GemeenteraadPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad april

“We zijn terug thuisgekomen met z’n allen.” Zo startte burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) de gemeenteraad. Na maanden online vergaderen of (ver uit elkaar) in het gemeenschapscentrum kon dat eindelijk terug in het gemeentehuis. “Hopelijk mag het zo lang blijven duren.”

1. Opening

Er waren geen opmerkingen bij het verslag van de openbare zitting van maart ’22. Voorstemmer werd schepen Leen Kerremans (Leefbaar Merksplas). Als er gestemd moet worden, deed zij dat als eerste vanavond.

2 & 3. Natuurbegraafplaats: belastings- en politiereglement

Op voorstel van Groen Merksplas, zorgde de gemeente voor een natuurbegraafplaats op de Kolonie bij het landloperskerkhof. Daar verneem je meer over op de openingsdag van het toeristisch seizoen.
De gemeente stelde een belastings- en een politiereglement op.

Burgemeester Wilrycx vertelde dat de gemeente met heel wat partners daarover had gepraat. De twee voornaamste daarbij waren het Agentschap Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed. Die laatste stelde strikte voorwaarden op. Zo mogen er geen herdenkingstekens, kransen of bloemen geplaatst worden. Wel mag er een infobord komen, bijv. in Cortenstaal zoals aan de kapel, die dienst kan doen als gedenkplaat met de namen van de overledenen.

Jef Schoofs (Groen) was “uiteraard blij met de snelle uitwerking van het dossier. Hij hoopte dat Merksplas snel de begraafplaats in gebruik kan nemen. Schoofs las in het belastingsreglement dat het begraven of de verstrooiing voor mensen uit Merksplas gratis was. Anders kostte het 300 euro. Begraven worden – als je niet uit Merksplas komt – kost op de gewone begraafplaats 50 euro. Is dat verschil niet groot?”

Frank Wilrycx: “We hebben de belastingsreglementen opgevraagd bij gemeenten die ook een natuurbegraafplaats hebben. Voor mensen buiten de gemeente, kostte het overal 300 euro. We willen ons tarief zo eenvormig mogelijk houden. Daarbij, mensen van buiten het dorp kiezen er niet zo snel voor om in Merksplas begraven te worden.”

Jef Schoofs: “We vonden bij de bespreking van het meerjarenplan dat er weinig geld voorzien was voor de aankleding van het terrein. We zouden graag hebben dat het domein ook een bezinningskans kan bieden, al was het maar door er een aantal houten bankjes te plaatsen. Het is ons ook niet duidelijk om welk deel van het terrein het gaat.”

Schepen Monique Quirynen situeerde het bos tussen de Calvarieweg en de baan. “Daar is in het verleden nooit iemand begraven. De verstrooiingen kunnen plaatsvinden op het meest noordelijke veld.”

Schoofs polste nog naar het materiaal van de urnen die men er toe zal laten. “Wat is dat biologisch afbreekbaar materiaal?”.

De burgemeester omschreef het als “een soort hostiepapier”. Monique Quirynen vulde aan: “met het uitzicht van een zware pot”. Dat materiaal zou in de grond op veertien dagen volledig afgebroken zijn.

Monique Quirynen verduidelijkte ook dat er onder de beschuttende coniferen een bezinningsplek met de gedenkzuil zou komen.

Jef Schoofs pleitte nog voor een ontwerpwedstrijd om die wat uitstraling te geven. “Maar onze bezorgdheid blijft wel dat we een evenwicht vinden tussen de waardigheid van de plek en de gedenktekens: in andere landen laat men bijv. boomschijven toe met de naam van de overledene.”

Quirynen: “Dat hebben we inderdaad gecheckt in o.a. Nederland en Denemarken. Daar blijkt dat men daarvan terugkomt. ‘Begin er niet aan, want je krijgt miserie,’ zo zei men ons. ‘Als je ook maar iets toelaat, willen de mensen steeds meer.'”

Bij de stemming over beide reglementen ging de voltallige gemeenteraad akkoord.

Foto: gemeente Merksplas

4. Bouw en beheer van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties door Pidpa

Soms is er voor woningen of bedrijven in Merksplas geen aansluiting mogelijk op de riolering. Het voorstel is nu om de bouw en exploitatie van individuele waterzuiveringsinstallaties collectief aan te laten pakken door PIDPA.

De burgemeester lichtte toe dat zo de kosten voor de aanleg voor de drukriolering tot aan de woning en de aansluiting voor iedere gebruiker 250 euro zou kosten. Merksplas wou dat iedereen evenveel bijdraagt aan de aanleg.

5. Principiële toestemming voor het gebruik van mobiele ANPR-camera’s

De lokale politie van de Politiezone Noorderkempen heeft verplaatsbare, mobiele ANPR camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Die kunnen in verschillende voertuigen ingezet kunnen worden. De gemeenteraad wordt gevraagd dat toe te laten.

Jef Schoofs (Groen) stoorde zich aan de beknopte verantwoordingsnota die de korpschef voor het gebruik van deze camera’s toevoegde aan het dossier. “Je vindt er geen reden in waarvoor ze ingezet kunnen worden. Het feit dat iedereen die in het beeld loopt, ook gefilmd wordt en dat niet duidelijk is hoe die beelden gehanteerd en bewaard worden, doet ons huiveren.”

Wilrycx: “Ge zoudt ervan verschieten hoeveel misdaden er in onze regio met die camera’s opgelost worden. Het gebruik ervan, en de bewaring van de beelden: dat is allemaal wettelijk geregeld.”

“Dat zou kunnen,” reageert Schoofs, “maar als gemeenteraadslid heb je er geen zicht op wat ermee gebeurt. Men zou ons moeten rapporteren over het nut en het gebruik ervan. We zijn gewoon bezorgd dat er stilaan in Merksplas een volledige dekking komt van camera’s die er te pas en te onpas gehangen worden. Zo zagen we blijkbaar op de Veldenberg verstopte camera’s in nestkastjes.”

Wilrycx, wat kribbig: “Die camera’s dienen waarschijnlijk om sluikstorters te betrappen. Die maatregel bespraken we hier eerder al op de gemeenteraad. Je kan het niet maken dat je het op het ene moment goedkeurt als maatregel tegen sluikstorten, en dat je er enkele maanden later plots niet meer akkoord mee gaat.”

Schoofs: “Dan zullen we toen wel tegengestemd hebben.”

Wilrycx: “Maar met de gemeenteraad hebben we het wel goedgekeurd.”

Bij de stemming stemde enkel de Groen-fractie tegen.

6. Afbakening van het werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij

Wonen Vlaanderen legt op dat er in de toekomst in elke gemeente maar één sociale huisvestingsmaatschappij nog actief mag zijn. Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Arendonk en Ravels zou Merksplas zo één werkingsgebied vormen. De minister keurde dat werkingsgebied al goed. De gemeenteraad ging akkoord met een advies aan de Vlaamse Regering over de onderlinge stemverhouding tussen de verschillende lokale besturen: 90% evenredig verdeeld over de gemeenten, 5% afhankelijk van het aantal gezinnen en 5% afhankelijk van het aantal huurwoningen in de gemeente.

Algemene vergaderingen intercommunales

De volgende weken zijn er een aantal vergaderingen. Daarvoor moet de raad de agenda goedkeuren en een vertegenwoordiger aanduiden:

7. Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Vertegenwoordiger wordt Nele Daems (Leefbaar)
8. IOK Afvalbeheer – Jan Quirijnen (Leefbaar)
9. PONTES – Annie Verheyen (Leefbaar)
10. IOK – Jef Van Accom (Leefbaar)
11. Bouwmaatschappij De Noorderkempen (voordracht lid raad van bestuur): Monique Quirynen
12. Fluvius – Jef Van Accom
13. IKA – Annie Verheyen
14. IVEKA – Kris Luyckx (die zich evenwel door iemand laat vervangen deze keer)
15 Fluvius (Antwerpen): Jef Van Accom
16. Kempens Woonkrediet: Ann Wouters (Leefbaar).
Er was nog even hilariteit toen Frank Wilrycx nog een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Ark (dat werd Nele Daems) moest laten kiezen. “Normaal moest ik dat extra punt nog aankondigen bij het begin van de raadszitting, maar dat ben ik vergeten. Sorry daarvoor.” Tine van der Vloet (N-VA) tegen de (vandaag jarige burgemeester): “Dat zal de leeftijd zijn, Frank.”

Het Vredespleintje

17. Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De burgemeester geeft een stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Momenteel verblijven er 16 Oekraïeners in Merksplas. De toevloed is blijkbaar niet zo groot als aangekondigd werd. Het zijn enkele kinderen, een man en voor de rest vrouwen. Een aantal zijn ondergebracht bij particulieren. Er verblijven ook mensen bij Widar en Klavier, die allebei ruimten ter beschikking stelden. Sommige hebben al een job gevonden. Vanuit De Oversteek kregen ze al wat materiële steun.”

“We zochten ook al vrijwillige buddies. Het Sociaal Huis zal die samenbrengen met de gastgezinnen en de vluchtelingen. Daarnaast waren er ook twee afgeronde inzamelacties. Eentje op eigen initiatief, het andere door ons Jumelagecomité.”

Monique Quirynen stipt aan dat de herdenking aan de Tweede Wereldoorlog op 6 mei wordt gehouden op het Vredespleintje. “Die zal dit jaar in het teken staan van Oekraïne. Het Sociaal Huis nodigt daarbij de vluchtelingen uit, samen met een tolk. Een Academie-leerkracht accordeon die uit Oekraïne afkomstig is, zal het Oekraïense volkslied spelen en twee werken van Oekraïense componisten.”

17. Rondvraag

17.1 Schermen in vergaderzalen

Er hangen nu schermen in de vergaderzalen van De Marc/kt. Tijdens de Covid-periode hebben verenigingen hier maar weinig gebruik van kunnen maken. Nu stellen we vast dat er geen kabels beschikbaar zijn om de connectie tussen computer en scherm te maken. Kunnen deze aub opnieuw voorzien worden?

Jef Schoofs – Groen

De burgemeester licht toe dat er normaal kabels beschikbaar zijn, en dat dat bij de reservering van een lokaal nagevraagd wordt.

17.2 Verlichting openbare gebouwen

We zien regelmatig dat de verlichting van de bibliotheek blijft branden op tijdstippen wanneer dit niet nodig is. Eenzelfde verhaal zien we ook bij De Spetter. Schijnbaar is ook het personeel niet helemaal mee met de werking van het nieuwe (domotica?) systeem? In elk geval wordt er onnodig energie verspild. Kan hier iets aan gedaan worden?

Jef Schoofs – Groen

Monique Quirynen: “Voor de bib heeft dat inderdaad te maken met de technische afwerking van de bib. Normaal zou die einde mei in orde moeten zijn. Dan krijgt het personeel nog een opleiding in het gebruik ervan.”

Leen Kerremans: “Bij de Spetter gaat het soms om onoplettendheid, maar we hebben dat nu nog eens aangekaart. Het kan ook dat er soms ’s avonds consultaties zijn.”

De Leest

Dit agendapunt werd zowel door Groen als door N-VA aangekaart:

17.3

Opnieuw kregen we een bezorgde mail van bewoners uit de Leest. De klachten zijn zeer divers en niet alleenstaand. Er wordt vaak te snel gereden met helaas bijbehorende lawaai-hinder. Door werken liggen de fietspaden er bovendien ongelooflijk slecht bij. En door de vele werkzaamheden in het centrum, wordt deze weg meer dan ooit gebruikt. De situatie is niet langer houdbaar. Als surplus komt er in de toekomst de nieuwe sociale verkaveling aan de Heidestraat nog bij. Een uitgebreide en actuele mobiliteitsstudie voor heel Merksplas dringt zich op.

Jan Debie – Groen

17.11

In de Leest zijn er burgers die last hebben van de vele trillingen die voortkomen van het vele vrachtverkeer dat daar passeert.  Ook werd dit al gemeld naar het bestuur toe, maar er is niet meteen gezocht naar een oplossing.  We willen daarom vragen of het mogelijk is om eens na te gaan of de trillingen groter zijn op het stuk met de klinkers tov het stuk met asfalt? We willen ook vragen of het toch  mogelijk is om van de Leest een zone 30 te maken? En kunnen de stukken met klinkers niet veranderd  worden in asfalt?

Luc Holthof – N-VA

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “Die asverspringingen zijn inderdaad aangebracht als verkeersremmer. Misschien moeten we overwegen om de toplaag van de kasseien te vervangen door asfalt. Daarnaast maken we momenteel ook een bestek op voor de actualisatie van een mobiliteitsstudie.”

Frank Wilrycx beaamt “dat het de bedoeling is dat de Leest aangepakt wordt met asfalt. De fietspaden lijden inderdaad onder de grote miserie van alle werken die er gebeurd zijn.”

17.4 Fietsdoorsteek Spelewei

Trots stelden jullie een tijd geleden de nieuwe fietsdoorsteek aan Spelewei voor. Van bij de start gaven wij al aan dat deze ondoordacht werd aangelegd. Nu zien we borden verschijnen dat deze doorsteek enkel tijdens schooldagen gebruikt mag worden. Gaan deze bordjes dan de oplossing zijn?

Jan Debie – Groen

Leen Kerremans: “Dat terrein is een zone van dubbel gebruik. We willen met het bord gewoon aantonen dat het ook een basketveld is.”

Wilrycx: “In de praktijk geeft het inderdaad geen probleem.”

Jef Schoofs: “Voor ons blijft het nutteloos bord.” “Na een rare aanleg, staat er nu een Kafkaiaans bord,” vult Jan Debie aan.

17.5 Bijkomende maatregelen De Spetter

In de Pastoor Ceulemansstraat werd nieuwe belijning aangebracht voor een Kiss & Ride zone ter hoogte van kinderopvang De Spetter. Voor ons is dit slechts een startpunt. Er zijn daar wat ons betreft nog ingrepen nodig. Gaan er nog bijkomende maatregelen volgen? Komt er een evaluatie van de huidige situatie?

Jan Debie – Groen

Leen Kerremans: “Optisch geeft de markering al heel veel verschil. Daarnaast stuurden we ook een mail gestuurd naar de verschillende gebruikers dat ze aan de kant van De Spetter moeten parkeren. Tot nu toe lijkt dat alvast goed te lukken. Later komt er nog een evaluatie.”

Vragen vanuit N-VA Merksplas

17.6 Koel- of WC-wagen?

We lezen in het laatste verslag van de jeugdraad dat zij liever een koelwagen zouden willen aanschaffen met de coronamiddelen die er nog over zijn. Vorige gemeenteraad spraken jullie over een WC-wagen. Wat is hier ondertussen de stand van zaken van?

Tine van der Vloet – N-VA

Monique Quirynen: “Er was inderdaad een misverstand binnen de jeugdraad. Dat hebben we in een vergadering rechtgetrokken. Er komt een WC-wagen die alle verenigingen kunnen gebruiken. Het aankoopdossier is lopende.”

17.7 Meer politiecontrole

In datzelfde verslag van de jeugdraad lezen we dat zij zelf vragen voor meer controle van de politie in de vooravond en dit voor de hangjongeren die er afval achter laten of vandalisme plegen? Dit zou worden doorgegeven aan de politie. Wat is daar tot op heden mee gebeurd?

Tine van der Vloet – N-VA

Leen Kerremans: “Op Spelewei zijn er inderdaad af en toe al wat incidentjes geweest met hangjongeren. De politie patrouilleert er sindsdien regelmatig. Er zullen ook camera’s gehangen worden. We willen de buurtbewoners ook nog sensibiliseren om te melden als ze iets opmerken. De concierge van Spelewei zetelt ook in de jeugdraad en voelt zich zeer betrokken op het probleem.”

Foto: Mirko Fabian/pexels

17.8 Stikstofaanpak

We lezen in het schepencollege dat er een advies wordt gevraagd aan het gemeentebestuur i.v.m. het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Wat is jullie advies hierover?

Luc Holthof – N-VA

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het dossier is pas opgestart op 19 april. De vraag verbaast me een beetje, omdat je collega Tine van der Vloet mee zetelt in de Vlaamse commissie Landbouw. Voor ons moet de Vlaamse Overheid nog heel wat vragen beantwoorden vóór we lokaal kunnen reageren. Sommige bedrijven zullen in 2025 moeten stoppen, maar we weten niet hoe dat juridisch of financieel zal aangepakt worden. Er ligt wel regelgeving, met enorm zware gevolgen. We hebben al heel wat schrijnende getuigenissen gehoord uit de sector. Op 17 juni loopt het openbaar onderzoek ten einde. We wachten nog op heel wat duidelijkheid. Die moet er snel komen. De sector wordt ook nog getroffen door de uitgebreide perimeter rond het Turnhoutse Vennengebied. Hoe streng wordt die? Piet Van Temsche wordt voor dat project intendant. Die perimeter zal een grote impact hebben op de land- en tuinbouwsector in Merksplas.”

“We willen dus eerst nog de antwoorden van de Vlaamse Overheid afwachten wat de concrete oplossing zal zijn. We vragen ons af of het een verantwoorde manier is om zo’n dossier op deze manier aan te kaarten. Het is niet meer netjes naar de mensen toe. We zullen het ook nog bespreken met de buurgemeenten.”

17.9 Seizoenarbeiders

We kunnen lezen in het schepencollege dat er 4 seizoensarbeiders werden aangenomen. Dat is minder dan andere jaren. Geraakt het werk rond of gaat men bv ook nog beroep doen op een maatwerkbedrijf?

Luc Holthof – N-VA

Schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas): “We kregen 5 sollicitatiebrieven. 4 mensen daarvan daagden op. Die zijn nu opgenomen in het kader. Het is momenteel moeilijk om werkvolk te vinden.”

De burgemeester: “We werken overigens al langer met Natuurwerk als maatwerkbedrijf. Dat doen we ook met de gevangenis. Dat kan op de kolonie. Mensen kunnen in het kader van de Pretoriaanse probatie ook alternatieve straffen vervullen in het groenwerk.”

17.10 Doelenplein

Op het Doelenplein is er plots een paal bijgezet tussen de  2 palen die er al waren. Vanwaar deze verandering? Is dit goedgekeurd door de hulpdiensten?

Tine van der Vloet – N-VA

Wilrycx: “Het Doelenplein is altijd afgesloten geweest. Laatst verdween de middelste paal, en die hebben we niet teruggezet. Het is immers niet de bedoeling dat er door die tuin gereden wordt. Voor de brandweer en de ziekenwagen is er geen enkel probleem. Zo ver raken ze wel met hun brandslangen, en de brancard kan ook die hooguit 30 meter overbruggen.”

17.12 Gouverneur

We zien dat de gouverneur en de deputés  op ronde  is bij vele gemeentes.  Is de gouverneur en de deputés  ook al in Merksplas geweest ? Is daar een schriftelijk verslag van? Kan u wat toelichting geven over dit bezoek.

Tine van der Vloet – N-VA

Burgemeester Frank Wilrycx: “Die hebben ons inderdaad een bezoek gebracht. Er is geen verslag over gemaakt, noch door ons, noch door de provincie.”

Tine van der Vloet: “En kan u dan aanhalen wat er besproken werd?”

“We hadden het onder meer over het vergunningsbeleid. 90% van de Merksplasse vergunningsaanvragen komt uit de land- en tuinbouwsector. Dat is tegenwoordig een heikel punt, bijv. met de nieuwe PAS-regeling. We hebben ook de specifieke situatie van de seizoenarbeiders aangekaart, de werking van de veiligheid (n.a.v. corona en Oekraïne), het Provinciale Uitvoeringsplan, …”

van der Vloet: “Ging het ook over de huisvesting van de seizoenarbeiders? Het gaat over grote aantallen mensen.”

Wilrycx: “Ja, we hadden het vooral over het dichterbij huisvesten van seizoensarbeiders bij de bedrijven die ze tewerkstellen. Het hangt nu af of er daarvoor vergunningsaanvragen binnenlopen. Het gaat inderdaad om veel mensen; dat is nu eenmaal eigen aan de tuinbouwsector.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

Intergemeentelijke samenwerking

2. Algemene Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

De raad keurde de agenda van de algemene vergadering van 10 mei goed en laat zich vertegenwoordigen door Nele Daems.

3. Algemene Vergadering IOK

Daar gaat Jan Quirijnen naartoe.

Voor De Ark gaat Nele Daems.

4. Rondvraag

Vraag vanuit N-VA

We zien in het verslag van het vast bureau dat er een zorgpartner gevonden is voor het organiseren van de permanentie en crisiszorg bij de assistentiewoningen. We zagen dat er een offerte was van het Wit-Gele Kruis, maar we vonden in het verslag geen prijs. Kan dat even worden toegelicht?

We zien dat er gekozen is voor Z-Plus. Zij zouden die zorg leveren aan 6.777 euro incl. btw. Kan u dat toelichten? We zien dat dat beduidend minder is dan de uitgave die hiervoor geraamd was. Kan ook dat worden toegelicht?

Tine van der Vloet – N-VA

Leen Kerremans: “De offerte van het Wit-Gele Kruis klopte prijsgewijs niet. Die zat veel te laag. We hebben hen om toelichting gevraagd, maar die kwam er niet. Z-Plus werkt samen met lokale verpleegsters. Die namen al contact op met de firma die het elektronische permanentiesysteem installeert.”

“Voor de assistentiewoningen zijn intussen al de eerste huurovereenkomsten getekend. Die gaan in van 1 juni (of 1 juli? Dat was toen wat moeilijk te verstaan. Achteraf blijkt het om 1 juli te gaan, n.v.d.r.). De buitenaanleg is nu ook van start gegaan.”

van der Vloet: “Gaan jullie nog reclame maken voor de nog niet verhuurde woningen?”

Kerremans: “Natuurlijk. Daarvoor houden we binnenkort een opendeurdag.”

Luc Holthof had nog vragen bij de gevraagde deskundigheid van het permanentiepersoneel. Kerremans: “Daarvoor hebben we de diploma’s opgevraagd bij de firma. Dat stelt ons gerust.”

Reageer

Back to top button