GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad april

Op maandag 22 april vergaderde de gemeenteraad. De gemeente had heel wat dossiers voorbereid, die weinig meer nodig hadden dan het fiat van de gemeenteraad. De oppositiepartijen hadden wel wat vragen bij het rapport van wat de gemeente in 2023 deed rond het Energie- en Klimaatpact. En ze hadden nog enkele vragen voor de rondvraag.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) verontschuldigde raadslid Jan Quirijnen en schepen Kris Govers. Als voorstemmer lootte hij Nele Daems (Leefbaar).

Tine van der Vloet (N-VA) had nog een informatieve vraag rond de rol van Engie bij de laadpalen aan de Noorderkempen.

2-4. Overeenkomsten met Aquafin

De gemeenteraad keurde wat overeenkomsten goed voor de bouw van een pompstation bij de Strikkeweg.

5. Rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0

Merksplas keurde in ’21 en ’22 beide pacten van de Vlaamse Regering goed. De gemeente moet elk jaar bij het Agentschap Binnenlands Bestuur een inhoudelijk voortgangsrapport indienen. Dat is nu klaar.

In onze agenda vond je een aantal punten daaruit opgesomd. Je vindt het rapport helemaal elders in onze rubriek Feiten & Cijfers.

Advies gevraagd?

Jef Schoofs (Groen) vroeg of de milieuraad haar advies had gegeven over dit rapport.

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) zei dat dat in mei zou gevraagd worden. Hij lichtte toe dat er nu een overgangsjaar was, waardoor de koppeling met de burgemeestersconvenant wat zoek was. Maar het is vooral bij die burgemeestersconvenant dat er aan de milieuraad advies gevraagd wordt. De burgemeester vulde aan dat dit rapport gewoon een feitelijk verslag is.

Tine van der Vloet vermoedde dat de milieuraad in 2023 ook niet vergaderde, zo bleek uit het rapport. Raf Verheyen zou dat navragen. Frank Wilrycx antwoordde dat adviesraden autonoom bepalen hoeveel en wanneer ze vergaderen. “Ze kunnen elke maand vergaderen, als ze dat willen.”

Laadpalen?

Jef Schoofs zag dat er tegen 2030 in Merksplas 128 laadpalen nodig zouden zijn. Daarvan staan er nu 45. “Tegen dit tempo zal het nog lang duren eer dat streefcijfer bereikt wordt. Ook bij de extra hemelwaterbuffering is er nog een fiks inhaalmanoeuvre nodig. In het rapport worden een aantal dingen ook heel rooskleurig voorgesteld: zo lijkt het bezoek van de HUISdokter (die advies levert rond energiebesparende maatregelen) een gerealiseerde renovatie. Maar dat zijn twee verschillende dingen.”

Frank Wilrycx: “We rapporteren binnen het sjabloon van de Vlaamse Overheid. Dat heeft zo zijn beperkingen. Particulieren vragen soms bijv. raad aan de HUISdokter, maar geven renovatiewerken niet door aan onze diensten. Of ze planten bomen aan, zonder het ons te laten weten.”

Raf Verheyen: “Een ander probleem is dat sommige cijfers aangeleverd worden door diensten van de Vlaamse Overheid. Zo zal je bijv. vinden dat er in Merksplas de voorbije jaren geen fietspad extra werd aangelegd, terwijl iedereen in Koekhoven kan zien dat er een ligt. Maar die cijfers worden pas doorgegeven als het Fietsfonds onze subsidies uitbetaald. Omdat daarop bezuinigd werd, is dat nog niet gebeurd.”

Via EBEM inzetten op bovenlokale energieprojecten en hernieuwbare energie

Jef Schoofs: “In het plan staat dat het vinden van zo’n projecten moeizamer dan vroeger verloopt. Hoe komt dat?”

Frank Wilrycx: “Tot nu toe konden er bijv. veel zonnepanelen gelegd werden op stallen, maar die zijn stilaan volgelegd. EBEM kijkt nu bijv. uit naar het Groen Gas-project van IOK of naar het participeren in windmoleninstallaties. In Merksplas is er maar een klein gebied waar vergunningen voor kunnen afgeleverd worden.”

RUP Fruitteelt

Dat Ruimtelijk UitvoeringsPlan staat vermeld bij de sleutelactie ‘Opmaak plan om de open ruimte te vrijwaren’. Jef Schoofs snapt niet dat de opdrachtnota voor dat plan voor dat doel opgenomen is. “Dat is helemaal niet om de open ruimte te vrijwaren, maar wel om onvergunde bedrijvigheid te regulariseren.” Frank Wilrycx: “Dat plan maken we op naar analogie met de glastuinbouwbedrijven, omdat we er er voorstander van zijn om de kersen- en aardbeitelers nog een plaats te geven in ons dorp.”

Jef Schoofs: “Daarover is ons gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan nochtans duidelijk genoeg over.”

Schoofs vroeg ook nog naar de particuliere ontharding van 7800 m². Dat bleek om de afbraak te gaan van een serre aan de Stwg. op Hoogstraten.

Vuilnisbakkenplan

Tine van der Vloet vroeg wat er gebeurde met de gegevens die de technische dienst van elke Merksplasse vuilnisbak registreert.

Schepen Raf Verheyen relativeerde de resultaten daarvan: “De bedoeling is om door de monitoring van de vullingsgraad een goed beeld te krijgen van het gebruik van de vuilnisbakken. Met een regelmatige rapportering kunnen we dan een evaluatie maken. Maar die registratie verloopt moeizaam: zo is er bijv. niet overal wifi, en is de invulprocedure voor de werklui wat omslachtig.”

Luc Holthof (N-VA) had vragen bij die aanpak. Raf Verheyen nodigde hem uit om ‘eens mee op tour te gaan, dan zou je het wel ondervinden.”

Overleg in functie van doelgroepen

Rond afval stond er in het rapport ook dat de gemeente “in overleg gaat met enkele ondernemers in functie van bepaalde doelgroepen.”

Dat bleek over de omgeving van de serres te gaan.

Actie rond sigarettenpeuken

De gemeente werkte een actie uit waarbij ze gratis zak-asbakjes uitdeelde in de Week van de Handhaving. van der Vloet peilde naar het succes daarvan.

Raf Verheyen antwoordde dat er van de 500 bestelde asbakjes er nog een 150-tal over waren. “De Milieudienst stelde nog een peukenplan op. Binnenkort komen er op verschillende plekken asbakjes op straat. Daarover wordt later nog gecommuniceerd.”

Bijenhotel

In het rapport was ook de plaatsing van een bijenhotel bij Qworzó (in de buurt van Spelewei) opgenomen. Tine van der Vloet vroeg of dat bijenhotel strategisch zo geplaatst was naar het westen. En of zo’n hotel niet neergeplant moet worden in een bloemenwei, wat nu niet het geval is. Imker-in-opleiding en partijgenoot Luc Holthof zei dat een bijenhotel best gericht is op het zuiden.

Raf Verheyen: “Vorig jaar hebben we daar een bloemenwei ingezaaid. Nu is het seizoen er nog niet naar om dat al te zien.” Frank Wilrycx: “En desnoods zullen we er een kwart draai aan geven.”

6-21 Algemene vergaderingen

Er zijn nog heel wat vergaderingen in mei en juni van verenigingen waarvan de gemeente deel uitmaakt. Daarvan werd telkens de agenda goedgekeurd. Ook vaardigt de gemeente iemand ernaar af.
Zo o.a. voor

6. IVEKA, waar Kris Luyckx (Leefbaar) naartoe zou gaan
7. Kempische Heerd, met Monique Quirynen (Leefbaar)
8. Fluvius OV, met Jef Van Accom (Leefbaar)

9-19 Woonmaatschappij De Noorderkempen

Het ging hier over de omvorming naar 1 woonmaatschappij per gemeente.

Burgemeester Frank Wilrycx: “Sinds mei 2023 maakt Merksplas deel uit van de Woonmaatschappij De Noorderkempen, waar zowel de sociale koopwoningen, de sociale huurwoningen als het sociaal verhuurkantoor onder vallen. Arendonk, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel zijn de 4  andere gemeenten van de woonmaatschappij.”

“De tien agendapunten van vandaag regelen de manier waarop iedere gemeente slechts 1 woonmaatschappij zal hebben en hoe de gronden en woningen worden overgedragen van de ene naar de andere woonmaatschappij. Woonmaatschappijen mogen geen eigendom meer hebben in een ander werkingsgebied. Er is gekozen om de gronden en woningen over te dragen aan boekwaarde. Ook de leningen en subsidies, gekoppeld aan deze eigendommen, worden mee overgedragen. Zo worden er 235 woningen en 10,7ha grond overgedragen van de Woonboog naar de Noorderkempen. En andersom worden er 329 woningen en 0,8ha grond overgedragen van de Noorderkempen naar de Woonboog.”

“Dat gebeurt via een partiele splitsing. Dat betekent dat de vergoeding voor de onroerende goederen in aandelen wordt uitbetaald. Dat was de eenvoudigste manier en ook fiscaal het meest aangewezen. Maar zo krijgen de gemeenten ook aandelen van de woonmaatschappij buiten hun werkingsgebied. Wij verwerven ook aandelen van de Woonboog.”

“Die aandelen van de ‘vreemde vennoten’ worden terug ingekocht door de woonmaatschappij. Op haar beurt verkoopt de woonmaatschappij die aandelen aan de vijf gemeentes. Voor Merksplas zou dat op een netto kost komen van maximum 15.140 euro. We moeten nog praten met de privé-aandeelhouders in de woonmaatschappij, die er van oudsher bij zijn. De bedoeling is dat de vijf gemeenten de enige aandeelhouders zullen zijn van de woonmaatschappij de Noorderkempen en dus ook de privéaandeelhouders uitkopen.”

De burgemeester feliciteerde nog de directie en het personeel van de woonmaatschappij De Noorderkempen voor het geleverde werk.

20-21 Algemene vergaderingen

20. Fluvius, waar Jef Van Accom naartoe gaat
21. IKA, met Annie Verheyen (Leefbaar)

22-23 Interlokale Vereniging Noorderkempen

22. Aan de overeenkomst met de vier andere gemeenten (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel) komen er wat aanpassingen. Intussen kreeg het ILV ruimere opdrachten: aanvankelijk werkte ze rond sociale economie, nu ook rond jongerenwelzijn, digitale inclusie, geïntegreerd breed onthaal. En ook wijzigde het wetgevend kader rond gemeentelijke samenwerking.
23. De gemeenteraad keurde ook het jaarverslag en de jaarrekening goed van de ILV Noorderkempen

Gemeenschapsdienst

Bij dat jaarverslag had Tine van der Vloet enkele vragen. Zo onder meer over de gemeenschapsdienst die aan leefloners kon aangeboden worden. Schepen Leen Kerremans antwoordde dat iemand de opleiding voor de trajectbegeleiding had gevolgd, en dat er met drie gemeentediensten een verkennend gesprek gevoerd was of ze zo’n gemeenschapsdienst konden aanbieden. Concreet was er nu iemand zo aan het werk in de bib. van der Vloet vroeg wie de coaching deed, en dat bleek een gedeeld verhaal: Kerremans antwoordde dat er onderling afspraken waren gemaakt tussen de trajectbegeleiding, de bib en de VDAB. Dat zou zo voortaan per casus gebeuren.

Rijopleiding

Tine van der Vloet vroeg ook hoe het stond met de opleiding voor leefloners om een rijbewijs te halen. Dat project bleek gestrand. Leen Kerremans: “We rekenden daarvoor op vrijwilligers van de KWB. Wettelijk kunnen die vrijwilligers maar een te beperkt aantal mensen begeleiden.” Dat zou niet verantwoord zijn ten opzichte van de inzet van de vrijwilligers.

ArmenTeKort

Tine van der Vloet polste nog naar de resultaten van dit traject. Leen Kerremans zei dat dit project niet langer in het samenwerkingsverband loopt. “De toeleiding verliep heel moeizaam. Daarbij zijn de criteria voor de deelnemers erg hoog.” Ze weet niet of er momenteel nog trajecten in Merksplas lopen. “Er zijn immers nog andere partners die deelnemers kunnen toeleiden.”

Digibanken

Jef Schoofs had graag een toelichting gehad over die Digibanken. Leen Kerremans zei dat binnen ILV gezocht werd naar de meerwaarde van dit project voor de vijf gemeenten. In het begin liep dat in elke gemeente op een ander tempo. Daarom werden er 200 laptops aangekocht om ze te verdelen onder de kansengroep. In het begin waren de criteria om die te verkrijgen heel streng, omdat men schrik had van een overrompeling. Die kwam er niet, zodat de criteria nu afgezwakt worden. Het Sociaal Huis voerde de promotiecampagne voor die actie. Daarnaast zijn er nog opleidingen i.s.m. Digidak en zijn er sessies met vrijwilligers die mensen met digitale problemen in de bib verderhelpen.”

24. Aankoopcentrale IGEMO

Die aankoopcentrale heeft een groepsaankoop voor duurzame voertuigen. De gemeente wil daar gebruik van maken. De gemeenteraad keurde die overeenkomst goed.

Concreet gaat het over de aankoop van een bestelwagen voor de maaltijdbedeling van het Sociaal Huis.

25. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

25.1 Aziatische hoornar

Luc Holthof: “De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse soort, wat betekent dat ze hier is verzeild geraakt en mogelijk problematisch is voor onze natuur, landbouw en onze volksgezondheid. De Aziatische hoornaar is hier ondertussen gevestigd en uitroeien lukt niet meer. We moeten ermee leren omgaan en de overlast zo laag mogelijk houden. Daarom worden er in het voorjaar in heel Vlaanderen selectieve vallen geplaatst om ontwakende koninginnen af te vangen en zo nieuwe nesten te vermijden. Wat gaat Merksplas doen om dit probleem aan te pakken?” 

Burgemeester Frank Wilrycx antwoordde dat de provincie een project coördineert, waarbij ze zowel de gemeenten als de imkers betrekt. “Zo hebben ze een aantal vallen voor uitgedeeld. Met een mengsel van witte wijn, bier en suikerwater kunnen we daarmee koninginnen vangen. Later in het seizoen kunnen we die vallen hergebruiken met vis erin, om werksters te lokken.”

“Een ander initiatief is Vespawatch, een meldpunt voor die hoornaars. Zo kan men achterhalen waar die insecten nestelen.” De burgemeester gaf nog mee dat de brandweerpost Merksplas binnen de brandweerzone instaat voor de verdelging van de Aziatische hoornaars. “Zij hebben de juiste uitrusting en ze hebben een gepaste opleiding gevolgd.”

“Momenteel zijn er nog maar weinig hoornaars gemeld, en dat ligt waarschijnlijk aan het slechte weer.”

25.2 Toegankelijkheid gemeentehuis (een gedeelde vraag met Groen)

Tine van der Vloet: “In de briefwisseling zagen we een brief i.v.m. de bezorgdheid rond de toegankelijkheid van het gemeentehuis. We hebben deze bezorgdheid ook al eerder geuit. In de begroting zagen we dat er 2 nieuwe deuren ingeschreven staan voor het gemeentehuis en het gemeenschapscentrum. Is er al een zicht op de plaatsing van deze deuren? Over welke deuren gaat het dan precies? Zijn die nu wel toegankelijk voor iedereen? Het tweede probleem was de lift aan het onthaal. Een elektrische rolstoel kan niet op de lift. Kan ook hier een oplossing voor gezocht worden, zodat de diensten voor iedereen toegankelijk zijn in de toekomst?”

Jef Schoofs: “In de briefwisseling lazen we een brief van een inwoner die uit ervaring kloeg over de beperkte toegankelijkheid van het gemeentehuis. Er zijn klachten rond de bereikbaarheid door lastige deuren, te kleine liften, geen rolstoel beschikbaar… Welke gevolgen zijn hier aan gegeven?”

De burgemeester antwoordde dat de inkomdeuren waarschijnlijk dit jaar nog geplaatst worden. “We zijn momenteel nog op zoek naar de beste oplossing.” De lift zorgt voor andere problemen. “Hét probleem was dat voor een aantal administratieve verrichtingen de mensen tot bij het loket moesten komen. We hebben nu apparatuur aangeschaft waarmee de diensten tot aan het onthaal of tot in het Sociaal Huis bij de cliënten kunnen komen om ze verder te helpen.”

Jef Schoofs: “De briefschrijfster opperde als mogelijke oplossing ook de aanschaf van een rolstoel om de mensen, eens binnen in het gemeentehuis, verder te helpen.” Dat vond de burgemeester ook een goede suggestie.

Tine van der Vloet: “Wordt dat evt. nog verder bekeken met Inter?” Wilrycx: “We kunnen hen die vraag stellen.”

Vragen van Groen Merksplas

25.3 Veiligheid jeugdfuiven

Jan De Bie: “We lezen in het verslag van de jeugdraad dat er een grote bezorgdheid is rond de veiligheid op jeugdfuiven. Voor elke fuif moet een aanvraag gebeuren met ook het aangeven van een veiligheidsploeg. Blijkbaar gebeurt dit niet consequent en is men nu bezorgd na enkele incidenten. Waarom gebeurde er geen controle op de aanvragen?”

Schepen Leen Kerremans: “Die veiligheid is een probleem dat om de zoveel tijd terug opduikt. Nu was het door mezelf geagendeerd, nadat een fuif plaatsvond zonder dat die in ons digitaal evenementenloket via Eaglebe was aangevraagd. Dat betekent dat de politie daarvan ook niet op de hoogte was. Toen er incidenten gemeld werden, viel men bij de politie uit de lucht. Nu hebben we een aantal afspraken gemaakt met de organisatoren. Een fuif moet digitaal aangevraagd worden. Er is ook een mature veiligheidsploeg nodig, die bijv. uit ouders of oudere familieleden bestaat. Die mensen mogen op die fuif geen andere taken uitvoeren. We stuurden de politie ook een mail met excuses.”

25.4 Nog actieve pachters?

Jef Schoofs: “Naar aanleiding van een eerdere vraag werden in februari de verschillende pachters van onze landbouwgronden (gemeente en OCMW) aangeschreven. Zij dienden voor 1 april aan te tonen dat zij nog actief landbouwer zijn. Wat zijn de resultaten van dit schrijven? Welke stappen volgen nu?”

Frank Wilrycx: “Alle antwoorden zijn nog niet binnen. Onze bedoeling is dat die gronden voor landbouwdoeleinden blijven dienen. We hebben met de terreinen van de Kolonie ervaring in het uitschrijven van pachten. Dat systeem kunnen we ook hiervoor aanwenden.”

25.5 Wegdek Heiseneinde

Jef Schoofs: “Een tijd geleden kaartten we de slechte staat van het wegdek aan het begin van Heiseneinde aan. Er werd toen gezegd dat hier spoedig een oplossing aan zou worden gegeven. Waarom werd hier nog geen actie ondernomen?”

Frank Wilrycx: “Dat wegdek staat op onze wachtlijst. Nu is het nog geen weer om dat aan te pakken. We proberen die werken ook te combineren met asfalteringswerken elders, zodat de investering van materiaal het waard is.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2-12 De Noorderkempen

Die dossiers werden eerder al op de gemeenteraad behandeld.

13-14 ILV Noorderkempen

Dat was ook zo voor de agendapunten 22-23 van de gemeenteraad, en ook voor de…

15. Aankoopcentrale IGEMO

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Reageer

Back to top button