GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad februari [UPDATE]

Op maandag 28 februari kan je de maandelijkse gemeenteraad weer volgen. Niet langer voor je scherm: je kan terug live de gemeenteraad bijwonen in GC De MARc/kT. Maar dan moet je wel eerst je stoel reserveren met een mailtje.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Aanvullend reglement wegverkeer schoolstraat Kloosterstraat.

In het reglement van de schoolstraat stonden foutieve uren vermeld. Die worden nu rechtgezet.

3. Recht van opstal voor vzw Merksplasse Tennisclub voor aanleg padelvelden

De gemeenteraad wordt om haar goedkeuring gevraagd om aan de vzw Merksplasse Tennisclub een recht van opstal toe te kennen voor de aanleg van padelvelden.

4. Algemeen nood- en interventieplan

Voortaan is er een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan. Dat gaat over de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in (dreigende) noodsituaties die een beheer op gemeentelijk niveau vereisen. Er staan ook de voorbereidingen in opgesomd om zo’n situaties het hoofd te bieden.

5. Rondvraag

De raadsleden krijgen de kans om het schepencollege vragen te stellen.

Vragen van Groen Merksplas

5.1. Collectieve regenwaterputten

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt gemeenten die regenwater op openbaar domein opvangen en hergebruiken. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Het project moet nog niet volledig uitgewerkt zijn, maar deelname aan deze inschrijving/begeleidingsfase moet voor 7 maart. Het definitieve voorstel moet ingediend zijn tegen 23/05/2022. Wordt hier iets mee gedaan?

5.2. Fietsen stallen aan De Bosduif

Aan de bushalte De Bosduif staan het ganse weekend heel veel fietsen. Ook ‘s avonds is dat het geval. Schijnbaar dus van werknemers van de serres op Koekhoven. Er is eigenlijk te weinig plaats waardoor ze op elkaar gepropt staan aan 4 beugeltjes. Kan men daar een deftige (overdekte) ruimte voorzien?

5.3. Deelwagen voor De Oversteek?

We zagen de oproep van De Oversteek om geld te doneren voor de aankoop van een wagen. Is het niet jammer dat een initiatief dat huishoudens wil ondersteunen, middelen moet gaan besteden aan een eigen wagen? Een blijvende kost. Ons voorstel om de gemeentelijke wagens in te zetten als deelwagen, zou een enorme kostenbesparing kunnen zijn. Kan er aub gekeken worden om dit via een aanbod van deelmobiliteit op te lossen?

5.4. Coöperatieve woonvormen

Collectieve woonvormen zijn een belangrijk alternatief bij het streven naar en realiseren van kwalitatieve en betaalbare woningen. Momenteel loopt er een oproep van Vlaanderen rond coöperatieve woonprojecten. Steden en gemeenten kunnen pionieren en genieten van ondersteuning bij vernieuwende woonprojecten. Op 8 maart is er een infomoment waarna men projecten kan indienen tot 16 mei. Wordt dit infomoment gevolgd en bekijken jullie deze nieuwe vormen van wonen om eventueel een project in te dienen?

5.5. Kledingcontainers

Ook wij zagen de reportage in Factcheckers rond de kledingcontainers. Uit de reportage bleek dat de enigste zinvolle containers deze van Oxfam zijn of van echte derde-vierdewereldorganisaties. Ook in Merksplas staan er ook heel wat en veel verschillenden? Hoeveel staan er? Waar? Welke bedrijven of organisaties hebben er staan? Zijn er inkomsten voor de gemeente? Kan ook hier eens zeer kritisch naar gekeken worden en kunnen daar de nodige criteria aan gekoppeld worden?

Vragen van N-VA Merksplas

5.6. Regenboog

We lazen in het verslag van de Werkgroep Herdenken en Verzoenen het volgende:

De werkgroep is niet tegen het plaatsen van de LGBTQ-kleuren op het pleintje maar doet graag een tegenvoorstel Er staat op het vredespleintje ook een afschuwelijke elektriciteitskast, deze zou kunnen worden opgesmukt met de LGBTQ-kleuren op een kunstzinnige manier met eventuele toevoeging van een witte vredesduif. Er kan zeker een bank geplaatst worden, maar bij voorkeur in rustige, neutrale kleuren. Grote vrees vanuit de werkgroep is dat met het plaatsen van een opzichtige gekleurde regenboogbank het pleintje zijn serene uitstraling verliest en het een kakofonie wordt. Misschien zijn er ook op andere plekken in het dorp plaatsen waar een regenboogbank geplaatst kan worden? Bijvoorbeeld aan de sporthal of op het marktplein.

Wat is hier verder mee gebeurd? Is dit nog besproken?

We lazen in de Meer over Merksplas een stukje over de regenboogbank. Het is de bedoeling om het ook bespreekbaar te maken bij de kinderen als ze op bezoekkomen naar het vredespleintje. Is dat dan ook zo besproken met de verschillende scholen?
We hadden ook graag gezien dat ook hier wat meer informatie werd gepubliceerd zoals was afgesproken in de gemeenteraad bij het aanbrengen van dit punt. Een gemiste kans of komt dat nog later in een Meer over Merksplas?

5.7. Vacature

We lezen dat er een openstaande vacature is voor een cultuurwerker. Kan u even duiden hoe dit juist zit vermits we er toch al 2 hebben binnen de gemeente. Ook loopt er een vacature stafmedewerker/beleidsondersteuner. Wat is hier de stand van zaken, wat is hier het verdere verloop van.

5.8. Gemachtigde opzichters

Wat is de stand na de oproep naar gemachtigde opzichters? We vernemen ook dat de huidige gemachtigde opzichters vroeger bij aanvang van het schooljaar een overzicht ontvingen van de politie met data dat ze niet moesten komen. Dat document mist men. Kan daar iets aan gedaan worden?

5.9. Stormschade

Kan u een overzicht geven van de gelede schade na de storm? Hoeveel oproepen zijn er geweest? Zijn er zaken waar we iets kunnen uit leren? Heeft de gemeente zelf ook schade geleden aan eigendom of gebouwen van de gemeente.

5.10. Straatbermen

Met de vele regen zien we weer dat vele bermen stuk gereden zijn en tot modderpoelen zijn herschapen. Wat we ook zien is dat andere bewoners die hun stukje berm netjes willen houden, allerlei voorwerpen plaatsen. Er zijn er die ook om de zoveel meter een serieuze kassei plaatsen. Onlangs was ik getuige van een bijna ongeval waarbij de bestuurder van een wagen moest uitwijken voor een landbouwvoertuig en dus net niet op een kassei reed. Wat is het beleid van de gemeente in deze want de bermen zijn gemeente-eigendom.

5.11. Koekhoven

Wat is de stand van zaken i.v.m. de werken op Koekhoven?

OCMW-raad

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Princiepsbeslissing over de besteding van de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers

Het OCMW krijgt een 3.500 euro subsidie van de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Die moeten dienen voor initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de principebeslissing die besteding goed te keuren.

3. Rondvraag

Vraag van N-VA

3.1. Voorwaarden voor bejaardenwoningen en assistentiewoningen

Momenteel is er een kleine leegstand in de bejaardenwoningen/ flats in de Kernlindendijk. De voorwaarden om daarin te mogen wonen zijn de volgende:

    • De kandidaat-huurder of samenwonende partner moet 65 jaar zijn op datum van inschrijving.
    • En de kandidaat-huurder moet op datum van inschrijving ten minste 3 jaar van de voorbije 6 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas zijn geweest of gedurende ten minste 15 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas zijn geweest.

Voor de assistentiewoningen kan ook de link met bv een familielid die woont in Merksplas een voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning.

Vanwaar komt deze ongelijkheid in de regels? Zou men ook niet kunnen stellen dat als er een leegstand is van bejaardenwoningen en de lijst met personen met de voorwaarden die men nu stelt is helemaal overlopen, maar er zijn geen geïnteresseerden, kan men dan ook niet voor deze woningen werken met een 2de lijst waar de link naar het familielid kan meegenomen worden?

In de Kernlindendijk staat de bovenste flat al een tijdje leeg. De traplift die daar is geïnstalleerd gaat ook niet tot de bovenste verdieping. Dat is niet erg toegankelijk voor deze doelgroep.
We zijn al lang vragende partij om dat verder te bekijken en bij navraag is men dat nog steeds aan het bekijken wat er mogelijk is. Kan u de stand van zaken hierover meegeven?

3.2. Assistentiewoningen

Wat is de stand van zaken ivm de assistentieflats? Zijn ze allemaal al toegewezen? 
Hoe zit het met de aangeboden zorg? Is daar al meer over bekend?

Bron
GO-raM

Reageer

Back to top button