GemeenteraadPolitiekVerslag

Gemeenteraad oktober: het verslag

Op maandag 25 oktober was er de maandelijkse gemeenteraad. Na wat gehakketak over het verslag van de voorbije zitting, ging het lang over de Visietekst Sociaal Wonen. Groen kreeg iedereen achter een voorstel rond een Samentuin voor Merksplas. Bij de rondvraag ging het vooral over de coronacijfers, de Ebem-brief en het schoolvervoersplan.

Openbaar

Zo verliep de openbare zitting:

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer

Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas) was op deze gemeenteraad verontschuldigd. Als voorstemmer lootte de burgemeester Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas).

Tine van der Vloet (N-VA) had gehoopt dat het officiële verslag (dat je later kan terugvinden op de website van de gemeente) inhoudelijk zou verbeteren met de nieuwe opnameapparatuur. Toch vond ze een aantal dingen die in het verslag ontbraken: zo werd er niet gerept over de mogelijke borg die de verzekering kon bieden bij calamiteiten om mensen een noodopvang te bezorgen in een hotel of een B&B. Ook stonden andere alternatieven voor die hub/noodwoning die ze suggereerden niet vermeld. Bij het punt over de Hoevestraat stond er niets over een gevraagd gesprek met de advocaat. Ook de tussenkomst van Luc Holthof (N-VA) over de seizoenarbeiders was onvolledig weergegeven.

Holthof vulde ook aan dat een deel van zijn tussenkomst over de aardappelkelders van de Kolonie niet in het verslag stond. Hij vond een kortlopend contract van 7 jaar gewenster dan de 25 jaar die werd voorgesteld. Banken lenen immers ook voor investeringsgoederen hun geld op die termijn.

Jef Schoofs (Groen) haalde aan dat zijn fractiegenoot Jan De Bie polste of er ook raadsleden uit de oppositie aanwezig konden zijn bij de onderhandelingen bij de kandidaten. Die vraag was in het verslag niet opgenomen.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) antwoordde dat de uitvoering van het dossier in handen lag van het college. “De oppositieleden kunnen nadien aanwezig zijn bij de toelichting op de commissie Kolonie. Dat stelt geen probleem.”

Jef Schoofs wou in het verslag ook nog opgenomen zien dat hun fractie het (goedgekeurde) agendapunt over het lokaal energie- en klimaatactieplan indiende. Bij het rondvraagpunt over het Heiseneinde stond dat schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas) in het verleden over mogelijke trage wegen had gepraat met Toerisme Merksplas, terwijl hij op de gemeenteraad net had toegezegd om dat opnieuw te doen.

2. Subsidies ontwikkelingshulp

De gemeente verdeelt gelijkmatig 22.500 euro over 10 initiatieven die een link hebben met Merksplas.

3. Visie sociaal wonen. Goedkeuring

Merksplas heeft haar Visietekst Sociaal Wonen klaar.
Foto: nieuwe huurappartementen Prinsenstraat (afbeelding: www.denoorderkempen.be)

Volgens de Vlaamse regelgeving moet elke gemeente een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen. Die is nu uitgeschreven en door de meerderheid goedgekeurd. Je leest ze (of print of download ze) elders op onze website.

Daarmee heeft de gemeente een houvast als ze nieuwe sociale woonprojecten moet bespreken in het kader van de lokale woontoets. Ook is het een goede basis om verder te kunnen werken aan de uitbouw van het lokale sociaal woonpatrimonium.

Jan De Bie vond de plannetjes in de visietekst erg onduidelijk. Maar fundamenteler viel het hem op dat het ‘weghalen van de verplichting om een sociale mix na te streven in woongebieden’ nergens werd verantwoord.

De burgemeester vond dat duidelijk: in woonzones kan iedereen – en vooral de private markt – verkavelen. In woonuitbreidingsgebieden kan dat ook door sociale huisvestingsmaatschappijen. “Zo willen we in de woonzones een zo groot mogelijke doelgroep kansen bieden, en we hopen dat daar vooral ook veel jongeren een starterswoning kunnen vinden. In de woonuitbreidingsgebieden willen we die sociale mix wel waarborgen.”

Dat snapt Tine van der Vloet wel, maar ze leest in de tekst dat er vooral nood is aan woningen voor alleenstaanden of voor gezinnen van 1 volwassene + 1 kind. Ze vraagt zich af waarom dat dat bijv. bij de bouw van appartementen niet verplicht wordt.

Schepen Monique Quirynen stelt dat Merksplas alleen maar met de aanpak, die in de visietekst wordt voorgesteld, het Bindend Sociaal Objectief kan halen. Ze somt daarbij op welke woningen (o.a. Prinsenstraat, de Zoete Inval…) allemaal in de planning staan.

v.l.n.r. schepen Leen Kerremans, raadsleden Boris Kersemans, Nele Daems, Jan Quirijnen en Ann Wouters (allen van Leefbaar Merksplas)

Luc Holthof vindt dat het resultaat van de voorbije twaalf jaar karig oogt: 2 huurwoningen en 6 koopwoningen. Monique Quirynen relativeert dat met de moeilijke procedure die voor woonuitbreidingsgebieden geldt: “Als je die wil inkorten, moet je naar Vlaanderen. We zitten als gemeente vast aan het verhaal van moeizame grondverwervingen, een zoektocht naar beschikbare gronden, met allerlei partners (kerkfabrieken, private eigenaars, …). Daar gaat een hele tijd overheen.”

Frank Wilrycx beaamt dat er nu twintig woningen vergund staan. “Voor jonge, startende koppels staat er in Merksplas weinig te koop. Dat komt omdat we een woonzone pas mogen aansnijden als we die woonbehoefte kunnen aantonen. We worden enorm beknot door die verplichtingen die Vlaanderen en de provincie ons opleggen.”

Holthof: “Het ligt dus aan de andere instanties?”

Monique Quirynen: “Je moet de verslagen van de sociale huisvestingsmaatschappijen van de voorbije jaren daarop maar naslaan: je zal zien dat we alle moeite gedaan hebben.”

Tine van der Vloet en Frank Wilrycx discussieerden nog even over de recente bouwplannen aan de Oude Melkerij. Volgens Van der Vloet konden daar 8 sociale woningen voorzien worden. Wilrycx: “Maar dan waren het wel appartementen geworden. De ene keer willen jullie woningen in plaats van appartementen, de andere keer appartementen.”
Van der Vloet: “Maar met die appartementen zou je een sociale mix kunnen opleggen. Dat is een keuze die je als beleid kan maken.” Dat beaamt Jef Schoofs: “Je kunt die keuze nu niet afschuiven op de markt.”

Jef Schoofs haalt de mogelijkheid nog aan om het recht op voorkoop meer te hanteren. “Zo’n degelijk leegstandsregister kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld ook druk te zetten op de Regie der Gebouwen voor panden op de Kolonie (Gentse wijk en Zoete Inval)”. In de visietekst wil het bestuur dat enkel gebruiken ‘als dat past in een strategische benadering. Het lokaal bestuur wil altijd een terugkoppeling vooraleer het recht van voorkoop wordt uitgeoefend.’ Monique Quirynen benadrukt dat het bestuur dat vooral na overleg wil hanteren.

Tine van der Vloet las ook in de visietekst dat het bestuur meer Sociaal Verhuur Kantoor-woningen wil stimuleren. Hoe gaan jullie dat doen? Quirynen: “Inderdaad, het SVK was het voorbije jaar zo goed als inactief. Dat zal volgend jaar verbeteren.”

N-VA onthield zich bij de stemming, Groen stemde tegen.

4. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Wonen Vlaanderen legt op dat er voortaan in elke gemeente nog maar één sociale huisvestingsmaatschappij actief mag zijn. In Merksplas zijn er dat op dit moment nog drie: De Ark, De Noorderkempen en het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen. Die nieuwe woonmaatschappij zal als werkingsgebied naast Merksplas, ook Arendonk, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel omvatten.

De burgemeester verduidelijkte dat we nog 2 à 3 jaar tijd hebben om alle bewegingen van gronden, eigendommen, huren, … over te hevelen. “Dat zal geen invloed hebben op de lopende projecten.”

Tine van der Vloet zei dat de N-VA-fractie dit agendapunt zou goedkeuren, “omdat we inzien dat het vele voordelen kan bieden voor onze gemeente. Toch zal het dossier nog goedgekeurd moeten worden door de minister. En daarvoor moeten we een uitzondering aanvragen, omdat de gemeenten geen aaneensluitend gebied vormen. Hoe zien jullie dat?”

Monique Quirynen had daar goede hoop op: “De financiële situatie van De Noorderkempen is gezond. Tegen januari ’23 moet de structuur uitgetekend worden voor de operatie, tegen ’27-28 moet de effectieve overdracht rond zijn. En we hebben goede argumenten voor de constructie: we werken al langer met die gemeenten goed samen rond een aantal terreinen (tewerkstelling, noodplanning, landbouwbeleid, …). We zitten ook niet op mekaars vingers te kijken.”

Luc Holthof: “Waar zien jullie de grootste problemen?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het hele dossier gaat over grote getallen. Dat financiële luik is het grootste probleem. Een juridisch kluwen zou kunnen ontstaan, maar we werken in de beste verstandhouding samen.”

Jef Schoofs vroeg tenslotte nog waarom Baarle niet met ons verderging. “Alle woonprojecten in Baarle verlopen met De Ark. We vermoeden dat er wat koudwatervrees heerste om de overstap te maken,” zegt Monique Quirynen. “Iedereen – en ook Baarle – vindt het wel spijtig.”

5. Buitengewone algemene vergadering Fluvius Antwerpen

De gemeenteraad keurde de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december goed en vaardigt Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) af als vertegenwoordiger.

5. Buitengewone algemene vergadering Iveka

De gemeenteraad keurde de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december goed en vaardigt Kris Luyckx (Leefbaar Merksplas) af als vertegenwoordiger.

6. Buitengewone algemene vergadering Fluvius

Hetzelfde gebeurt met de agenda en de statutenwijziging van de algemene vergadering van Fluvius  van 6 december. Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) gaat daar naartoe.

7. Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering

De gemeente en het OCMW zijn aangesloten bij de dienst Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen. De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed waarmee een zelfstandige groepering wordt opgericht en uitgebaat met de naam “WZK Dienstverlening ZG”. Daarmee blijft de huidige werking gewaarborgd met vrijstelling van BTW.

Op de rug: Jan De Bie en Jef Schoofs, beiden van Groen.

8. Extra agendapunt van Groen

Voorstel : Samentuinen in Merksplas

 1. Het gemeentebestuur peilt op korte termijn naar de interesse bij de inwoners naar een samentuin in Merksplas. Via diverse gemeentelijke informatiekanalen doet zij een warme oproep naar vrijwilligers en geïnteresseerden om hieraan mee te werken.
 2. Merksplas gaat op zoek naar één of meerdere geschikte locaties om een samentuin in te richten, bij voorkeur binnen een straal van 3km van het centrum.
 3. Het gemeentebestuur stelt samen met betrokken actoren (geïnteresseerde bewoners, milieudienst, milieuraad, …)  een gebruiksreglement op en richt de gekozen locatie(s) in als samentuin.

(De uitgebreide motivatie bij dit agendapunt kon je eerder al lezen in onze opinierubriek, n.v.d.r.)

Tine van der Vloet zei dat de N-VA dit agendapunt mee wou onderschrijven. “Vandaag bracht ik nog een bezoek aan een woonzorgcentrum, en dat wou ook een samentuin aanleggen voor de bewoners van hun assistentiewoningen. Misschien kan dat ook een ideetje voor Merksplas zijn? Het kan immers een meerwaarde zijn voor mensen die hun huis moeten achterlaten.”

Frank Wilrycx: “Ik kan aannemen dat er heel wat mensen geïnteresseerd kunnen zijn. Vraag is: moet de gemeente dat project trekken? Het zou mooier geweest zijn als er vrijwilligers waren die daarvoor de handen in elkaar zouden slaan. Voor dat subsidiedossier komen we sowieso te laat. We kunnen het misschien ook nog op de Milieuraad ter sprake brengen. We vinden het alleszins belangrijk dat we ondersteund zouden worden door vrijwilligers. Als de gemeente het alleen moet doen, zou het project zijn doel voorbij schieten. We zullen binnenkort de praktische uitwerking samen bekijken.”

Rondvraag

Covidcijfers (N-VA en Groen)

 • Groen: Vorig jaar na de kermis was de hoogste piek besmettingen 885/100.000 inw. Ondanks de hoge vaccinatiegraad zaten we op 15 oktober weer op 710. Blijkbaar zijn er twee clusters vastgesteld maar de kermis heeft onvermijdelijk voor een extra verspreiding van het virus gezorgd. Was er vooraf nog een overleg met ELZ en wat waren de adviezen? Zijn het idd nog steeds 2 clusters? Hoe worden deze zaken verder opgevolgd? 
 • N-VA: Merksplas kleurt donkerrood als het over coronacijfers gaat. We zien dit aan de dagdagelijkse cijfers, reportage op RTV,…Waar zitten de clusters? 
  • Wat is de impact van de verschillende activiteiten met de kermis? Volle tenten? Veel volk op 1 plaats, de vogelpik? Is de impact van de kermis er weer net zoals vorig jaar? 
  • Hoe is de toestand in de gevangenis en hoe is dat gebeurd? 
  • Wat met de verschillende scholen? Vrije basisschool? Qworzó? Nautica?
  • Worden er vanuit de gemeente maatregelen getroffen of is dat nog niet aan de orde? 

Frank Wilrycx: “We volgen net als jullie elke dag de cijfers op. We staan constant in contact met de EersteLijnsZone. Telkens als er een cluster wordt vastgesteld, komen er maatregelen. Vanaf het begin van het schooljaar ontstonden er clusters in de scholen. De scholen reageren enorm alert. We hadden ook even een cluster in Klavier. In de gevangenis was er een serieuze uitbraak die nog niet helemaal opgelost is. Maar dat alles zegt niets over de toekomst.
We hebben ook overlegd met de huisartsen. We vonden dat het geloofwaardiger is als de boodschap van hen komt, dan vanuit het beleid. Er blijven veel besmettingen opduiken, maar de besmettingsgraad blijkt lager. We zijn benieuwd wat het Overlegcentrum morgen beslist.
Natuurlijk zijn er besmettingen uit de kermis voortgekomen. Maar daartussen vonden we niet direct een cluster; er was geen locatie die er bovenuit stak.”

Jef Schoofs: ” Was er vooraf contact over de kermis met de ELZ?”

Wilrycx: “Nee, net zoals er evenmin eerst contact was over de Worstenfeesten in Vlimmeren, de heropening van de discotheken of het WK Wielrennen.”

Jef Schoofs had ook nog vragen bij een recente activiteit van OKRA in de grote zaal van De MARc/kT. Daarbij stond de deur niet open, zodat er geen sprake was van een geventileerde ruimte. “Nemen jullie daarrond maatregelen of stellen jullie richtlijnen op?”

Wilrycx: “Nee, maar die deuren hadden moeten open staan.”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar Merksplas): “Net als in de scholen, hebben we ook in de kinderopvang extra maatregelen genomen: zo werden de kinderen van Qworzó en de VBS in aparte groepen onderverdeeld.”

v.l.n.r. Tine van der Vloet (N-VA), Evelien Willems, Jef Van Accom en Koen Staes (Leefbaar Merksplas)

Natuurbegraafplaats (Groen)

 • Graag een update rond ons voorstel van een natuurbegraafplaats.
  Werden hier al stappen voor genomen? Zo ja, welke? Zo neen, wanneer wordt hier mee verder gewerkt?

Wilrycx: “We zijn al met een begrafenisondernemer naar de Kolonie gaan kijken. We wilden dat ook al met het Agentschap Natuur & Bos bespreken, maar door een personeelsverschuiving ginds is dat nog niet gebeurd. We nemen dat in het voorjaar terug op.”

Fietsenstalling Kerkplein (Groen)

 • Er was een vraag voor een overdekte fietsenstalling op het Kerkplein welke werd afgewezen. Is er echt geen mogelijkheid om dit te combineren met de stalling naast de kerk? De fietsstalling aan de kerk kan toch een upgrade gebruiken?

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar Merksplas): “Blijkbaar was dat een vraag van de VBS. We hebben ze niet echt afgewezen. Die stalling hebben we enkel niet mee opgenomen in een subsidieaanvraag in het kader van het Schoolvervoersplan, omdat ze niet rechtstreeks bijdroeg tot de verkeersveiligheid. We gaan nog bekijken wat er mogelijk is.”

Brief Ebem (Groen en N-VA)

 • Ebem verstuurde een brief over het optrekken van de voorschotten. De stijl van deze brief stoot tegen de borst en heeft heel wat mensen geschoffeerd. Waarom werd er in de brief niet verwezen naar de mogelijkheden voor sociaal tarief of tussenkomst van het OCMW via het gas- en elektriciteitsfonds? (Groen)
 • Brief Ebem
  • Naar aanleiding van de brief die is verstuurd door EBEM, zijn er heel wat vragen over de brief zelf, maar ook over groene stroom. Volgens EBEM gebruiken 9 op de 10 van de gezinnen die bij hen klant zijn groene energie. Waarom stijgt de prijs dan evenveel als bij andere leveranciers? 
  • Merksplas levert groene stroom aan heel Vlaanderen. Kunnen jullie dat uitleggen?
  • Hoe is die brief tot stand gekomen? (N-VA)

Luc Holthof: “Het leek wel op een brief vanuit de jeugdbeweging, met die verwijzing naar Dikke Truiendag: zo onprofessioneel. Is er geen interne revisiecyclus voor dat soort berichten?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “De brief was inderdaad niet zoals het zou moeten. De directeur heeft zich al uitermate daarvoor verontschuldigd in de pers. Natuurlijk was het ook een moeilijke periode voor de mensen in de energiesector: heel wat mensen lopen er op de tippen van hun tenen. Zo’n brief kon dus niet, maar daarvoor moet je niemand afmaken.

Een verwijzing naar het sociaal tarief of het OCMW? Dat is niet de taak van de energieleveranciers, maar wel van het OCMW. De boodschap was natuurlijk moeilijk ‘zacht’ te verkopen, als je bekijkt om welke bedragen het gaat. Groene energie goedkoper? Het zijn nu de producenten die meer verdienen. Er wordt nu nationaal onderzocht of we op een of andere manier wat van hun winsten kunnen afromen om de energiefacturen draaglijker te maken – maar dat staat los van de energieleveranciers zoals Ebem.”

Fietsoplaadpunt Sporthal

 • We kregen melding dat het fietsoplaadpunt aan de sporthal vaak gebruikt wordt om wagens op te laden? Is dit bekend en te verantwoorden?

Schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas): “Het gaat om een wagen die daar met ons akkoord op eigen rekening stroom oplaadt. Die staat dan niet op de brandgang gestald.”

Vergunningsbetwisting (Groen)

In het verslag van het college van 28 september zagen we de kennisname van het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen. Eerder genomen beslissingen werden daarin vernietigd. Hoe gaat de gemeente verder omgaan met dit dossier?

Frank Wilrycx: “We willen dit agendapunt behandelen in de besloten zitting.”

Schoolrouteplan (N-VA)

In 2019 zijn jullie samen op stap gegaan met Tridée om te kijken wat de veiligste route is om naar de scholen van onze gemeente te gaan.  Merksplas werd ingedeeld in 4 blokken. Er waren nog heel wat knelpunten, waar er al enkele zijn van aangepakt. We denken dan aan de schoolstraat aan de Vrije basisschool, de fietsstraat in de omgeving van de Qworzó. 

 • Maar wij vroegen ons af hoe ver het nu stond met dat schoolrouteplan. Is dat in september verdeeld onder alle schoolgaande kinderen in Merksplas? Zo ja , wat zijn de eerste bevindingen? Zo nee, waarom niet? 
 • Zijn daar al meerdere knelpunten weggewerkt? 
 • Hoe zit het met de overstekers aan de zebrapaden? Waar kan je die elke ochtend en avond vinden? 
 • Het kruispunt aan Leemans is bv een kruispunt dat vaak wordt aangehaald als zeer onveilig. Nu het weer snel donker wordt en ’s morgens wordt het later licht , zou dit kruispunt toch wat meer onder de aandacht gebracht worden. Zeker als het daar nog drukker wordt als de woningen daar allemaal af gaan zijn. Zijn hier plannen voor vanuit de gemeente? 
 • Hoe wordt dit plan nog opgevolgd door jullie, door de GAV, … ? 
 • Is er al een evaluatie geweest van de fietsstraten rond Qworzó? Onze suggestie om ook de Rodenbachstraat mee te nemen als fietsstraat zouden we hier graag nog eens mee geven. 

Raf Verheyen: “Het plan is af, maar het is nog niet gecommuniceerd. De scholen bleken niet te weten hoe ze het precies moesten overbrengen bij de leerlingen. Daarop hebben we overlegd. Na de herfstvakantie zouden ze daar nu mee kunnen starten.”

Of er al knelpunten werden weggewerkt?

“Ja, we wijzigden wat aan de verdeling van de gemachtigde opzichters, we verplaatsten een zebrapad, …. De werkregeling van de gemachtigde opzichters staat nog niet op punt: we hebben het moeilijk om personeel te vinden dat de weggevallen mensen kan vervangen. We zoeken ook nog vrijwilligers die die opdracht eventueel kunnen overnemen.”

Over het kruispunt Leemans:

Frank Wilrycx: “Daar is accentverlichting geplaatst, en er is een middengeleider.”

Luc Holthof suggereert extra verlichting zoals aan de oversteek aan Janssen Pharmaceutica. De burgemeester zal dit doorgeven aan het Agentschap Wegen & Verkeer, “want het is immers een gewestweg.”

Over de fietsstraten:

Raf Verheyen: “Er is nog geen evaluatie gebeurd. In het algemeen beoordelen we die fietsstraten momenteel positief.”

Tine van der Vloet vroeg nog of ze de herwerkte versie van het Schoolvervoersplan kon verkrijgen. Dat was geen probleem voor Verheyen. Jan De Bie vroeg nog welke knelpunten er waren ingediend.

Raf Verheyen: “We willen eerst dit plan afwerken. Dan bekijken we waar we het nog kunnen verbeteren. We kunnen maar één subsidiedossier indienen: daarom moeten we alle knelpunten bundelen.”

Groen- en technische dienst (N-VA)

Voor de zomer is er door IDEWE een bevraging geweest bij het personeel van de groen- en technische dienst. Is hier al een vervolg aan gegeven? Zijn hier al volgende stappen in gezet? Wordt dit in de toekomst nog verder opgevolgd? 

Frank Wilrycx: “Na dat rapport van IDEWE hebben we iemand aangeworven voor de coördinatie van de groendienst. We hebben die ingelicht over de Merksplasse situatie.”

Jef Schoofs komt nog even terug op het verplaatsen van hun rondvraagpunt naar de besloten zitting: “Dat lijkt ons wat raar: we hebben met onze fractie op 15 april 2019 over dezelfde kwestie een vraag gesteld. Die werd toen behandeld in de openbare zitting.”

Frank Wilrycx: “Het gaat om een individueel dossier. Zelfs als het niet om geheimen gaat, behandelen we zo’n dossiers altijd in de besloten zitting. Misschien hebben we dat toen onterecht openbaar besproken.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

Dat werd goedgekeurd.

2. Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering

Dit agendapunt werd eerder ook al in de gemeenteraad goedgekeurd.

Rondvraag

Vraag van Groen

 • Hoe worden assistentiewoningen parochiehuis-site toegewezen?  Er zijn blijkbaar al verschillende mensen die overtuigd zijn dat ze daar zullen gaan wonen. Huizen worden zelfs al verkocht met het oog op een verhuis naar deze flatjes.

Schepen Leen Kerremans: “We maken momenteel een lijst op van geïnteresseerden. We hebben er momenteel dertig voor de 13 woningen. Vorige week verscheen ook nog de Seniorenkrant, en daar hebben we ook gemeld dat die flatjes binnenkort beschikbaar worden. We hebben nog geen rangorde opgemaakt, we hebben ook nog geen huurprijzen gecommuniceerd. Op de volgende OCMW-raad willen we dat huishoudelijk reglement, de samenstelling van de wachtlijsten, … concreet bepalen.”

“Het verontrust me als iemand nu al zou denken dat hij of zij aanspraak zou kunnen maken op zo’n assistentiewoning. Als mensen hun huis al zouden verkocht hebben om te verhuizen, zou dat raar zijn.”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Als mensen interesse tonen bij het OCMW, krijgen ze allemaal dezelfde uitleg. Het praktisch verloop moeten we nog vastleggen.”

 

Bron
graM

Reageer

Back to top button