GemeenteraadNieuwsPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad januari

Op maandag 24 januari vergaderde de maandelijkse gemeenteraad. Het werd weer een livestream-editie. Het volledige verslag vind je hieronder.

Klank en beeld

Wil je de livestream terug bekijken? Dat kan op YouTube.

Wil je bladeren tussen de verschillende agendapunten? Bekijk de clip dan op YouTube. Klik onderaan de clip op ‘Meer tonen’. Dan vind je een aanklikbare lijst met de besproken agendapunten.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opende de gemeenteraad en lootte Jef Schoofs (Groen Merksplas) uit tot voorstemmer.

Luc Holthof (N-VA Merksplas) had twee opmerkingen bij het verslag van de vorige raad: op pagina 6 had hij gevraagd of het op termijn de bedoeling was dat alle personeelsleden van de gemeente gebruikt zouden maken van het tijdsregistratiesysteem, waarop bevestigend werd geantwoord. Met een andere opmerking was de burgemeester in december ook akkoord, al stond dat niet zo duidelijk in het verslag.

Jan De Bie (Groen) las in het verslag dat volgens hem de kostprijs van de website laag was ingeschat, maar hij wou er ook bij zien staan dat de 1.800 euro voor de aanmaak van een nieuwe huisstijl eveneens te laag was. Verder vroeg hij nog naar de stand van zaken van het dossier over de Natuurbegraafplaats.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) antwoordde dat er een mail van Onroerend Erfgoed was gekomen waarin die hun akkoord gaven bij de bestemming van dat terrein, en dat de gemeente nu kon beginnen werken aan de opmaak van vergunningen en een reglementering. Zo zouden er bijvoorbeeld geen bloemen, noch kransen toegelaten zijn.

Jan De Bie polste ook nog naar een resem beloofde antwoorden bij het punt van de Meerjarenplanaanpassing. Wilrycx beloofde die nog schriftelijk na te sturen.

2. Digitale raadsvergadering

Op 6 januari besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de coronasituatie. De gemeenteraad bekrachtigt dat besluit.

3. Gouverneur keurde jaarrekening 2020 goed

De gemeenteraad nam kennis van het besluit van de Gouverneur van 16 december, waarin ze de jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW goedkeurt.

Luc Holthof stond wel versteld van een van haar technische opmerkingen, waaruit bleek dat dat agendapunt niet door de gemeenteraad goedgekeurd moest worden.

De burgemeester verstond er uit dat de OCMW-raad vorige maand het budget eerst had moeten vaststellen, en dat vervolgens de gemeenteraad hetzelfde had moeten toen voor het gemeentebudget, waarna uiteindelijk de gouverneur haar goedkeuring gaf.

Spijkers op laag water, vond men.

4. Wijziging rechtspositieregeling personeel

De rechtspositieregeling voor het personeel ondergaat enkele wijzigingen, o.a. over de meeneembaarheid van de privé-anciënniteit, de aanpassing eindejaarstoelage aan het sectoraal akkoord, vaderschapsverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof, verduidelijkingen en rechtzettingen.

Jan De Bie maakte zich ongerust over de vele geschrapte passages in een document daarover op het intranet. “Werken we hier met twee verschillende documenten?”. “Nee,” stelde algemeen directeur Dries Couckhuyt, “want die doorhalingen duiden op wijzigingen uit het verleden. Sommige huidige personeelsleden hebben nog rechten die daarin vermeld staan, alhoewel ze intussen gewijzigd of geschrapt zijn.”

De Bie informeerde of hun voorstel om fietsen te leasen besproken werd met de vakbondsafvaardiging, maar Frank Wilrycx zei dat dat niet het geval was. “Spijtig,” vond Jan De Bie. Hij hoopte dat dat de volgende keer wel aan bod kon komen. “Hadden jullie ook nog nagedacht over een mogelijke premie voor thuiswerk?” “Voorlopig is daar geen regeling rond,” antwoordde Wilrycx. “Er zijn daarover ook geen vragen gesteld door de vakbond.”

5. Toetreding van Merksplas tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

Merksplas sluit zich als twintigste gemeente aan bij het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN).

Dat kost de gemeente 0,25 euro per inwoner. Voor de gemeente zal Boris Kersemans (Leefbaar Merksplas) in de Algemene Vergadering zetelen, schepen Raf Verheyen (Leefbaar) in de Raad van Bestuur.

Jef Schoofs (Groen) verwees naar de raadszitting van september ’21. Daarin werd de samenwerking op het vlak van toerisme besproken met o.a. de stad Hoogstraten in het samenwerkingsverband ‘Land van Mark en Merkske’. Maar Hoogstraten zit in een ander Regionaal Landschap, nl. de Voorkempen.

Frank Wilrycx vond het ook “logischer als Hoogstraten zou overstappen naar ‘ons’ Regionaal Landschap, maar dat is aan hen.”

Jef Schoofs stoorde zich nog aan het ontbreken van de statuten en de visiepunten in het dossier, maar Wilrycx merkte fijntjes op dat de raadsleden “het dossier tien dagen vooraf in hun brievenbus vinden, en dat ze als ze merken dat er stukken ontbreken, die altijd kunnen navragen aan de algemeen directeur, die ze hen alsnog tijdig kan bezorgen.”

Groen onthield zich daarom bij de stemming.

6 Rondvraag

De raadsleden krijgen de kans om het schepencollege vragen te stellen.

Vragen van N-VA Merksplas

6.1 Oversteekplaatsen / zone 30

Tine van der Vloet (N-VA): “In het verslag van de GAV van oktober wordt er nogmaals gevraagd naar de stand van zaken in verband met de oversteekplaatsen aan de Molekenstraat en de Vredestraat. Komen die zebrapaden daar? Zo ja, wanneer?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) antwoordde dat in de GAV twee doorsteken gekozen werden waar binnenkort twee zebrapaden komen. “Die schilderwerken staan op de werklijst. Voor het aanbrengen van de verf is wel een minimumtemperatuur van 10°C nodig. Daarop is het nog wachten.”

Luc Holthof: “In datzelfde verslag lezen we dat men een vaste zone 30 niet meteen ziet zitten in de dorpskern, maar er is wel een vraag over een uitbreiding in de tijdelijke zone 30 in de dorpskern. Er zou een vergadering hierover geweest zijn op 24/11 met AWV. Wat is daar het resultaat van?”

De burgemeester laat de vraag van Jan De Bie hierbij aansluiten:

Jan De Bie: “In het verslag van de GAV lezen we dat de gemeente aan AWV heeft gemeld dat de tijdelijke zone 30 terug in dienst moet. Een uitbreiding van de tijdelijke zone 30 wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg met AWV, op 24 november 2021. We haalden eerder al aan om te bekijken om deze uit te breiden zodat de oversteekplaats aan de Spetter hier bij invalt. Wat is de stand van zaken?” 

Raf Verheyen: “De vraag van de GAV ging over de uitbreiding in de Leopoldstraat met de oversteek aan de Albertstraat. Die zou mee in de zone kunnen liggen in functie van het schoolvervoersplan. Het Agentschap Wegen Verkeer (dat daarover gaat) had al toegezegd om de zone 30-signalering terug in dienst te nemen. Dat is nog niet gebeurd, maar we hebben ze daar al wel aan herinnerd. In de GAV is de vraag niet gesteld over een uitbreiding aan De Spetter.”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het systeem van die flexibele borden is indertijd speciaal bedoeld voor schooluitgangen, en de kinderopvang valt buiten die reglementering.”

Tine van der Vloet: “In het verslag van de GAV lazen we dat die een vaste zone 30 moeilijk realiseerbaar zien als die niet wordt gehandhaafd. In de laatste mobiliteitsbrief somde Lydia Peeters de factoren op die pleiten voor een zone 30, en een daarvan waren centrumstraten met veel in- en uitritten. Zo komt de Leopoldstraat zeker in aanmerking.”

Luc Holthof was eerder op de dag in Hove. “Daar is het hele dorpscentrum zone 30. Dat maakt alles veel simpeler.”

De burgemeester stelde dat er indertijd in samenspraak met AWV gekozen werd voor de dynamische borden. “Het is niet wenselijk voor het dorp om ook buiten de schooluren van het hele centrum een zone 30 te maken. Iemand die daar dan 50 rijdt, is geen gevaar op de weg. En de handhaving? Dat willen we wel, maar op die tijdstippen dat scholen openen of sluiten wordt in het hele centrum stapvoets gereden.”

“Dat klopt misschien wel,” zegt Jef Schoofs, “maar daarbuiten is het mekaar kruisen van vrachtwagens aan 50 km/u in die straten niet aangepast aan de centrumfunctie die ons dorp heeft. Ik begrijp de vraag van N-VA en ik sluit me daarbij aan.”

“Als we een zone 30 zouden inrichten vanaf de Kunstvrienden tot aan de Steenweg op Turnhout, zal dat zorgen voor veel gefrustreerde automobilisten,” zo rondt de burgemeester dit agendapunt af.

6.2 Coronamiddelen voor verenigingen

Tine van der Vloet: “Wat is de stand van zaken ivm de verdeling van de middelen die men in het kader van Corona kreeg voor de verenigingen? Zijn die middelen al helemaal verdeeld?”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) antwoordt dat na de laatste rondvraag onder de verenigingen er nog een 30.000 euro rest. “Dat bedrag zetten we nog even on hold, omdat we niet weten wat corona de volgende tijd nog in petto heeft. Als dat mee zou vallen, stelt de werkgroep voor om een aankoop te doen die ten bate is van alle verenigingen. Ze denkt aan de aankoop van een uitleenbare WC-wagen, die bijv. ook voor wijkfeesten kan dienen.”

6.3 Hoevestraat

Luc Holthof: “Wat is de stand van zaken i.v.m. de gronden in de Hoevestraat?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Die stand van zaken is nog altijd dezelfde als de vorige keer dat u ons die vraag stelde. Toen zei ik dat we live willen overleggen met de familie. Intussen zijn er dus nog geen verdere stappen gezet.”

Luc Holthof: “Na de vorige gemeenteraad heeft iemand van het college – schepen Leen Kerremans met name – tegen iemand die dicht bij het dossier staat gezegd ‘dat die verkaveling wel in orde komt’. Hoe rijmt u dat met de discretie die u ten aanzien van de familie wil tonen?”

Wilrycx: “Met ‘van horen zeggen’ kan je veel aantonen, hé.”

Holthof: “Kan de schepen bevestigen of ontkennen wat ik zei?”

Wilrycx: “Deze gemeenteraad is geen onderzoekscommissie waarop je mensen kan ondervragen. Het college blijft discreet over dit dossier. Ik heb ook nog wel een vraag voor u: gaat de N-VA dit dossier steunen als de familie zich erachter schaart? Die vraag stelde ik eerder al, maar u ging zich over het antwoord beraden.”

Holthof: “Daar zullen we dan ten gepaste tijde op antwoorden.”

6.4 Bestemming Markdal

Tine van der Vloet: “We zagen dat jullie Markdal hebben gekocht. Er waren verschillende pistes die op tafel lagen om hier een nieuwe bestemming aan te geven. Kan u hier al wat meer duidelijkheid over geven?”

Frank Wilrycx: “Wij hebben daar – in tegenstelling tot u – nog geen wilde verhalen over gehoord. Wij hebben dat terrein niet gekocht: we hebben het indertijd met een recht van opstal geschonken, en nu het vrijkomt, komt het ons terug toe. Als Markdal effectief verhuisd is, zullen we over de bestemming beginnen denken.”

6.5 Openbaarheid briefwisseling

Tine van der Vloet: “In de digitale wereld waar we nu nog harder in zitten dan voorheen, worden er  nog minder brieven geschreven en wordt er meer gemaild om zaken te melden, aan te kaarten enzovoort. We zouden dan ook willen vragen of de vragen die worden gesteld via mail aan burgemeester en schepencollege ook worden weer gegeven in de briefwisseling van het schepencollege. Is dat een mogelijkheid zodat wij als oppositie beter van alles op de hoogte kunnen zijn. In het decreet lokaal bestuur in artikel 290 kunnen we ook lezen dat alle uitgaande post moet worden opgenomen worden in het register. Wij zien niets van jullie uitgaande post. Kan dat ook worden aangepast in de toekomst?”

Frank Wilrycx: “Ons mailverkeer openbaar maken? Het op straat gooien? Ons mailverkeer is iets anders dan brieven versturen. Vaak gaat het om tussentijdse werkmails. Ik denk niet dat dat in andere gemeenten zo gebeurt. Ons meldingssysteem is wel raadpleegbaar.”

van der Vloet: “Het gaat ons niet om alle mails, maar mails die je kan vergelijken met brieven.”

Wilrycx: “We zullen nagaan hoe we een register voor de uitgaande post raadpleegbaar kunnen maken.”

Vragen van Groen Merksplas

6.6 Integratiescan

Jef Schoofs: We lazen op merksplas.NU de cijfers van Binnenlandse zaken i.v.m. de integratiescan. 29% vindt dat er te veel mensen met een verschillende achtergrond in de gemeente wonen, 24% wil liever geen buren met een andere herkomst. We lezen ook dat er zelden contact is: 78% van de inwoners slaat (bijna) nooit een praatje met iemand van een andere herkomst, 49% heeft geen nauwe collega’s met verschillende roots en slechts 9% van Merksplasse mensen heeft minstens wekelijks contact met mensen van niet-Belgische herkomst. 
Maar… 35% van de inwoners vindt ook dat mensen met verschillende achtergronden een verrijking zijn voor de gemeente en maar liefst 51% zou het nuttig vinden als er vaker ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd voor mensen met een verschillende achtergrond.
Deze cijfers verontrusten ons maar bieden ook kansen. Hoe interpreteert het gemeentebestuur deze cijfers?
Welke initiatieven worden er reeds genomen om het samenleven in Merksplas tussen verschillende nationaliteiten te verbeteren?
Welke initiatieven zullen er nog ontwikkeld worden om meer ontmoetingskansen te creëren tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond?
Wordt er actief ingezet om mensen met een andere nationaliteit (al dan niet ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente) te betrekken bij het sociaal-culturele leven in onze gemeenschap?”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “We zetten al lang in op de integratie van anderstalige inwoners. We doen dat bijvoorbeeld via het Lokaal OpvangInitiatief, waarin we een buddywerking opzetten met ArmenTeKort. We leiden mensen toe naar De Oversteek. Via het Huis van het Kind, de Sportsnacks of de vrijetijdspas proberen we ze te bereiken. Ook met de sportverenigingen denken we erover na hoe we via sport mensen kunnen integreren. En dan komt er nog de vierde pijler inburgering aan, waarvoor we vanaf september meer gaan inzetten op het sociaal netwerk en participatie. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we dat gaan aanpakken. Het IBO denkt ook nog na over nieuwe initiatieven rond taal en taalstimulering.”

Jef Schoofs vermoedt dat er nog grote bevolkingsgroepen in Merksplas zijn die we niet bereiken.

Tine van der Vloet: “Kijken jullie daarvoor ook richting wijkwerkingen?”

Wilrycx: “We zijn een grote stad die een wijkgerichte aanpak nodig heeft. Maar in ons personeelskader vind je meer en meer mensen van vreemde origine. Dat is ook belangrijk.”

Schoofs vraagt zich af of er formele aanspreekpunten zijn voor grotere groepen, zoals bijv. de Roemeense gemeenschap.

Leen Kerremans stelt dat de seizoensarbeiders een specifieke groep zijn, omdat ze slechts tijdelijk in Merksplas verblijven.

Schoofs: “Maar de Roemenen die hier blijven, wordt toch ook een grotere groep?”

De burgemeester zegt dat die hun vrienden zoeken binnen hun aparte gemeenschap.

6.8 Zonnepanelen op sociale woningen

Jan De Bie: “Op het VRT-nieuws van 14 januari kwam aan het licht dat ruim een jaar na de oprichting van de coöperatieve vennootschap Aster en drie jaar na de aanpassing van de regelgeving voor zonnepanelen, er nog geen enkel zonnepaneel op een sociale woning woning ligt. Intussen zijn er in Merksplas een aantal nieuwe sociale woningen in aanbouw of staan ze op de planning. Worden hier al stappen genomen voor de installatie van zonnepanelen? Kan eventueel een partner als EBEM hier een rol in spelen?” 

Monique Quirynen legt uit dat het specifiek om zonnepanelen gaat voor sociale huurwoningen. De oprichting van Aster en het werk dat ze al verzetten, is al een prestatie op zich. Wel stellen zich specifieke problemen, net omdat het om huurpanden gaat. Hoe trek je niemand voor? Want de huur wordt net berekend op het inkomen van de bewoners. “Niet zo evident allemaal. In Molendries worden lucht/water-warmtepompen voorzien, en de nodige wachtbuizen als er zonnepanelen zouden komen. Er werden in de Prinsenstraat geen zonnepanelen voorzien, omdat er toen nog geen sprake was van die nieuwe regels. Die komen er wel in de Kleirytse Driesen.”

Vlaanderen wijst per provincie een leverancier aan. Voor de Noorderkempen zal een firma de E-score berekenen van de sociale huurwoningen en de daken inspecteren naar hun geschiktheid voor zonnepanelen.

Binnenkort komt er ook duidelijkheid over een decreet waardoor huurders samen kunnen delen in de winst van hun zonnepanelen. De uitvoeringsbesluiten zijn er nog niet.

6.9 Buurten op den buiten

Jan De Bie: “Er is een oproep gelanceerd vanuit de Koning Boudewijnstichting: Buurten op den buiten. “Buurten op den Buiten” is een projectoproep voor financiële steun tot €5.000 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. Enkel gemeenten die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid zijn als plattelandsgebied komen in aanmerking en Merksplas is er daar 1 van. Is deze oproep gekend bij ons bestuur? Kan deze oproep zeer snel verspreid worden via de vrijetijdsdiensten? Ziet het bestuur zelf hier mogelijkheden om projecten te (laten) indienen?”

Frank Wilrycx: “Onze diensten hadden het ook opgemerkt. Wel is het kort dag voor het indienen van de dossiers. We gaan kijken of we op stapel staande projecten kunnen indienen.”

Jan De Bie denkt luidop aan projecten rond de integratiescan of rond hun samentuinvoorstel.

De burgemeester betwijfelt of dat nog haalbaar is. De gemeente wil alleszins proberen om een dossier in te dienen.

OCMW-raad

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Aanvraag erkenning assistentiewoningen

De OCMW-raad verleent goedkeuring om een erkenning aan te vragen voor de assistentiewoningen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Jef Schoofs peilt naar de interesse na de infosessie. Leen Kerremans telt in totaal 10 geïnteresseerden, zonder dat er een plaatsbezichtiging mogelijk was. Tot 31 januari kunnen geïnteresseerden zich nog melden. Nadien is er een lotingsmoment in februari en wordt de volgorde van de keuzelijst vastgelegd.

3. Gouverneur keurde jaarrekening 2020 goed

4. Wijziging rechtspositieregeling personeel

De raad past de rechtspositieregeling voor het personeel aan.

5. Goedkeuring dadingsovereenkomst

Het Sociaal Huis bleek een aantal bouwgebreken te vertonen: aan de gevels, de gietvloer, waterinfiltratie). De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tot dading tussen DCA en het OCMW.

Reageer

Back to top button