GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad mei

Op maandag 25 mei vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent dan natuurlijk welkom, maar je moet nog altijd wel eerst je stoel reserveren met een mailtje.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Reglement projectsubsidies

Met dit reglement wil de gemeente verenigingen en organisaties de kans geven om projecten uit te voeren die hun normale werking overstijgen of om nieuwe projecten op de rails te zetten. Als het gaat om een terugkerende activiteit is het wel de bedoeling dat die op termijn zelfbedruipend zou zijn.

3. Arbeidsreglement Qworzó

De raad wordt gevraagd het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool te wijzigen. Dat geeft een overzicht van de rechten en plichten van werkgever en werknemers.

4. Reglement tot erkenning van Merksplasse opvanginitiatieven

De gemeente wil Merksplasse kinderopvanginitiatieven die voldoen aan dit reglement erkennen Zo kunnen die fiscale attesten afleveren aan de ouders zodat ze hun uitgaven kunnen staven voor de opvang van hun kinderen.

5. Algemene vergadering Pidpa

De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van 24 juni goed te keuren. De gemeente zou Koen Staes (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger afvaardigen.

6. De herzieningsaanvraag van het Kempens Woonplatform Noord

Het subsidieproject Kempens Woonplatform werd eind 2009 opgestart om het lokaal woonbeleid in 25 gemeenten te ondersteunen. Het Kempens Woonplatform diende een herzieningsaanvraag in voor het project Noord. De gemeenteraad wordt gevraagd dat goed te keuren voor de periode 2023-2025.

7. Samenwerkingsovereenkomst tussen Merksplas en Hoogstraten voor de IKO-academie voor beeldende en audiovisuele kunst

Vanaf 1 september 2022 zou IKO een vestigingsplaats krijgen in Merksplas voor beeldende en audiovisuele kunst. Dat zou aan de Industrieweg 3 komen. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de afspraken rond de oprichting ervan (verzekering, personeel, infrastructuur, lokalen…)

8. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS

Kunstacademie de Noorderkempen groeide in de loop der jaren uit tot een actieve en wijdvertakte onderwijsgemeenschap, met zowel een afdeling Muziek als Woord. Die zijn toegankelijk voor kinderen, jongeren én volwassenen. Secretariaat en directie zijn gevestigd in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Daarnaast zijn er lesplaatsen in Hoogstraten, Merksplas, Weelde, Ravels en Rijkevorsel. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering goed te keuren en Kris Luyks (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren.

9. Rondvraag

Enkel oppositiepartij Groen stuurde deze keer vragen in.

Vragen vanuit Groen Merksplas

9.1 Krinkel

Eind augustus staat Krinkel, het grote Chiro-evenement op de agenda. Bij de Chiro-leden is de knaldrang echt groot en bijgevolg worden er 6.000 chirojongens en -meisjes verwacht i.p.v. 4.000.

Twee vragen hierover :

  • Staat het nood- en interventieplan al op punt? Want dit is een serieuze schaalvergroting t.o.v. de vorige Krinkel-festijnen. Kunnen we op de hoogte gehouden worden van en inzage krijgen in het nood- en interventieplan? 
  • Worden er preventieve maatregelen genomen om een grote aanwezigheid van processierupsen op het Krinkelterrein te voorkomen?
  • Gouverneur Cathy Berx kondigde op woensdag 4 mei 2022 al met onmiddellijke ingang een rook- en vuurverbod in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen. Wat indien de droogte aanhoudt en er code rood wordt aangekondigd? Hoe gaat de gemeente / Chiro daar mee omgaan?

9.2 Slimme Post

In Het Nieuwsblad van 5 mei en op merksplas.NU lazen we dat Merksplas instapt in het project Slimme Post.  Kan hier een woordje uitleg bij gegeven worden? Wat houdt dit precies in? Is de Merksplasse organisatie en de ICT hierop voorbereid, zeker wat betreft cyberveiligheid? Waarom moeten we dit als gemeenteraadslid vernemen in de pers?

9.3 Week van de Bij

Zoals jullie in de brief i.v.m. ‘week van de bij’ konden lezen, vervullen bijen een belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze worden ernstig bedreigd. Enkel hier en daar wat stukjes gras niet maaien in mei zal helaas niet voldoende zijn. Merksplasse imkers zijn al een tijdje op zoek naar plekken voor bijenkasten. Ondanks eerdere vragen, voorstellen, … hebben zij nog steeds niets gevonden. Wordt hier concreet werk van gemaakt?

9.4 30 dagen zonder wagen

Bond Beter Leefmilieu zet momenteel in op een nieuwe actie in juni: “30 dagen zonder wagen”, waarmee men mensen wil aanzetten hun wagen wat meer aan de kant te laten staan. Een idee dat tal van voordelen geeft aan de mens. Kan dit initiatief bekend gemaakt worden via de diverse kanalen? 

9.5 Droogte

De zomer moet nog beginnen, maar de droogte neemt al heel erg toe. De klimatologen verwachten een droge en warme zomer.  In het verleden deden wij reeds enkele voorstellen rond een hemelwaterplan en ontharding die helaas niet aangenomen werden. Opnieuw zagen we enkel subsidieoproepen in het kader van de Blue Deal met een korte deadline.

  • Wordt de oproep ‘groen-blauwe parels’, die zich o.a. richt op het verenigingsleven, verspreid?
  • Werd er nagedacht om een project in te dienen voor de oproepen ‘groen-blauwe aders’ voor gemeentebesturen? 
  • Met projecten alleen komen we er niet, er is een structureel beleid nodig. Wat is de stand van zaken rond de opmaak van een hemelwaterplan?
  • Welke maatregelen neemt het gemeentebestuur nu al om voorbereid te zijn op een potentieel heel droge zomer?

9.6 Verslagen adviesraden

We zijn inmiddels vijf maanden ver in ‘22 en we vinden nog geen verslagen online van Milieuraad, Gecoro of GAV dit jaar. Kan er nogmaals aangedrongen worden om deze verslagen sneller online te zetten? 

9.7 1001 bomen-campagne

In het laatste verslag van het College lezen we over de briefwisseling van IOK m.b.t. ‘Behaag de Kempen’ maar ook de briefwisseling 1001 bomen-campagne daaraan gelinkt. In datzelfde verslag staat dat Merksplas terug zal deelnemen aan ‘Behaag de Kempen’. Over een instap in de 1001-bomen campagne in 2023 lezen we helaas niets terug. Gaat Merksplas deelnemen aan deze actie? 

Bron
GO-raM

Reageer

Back to top button