GemeenteraadPolitiek

Dit was de gemeenteraad van mei

Op maandag 25 mei vergaderde de gemeenteraad. Het College zette weinig punten op de agenda, voor de OCMW-raad moest er niets beslist worden, en enkel oppositiepartij Groen had wat vragen bij de rondvraag. Er waren nadien ook geen dossiers voor de besloten zitting.

Ook het publiek leek het af te laten weten: twee toehoorders, en wij werden zo de spreekwoordelijke paardenkop. Toch werd er wat gepraat, wat toegelicht en gediscussieerd. Lees maar!

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester lootte Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas) uit als voorstemmer. Bij de ene stembeurt die Groen vroeg, moest zij dus als eerste haar stem uitbrengen.

Bij het verslag van de gemeenteraad van april maakten Tine van der Vloet (N-VA) en Jef Schoofs (Groen) enkele opmerkingen.

Tine had in de buurt van het Doelenplein vernomen dat het derde paaltje al sinds 2009 verdween, “terwijl u op de vorige raad beweerde dat dat onlangs gebeurd was”. Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) ging ervan uit dat de Technische Dienst snel had gereageerd nadat het hen ter ore was gekomen.

Jef Schoofs wou nog als aanvulling bij het dossier van de ANPR-camera’s in de anonieme politiewagen zijn opmerking vermeld zien dat de korpschef van de politiezone een gebrek aan motivatie aan de dag legde om in dat dossier een verantwoording op te nemen.

2. Reglement projectsubsidies

Met dit reglement geeft de gemeente verenigingen en organisaties de kans om projecten uit te voeren die hun normale werking overstijgen of om nieuwe projecten op de rails te zetten. Als het gaat om een terugkerende activiteit is het wel de bedoeling dat die op termijn zelfbedruipend zou zijn.

Jan De Bie (Groen) stelde zich vragen bij de veranderde deadlines: “Vroeger moest je een aanvraag zes maanden vooraf indienen, nu vier maanden. Vroeger kon je de goedkeuring door het College binnen twee maanden verwachten, nu worden er dat drie.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) stelde dat het in de praktijk niet zo lang zou duren. Die zes maanden bleek te lang op voorhand. Frank Wilrycx vulde aan dat binnen die drie maanden ze eventueel ook nog adviezen konden inwinnen bij de betrokken adviesraden.

Jan De Bie vond het ook wat raar dat je de projectsubsidie maximum 3 jaar na elkaar kon aanvragen. “Met die formulering zou ik wel creatief kunnen omgaan om die subsidies in de wacht te slepen. Zou ‘maximum drie keer’ niet juister zijn?”

Inderdaad, vond ook de meerderheid. Zo zal het in het reglement aangepast worden.

Tine van der Vloet vroeg zich nog af of de criteria bij elke aanvraag opnieuw aangescherpt werden. “Wordt die aanvraag telkens opnieuw beoordeeld op het vernieuwend karakter?” Monique Quirynen stelde haar gerust: het was de bedoeling om opstartende initiatieven groeikansen te geven.

3. Arbeidsreglement Qworzó

De raad wijzigde het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool Qworzó. Daarin staan de rechten en plichten van werkgever en werknemers.

Tine van der Vloet merkte op dat er ergens nog gesproken werd over de secretaris, terwijl die voortaan algemeen directeur is. Dat wordt verbeterd.

4. Reglement tot erkenning van Merksplasse opvanginitiatieven

De gemeente gaat Merksplasse kinderopvanginitiatieven die voldoen aan dit reglement erkennen. Zo kunnen die fiscale attesten uitschrijven voor ouders die hun kinderen naar de opvang sturen.

Tine van der Vloet vroeg zich af waarom dit reglement opgemaakt werd. Ze zag ook dat het in enkele criteria ging over ‘kwaliteitsvolle accomodatie’ of over de beoordeling door ‘de bevoegde dienst’. “Wie zal daarover oordelen?”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) antwoordde dat dit ingebed wordt bij het Lokaal Overleg Kinderopvang. “Er zijn in Merksplas nog organisaties die kinderkampen organiseren, bijvoorbeeld de Scharrelkinderen aan de Esberg. Die hebben nu geen erkenning. De gemeente zal geen strikt controlebeleid hanteren. Wel gaan we ervan uit dat het niet om een louter commercieel initiatieven mag gaan. Eens door ons erkend, kunnen ze attesten uitschrijven.”

Jef Schoofs (Groen) had het over de ‘marktconforme prijzen’ die die initiatieven moesten hanteren. “En jullie hebben het over ‘gekwalificeerd’ en ‘pedagogisch onderlegd’ personeel. Ik begrijp wel dat jullie het niet volledig tot in de puntjes willen uitschrijven, maar zo wordt het wel heel vaag.”

Leen Kerremans: “Scharrelkinderen krijgt wel controle door het Centrum voor Jeugdtoerisme. We maakten ons reglement misschien wat ruim, maar we wilden ook wel een opening laten voor nieuwe initiatieven. Voor Boemerang was er bijvoorbeeld nooit een reglement dat op hun maat gemaakt was.”

Jef Schoofs stoorde zich er ook aan dat er nergens iets te lezen valt in het reglement over kortingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. “Juist die mensen hebben vaak het meeste nood aan kinderopvang.” Omdat er geen vereisten blijken te zijn rond opleidingsattesten voor de begeleiders en er geen sociaal tarief afgesproken werd, onthield Groen zich bij de door hen gevraagde stemming. N-VA en Leefbaar keurden het reglement goed.

5. Algemene vergadering Pidpa

De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering van 24 juni goed. De gemeente vaardigt Koen Staes (Leefbaar Merksplas) af als vertegenwoordiger.

6. De herzieningsaanvraag van het Kempens Woonplatform Noord

Het subsidieproject Kempens Woonplatform werd eind 2009 opgestart om het lokaal woonbeleid in 25 gemeenten te ondersteunen. Het Kempens Woonplatform diende een herzieningsaanvraag in voor het project Noord. De gemeenteraad keurt die goed voor de periode 2023-2025.

Jan De Bie merkte op dat Merksplas niet mee instapte in de acties rond bescheiden woningen en rond verwaarloosde woningen.

Monique Quirynen antwoordde dat de actie rond bescheiden woningen maar even liep, maar binnenkort terug opgestart wordt. “Rond leegstaande woningen werkten we wel: vorig jaar hebben we er een twintigtal op de lijst gezet.”

7. Samenwerkingsovereenkomst tussen Merksplas en Hoogstraten voor de IKO-academie voor beeldende en audiovisuele kunst

Vanaf 1 september zou IKO een vestigingsplaats in Merksplas krijgen voor beeldende en audiovisuele kunst. Dat zou aan de Industrieweg 3 komen. De overeenkomst regelt de afspraken rond de oprichting ervan (verzekering, personeel, infrastructuur, lokalen…)

Jef Schoofs vroeg om wat toelichting. Merksplas heeft al een tijd de opleidingen Muziek en Woord, zie Monique Quirynen, maar wou dat altijd uitbreiden met Beeldende kunst. Maar zou zouden we in concurrentie gaan met IKO. We hebben er veel over vergaderd, en besloten om met IKO samen te werken voor de vestigingsplaatsen Rijkevorsel en Merksplas.

Tine van der Vloet vond dat goed, en beaamde dat we met Merksplas al lang vragende partij waren voor die opleiding.

Jef Schoofs: “Wij ook, maar we vragen ons af of de locatie daarvoor wel geschikt is. De Industrieweg is niet erg kinder-fietsvriendelijk.” Quirynen: “Dat kunnen we later nog bekijken, maar we zouden al wel graag met de richting starten.”

8. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS

De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering van Kunstacademie de Noorderkempen goed. Kris Luyks (Leefbaar Merksplas) gaat als vertegenwoordiger van de gemeente daar naartoe.

Er was ook nog een extra agendapunt, nl. de algemene vergadering van Cipal. Daar gaat Jan Quirijnen (Leefbaar) naartoe.

9. Rondvraag

Vragen vanuit Groen Merksplas

Foto: Facebookpagina krinkelmerksplas

9.1 Krinkel

Jef Schoofs: “Eind augustus staat Krinkel, het grote Chiro-evenement op de agenda. Bij de Chiro-leden is de knaldrang echt groot en bijgevolg worden er 6.000 chirojongens en -meisjes verwacht i.p.v. 4.000.

Twee vragen hierover :

  • Staat het nood- en interventieplan al op punt? Want dit is een serieuze schaalvergroting t.o.v. de vorige Krinkel-festijnen. Kunnen we op de hoogte gehouden worden van en inzage krijgen in het nood- en interventieplan? 
  • Worden er preventieve maatregelen genomen om een grote aanwezigheid van processierupsen op het Krinkelterrein te voorkomen?
  • Gouverneur Cathy Berx kondigde op woensdag 4 mei 2022 al met onmiddellijke ingang een rook- en vuurverbod in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen. Wat indien de droogte aanhoudt en er code rood wordt aangekondigd? Hoe gaat de gemeente / Chiro daar mee omgaan?”

Burgemeester Frank Wilrycx antwoordde dat er al overleg geweest is met Chiro Nationaal. Die werkt een heel draaiboek uit. Met alle disciplines (medische diensten, politie, brandweer) is al verder overleg ingepland. De Chiro doet ook al met de rampenambtenaar voorbereidend werk voor het Bijzonder Nood- & InterventiePlan (BNIP). Op Krinkel zou ook nog een rondgang plaatsvinden met de brandweer, “en dan kunnen we zien welke maatregelen er gelden. Van processierupsen is er dit jaar voorlopig weinig te merken. Als er maatregelen nodig zijn, zullen we die nemen. De technische dienst houdt de toestand goed in het oog en zal zo nodig optreden.”

9.2 Slimme Post

Jef Schoofs: “In Het Nieuwsblad van 5 mei en op merksplas.NU lazen we dat Merksplas instapt in het project Slimme Post.  Kan hier een woordje uitleg bij gegeven worden? Wat houdt dit precies in? Is de Merksplasse organisatie en de ICT hierop voorbereid, zeker wat betreft cyberveiligheid? Waarom moeten we dit als gemeenteraadslid vernemen in de pers?”

Wilrycx: “De Vlaamse Regering heeft in het kader van het relanceplan onder andere in het kader van de digitalisering verschillende projectoproepen gelanceerd. Op deze hebben we ingetekend, samen met drie andere gemeenten. Zemst was daarbij administratief de voortrekker, en die hebben dat in de pers gebracht. Toen hebben we dat ook gedaan.”

“We zien immers dat er minder met papieren post gewerkt wordt. Daarom willen we de eBox of mijnburgerprofiel.be meer inschakelen, en burgers motiveren en overtuigen om mee over te stappen. Als dat een succes wordt, volgt er in Vlaanderen een verdere uitrol.”

Luc Holthof (N-VA) herinnert zich hun vraag om als raadsleden meer inzage te krijgen in het ingaande en uitgaande mailverkeer van het College. (Raadsleden hebben dat ook voor de in- en uitgaande papieren post, n.v.d.r.). In het kader daarvan vermoedt hij dat hij ooit ook inzage wil krijgen in deze vragen van burgers. “Laatst was er in Nederland discussie over de openbaarheid rond het sms-verkeer van Marc Rutte. Jullie zullen toch eens moeten nadenken hoe jullie daarmee om willen gaan.”

Wilrycx: “Daar hebben we vorige keer al op geantwoord, maar misschien was dat niet het antwoord dat u wou horen. Dit gaat over administratieve aanvragen, niet over e-mailverkeer.”

Luc Holthof: “Het gaat me om de geest van de wet in het kader van openbaarheid van bestuur.”

Wilrycx: “Opmerkingen worden in het register opgenomen. Die kan u raadplegen. Maar wat in de loop van de opmaak van dossiers gebeurt, dat wordt niet openbaar. Straks gaat u me nog vragen om de papieren post die ik thuis in de brievenbus krijg, ook te bezorgen.”

Jan De Bie: “Wat ons opviel, is dat we over dit project niets terugvonden bij de beslissingen van het College.”

Wilrycx: “Ik weet niet of er genotuleerd werd over dit dossier. Er zijn heel wat subsidie-oproepen, waarbij je snel moet reageren. We zullen het eens nazien en eventueel aanpassen als dat nodig is.”

9.3 Week van de Bij

Jef Schoofs: “Zoals jullie in de brief i.v.m. ‘week van de bij’ konden lezen, vervullen bijen een belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze worden ernstig bedreigd. Enkel hier en daar wat stukjes gras niet maaien in mei zal helaas niet voldoende zijn. Merksplasse imkers zijn al een tijdje op zoek naar plekken voor bijenkasten. Ondanks eerdere vragen, voorstellen, … hebben zij nog steeds niets gevonden. Wordt hier concreet werk van gemaakt?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “We hebben eens samengezeten met de Biebond. Ze zochten een soort bijenhal. We hebben hen een voorstel gedaan, maar hebben er nadien niets meer van gehoord.”

Jef Schoofs: “En dat voorstel was…?”

Verheyen: “Dat ze een plaats zouden krijgen in de buurt van de manege. Daar was ook nog ruimte om een terrein bijenvriendelijk in te zaaien.”

Jef Schoofs: “Wij hoorden dat er wat ruiters wantrouwig tegenover stonden.”

Frank Wilrycx: “Daar hebben we niets van vernomen.”

9.4 30 dagen zonder wagen

Jan De Bie: “Bond Beter Leefmilieu zet momenteel in op een nieuwe actie in juni: “30 dagen zonder wagen”, waarmee men mensen wil aanzetten hun wagen wat meer aan de kant te laten staan. Een idee dat tal van voordelen geeft aan de mens. Kan dit initiatief bekend gemaakt worden via de diverse kanalen?”

Wilrycx: “Dat is zeker een nobele actie. Maar in onze kanalen willen we enkel zaken promoten die van de overheid uitgaan, en niet vanuit enkel belangverenigingen. We krijgen regelmatig zo’n vragen. Vroeger verwezen we die dan door naar Markant (dat trouwens binnenkort heropstart) of nu ook naar merksplas.NU.

9.5 Droogte

Jan De Bie: “De zomer moet nog beginnen, maar de droogte neemt al heel erg toe. De klimatologen verwachten een droge en warme zomer.  In het verleden deden wij reeds enkele voorstellen rond een hemelwaterplan en ontharding die helaas niet aangenomen werden. Opnieuw zagen we enkel subsidieoproepen in het kader van de Blue Deal met een korte deadline.

  • Wordt de oproep ‘groen-blauwe parels’, die zich o.a. richt op het verenigingsleven, verspreid?
  • Werd er nagedacht om een project in te dienen voor de oproepen ‘groen-blauwe aders’ voor gemeentebesturen? 
  • Met projecten alleen komen we er niet, er is een structureel beleid nodig. Wat is de stand van zaken rond de opmaak van een hemelwaterplan?
  • Welke maatregelen neemt het gemeentebestuur nu al om voorbereid te zijn op een potentieel heel droge zomer?”

Raf Verheyen: “Daarstraks heeft de burgemeester er ook al naar verwezen, maar de manier waarop de Vlaamse Overheid met projectoproepen naar lokale besturen omgaat, maakt het voor ons niet haalbaar om die op te volgen en mee te doen. Vorig jaar hebben we een project ingediend, dat niet weerhouden werd.”

“Ons hemelwaterplan is nog niet in opmaak. Daarvoor is het eerst wachten op Pidpa, die ons rioolstelsel nu in kaart brengt. Als die databank klaar is, is de eerste stap gezet.”

Wilrycx: “Die inventarisatie is eerst nodig. Het is wel onze bedoeling op de deadline voor dat plan te halen.”

Jan De Bie: “Wordt de Merksplasse burger daarbij betrokken?”

Wilrycx: “We zullen met Pidpa bespreken of daar een draaiboek rond is, zodat we eventueel de adviesraden kunnen betrekken.”

9.6 Verslagen adviesraden

Jan De Bie: “We zijn inmiddels vijf maanden ver in ‘22 en we vinden nog geen verslagen online van Milieuraad, Gecoro of GAV dit jaar. Kan er nogmaals aangedrongen worden om deze verslagen sneller online te zetten? Misschien kan dat ook direct op de website van de gemeente, zodat onze inwoners die ook kunnen lezen.” 

Frank Wilrycx: “Onze communicatie-ambtenaar had dat inderdaad even over het hoofd gezien. Nadat je het ons meldde, stond het snel online. Misschien is het het handigst om rechtstreeks bij hem aan te kloppen met zo’n vragen.”

“We hebben die openbaarheid van de verslagen overgelaten aan de keuze van de adviesraden. Ze wilden de vrijheid houden om met elkaar te blijven praten, zonder dat wat daar allemaal gezegd wordt, direct in de pers komt.”

9.7 1001 bomen-campagne

Jan De Bie: “In het laatste verslag van het College lezen we over de briefwisseling van IOK m.b.t. ‘Behaag de Kempen’ maar ook de briefwisseling 1001 bomen-campagne daaraan gelinkt. In datzelfde verslag staat dat Merksplas terug zal deelnemen aan ‘Behaag de Kempen’. Over een instap in de 1001-bomen campagne in 2023 lezen we helaas niets terug. Gaat Merksplas deelnemen aan deze actie?”

Frank Wilrycx: “We doen al jaren mee aan Behaag de Kempen. Voor de andere campagne passen we. We vinden het niet de taak van de gemeente om als iemand een boom in zijn tuin wil planten, de gemeente die betaalt. Dat is geen zaak voor iedereen.”

Jef Schoofs: “Dus die andere 19 gemeenten die meedoen…”

Wilrycx: “Daar is over gediscussieerd. Niet alle IOK-gemeenten doen mee.” 

Bron
GO-raM

Reageer

Back to top button