GemeenteraadPolitiek

N-VA vraagt aanpassing huishoudelijk reglement seniorenflats

Op de agenda van de gemeenteraad van november ’21 voerde de N-VA-fractie een extra agendapunt toe rond dat huishoudelijk reglement. De motivatie achter die vraag lees je hier:

We kunnen het volgende lezen in het huishoudelijk reglement Seniorenflats Ter Driezen (maar ook in de huurcontracten van de Kern Lindendijk zien we de opzeg van 3 maanden terugkomen in artikel 2, voor zowel de flats als de seniorenwoningen):

Art 29

Het staat iedere bewoner vrij de flat definitief te verlaten mits een opzegtermijn van 3 maanden die aanvangt de eerste dag van de maand volgend op de opzeg. De bewoner dient de opzeg schriftelijk aan het OMW te richten. 

En ook nog 

Art 31

Enkel de OCMW- raad is bevoegd om, mits gemotiveerd verzoek, afwijking toe te staan op opzegtermijnen. 

We kaartten dit ook al eerder aan op de gemeenteraad van september omdat wij van mening zijn dat dit geen sociale maatregel is. Als men plots als bewoner naar een woonzorgcentrum moet, dan moet men toch nog 3 maanden opzeg doen. Er is een mogelijkheid om een afwijking aan te vragen, maar dit is tot op heden zelden gevraagd geweest. 

Deze procedure is te omslachtig en om het zo eenvoudig en sociaal mogelijk te maken, willen wij een aanpassing  vragen op het bestaand reglement. 

Als we kijken naar  art. 6.34 van de Vlaamse Codex Wonen dan zien we daar duidelijk staan dat wanneer men naar een woonzorgcentrum gaat, dat men dan een maand opzeggingstermijn heeft. Ook wanneer men gebruikt maakt van een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreekse toegankelijke zorg of ondersteuning als bepaald door de Vlaamse regering. 

We zien dat vele OCMW’s ook de opzegtermijn van 30 dagen hanteren.  

Daarom willen wij ook voorstellen om het huishoudelijk reglement in die zin aan te passen en dit voor alle seniorenflats en seniorenwoningen van het OCMW . En dat men maximaal maar 1 maand moeten opzeggen als men verhuist naar een woonzorgcentrum of gebruikt maakt van een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreekse toegankelijke zorg of ondersteuning als bepaald door de Vlaamse regering.

Reageer

Back to top button