GemeenteraadPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad 27 september

In GC De MARc/kT vond de maandelijkse gemeenteraad plaats. Een al bij al karige agenda liet voorspellen dat de vergadering niet te lang zou duren, maar een vijftiental bijkomende vragen van de oppositiepartijen maakten dat het 22 uur werd toen de besloten zitting aanving.

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer.

Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) opende de gemeenteraad. Hij hoopte dat iedereen van een goede vakantie had genoten, en lichtte toe dat het apparaatje midden in de zaal diende ‘om de algemeen directeur te helpen met het maken van het verslag’. Daarmee verwees hij fijntjes naar de vraag die de N-VA-fractie al enkele keren stelde om de gemeenteraad ook als audiobestand openbaar te maken.

Wilrycx lootte Tine van der Vloet (N-VA) tot voorstemmer.

Jan De Bie (Groen) had enkele opmerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad. Bij zijn eerste tussenkomst over de notulen toen, leek het alsof hij het standpunt van de burgemeester beaamde, terwijl hij net instemde met dat van Tine van der Vloet. Bij de samenwerkingsovereenkomst van BIBlink23 vond hij het spijtig dat Hoogstraten en Turnhout niet meewerkten, omwille van de vele Merksplasse scholieren die er les volgen. En bij het werkingsverslag van de Sportregio Noorderkempen ging zijn opmerking niet over het budget, maar wel vroeg hij zich af of er een verzekering afgesloten werd voor de vrijwilligers.

2. Gouverneur vernietigt gemeenteraadsbesluit over rapport Audit Vlaanderen

De gemeenteraad nam kennis van het besluit van de gouverneur waarin ze het besluit vernietigt van de gemeenteraad van 31 mei over de kennisname van het ‘Rapport Thema-audit monitoring meerjarenplan’.

Frank Wilrycx stelde dat het college vooraf bij de Vlaamse Overheid had nagevraagd of dat rapport in de besloten of in een openbare zitting moest behandeld worden. Het antwoord was dat het gemeentebestuur zelf kon bepalen hoe dat moest gebeuren. Omdat het college oordeelde dat sommige opmerkingen de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaren kon raken, verwees het college het naar de geheime zitting. “Nadien kregen we dan van dezelfde Vlaamse Overheid te horen dat het openbaar behandeld had moeten worden. Als ze dat antwoord eerst hadden gegeven, hadden we dat ook zo gedaan.”

 

3. Rapport thema-audit monitoring meerjarenplan. Kennisname.

De gemeenteraad nam deze keer in openbare zitting kennis van het rapport van Audit Vlaanderen over de opvolging van het meerjarenplan 2020-2025.

Luc Holthof (N-VA) wou benadrukken dat de meeste opmerkingen die de Audit maakte, al eerder door zijn fractie gemaakt werden. “Als je eerder naar ons had geluisterd, had je nu minder problemen”. Van de vijf aanbevelingen in het rapport, zijn er intussen al twee gerealiseerd. Wel had hij meer subacties verwacht in het opvolgingsrapport met meer tussentijdse data, zodat de voortgang door ieder beter kon opgevolgd worden.

Jan De Bie stelde dat Groen ook eerder al had aangehaald dat er te weinig concrete acties omschreven werden. Ook was er in de voortgangsrapportering weinig terug te vinden van de impact die Covid had op het gemeentebeleid.

Wilrycx lichtte toe dat het college deze audit vrijwillig had aangevraagd. “We wilden daaruit leren, om zo mettertijd ons BBC-verhaal (de gemeentelijke Beleids- en BeheersCyclus) daaraan aan te passen. Jullie zullen straks in het volgende agendapunt zien dat we in ons opvolgingsrapport al tegemoetkomen aan de bemerkingen van de audit en van jullie. Die audit was nuttig, en we zijn aan de opmerkingen aan het werken.”

Luc Holthof (N-VA), Kris Luyckx, Evelien Willems en Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas)

4. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2021

De gemeenteraad besprak dan een opvolgingsrapport van het meerjarenplan over het eerste semester. Uiteindelijk keurde de meerderheid dat goed, terwijl N-VA en Groen zich onthielden.

De raadsleden kregen zowel een beknopt opvolgingsrapport als een meer uitgebreide nota rond de doelstellingrealisatie met rekeningcijfers.

Jan De Bie vroeg zich af of beide rapporten op dezelfde datum aangemaakt waren, omdat er nogal fundamentele verschillen zaten tussen de gebruikte cijfers.

Hij stelde zich ook vragen bij het grote verschil tussen de geraamde en de effectieve uitgave voor de individuele hulpverlening van het OCMW. “Jullie zouden zo flink minder gaan uitgeven dan vorig jaar.”

Leen Kerremans (schepen van o.a. sociale zaken, Leefbaar Merksplas) wist niet wanneer “bepaalde dingen precies geboekt werden”, maar weet dat verschil aan het coronabudget waarmee het OCMW steun bood, aan het feit dat er minder leefloners waren en dat mensen het voorbije semester moeilijker de weg naar het Sociaal Huis vonden dan de laatste maanden.

Tine van der Vloet las dat er volop gewerkt werd aan de bouw van 13 assistentiewoningen. Ze vroeg zich af of daar veel vraag naar was. Leen Kerremans antwoordde dat voorlopig aan alle geïnteresseerden gemeld werd dat ze op de hoogte zouden worden gebracht als er een wachtlijst zou ontstaan.

Van der Vloet wou ook weten of er van de doorgangswoning (de ‘HUB’) en de twee noodwoningen genoeg gebruik gemaakt werd. Frank Wilrycx zei dat de noodwoningen 1 en 3,5 maand gebruikt werden na twee woningbranden. “Hoe meer ze leeg staan, hoe beter. Maar op elk moment van het jaar houden we ze instapklaar. Dat is nodig als mensen na een calamiteit er in shock arriveren. Daarbij is het telkens een tijdelijke oplossing.” Tine van der Vloet vroeg zich af of het niet beter was om die woningen als sociale huisvesting aan te bieden, en voor noodopvang beroep te doen op een contract met een hotel of een B&B. Wilrycx: “Het is op vraag van de overheid dat we die strategie hanteren. Ik wil die niet veranderen: ik ben blij dat we die bij rampen kunnen aanbieden.”

Luc Holthof vond de doelstelling ‘Merksplas faciliteert woonprojecten (Hoevestraat)’ “op zijn minst suggestief”. Dat hoorde eerder thuis bij de doelstellingen rond Milieu of bij het onderhoud van openbaar groen. Wilrycx: “Die doelstelling werd ingeschreven bij het begin van de legislatuur. Nu staat er nog geen budget ingeschreven, omdat we eerst een akkoord willen afsluiten met de buren. Dat project liep vertraging op door corona.”

Holthof: “Jullie gaan ook prat op jullie ondersteuning van handelaars, maar die acties lijken ons niet uitgebreid.” Dat betwistte Wilrycx. “Onze ondernemers betalen hier weinig belastingen, en dat is een vorm van permanente steun. We werken ook in goede verstandhouding met Voka en Unizo. Onze diensten zijn vrij actief als er iets moet gedaan worden. Recent hebben we ook gewerkt aan een goede bewegwijzering van het industriegebied.” Holthof: “Alles wat je nu opnoemt, staat niet in dit document. Het zou handig zijn als dat wel zou gebeuren, zodat we die acties mee kunnen opvolgen.” De burgemeester: “Dat zal stilaan moeten groeien.”

Tine van der Vloet had vragen bij de geïnde GAS-boetes: 5 voor overtredingen en 7 voor overlast. Waren die door de politie uitgeschreven of door de GAS-ambtenaar? Wilrycx: “De politie verbaliseert, en vervolgens kan de GAS-ambtenaar een bemiddeling voorstellen (een alternatieve straf of een werkstraf) of effectief beboeten. Meestal kiest die voor de bemiddeling. In omliggende gemeenten worden vaker parkeerboetes uitgeschreven, maar dat probleem kennen we hier niet.”

De verhuis van de raadplegingen van Kind&Gezin naar het Huis van het Kind deed Tine van der Vloet ook polsen naar wat er nu met die lokalen zou gebeuren. Monique Quirynen (schepen van o.a. cultuur, Leefbaar Merksplas) antwoordde dat die voorlopig enkele maanden gebruikt werden voor het stockeren van de bibmaterialen tijdens de verbouwingen. De burgemeester antwoordde dat de personeelsdiensten van het Sociaal Huis en de gemeente intussen samenvoegd zijn, en dat die lokalen daarvoor op termijn konden ingeschakeld worden.

Van der Vloet las ook nog in het rapport dat de verhuis van het Gevangenismuseum ‘nog onderzocht zou worden.’ Wilrycx beaamde dat “we intussen verder staan dan dat onderzoek. De plannen zitten in een besprekingsfase met architecten en Onroerend Erfgoed, en we hebben goede hoop dat we dit jaar nog een subsidiedossier kunnen indienen.”

Tine van der Vloet vroeg zich af wat er verder nog gebeurde rond de huisvesting van de seizoensarbeiders. “We zien dat er in Merksplas meer en meer huizen verkocht worden aan mensen die ze doorverhuren aan seizoensarbeiders.” Luc Holthof stelde dat ze zo “onze eigen bevolking verdringen.” Wilrycx wist dat elk jaar zo’n 1.000 seizoensarbeiders werken in Merksplas. “Die verhogen inderdaad de woningdruk, maar we zitten in de marktwerking van vraag en aanbod. We blijven ervoor ijveren dat bedrijven die met seizoensarbeiders werken, op hun terreinen zorgen voor huisvesting. Maar het is een regionaal probleem, zodat we wel moeten samenwerken met randgemeenten. Het is ook een probleem waar Vlaanderen mee kampt.”. Leen Kerremans: “Ook met het CAW en de ziekenfondsen werken we verder aan het verspreiden van informatie rond hun sociale rechten.” Holthof wou deze problematiek bijvoorbeeld op een volgende gemeenteraad uitgebreid bespreken. De burgemeester zei dat het hem altijd vrij staat om “als u vragen hebt, die in te dienen, zoveel als u dat wilt.”

Luc Holthof struikelde ook nog over de actie om als gemeente de transparantie van het beleid te garanderen. Daarvoor schortte er volgens hem veel aan de actieve openbaarheid: “Daarvoor zouden jullie nog veel meer kunnen doen.” “Bijvooorbeeld?,” vroeg de burgemeester. “Moeten we dat nog eens zeggen?” antwoordde Holthof, “bijvoorbeeld een livestream van deze zitting.” Wilrycx had de ervaring dat er daarvoor maar weinig belangstelling was; Van der Vloet vond dat aantal groter dan het aantal aanwezigen op deze vergadering. “We zullen daarop nog eens terugkomen.”

Jan De Bie vond dat de uitgaven bij de actie “Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het LEADER-project ‘Grensboeren Merkske‘” een kwart hoger lagen dan oorspronkelijk begroot. Dat project draait rond de verwerking van afvalwater. Raf Verheyen (schepen van o.a. landbouw en milieu, Leefbaar Merksplas) verduidelijkte dat een specialist na een bezoek aan elk deelnemend landbouwbedrijf een advies had uitgeschreven per bedrijf. In een volgende fase zou hij elk advies ter plekke komen verduidelijken.

Enkele andere acties werden ook nog kort besproken.

5. Financiële steun aan het Rode Kruis Vlaanderen

Merksplas schenkt 8.659 euro (één euro per inwoner) aan het Rode Kruis voor het Noodfonds ‘Watersnood Wallonië – juli 2021’.

Jef Schoofs (Groen) vroeg af vanuit welke middelen die betaald zouden worden. Wilrycx zei dat die waarschijnlijk bij de volgende budgetwijziging op de goede plaats toegewezen zouden worden.

6. Kennisname van het budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus

De gemeenteraad nam kennis van het budget 2022 van de Kerkfabriek St. Willibrordus.

7. Interlokale samenwerkingsovereenkomst ‘Land van Mark en Merkske

Merksplas gaat, samen met de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Merksplas en de stad Hoogstraten en hun toerismeverenigingen interlokaal samenwerken. Daarvoor keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed.

Frank Wilrycx lichtte toe dat de gemeente daar jaarlijks een bedrag van 40 cent/inwoner zou voor betalen.

8. Open oproep voor de concessie van de Aardappelkelder van de Grote Boerderij van Merksplas Kolonie.

De gemeente gaat op zoek naar kandidaat-exploitanten voor de Aardappelkelders om er een kleinschalige, artisanale, landbouw-gerelateerde streekproductie korte keten op te zetten met een concessieovereenkomst voor 25 jaar.

Groen en N-VA onthielden zich bij de stemming, de meerderheid ging akkoord met het concessiedossier.

Zowel Groen als N-VA konden zich niet van de indruk ontdoen dat dit dossier op maat van een aanvrager geschreven was. De burgemeester stelde dat dit voorstel voor eenieder een mooi project leek. Ook komt er binnenkort een Europees subsidiekanaal dat zich op zo’n korteketenprojecten toespitst. Het welslagen hangt af van de dossiers die kandidaten zullen inbrengen.
Er ontspon zich nog een discussie over de duurtijd van de overeenkomst. N-VA drong erop aan om die in te korten tot 10 jaar, zodat die meer marktconform was en de gemeente de vrijheid gaf om evt. de concessie verder te verlengen, zonder gebonden te zijn aan een contract van een kwart eeuw.
Jan De Bie kaartte ook nog aan dat hij ook bij de vorige Kolonie-concessies nooit kon peilen hoe de onderhandelingen precies verliepen: verslagen van die gesprekken bestonden blijkbaar niet. Dat stootte ook Holthof tegen de borst: “Als het over actieve openbaarheid gaat, gaat het ons net hierom.” Wilrycx: “Als raadslid kon je berekenen wat het verschil was tussen de cijfers in het oorspronkelijk dossier en de uiteindelijke bieding. Verder toetsten we deze concessie vooraf al af met Onroerend Erfgoed en andere instanties die over de productie gaan.”
Jef Schoofs: “Maar waarover gaat het dan? Over ijs, een kaasmakerij, een brouwerij, …?” Wilrycx: “We moeten het nu eenmaal openschrijven voor iedereen. Voor alle locaties op de Kolonie proberen we de beste invulling te vinden.”
Jan De Bie vroeg nog of elke fractie bij de mondelinge presentatie van de concessie-voorstellen een afvaardiging mocht sturen, en of de verwijdering van afval ook een item werd. Wilrycx ging in op deze laatste vraag: “De ondergrondse afvalcontainers moeten op termijn terug gebruikt worden.” Verder stelde hij: “Economisch wordt het voor ons een sterk verhaal. Door de subsidies en de concessievergoeding moeten we zelf weinig investeren. Misschien moeten we enkele keren op jaarbasis eens een 1.000 euro investeren. Als we een goede partner binnenhalen, zullen we blij zijn dat we na tien jaar geen andere moeten zoeken.”

Jan Quirijnen en Ann Willems (beide Leefbaar Merksplas) en Jef Schoofs (Groen)

9. Aankoop grond voor de bouw van een nieuw politiegebouw

De gemeenteraad nam kennis van de plannen van de politiezone Noorderkempen om een stuk bouwgrond aan te kopen in Hoogstraten. Daar komt later dan een nieuw politiegebouw.

De burgemeester verduidelijkte op vraag van Jef Schoofs dat het huidige politiegebouw in Hoogstraten mettertijd verkocht zal worden. Voor de bouw zou een lening aangegaan voor het saldo, die als jaarlijkse werkingskost door de gemeente zal betaald worden. “Het huidige gebouw is wat het is. Maar er gaat nog wel wat tijd overheen voor het op de markt moet.”

10. Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid rond de verdere aanpak van de bronopsporing

De gemeente sloot (ook namens Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog) een samenwerkingsovereenkomst af met Vlaanderen rond de bron- en contactopsporing. Daarvoor zorgt de Eerstelijnszone Kempenland. Sinds eind augustus wordt de contactopsporing niet meer ondersteund. Tot en met 15 oktober zorgt deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst ervoor dat ELZ instaat voor de verdere bronopsporing.

11. Extra agendapunt fractie Groen

Voorstel: Merksplas tekent in op het lokaal energie- en klimaatactieplan.

Vlaamse gemeenten die het burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen kunnen ook intekenen op het lokaal energie- en klimaatpact. Daarin staan de wederzijdse engagementen duidelijk beschreven en de gemeente kan financiële ondersteuning krijgen voor het realiseren van één van de vier pijlers van het pact (vergroening, energie, (deel)mobiliteit en ontharding). (Het volledige voorstel vind je in onze opinierubriek)

Frank Wilrycx voelde zich wat in snelheid gepakt: die voorstellen sluiten nauw aan bij het burgemeestersconvenant rond Kempen2030. Normaal stond dat geagendeerd op de volgende gemeenteraad. “We kunnen dus met jullie voorstel instemmen.”
Dat deed ook de N-VA-fractie.

Rondvraag

De raadsleden stelden het schepencollege nog een aantal vragen.

1. Huurovereenkomst met het depot van Weelde

Luc Holthof, N-VA: “In het schepencollege van 31/8 kunnen we lezen dat er een huurovereenkomst wordt afgesloten met het depot Weelde voor opslag van technische dienst of verenigingen. Was daar nood aan? Hoe gaat dat praktisch verlopen ? En was er geen mogelijkheid in Merksplas zelf om iets te huren?” 

Frank Wilrycx: “De gemeente Hoogstraten, die deel uitmaakt van de gemeenten die samenwerken rond Noorderkempen Werkt (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel), zocht een opslagruimte. Ravels kon die aanbieden in het depot, maar de minimumruimte bedroeg 5.000 m². Hoogstraten had echter maar 2.000 m² nodig. De overige ruimte hebben we verdeeld over Merksplas, Baarle en Rijkevorsel. Ons magazijn is eng behuisd, en we kunnen dan in Weelde materiaal stallen dat we niet vaak nodig hebben, bijv. dat van onze kerststal.”

2. Problemen met GR-Events?

Luc Holthof, N-VA: “In de briefwisseling zagen we een brief die handelde over problemen met GR events in verband met het niet nakomen van de afspraken, het niet poetsen van de kapel,…. Wat is de mening van het bestuur over deze zaak? Hebben jullie al contact gehad met GR events en wat was hun antwoord? Hoe staat het in zijn algemeen met de (on)tevredenheid van GR events over de verhuur van de kapel? Hoe kunnen dit soort problemen worden verholpen in de toekomst?”

Wilrycx: “We denken dat de verhuur van de kapel normaal vlot verloopt. GR-events verhuurt voor ons dat pand. Ze staan bijv. in voor de bezichtiging. Eens er een contract is afgesloten, kan de huurder een cateraar onder de arm nemen, en daarmee stopt onze verantwoordelijkheid. De klachten spelen tussen dat koppel en GR-events, en die moeten dat verder afhandelen. Zoals gewoonlijk zal de waarheid ergens in het midden liggen…”

3. Opzeg om medische redenen van bejaardenwoningen

Tine van der Vloet, N-VA: “We merken op in het reglement van de bejaardenwoningen van de gemeente dat men enkel een opzeg van 3 maanden kan doen  en dit schriftelijk. Maar owv plotse medische redenen kan het ook wel eens zijn dat men vrij plots moet worden opgenomen in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld. Het is dan tot op heden zo dat men en de bejaardenwoning moet betalen en het woonzorgcentrum. Voor velen is dat een zware kost. 
Men kan een uitzondering vragen mits gemotiveerd verzoek en enkel de OCMW-raad is bevoegd om de uitzondering toe te staan. 
Is dit voldoende bekend bij de mensen die dit ondertekenen? Wordt dit op voorhand goed doorgesproken? 
En zou het niet mogelijk zijn dat dit  kan worden aangepast in het huishoudelijk reglement? Mits een duidelijk medisch attest zou dit toch wel moeten verholpen worden. 

Jef Schoofs stelde een gelijkaardige vraag bij de OCMW-raad: “Momenteel voorzien de huurcontracten van de flatjes geen mogelijkheid om bij medische redenen een vervroegde stopzetting mogelijk te maken. Op deze manier krijgen mensen een extra zware opdoffer te verwerken. Kan dit aangepast worden zodat in de toekomst mensen hier wel beroep op kunnen doen? Hoe zien momenteel de wachtlijsten er uit voor flatjes, serviceflats en het rusthuis?”

Leen Kerremans: “Het sociale aspect van onze huurwoningen zit het in de huursubsidie, zodat bewoners een 250 à 600 euro betalen op basis van hun inkomen. Als een huurder zijn contract verbreekt, zorgt dat voor een hele procedure: we gaan op zoek naar een volgende huurder, en die heeft telkens een hele week bedenktijd. Op zijn beurt heeft een nieuwe huurder vaak ook nog een opzeg lopen voor het pand dat hij bewoonde. Die drie maanden willen we daarom behouden.”
Jef Schoofs stelt dat een vertrek om medische redenen geen vrije keuze is.
Leen Kerremans: “Iedere huurder brengen we in kennis van het contract en het huishoudelijk reglement.”
Tine van der Vloet: “Maar misschien kan je daarbij wat meer nadruk leggen op die uitzondering.”
De burgemeester wou wel aanstippen dat die procedure door alle fracties in het verleden goedgekeurd werd op de OCMW-raad.

Kris Govers, Frank Wilrycx (beiden Leefbaar Merksplas), algemeen directeur Dries Couckhuyt, Monique Quirynen, Leen Kerremans en Boris Kersemans (allen Leefbaar Merksplas)

4. Over de kermis

  • Tine van der Vloet, N-VA: ” De kermis komt er bijna aan. Hoe wordt alles georganiseerd?  Waar wordt er gewerkt met een Covid Safe Ticket?  Waar staan de kermiskramen nu dat men het plein voor de kerk ook gebruikt voor de werken aan een appartement in het dorp? Hoe wordt alles gecommuniceerd naar de burgers, organisatoren, kermiskramen,… 
    Wordt er dit jaar een geluids-en lichtarm momentje voorzien op de kermis ?” 
  • Jef Schoofs, Groen: “Vorig jaar liep er met de omleidingen naar aanleiding van Merksplas Kermis wel wat mis. Handelaars waren zonder voorafgaande communicatie absoluut niet bereikbaar op de Dag van de Klant. Ook dit jaar is er opnieuw Weekend van de Klant op dat moment. Is er al overleg geweest met de handelaars? Werden zij op de hoogte gebracht van omleidingen / wegafsluitingen?” 
  • Jef Schoofs, Groen: ” Kermis: vorig jaar was er een circulatieplan voor de kermis maar ook een route langsheen de kermis voor fietsers en wandelaars. Vooral dit alternatief werd positief ervaren. Wordt dit opnieuw voorzien?
    Welke maatregelen worden er nu genomen op de verschillende locaties? 

Burgemeester Frank Wilrycx: “Er komt dit jaar een kermis zoals die vóór corona plaatsvond. Het verkeer liep vorig jaar wel wat in de knoop. Toen hadden we moeten beginnen met de Markt af te sluiten, en later de buitengrens. Dat pakken we dit jaar beter aan, en het uitgebreide terras aan de Chapeau dat voor problemen zorgde, komt er ook niet meer. Het circulatieplan op de kermis zelf komt niet terug. Je zal dus even van je fiets moeten stappen.
We checken Covid Safe Tickets bij de ingang aan de fuifzaal bij de aanvang van de vogelpik, en bij de Afra die door Sir Lancelot opengehouden wordt, omdat daar meer dan 500 mensen binnen kunnen.
Het kerkplein is door de aannemer ontruimd; die heeft zijn goede wil getoond. De paardjestent is er niet langer. Die maakt plaats voor een spookhuis.
In de gemeentelijke Nieuwsbrief komt er uitleg over de organisatie, en we brengen de centrumstraten en de handelaars ook op de hoogte met een brief.
Een prikkelarme kermis komt er op woensdag tussen twee en vier.
We denken dat we het allemaal onder controle hebben. We gaan een vrij normale kermis krijgen. Ik hoop dat ieder ervan gaat genieten. “

5. Stand van zaken

Luc Holthof, N-VA:
– Is er al nagedacht hoe men de regenboogkleuren meer gaat aanbrengen  in het straatbeeld?
– Al enkele jaren geleden is er ook beslist dat men de nutskasten ging aanpakken met kunst, oude foto’s,… wat is hier de stand van zaken van? Wordt hier nog verder aan gewerkt? 

Monique Quirynen: “Ons idee was om een bank in regenboogkleuren te plaatsen rond de boom op het Vredesplein. Die vraag hebben we gesteld aan de Werkgroep Herdenking, met de hoop dat zij zich daarin kunnen vinden. Intussen hebben we ook de binnenkant van het plein bij Spelewei in regenboogkleuren geschilderd.”
“De vraag rond de bekleding van de nutskasten hebben we recent terug opgenomen. Intussen zijn al die kasten geïnventariseerd: het zijn er 473. De toestemming van Eandis om ze aan te pakken, hebben we ook rond.”

6. Heiseneinde

Jef Schoofs, Groen: “We zagen dat ook op Heiseneinde aan het kapelletje de asfalt werd verwijderd en vervangen werd door beton. Was dit oorspronkelijk mee opgenomen in de werken van Heiseneinde/Goordijkstraat? In de gemeenteraad werd hier alleszins niet over gesproken.”

Kris Govers (schepen van o.a. Openbare Werken, Leefbaar Merksplas): “Dat was de bedoeling. Dat stond alleszins zo in het aanbestedingsdossier dat we hier op de gemeenteraad goedkeurden.”
Jef Schoofs vroeg of er onderzocht kon worden om een aantal trage wegen die er vroeger in die buurt lagen, terug te ontsluiten voor fietsers en wandelaars. Kris Govers wou dat opnieuw oppakken met ‘de mensen van toerisme’.

7. Jeugdkampen op de Kolonie

Jan De Bie, Groen: “Deze zomer moesten veel jeugdverenigingen op zoek naar bijkomende terreinen voor kampen. Niet alleen Covid maar ook de overstromingen zorgden voor bijkomende zoektochten in extremis. Zijn er door deze 2 extreme omstandigheden nog bijkomende kampen naar de Kolonie gekomen?” 

Leen Kerremans: “Er lagen oorspronkelijk vier kampen vast, waarvan er uiteindelijk één doorging. Enkele haakten af omdat ze op het kampdomein geen hudo’s mochten voorzien.
Oorspronkelijk was het kampterrein gereserveerd voor terrein 7, maar uiteindelijk is het verhuisd naar terrein 2, dat rechts naast de IBO ligt. Op terrein 7 was de aansluiting op de nutsvoorzieningen problematisch.
Dat ene kamp is door de deelnemers geëvalueerd, door GR-Events en door onze eigen diensten, en positief bevonden. Iedereen was tevreden, zodat we nu meer reclame gaan maken.

8. Archeologisch onderzoek

Jef Schoofs, Groen: “Momenteel is er een zeer interessant archeologisch onderzoek bezig op de velden tussen Opstal en Kleirytse Driesen. Merksplas blijkt verder terug te gaan in de geschiedenis dan eerder werd aangenomen. Gaat hier nog iets mee gebeuren? Worden de gevonden ‘schatten’ nog aan het brede publiek voorgesteld?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het veldwerk is afgerond tegen half oktober. Dan krijgen de onderzoekers tot in het voorjaar tijd om een voorlopig rapport op te stellen. Het definitief eindverslag verwachten we binnen twee jaar. IOK wordt eigenaar, en die willen aan ons overlaten wat er met de vondsten gebeurt. We bekijken met de Heemkring of Erfgoed Noorderkempen of die daarbij een rol kunnen spelen.”

9. Fietsstalling sporthal

Jan De Bie, Groen: “Kan de fietsstalling aan de sporthal opnieuw bekeken worden? Er staan nu extra rekken tegen de draad van het tennisveld maar hierdoor is de doorgang veel te smal. Op deze manier kan men niet beide rekken gebruiken.”

Kris Govers: “Ik zal dit meenemen naar de Sportraad met de vraag of er een extra fietsstalling kan bijgeplaatst worden.”

10. Leiding doorheen de gracht

Jef Schoofs, Groen: “We zagen dat er in de Kolonie een leiding doorheen de grachten loopt. De leiding vertrekt vanuit de Grote Boerderij tot ergens aan de Kunstvrienden? Kunnen jullie toelichting geven hierover?” 

Kris Govers: “We hebben met VMM de mogelijkheid nagekeken om de septische putten van de Kolonie aan te sluiten op de riolering. Dat kon op de Steenweg op Rijkevorsel, ofwel in de Vaartstraat. We kozen voor die laatste oplossing. Nu pompen we het vuile water door die voorlopige leiding naar de Vaartstraat. Een definitieve oplossing komt er binnenkort, want die is dringend nodig.” Ook de gevangenis is daarvoor vragende partij.

11. Verkeerssituatie Leest

Jef Schoofs, Groen: “Kan de verkeerssituatie in de Leest eens grondig bekeken worden? Het huidig verkeersbeeld doet vermoeden dat men op een voorrangsweg rijdt, terwijl hier wel voorrang van rechts geldt. Zou de voorrang van rechts niet beter in beeld gebracht worden met wegmarkeringen of borden?”

Hij verwees daarbij naar de Veldenbergstraat, waar dat wel gebeurde. “Mensen die voorrang geven op de Leest, doen het verkeer ook nog vertragen: dat zou nog een extra voordeel zijn.”

De burgemeester antwoordde dat deze vraag al enkele keren in de gemeenteraad werd gesteld. Dat beaamde Tine van der Vloet. Wilrycx: “We hebben ze ook al enkele keren voorgelegd aan de GAV (de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer). De voorrang van rechts wordt niet altijd aangeduid in Vlaanderen. Volgens de wegcode moet je dan ook voorrang verlenen.”
Tine van der Vloet: “Nochtans zie ik elke dag op het kruispunt met de Leest dat niemand dat weet, ook niet aan het kruispunt met de Heidestraat.”
Frank Wilrycx: “De verhoging die we aanbrachten in die straat, zorgt wel voor heel wat veiligheid.”
van der Vloet: “Het is één van de vragen die vaker opduikt, bijv. recent ook nog op de FB-pagina ‘Ge ze van Merksplas’. Misschien kunnen jullie er nog eens aandacht aan besteden in de Nieuwsbrief?”
Frank Wilrycx: “We kunnen niet het hele dorp vol zetten met verkeersborden.”

12. Omgevingsvergunning voor 36 KMO-units

Jef Schoofs, Groen: “Het College van 27/07 leverde een omgevingsvergunning af voor het bouwen van 4 gebouwen met in totaal 36 KMO-units en bijhorende aanleg van toegangswegen, verhardingen en parkeerplaatsen – Veldenbergstraat & Industrieweg. Dit gaat opnieuw een stevige impact hebben op Merksplas en het verkeer. Waar zijn de adviezen van onze adviesraden? Opnieuw werden deze niet betrokken.”

De burgemeester antwoordde dat er in 2016 of ’17 een ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt voor dat gebied. Daarbij werd o.a. de mobiliteitsraad en enkele andere adviesraden betrokken. Zo werden ook de toegangswegen, de in- en uitritten vastgelegd. “Als we met zijn allen de verkaveling eerder al in alle facetten besproken, moeten we dat bij de uitvoering ervan niet opnieuw doen.”

13. Administratieve druk op OCMW?

Jef Schoofs, Groen: “De digitalisering maakt het leven voor velen makkelijker. Helaas is er ook een groep die het hierdoor nog moeilijker krijgen. We lazen dat 27 OCMW’s van het werkingsgebied van Welzijnszorg Kempen op de sociale dienst een steeds groter wordende administratieve druk ervaren, zowel voor als door andere organisaties. De werklast steeg daardoor enorm in alle OCMW’s. Wat zijn de ervaringen in Merksplas bij het OCMW?”

Leen Kerremans beaamde dat dat in Merksplas niet anders liep. Heel wat diensten waren de voorbije maanden vooral telefonisch of digitaal. Het Sociaal Huis hielp mensen waar het kon, bijv. ook om de digitale Covid Safe-app te installeren. “We merken dat bepaalde doelgroepen veel problemen hebben met die doorgedreven digitalisering. Met de werkgroep Noorderkempen Werkt willen we intekenen in het project van minister Somers – want je moet daarvoor blijkbaar een grootte hebben van minstens 50.000 inwoners – zodat we met subsidies mensen kunnen ondersteunen om hun weg te vinden in die oprukkende digitalisering.


OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad werd goedgekeurd.

2. Kennisname besluit van de gouverneur tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Merksplas over het ‘rapport thema-audit monitoring meerjarenplan

Dat gebeurde eerder al op de avond.

3. Rapport thema-audit monitoring meerjarenplan. Kennisname.

De raad nam ook daarstraks al kennis van het door Audit Vlaanderen opgestelde rapport over de opvolging van het meerjarenplan.

4. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2021.

Dat werd eerder al besproken.

Besloten zitting

12. Aanwijzing waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar.
13. Ontwerpakte grondafstand (1a 85ca)- Heybleuken. Goedkeuring.
14. Ontwerpakte grondafstand (1a 23ca)- Scarphoutdreef. Goedkeuring.

2 reacties

Reageer

Back to top button