Migrom

MIGROM vzw: Milieuwerking in onze gemeente

In 1989 werd MIGROM vzw (Milieugroep Merksplas) opgericht. MIGROM vzw is een onafhankelijke en pluralistische vereniging.  Onze hoofddoelstelling is het behoud van Open Ruimte en Natuur in de Markvallei en zijn ruime omgeving op een duurzame manier in stand te houden en te ontwikkelen. We streven naar een betere landschapsbescherming door het menselijk handelen ecologisch en ruimtelijk in te passen.

Aanleiding was ook toen het alsmaar sneller verdwijnen van waardevolle open ruimte en natuur in onze gemeente.

Met wisselend succes hebben we lokale en regionale overheden kunnen overtuigen maatregelen te nemen om dit verlies tot een minimum te beperken. Zo waren we actief betrokken bij het dossier van Merksplas Kolonie, RUP glastuinbouw en groene ruilverkaveling Merksplas en zijn we altijd actief gebleven in GECORO, Milieuraad en Verkeersraad.

Door de huidige evolutie van familiale grondgebonden landbouw naar agro-industriële complexen komt het evenwicht tussen landbouw, natuur en open ruimte sterk onder druk. 

Merksplas is een landbouwgemeente met mooie natuurgebieden in het valleigebied van de Mark zoals daar zijn: natuurreservaat Hoogmoerheide, natuurreservaat Zwart Goor, het Turnhouts Vennengebied, Graafs bos, Kolonie Merksplas, Pampa…

De laatste jaren werden er heel wat omgevingsvergunningen aangevraagd in deze ecologisch waardevolle gebieden. Na bestudering van deze aanvragen hebben we als milieugroepering dan ook bezwaren en beroepen ingediend indien hierin sprake was van negatieve impact op de natuur. Nooit is het onze bedoeling om de aanvrager persoonlijk te viseren. We komen op voor de natuur en het leefmilieu met de ons toegemeten wettelijke middelen. 

Ook op gemeentelijk vlak spelen we onze rol, en proberen we het lokale beleid mee te beïnvloeden om samen met ons de kwetsbare natuur en open ruimte te beschermen.  Dat dit niet gemakkelijk is hoeft zeker geen betoog in een landbouwgemeente als Merksplas waar ook allerlei andere belangen spelen.  

Uit verschillende studies (bv VITO 2020-luchtkwaliteit in de regio) blijkt dat de natuur in onze regio overal overbelast is en er dus op achteruit gaat.  Deze overbelasting (stikstof) is vooral afkomstig vanuit de stalemissies (NH3 = ammoniak).

Voor onze regio is het probleem dus voornamelijk de intensieve landbouw die de stikstofneerslag veroorzaakt met verzuring en vermesting van natuur wat dan leidt tot biodiversiteitverlies die het ecosysteem aantast.

Als MIGROM zien wij dikwijls met lede ogen aan hoe in beleidsdocumenten het belang van Open Ruimte en Natuur beklemtoont wordt maar in de praktijk worden richtlijnen en wetgeving hieromtrent dikwijls omzeild en anders geïnterpreteerd.

Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheden (gemeente, provincie ,gewest, Afdeling Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij) om de wettelijke instrumenten waarover ze beschikken correct toe te passen. We moeten echter vaststellen dat de overheid in de vergunningverlening soms zeer laks te werk gaat.  Dit kan ook gezegd worden ivm de handhaving van door hen genomen besluiten en beslissingen.

We hebben hard gewerkt om onze statuten op orde te krijgen en om zo juridische zeggingskracht te hebben bij het indienen van bezwaar- en beroepschriften. Tot op heden kunnen we bij MIGROM rekenen op een kleine harde kern van geëngageerde leden die hier tijd en energie insteken om volwaardige dossiers samen te stellen. Veelal kunnen we hiervoor ook samenwerken en gebruik maken van de expertise van Natuurpunt Markvallei. 

Zo wisten we toch al enkele mooie resultaten te behalen. Denk maar aan onze gezamenlijke actie rond de Megastal Quirynen op Berkelaar met een sponsorwandeling om de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) te bekostigen. 

Het tegenhouden van een kippenbedrijf aan de Oude Baan tegen het Graafsbos en in de vallei van de Mark, waarbij er naast bezwaarschriften van MIGROM en Natuurpunt ook 88 bezwaarschriften werden ingediend door bewoners.

We lazen onlangs op Merksplas.NU een reactie van de zwaar ontgoochelde uitbaters van de geitenstal aan de Witte Keiweg. Hier werd een uitbreiding gevraagd tot 5.595 geiten in landschappelijk waardevol agrarisch gebied vlakbij Wortel Kolonie en in het valleigebied van het Merkske (Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) en VEN gebied) 

Tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie ging Natuurpunt Markvallei, gesteund door MIGROM vzw, naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er werd namelijk geen wetenschappelijk onderzoek gedaan of de uitbreiding geen negatieve impact zou hebben op de natuur in cumulatie met andere vergunningen in de omgeving. De rechters bij de RvVb vernietigden de omgevingsvergunning uitgereikt door de Deputatie en het dossier werd onlangs definitief gestopt na intrekking. 

De politiek en de rechters beoordeelden het dossier dus anders. We voelen ons geruggesteund door de uiteindelijke beslissing van de Raad, maar we vinden het wel jammer dat we als organisatie voor het vrijwaren van het algemeen belang naar de rechter moeten stappen om politieke beslissingen aan te vechten. Dankzij onze inspanningen wordt de natuur zo beschermd. 

In geen enkele MIGROM vzw procedure wordt de aanvrager persoonlijk geviseerd, we willen een stem geven aan de natuur en open ruimte!

We organiseren ook elk jaar een gezinswandeling en momenteel wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een fietszoektocht langs mooie plekjes in Merksplas.

Meer dossiers en resultaten zijn terug te vinden op onze website: www.migrom.be onder “projecten”. Hier kan je ook lid worden, is gratis en maakt ons krachtiger: Samen Sterk voor een mooier Merksplas! Nu zeker ook omdat je sinds kort als Merksplasse bewoner geen procedure meer kunt aanspannen tenzij je er rechtstreeks belang bij hebt!

We werken ook aan verjonging van onze vzw. Indien interesse neem gerust contact op via onze website. 

Reageer

Back to top button