GemeenteraadPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad november

Op maandag 28 november was er weer een bijeenkomst van de gemeenteraad. De agendapunten van het College werden op een drafje afgewerkt. Zo zat de raad snel aan de vragen vanuit de oppositie. Op een klein uurtje was de vergadering achter de rug.

Openbare zitting

1. Opening

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) opende de raad en lootte Boris Kersemans (Leefbaar) als voorstemmer. Die had er geen werk aan: voor geen enkel agendapunt werd er een stemming gevraagd.

Het verslag van de oktoberzitting werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Gouverneur keurde Jaarrekening 2021 goed

Gouverneur Cathy Berx keurde de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas goed.

3-10. Algemene vergaderingen

De volgende dagen vinden een aantal algemene of buitengewone algemene vergaderingen plaats van verschillende intercommunales. De raad stuurt daar volgende raadsleden naartoe om Merksplas te vertegenwoordigen:

IntercommunaleAfgevaardigdPartij
IKAAnnie VerheyenLeefbaar
PidpaKoen StaesLeefbaar
IOKJef Van AccomLeefbaar
IOK AfvalbeheerJan QuirijnenLeefbaar
PontesAnnie VerheyenLeefbaar
CIPALJan QuirijnenLeefbaar
De ArkMonique QuirynenLeefbaar
Academie voor Muziek en Woord De NoorderkempenKris LuyckxLeefbaar

11. Extra agendapunt N-VA

Oppositiepartij N-VA diende een extra agendapunt in voor deze raad. Daarin vroeg ze naar een infovergadering voor bewoners met de vier wijkagenten. De uitgebreide motivering van de N-VA vind je nog in de agenda van deze raad.

De burgemeester beaamde dat de wijkagenten in een recente Nieuwsbrief werden voorgesteld. Het zou de bedoeling zijn dat ze in de Nieuwsbrief regelmatig thema’s aansnijden die te maken hebben met veiligheid. Dat leek doeltreffender dan een infovergadering te organiseren: Frank Wilrycx twijfelde of die succes zou hebben. Alleszins zou hij de vraag voorleggen aan het Politiecollege wat de andere gemeenten van de politiezone van zo’n initiatief vonden.

12. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

12.1 Verhoogde PFAS-waarden site brandweer

Jef Schoofs (Groen): In de gemeentelijke Nieuwsbrief van 10 november lezen we over de voorzorgsmaatregelen die bewoners moeten nemen die binnen een straal van respectievelijk 100 of 500 m van de brandweerkazerne gelegen zijn. Onze vragen:

  • Hoe is dit naar de betrokken grondeigenaars gecommuniceerd?Komt er nog verder onderzoek?Hoe lang dienen deze maatregelen gehanteerd te worden?
  • Zijn er specifieke maatregelen nodig voor de scholen, kinderopvang, sportterreinen die allemaal binnen de perimeter vallen?

Schoofs vroeg zich ook af waarom er geen duidelijk plannetje in de Nieuwsbrief opgenomen was. Een straal van 500 meter bestrijkt immers een groot deel van de gemeente.

De burgemeester verduidelijkte dat er bij ons ook sporen waren van een historische vervuiling. “Het is immers meer dan 10 jaar geleden dat daar nog PFAS-houdend schuim gebruikt werd. De vervuiling zit boven de Vlaamse minimumnorm, maar staat helemaal niet in verhouding op de 3M-schaal. OVAM gaf als richtlijn dat binnen de 100m rond de plek best geen groenten geteeld werden. Die bewoners hebben we allemaal aangeschreven. Binnen de 500 meter mag er geen grondwater opgepompt worden voor menselijk gebruik. Die mensen kregen ook allemaal een brief met dat bericht. Daarnaar gaven we voor al onze bewoners informatie in de Nieuwsbrief.”

Jef Schoofs: “Maar binnen die perimeter liggen er ook scholen en sportvelden.”

Frank Wilrycx: “Die gebruiken geen grondwater. Via IOK doen we mee aan een samenaankoop van een beschrijvend bodemonderzoek. Dan volgen er staalnames in het gebied. Afhankelijk van het resultaat komt er dan eventueel een oriënterend, en later misschien een beschrijvend onderzoek. Zo nodig volgen dan voorstellen tot sanering. Dat verder verloop is afhankelijk van de aanpak van de Vlaamse overheid. In het slechtste geval wordt er een grondlaag afgegraven, maar dat is voorlopig nog vooruitlopen op de feiten.”

12.2 Enkele verkeersvragen

Jan De Bie (Groen):

  • De uitbreiding van een zone 30 zijn jullie – voorlopig – niet genegen maar de komst van een fietsstraat in de Pastoor Ceulemansstraat zou wel bevraagd worden. Wat is de stand van zaken hierin? Werd dit al besproken en wat is de eventuele conclusie?

Schepen Raf Verheyen: “Een fietsstraat maken van de Pastoor Ceulemansstraat? We vragen ons af of de inrichting van de straat dat toelaat. Auto’s mogen er dan geen fietsers voorbijsteken. We zijn wel geneigd om in de Pastoor Ceulemansstraat tijdelijk een eenrichtingsstraat in te voeren vanuit de Jaak Mertensstraat. Dan kan er een evaluatie volgen door de GAV, waarna die maatregel permanent ingevoerd kan worden.”
Jef Schoofs: “Dat lijkt ons een oplossing voor het autoverkeer, maar niet voor de zwakke weggebruiker. Die auto’s zullen misschien sneller rijden.”
Leen Kerremans (schepen Leefbaar Merksplas): “Die rijrichting laat ook toe dat kinderen langs de kant van De Spetter kunnen uitstappen. Dat lijkt ons veiliger.”
Jan De Bie (Groen): “Misschien ligt daar ook voor jullie een kans om de straat te ontharden en bijkomende bomen aan te planten.”
Frank Wilrycx: “Aan die straat komt er nog een hele verkaveling. Waarschijnlijk moet dan ook het rioleringsstelsel gescheiden worden. Zo kunnen we mettertijd de weginrichting aanpakken.”

  • In de Leopoldstraat staan ter hoogte van de Albertstraat nog steeds geen verkeersborden die verbieden af te draaien (B2-borden). Wanneer komen die?

Raf Verheyen: “Die borden zijn geleverd, maar er is nog een klein probleem waar we die borden precies moeten plaatsen. Als die knoop is doorgehakt, plaatsen we ze snel.”

  • We kregen melding dat de oversteekplaats ter hoogte van de Kapelstraat/Ossenweg als gevaarlijk ervaren wordt. Er passeren daar veel voetgangers en fietsers en die steken net na een bocht over. Kan hier de verkeersveiligheid verhoogd worden?

Raf Verheyen: “Omdat het er zo gevaarlijk was, is er indertijd een beveiligde oversteek aangelegd aan het kruispunt met de Steenweg op Wortel. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer zal zo vlakbij die bocht aan de Kleine Boerderij geen middengeleider aanleggen.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “We kunnen eventueel ook eens bekijken of we het wandel- en fietsparcours daar niet kunnen verleggen om dat kruispunt te vermijden.”

12.3 Overeenkomst Kolonie

Jef Schoofs: “In de briefwisseling zagen we een brief terugkomen van de firma, die de honneurs waarnemen over een deel van Merksplas-Kolonie (open schuren, kapel, …) In het verleden gaven we al aan dat we het uit handen geven van dit stukje kolonie geen goed plan vonden. De overeenkomst werd intussen 2 keer stilzwijgend verlengd. Nu geeft de firma aan dat hun omzetcijfers van de samenwerking rood kleuren en de maandelijkse vergoeding vanaf 2023 met 745 ex. btw zal stijgen (+30%). Hoe gaan jullie dit aanpakken?”

Luc Holthof stelde voor de N-VA dezelfde vraag: “We zagen een brief van de GR-eventsgroup in de briefwisseling. Ze kaarten aan dat hun contract van 1 september 2017, dat afgesloten werd voor 48 maanden, steeds stilzwijgend wordt verlengd. Waarom gebeurt dit op deze manier? Ze geven daarnaast ook aan dat door bepaalde factoren de financiële situatie niet langer haalbaar is (één van deze factoren is het einduur dat nu wordt gehanteerd aan de open schuren). Ze stellen voor om de maandelijkse vergoeding van hun diensten vanaf 1 januari 2023 te verhogen met 745 euro (excl. BTW). Zijn jullie hierover reeds in gesprek gegaan? Welke invloed zal dit hebben op de begroting?”

Luc Holthof: “Die firma is toch een leverancier? Hoe kan die de rekening doorschuiven naar de gemeente? Het lijkt ons een rare manier van werken. Als andere verenigingen in de gemeente ook dat idee zouden krijgen…”

Burgemeester Frank Wilrycx: “De firma voert voor ons puur een administratieve taak uit. Ze verzorgt de praktische verhuur. Vroeger gebeurde dat door eigen personeel, maar dat kreeg te maken met veel onregelmatige uren. We besteedden dat werk uit, in plaats van een maandloon voor een personeelslid te betalen. Het beheer zelf geven we niet uit handen. Binnenkort moet de Kapel gerestaureerd worden, en daardoor is het moeilijk te voorspellen hoelang die nog verhuurd kan worden. De aanvangsdatum van die werken is al enkele keren opgeschoven. We zullen met de firma binnenkort aan tafel gaan zitten. Als we niet tot een akkoord zouden komen, moeten we die uitbesteding terug in de markt zetten. Maar dat zal moeilijk zijn zonder de termijn van de werken te kennen. En als we het opnieuw openschrijven, kan het ook nog dat de factuur voor ons duurder zal worden.”

Luc Holthof: “Maar het gaat toch niet om een volledige dagtaak?”

Monique Quirynen: “Daar zou je van schrikken. Ik nam die taak zelf een tijdlang over van de toenmalige cultuurconsulent. Eerst komt een koppel naar de Kapel kijken, dan de ouders, dan hun schoonouders, dan de cateraar, en dan nog de decorateur. Komt daarbij nog dat de staat van het gebouw het soms moeilijk maakt om te verhuren: die renovatiewerken zijn dringend nodig.”

Frank Wilrycx tegen Luc Holthof: “En als je denkt dat het geen volledige dagtaak is, kan je er nog altijd op intekenen als we het openschrijven.” (lacht)

12.4 Groepsaankoop verkeersmateriaal

Jan De Bie: “We zagen in Hoogstraten op de agenda van de gemeenteraad een agendapunt i.v.m. de groepsaankoop van IOK voor “Raamovereenkomst verkeersborden, signalisatie, plooibare materialen en retro-reflecterende stickers”. Waarom hebben wij daar nog niets van gezien / doet Merksplas niet mee?”

Frank Wilrycx: “Die groepsaankoop verliep via de IAD-groep, en daar zijn we niet bij aangesloten. Als we voor bepaalde activiteiten te weinig nadarhekkens of verkeersborden in voorraad hebben, proberen we er altijd uit te lenen bij onze buurgemeenten. Het is te gek dat we ons magazijn volstouwen met ongebruikte verkeersborden.”

Vragen van N-VA Merksplas

12.5 Toegankelijke bushalte

Tine van der Vloet (N-VA): “Eerder hebben we al zaken gemeld over de toegankelijke bushalte. Deze halte lijkt niet zo toegankelijk te zijn dan dat ze zou moeten zijn. Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier? Komen er nog aanpassingen aan de bushalte? Wat is de timing hiervan?”

“Laatst was er ook een ongeval te betreuren. De halte blijkt niet zo toegankelijk te zijn: bussen kunnen er niet recht tegen aanrijden, zodat mensen die willen opstappen een grote stap moeten maken of eerst de weg op moeten om dan weer een hoge trap te nemen. De gemeente nam blijkbaar nadien contact op met De Lijn, en die vroegen foto’s op. Het bushokje bleek niet op de juiste plaats te staan. Daar kan de gemeente niet aan doen, maar klopt de aanleg met de plannen die jullie eerst te zien kregen?”

Raf Verheyen: “De bushalte werd in augustus aangelegd door AWV. Die baseerde zich daarvoor op de aanlegplannen voor Hoppinpunten. Die moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Nu blijkt het type bushokje niet correct te zijn. Dat stond op de plannen niet in detail opgegeven. Waarschijnlijk komt er nu een luifel, zodat de bus dichter aan kan rijden.”

Frank Wilrycx: “Je zou dat beter in Brussel aankaarten, Tine. Je hebt gelijk, maar wij kunnen het probleem niet oplossen. Merksplas was een van de eerste gemeenten met zo’n Hoppinpunt. Om snel een degelijke oplossing te bekomen, moet dat op Vlaams niveau uitgewerkt worden.” Tine van der Vloet zegt dat ze haar collega’s die dat thema opvolgen al heeft gebriefd.

12.6 Krolle Poajke

Tine van der Vloet: “Het Krolle Poajke werd door een nieuwe bouw een stukje versmald. Kan dit zo maar? Waren jullie op de hoogte dat dit zou gebeuren?”

Frank Wilrycx: “Wij vonden het ook smaller geworden, maar we hebben het laten nameten door een beëdigd landmeter, en die stelt dat het paadje nog altijd even breed is.”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “Toen ik vroeger ’s nachts naar huis kwam vanuit de Parochiezaal, was dat daar ook al smal, vond ik.”

12.7 Nieuwe website

Tine van der Vloet: “Een tijdje geleden werd er aangekondigd dat de gemeente een nieuwe website zal krijgen. Hebben jullie al een idee van wanneer deze zal worden gelanceerd? We merken namelijk dat de huidige website heel wat onjuiste informatie bevat. Toevallig kwam onze website recent nog aan bod op een opleiding van de Schrijfdokter. Daar was die een voorbeeld van een van de minst toegankelijke gemeentelijke websites. Dat geldt ook voor slechtzienden. Kan er daarom geen voorleesknop voorzien worden?”

Frank Wilrycx: “Iedereen vindt dat onze website verouderd is. Hij hoort inderdaad niet meer bij de beste, maar de nieuwe website is zo goed als afgewerkt. Enkele diensten moeten nog wat bijkomende informatie doorgeven.”

Monique Quirynen: “Tegelijk zal de vernieuwde website van Toerisme Merksplas aangepast en voorgesteld worden.”

Leen Kerremans twijfelt of er een voorleesknop voorzien wordt, maar alleszins kunnen slechtzienden het contrast aanpassen. De burgemeester zal die vraag nog voorleggen aan de ontwikkelaars.

12.8 Paal Doelenplein

Tine van der Vloet: “In de briefwisseling konden we een brief van de bewoners van het Doelenplein lezen. De paal, waar we het al eerder over hadden, wordt door de bewoners als hinder ervaren. Gaan jullie nu wel in gesprek met de bewoners om een oplossing te zoeken?”

Schepen Kris Govers: “Die mensen zouden gewoon graag met hun auto tot bij hun woning willen rijden. Dat is niet de bedoeling, vinden we. Voor hun auto’s zijn parkeerhavens voorzien. De voetpaden liggen er voor voetgangers en voor mensen met rolstoelen. Als je hun auto erop zou toelaten, volgen binnenkort ook bpost en pakjesleveranciers, en dan is het hek van de dam. We wilden dat ook antwoorden, maar op de brief stonden geen adressen van de afzenders.”

12.9 Gemeentelijke nieuwsbrief in Zondereigen

Jef Schoofs had nog een vraag die de agenda niet had gehaald: een aantal bewoners van Zondereigen wilden bij hun Markant ook de Merksplasse Nieuwsbrief ontvangen. “Blijkbaar zijn die meer ingesteld op Merksplas dan op Baarle.”

Frank Wilrycx: “Vroeger werd de gemeentelijke Nieuwsbrief enkel in Merksplas bedeeld. Met de nieuwe Markant kwam die enkele maanden ook in Zondereigen in de bus. “We waren ons daar niet van bewust, maar de gemeente Baarle contacteerde ons. Voortaan krijgt Zondereigen enkel de Markant in de bus. Als de gemeente Baarle er niets mee zou inzitten, is het voor ons geen probleem om er ook onze versie met het gemeentelijk nieuws er te bezorgen. Anders houden we het zo. Alleszins kunnen ze de Nieuwsbrief bij ons ook downloaden.”

OCMW-raad

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

Dat werd goedgekeurd.

2. Gouverneur keurde Jaarrekening 2021 goed

Gouverneur Cathy Berx keurde de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas goed.

3. Buitengewone Algemene Vergadering IOK 

De OCMW-raad keurt de agenda van die vergadering goed en vaardigt Jan Quirynen af.

4. Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals 

Mensen die het moeilijk hebben om hun elektriciteit of aardgas te betalen, kunnen die al jaren vooraf betalen met budgetmeters. Dat gebeurt op een oplaadpunt. In Merksplas kan dat in het Sociaal Huis. Voor de vergoeding voor die oplaadpunten nu een nieuwe overeenkomst opgesteld met de OCMW’s.

5. Buitengewone Algemene Vergadering De Ark 

De OCMW-raad keurt de agenda van die vergadering goed en vaardigt Nele Daems (Leefbaar) af.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button