ook op Steenweg op Weelde?”

Frank Wilrycx: “We hadden het daarstraks bij de bespreking van het Fietsfonds dat er verschillende subsidiekanalen bestaan voor fietsinfrastructuurwerken. Die hebben allemaal hun eigen voorwaarden en mogelijkheden. Dat is moeilijk: het zou beter zijn dat er voor onze dossiers maar één pot zou zijn. Bij de begrotingsopmaak zagen we in het Kopenhagenplan een mogelijke financiering voor het fietspad van Koekhoven. Dat levert ons te weinig op. Daarom zetten we nu in op het Fietsfonds. We trokken ons Kopenhagendossier terug. Dat biedt ons ook het voordeel dat de werken niet per se in 2025 moeten afgerond zijn. Want het fietspad Koekhoven kan er pas komen nadat dat van de Steenweg op Weelde is aangelegd. Dat ligt aan de riolering, die zo moet afwateren. Voor dat fietspad aan de Steenweg op Weelde lopen momenteel nog altijd onteigeningen van eigenaars waarmee er geen akkoord kwam.”

7.3 Opmaak RUP zorglandbouw Widar

Jef Schoofs: “In datzelfde verslag is er ook de goedkeuring van een gunning voor de opmaak van RUP zorglandbouw Widar. Een uitgave van bijna 50.000 euro. Ongetwijfeld een goede zaak. We lezen echter dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. RUP/2013/1. Gelden inderdaad dezelfde prijzen/voorwaarden nog na 10 jaar?”

Frank Wilrycx: “Vroeger kregen landbouwbedrijven van zorginstellingen zoals Widar een uitzondering op de bestemming van het Gewestplan. Dat kan niet langer: nu moeten ze via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan zo’n afwijking verkrijgen. De gemeente moet dat opmaken, en kan dat via een in house-opdracht bij IOK. Dat is voordeliger, want dan valt de btw weg bij de opmaakkosten. Die prijzen in het dossier zijn geïndexeerd, en rekenen we op zo’n 40-à 50.000 euro.”

Vragen van N-VA Merksplas

7.4 Werken op afspraak

Tine van der Vloet: “Sinds corona moet men steeds een afspraak maken om terecht te kunnen bij dienst omgeving en burgerzaken. Hebben jullie deze werking al eens geëvalueerd? Wat zijn de positieve zaken voor de werking sinds men werkt op afspraak en zijn er ook minder goede zaken aan deze manier van werken?”

Frank Wilrycx: “Het personeel evalueerde dat positief. Door op afspraak te werken konden ze hun dossiers voorbereiden, en het zorgt er ook voor dat er een wachtrijen zijn voor klanten. Het werkt vlotter.”

Tine van der Vloet hoorde wat klachten van burgers die voor het simpel afhalen van een document teruggestuurd werden omdat ze geen afspraak hadden.

“Dat zou me verbazen,” antwoordde Wilrycx, “want voor het afhalen van een document hoef je geen afspraak te hebben. Daarvoor kunnen ze gewoon langskomen. Dat moeten we misschien nog eens duidelijker communiceren.”

Gemeenteraad maart: het verslag
Luc Holthof (l.) en Tine van der Vloet

7.5 Dichten van grachten

Luc Holthof (N-VA): “In de Hoevestraat hebben de eigenaars hun gracht op eigen initiatief maar met oogluikende goedkeuring van de gemeenten dichtgelegd.” Luc Holthof had daarover de algemeen directeur “tien dagen geleden” aangesproken op een zondag, en die liet verstaan dat dat een heikele vraag was. De bewoner was naar eigen zeggen enkele keren naar het gemeentehuis daarvoor geweest en had blijkbaar te horen gekregen dat het dichtleggen oogluikend werd toegestaan. “Hoe moeten we deze aanpak van de gemeente beoordelen?”

Kris Govers: “De Hoevestraat blijft blijkbaar een heikel punt voor u. Voor de subsidiëring van de werken moesten er open grachten komen. Per kavel mag een strook van zes meter dicht voor de oprit. Enkel in de Hoevestraat kregen we toestemming van de VLM om enkele grachten dicht te leggen omdat daar nutsleidingen liepen. En we laten er niets oogluikend toe: maandag bespraken we dit voorval op het dienstoverleg van de Technische Dienst, en dinsdag besliste het college dat de gracht terug open moet. Daarop vertrok onmiddellijk een brief naar de betrokken bewoner.” Wat korzelig: “U pakt onze algemeen directeur en onze diensten onterecht aan. Als college nemen we collegiaal onze beslissingen, en hierover zijn we duidelijk genoeg.”

Jef Schoofs vroeg zich nog af wie die werken eventueel mag uitvoeren. De aankoop van de buizen gebeurt blijkbaar door de eigenaars, het dichtleggen door de gemeente.

7.7 Kandidaturen uitbating kapel

Tine van der Vloet: “De gemeente zoekt een uitbater voor de multifunctionele hal kapel Kolonie. De kandidaturen kon men tot 27 maart indienen. Kan u ons wat meer toelichting geven over hoeveel kandidaten er een voorstel hebben ingediend en wat het volgende verloop is van dit hele proces?”

Frank Wilrycx: “Daarnet bleken er zes kandidaturen ingediend. Die worden morgen op het schepencollege geopend. We hopen de uitbating binnen de maand toe te wijzen.”

7.8 Opvolgvragen van eerder gestelde zaken

 • Het appartement van de sporthal is ondertussen vrij gekomen. Is daar al meer duidelijkheid over de bestemming van dit appartement?

  Nog niet, wist Kris Govers te vertellen. Sinds eind februari staat het appartement leeg.
 • Het mooie weer komt er weer aan, dus men gaat weer meer gebruik maken van de padelvelden. We hoorden van mensen uit de buurt dat er op de vergadering is gezegd geweest dat er een geluidsstudie zou komen. Is deze ondertussen al gebeurd? Zijn er al oplossingen gezocht omdat geluidshinder wel een aspect was dat naar voor kwam bij de evaluatie.

  “Omgeving Vlaanderen heeft een studie gedaan rond de aanleg van padelvelden“, zegt Kris Govers. “Op basis daarvan voldoen we aan alle afstandsregels. Op de sportraad stelden we vorige week de aanleg van een bijkomende snipperwand voor. Dat lag gevoelig voor de volleybalclub, omdat zo het multifunctionele terrein verdwijnt en ook het uitzicht verandert. Dat voorstel is nog altijd in beraad.”

  Tine van der Vloet hoorde dat het terrein afdekken met een dakwand zou kunnen helpen. Dat beaamt Kris Govers, “maar we zijn het nog aan het onderzoeken.”

  De burgemeester bevestigt dat het eindresultaat nog teruggekoppeld wordt “aan de mensen waarmee we in de buurt samenzaten.”
 • We vroegen eerder om eens een informatieve vergadering te organiseren voor onze burgers om zo de werking en de wijkagenten voor te stellen. Jullie stelden voor om dit te koppelen aan een BIN-vergadering. Wat is hiervan de stand van zaken ondertussen?

  Frank Wilrycx: “Ik zit binnenkort met de veiligheidsdiensten samen om te zien of we iets gezamenlijks kunnen organiseren rond het thema ‘veiligheid’. Dat lokt waarschijnlijk meer mensen dan het twintigtal dat we op een BIN-vergadering kunnen verwachten. Die info-avond zou nog dit voorjaar of in september kunnen plaatsvinden.”
 • De zitbanken aan de voetbalvelden aan de Hoevestraat zouden hersteld worden. Staat dit ondertussen al op de planning?

  Inderdaad, bevestigt Kris Govers.
 • We lazen in het laatste verslag van het lokaal woonoverleg dat de ontwikkeling van het woonparkgebied in de Hoevestraat in onderhandeling is. Kan u dat even toelichten?

  Daarover is nog geen verder nieuws, zegt Monique Quirynen. “Die passage was gewoon overgenomen uit het verslag van de vorige vergadering.”
 • In het schepencollege verslag van 14 maart 23 kunnen we lezen dat er asfalteringswerken komen in de Leest. Kan u dit even toelichten en ook het tijdspad van deze werken weergeven?

  Kris Govers antwoordt dat er een bestek kwam voor het uitbreken van de kasseien, het verstevigen van de ondergrond en het asfalteren van die enkele stroken. Waarschijnlijk zijn het werken voor na het bouwverlof, en vermoedelijk zullen die in fases gebeuren.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

(zie hierboven bij agendapunt 4 van de gemeenteraad)

3. Rondvraag

Er waren geen vragen ingestuurd.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button