GemeenteraadPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad september

Op maandag 19 september vergaderde de gemeenteraad. Een overvolle agenda maakte er een – naar Merksplasse normen – marathonzitting van: om 23.15 u. was de openbare zitting achter de rug.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

Kris Luyckx (Leefbaar Merksplas) werd tot voorstemmer geloot. Er waren geen opmerkingen bij het verslag van de laatste gemeenteraad.

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2022

De gemeenteraad nam kennis van het opvolgingsrapport over het eerste semester van het meerjarenplan. Daar ging evenwel heel wat tijd overheen. Zowel N-VA als Groen grepen het rapport aan om dingen te checken of om hun eigen thema’s wat in de verf te zetten.

Woonproject Hoevestraat

Luc Holthof (N-VA) vroeg hoe het stond met het woonproject op en rond het huidige voetbalterrein aan de Hoevestraat. Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) antwoordde dat er intussen nog geen verdere contacten waren geweest met de familie die de terreinen aan de gemeente schonk. Die contacten zouden wel terug aangeknoopt worden.

Duurzame huisvesting

Holthof had ook een vraag bij de ‘duurzame’ huisvesting van Oekraïense families. Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) verduidelijkte dat het ging om het onderbrengen van die families in huizen van de gemeente of het OCMW. “We zien dat mensen die gezinnen in hun huis opvingen, daar op termijn toch een einde aan wilden maken. Nu vonden er drie gezinnen een woning (een in de transitwoning, een op een bovenverdieping, een in een eigendom van de Noorderkempen). In het Zwart Goor verblijven geen Oekraïners meer. Eén gezin verblijft nog bij particulieren tot januari.”

Terugvordering van onkosten

Ergens in het rapport vond Luc Holthof een bedrag voor de terugvordering van onkosten voor prestaties. De burgemeester vermoedde dat als het personeel ergens praktisch is tussengekomen, dat kan gebeuren. Maar hij wist niet van buiten waarover dit precies ging. Dat zou hij navragen.

Eerstelijns psychologische hulp

Holthof zag ook dat er gerept werd over de invoering van eerstelijns psychologische hulp. Hoe gaat de uitrol gebeuren in Merksplas? Leen Kerremans antwoordde dat de EersteLijnsZone dat opvolgt. Daarbij zocht met naar een verdeling over de tien gemeentes. Alle psychologen kregen een uitnodiging van de ELZ, maar niet vanuit elke gemeente kwamen daarop reacties. “We zullen naar een samenwerking moeten gaan”.

Subsidie winkeliers

Winkeliers die zich in het centrum vestigen op een gelijkvloers appartementspand, kunnen beroep doen op een gemeentelijke subsidie. Holthof merkt dat er nog veel nieuwe panden te koop staan. “Wordt dat in vraag gesteld?”. De burgemeester stelde dat ze de subsidie pas kunnen aanvragen als ze hun onroerende voorheffing betaalden. “Daar gaat dus een tijdje overheen. Nadien kunnen ze dan die factuur indienen, en krijgen ze die het eerste jaar volledig terugbetaald, het tweede jaar voor 75%, het derde jaar voor de helft.”

Ondersteuning van de middenstand

“Uit de cijfers blijkt dat er tot nu toe maar een beperkt aantal middelen werd uitgegeven aan de ondersteuning van de middenstand,” stelde Holthof. De burgemeester betwistte dat. “We ondersteunen de braderij, de aankoop van de banners van Unizo, we betalen de kerstverlichting, we doen de administratie van de Spetsersbonnen, …: dat zijn dingen die over verschillende posten verdeeld zitten.”

Promotie van de korte keten

Holthof vroeg zich af wat er gebeurde rond de promotie van de korte keten. Wilrycx: “Normaal organiseren we een korte ketenmarkt, maar door corona kon die niet plaatsvinden. Maar we ondersteunen wel de initiatieven vanuit de landbouwraad. De milieudienst zorgt voor de promotie daarvan.”

Covid-subsidie

Luc Holthof vroeg ook of er nog iets restte van de Covid-subsidie van 30.000 euro. Leen Kerremans zei dat ze de gemeenteraad in maart daarvan al een overzicht gaf. Het meeste was daarvan opgebruikt; enkel bleef misschien nog een bedrag over voor extra voedselbonnen.

Gele Dozen

Tine van der Vloet (N-VA) had nog een vraag over het project Gele Dozen. Hoeveel mensen boven de 70 zijn die komen ophalen? Leen Kerremans antwoordde dat het om zo’n 50% ging, wat in vergelijking met andere gemeenten een goed resultaat was. Laatst was de Gezondheidsraad na maanden corona nog eens samengekomen. Die wou de actie terug opnemen.

Dementievriendelijke gemeente

Merksplas had indertijd ook zich geprofileerd als dementievriendelijke gemeente. Werd daar nog verder op ingezet, wou van der Vloet weten. “Dat is ook op de Gezondheidsraad ter sprake gekomen,” wist Leen, “maar er liggen ook nog andere projecten op tafel. Intussen is ook het Sociaal Huis op dat thema betrokken, maar daar is nog niets concreet uit voortgekomen.”

Klimaatactieplan

Luc Holthof vroeg hoe het stond met het Klimaatactieplan van de gemeente. Frank Wilrycx: “Er is een actualisatie van dat plan in opmaak. Waarschijnlijk komt dat in oktober op de gemeenteraad.” Jan de Bie vroeg of er inderdaad nog niets van dat voorziene budget was uitgegeven. Wilrycx: “Er gebeurt heel wat ingrepen daarrond, bijv. de aanleg van nieuwe riolering, het upgraden van de verwarmingsinstallatie… maar dat staat niet allemaal genoteerd onder deze post. Er zijn bijv. ook heel wat facturen rond bebossing betaald. Het budget waarover u het hebt, is misschien vastgelegd voor de opmaak van het plan. Ik zal eens navragen waarvoor deze 23.000 euro bedoeld was.” Jan de Bie zou graag eens een overzicht krijgen van wat er op dat vlak al gebeurd was.

Alternatieve woonvormen

Tine van der Vloet vroeg waarvoor de actie ‘alternatieve woonvormen’ bedoeld was. Dat bleek iets in het kader van het woonbeleid, waarbij telkens bekeken wordt of daar mogelijkheden voor zijn.

Huisvesting seizoensarbeiders

Actiepunt 9.1.8. in het opvolgingsrapport ging over de huisvesting van seizoensarbeiders. Tine van der Vloet: “Blijkbaar komt dat nu terug onder de aandacht in Koekhoven, waar voor 140 mensen tijdelijke woningen zouden verrijzen. Hebben jullie zicht op de impact daarvan voor de omwonenden?” Burgemeester Wilrycx: “Er was zowel vanuit de Vlaamse als van de provinciale overheid vraag naar. Dat project is op de Gecoro toegelicht. 140 is maar een fractie van het aantal mensen dat er werkt. Er loopt nu een openbaar onderzoek. De woningen zijn opgevat in blokjes van zes. Er komt ook voldoende ontspanningsruimte . Er loopt een gelijkaardig project in Hoogstraten of Wuustwezel. Je moet begrijpen dat we geen blok voor 140 mensen in het centrum van Merksplas kunnen zetten.”
Tine van der Vloet denkt dat dit voor overlast zal zorgen in de buurt. Wilrycx: “Ik sta wat verrast. Op de Gecoro reageerde je positief over dit voorstel.”
van der Vloet: “Ik volg het idee wel, maar intussen zijn we ter plekke geweest. Op die bewuste avond ging het niet over het feit dat er vlakbij heel wat mensen wonen.”
Wilrycx: “Het plan werd nochtans tot in detail geprojecteerd.”
Monique Quirynen: “Ofwel zeg je ja, ofwel zeg je nee.”
van der Vloet beaamt dat het plan aan alle normen voldoet qua woonkwaliteit.
Quirynen: “En wat is jullie oplossing dan?”
Tine van der Vloet: “We zouden ervoor kiezen om kleinere groepen aan het bedrijf te huisvesten, zoals dat nu ook al elders gebeurt.”
Luc Holthof vreest dat zo’n concentratie tot gettovorming leidt. “We leggen namens de buurt onze zorgen op tafel.”
Frank Wilrycx: “Ik deel de bezorgdheid van de buurt, maar ik wil eerst zien wat het openbaar onderzoek (over het bouwen van huisvesting voor seizoenarbeiders, verbouwen van een kantoor tot huisvesting voor seizoenarbeiders, aanleggen van verharding, slopen van varkensstallen en het verwijderen van bestaande verharding, het wijzigen van het reliëf en herplanten van bomen, n.v.d.r.) oplevert. Ik blijf het eigenaardig vinden dat jullie eerst enthousiast over de plannen waren, en die nu in twijfel trekken.”
van der Vloet: “Ik herhaal dat het daar ging over de ruimtelijk invulling, niet over de impact.”

Woonloket

Tine van der Vloet haalde nog een ander actiepunt aan uit het opvolgingsrapport: het woonloket. “Wat moeten we daaronder verstaan?”
Monique Quirynen: “Dat punt staat straks ook nog op de agenda. Nu zijn er verschillende ambtenaren van verschillende diensten rond woonzaken bezig.” Leen Kerremans: “Die diensten hebben regelmatig overleg en kunnen goed doorverwijzen.” Frank Wilrycx: “Binnenkort komt er één persoon die daarrond aanspreekbaar is voor burgers gedurende een halve dag per week.”

Passieve en actieve openbaarheid

Tine van der Vloet wou het ook nog hebben over het actiepunt rond passieve en actieve openbaarheid. “Bij wijze van test hebben we enkele brieven opgevraagd. We stuitten toch op wat niet-transparante zaken. Die brieven kwamen normaal op de lijst van de inkomende post die raadsleden kunnen inkijken. De brieven werden beantwoord, maar die antwoorden kwamen niet terecht op de lijst van de uitgaande post. Dat duidt erop dat het systeem van de uitgaande post niet waterdicht is. Hoe kunnen we dat systeem als raadsleden dan opvolgen?”
Wilrycx: “We zullen eens navragen hoe de uitgaande post precies geregistreerd wordt.”
Luc Holthof: “Het is toch erg dat u dat als burgemeester niet weet. Het gaar er niet om of u dat nu leuk vindt of niet leuk, het is gewoon ons recht als gemeenteraadslid om die briefwisseling op te volgen.”
Wilrycx: “Er gebeurt hier wel meer dat ik niet weet (lacht).”
Holthof: “Hoe ernstig nemen jullie die openbaarheid? Een concreet actiepunt zou kunnen zijn dat u na elke adviesraad het verslag daarvan twee weken later online zet.” Frank Wilrycx: “We zullen onze medewerkers daar nog eens attent op maken.”

Detacheringen

Luc Holthof wou het ook nog hebben over detacheringen: “Er heerst een war on talent, en meer dan 70% van jullie personeel is ouder dan 50: hoe willen jullie daar in de toekomst mee omgaan?”
Frank Wilrycx: “Als mensen op pensioen gaan, proberen we die te vervangen door eigen mensen. Voor gespecialiseerde functies kunnen we eventueel consultants aantrekken. Dat bekijken we per job. Wel willen we die dan zo snel mogelijk invullen met eigen personeel.”

Aangename openbare ruimte

Jan de Bie merkte op dat er van de 100.000 euro voor ‘het creëren van een aangename openbare ruimte’ nog maar 5.000 euro besteed was. Frank Wilrycx dacht dat dat budget misschien voor de speelpleintjes was. Schepen Leen Kerremans meldde dat ze voor de aanleg van het speelplein aan de Pastoor Ceulemansstraat nog had samengezeten met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. De buurt was niet uit op een traditioneel speelplein, en het Regionaal Landschap bedacht iets op basis van het Tiny Forest-concept, een klein bos met een insectenhotel en een houtwal aan de zijkanten. Dat plan zou nog voorgelegd worden aan de buurt en de raadsleden.

Financiële steun kwetsbare mensen

Jan de Bie had ook vragen bij de financiële steun aan kwetsbare mensen. Hij was blij dat er 62% van het voorziene budget is besteed, en vroeg zich af of het Sociaal Huis in deze crisistijd nu meer mensen bereikt? Leen Kerremans verduidelijkte dat dat budget bedoeld was voor psycho-sociale steun. Ze had niet de indruk dat er meer mensen naar het Sociaal Huis kwamen. “Ik had verwacht dat we in deze tijden beter bekend zouden zijn.” De burgemeester vulde aan dat er ook heel wat tegemoetkomingen zijn waarvoor mensen niet meer naar het Sociaal Huis moeten komen.

Promotie via gemeentelijke kanalen

de Bie had het ook nog over de actie rond de promotie van activiteiten via gemeentelijke kanalen en verwees naar het optreden van Jan Desmet bij de Thermosfleskeszomer: “Daar was veel te weinig publiek. Misschien kunnen jullie beter ook affiches aanmaken per artiest, die dan ook in de omliggende gemeenten kunnen hangen, zodat je ook daar volk bereikt.”

De gemeenteraad nam vervolgens kennis van het opvolgingsrapport.

3. Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen

Vanaf 2023 maakt de gemeente gebruik van het Vlaamse vastgoedinformatieplatform voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen. Die aanvragen, kost je voortaan 50 euro.

4. Toetreding tot OFP Prolocus

Merksplas treedt toe tot het pensioenfonds voor het contractueel personeel OFP Prolocus. Tot nu toe heette dat OFP Provant.

Daarrond ontspon zich een discussie tussen Luc Holthof en burgemeester Frank Wilrycx over de precieze gevolgen van deze overstap voor het personeel. De burgemeester stelde dat het college niet wou raken aan de verworvenheden van het personeel. Holthof had vragen bij de betaalbaarheid van de overstap. Ook ontbrak in het dossier de noodzakelijke toetredingsakte.
Tine van der Vloet: “In andere gemeenten verduidelijkt men zo’n ingrijpende voorstellen op een Commissie Personeel.” Jan de Bie beaamde dat een PowerPoint of een online presentatie van dit agendapunt vooraf welkom was geweest, zodat het behapbaar werd voor de raadsleden. “Het is zo’n complexe materie. Je geraakt er niet op een week doorheen geworsteld. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hier al dan niet goedkeur.”
Bij de stemming onthielden N-VA en Groen zich.

5. en 6. Beëindiging huurovereenkomst met EBEM en een nieuwe huurovereenkomst

De gemeenteraad beëindigde de vroegere huurovereenkomst met EBEM voor het pand aan de Industrieweg te beëindigen, en sloot een nieuwe af voor het pand aan het Buitenhof.

Jef Schoofs (Groen) vroeg of er al plannen waren met het pand aan de Industrieweg. Leen Kerremans antwoordde dat de Oversteek (met ’t Stekske, de ontmoetingsruimte en de voedselbedeling) en de fietsbieb daarnaar verhuizen. De ruimte die ze nu betrekken, zal dan terug dienst doen voor het personeel.

Luc Holthof had bedenkingen bij het nieuwe kantoor voor het Ebem-personeel: 515 m² (met inbegrip van o.a. 5 wc’s) voor 6 à 7 personeelsleden vond hij ongelooflijk groot. Schepen Kris Govers (Leefbaar) zei dat Ebem heel wat archiefruimte nodig had.

Bij de stemming over de nieuwe huurovereenkomst onthielden Groen en N-VA zich.

7. Grondafstand door Bouwmaatschappij De Noorderkempen

Merksplas verwerft van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen een aantal percelen grond aan de Steenweg op Rijkevorsel, Beukendreef, Egstraat, Rozenhofstraat, De Poot en Schuivenoord. Die percelen zijn ingericht als fietspad, plein of weg, of liggen nog braak.

8. Aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform

De gemeente zal in de toekomst gebruik maken van het Vastgoedinformatieplatform. In dat elektronisch informatiesysteem worden vastgoedinformatie en vastgoeddossiers gedeeld tussen overheid, notarissen en vastgoedmakeleaars. Daar is ook een retributiereglement aan gekoppeld, dat vernieuwd wordt.

9. Aanbestedingsdossier fase 6bis en 7 Merksplas Kolonie

Er is een dossier opgemaakt voor de herbestemming van het woonstalhuis noord, de koeienstallen, de graanschuur en de hangar op Merksplas Kolonie.

Jan de Bie: “Bij de bespreking van de vorige twee Kolonie-dossiers stond er 21% btw bij vermeld, terwijl die hier ontbreekt?” De burgemeester antwoordde dat ze een rondgang hadden gemaakt met de btw-administratie, en dat we een vrijstelling krijgen voor deze twee én voor de vorige dossiers. “Gelukkig maar,” zei de Bie, “want nu ziet de raming er juist op.”

10. Jaarverslag en financieel verslag 2021 ILV Noorderkempen Werkt

De gemeenteraad keurde het jaarverslag 2021 van de interlokale vereniging Noorderkempen Werkt goed, inclusief het financieel verslag.

Al hoefde dat niet per se, betoogde Jef Schoofs, omdat twee maanden na het indienen van dat jaarverslag het automatisch wordt goedgekeurd – en dat was hierbij het geval. Jan de Bie haalde aan dat het uitgegeven communicatiebudget erg laag lag (250 euro). Leen Kerremans antwoordde dat een werkgroep van de gemeentelijke communicatieambtenaren dat opvolgt. de Bie: “Je moet de jongeren toch bereiken met affiches en flyers.” Kerremans: “Het is nog wachten op het project voor Merksplas: dat staat in de steigers.”

11. Op naar een woonmaatschappij voor Kempen-Midden

De gemeenteraad onderschreef

 • een fusieprotocol tussen de Ark, de Molse Bouwmaatschappij en SVK Noorderkempen
 • een fusievoorstel van de Ark en de Molse Bouwmaatschappij en
 • het Voorstel van Overdracht van de Ark, SVK Noorderkempen en Bouwmaatschappij De Noorderkempen,

in functie van de vorming van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Kempen-Midden.

12. Groepsaankoop van IOK oplaadinfrastructuur

Merksplas gaat ook deelnemen aan een groepsaankoop met andere deelnemende gemeenten van IOK van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens.

Frank Wilrycx: “Zo plannen we een oplaadpunt aan de nieuwe assistentiewoningen, gekoppeld aan plaats voor een deelwagen.” Jan de Bie: “Jullie stappen zelden in bij IOK-groepsaankopen voor burgers – denk maar aan isolatie of de aanleg van groendaken – en wel die voor gemeenten.” Wilrycx: “Dat hangt af over welke zaken het gaat. Als we lokale ondernemers hebben die daarrond actief zijn, willen we hen zo niet beconcurreren.”

13. Intergemeentelijke samenwerking rond loketwerking wonen en energie van IOK

De gemeenteraad besliste ook om minstens 3 jaar samen te werken rond de loketwerking wonen en energie van IOK.

14. Groepsaankoop van IOK aanstelling van een asbestdeskundige bij asbestbranden

Merksplas sluit zich met andere deelnemende gemeenten aan voor de aanstelling van een asbestdeskundige.

15. Werkingsverslag 2021 Sportregio Noorderkempen ILV

De gemeenteraad nam kennis van het werkingsverslag en de jaarrekening 2021 van de Interlokale Vereniging ‘Sportregio Noorderkempen’.

16. Bijkomende verkeersveiligheidsmaatregelen omgeving Kinderclub de Spetter 

Het gaat om een agendapunt dat Groen Merksplas op de agenda plaatste. Je vindt de hele uitleg elders op onze site.

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “De vraag naar een zone 30 stelden jullie al eerder. We hebben die ook al meermaals op de GAV besproken. Die is daar ook geen voorstander van, omdat die snelheidsmaatregel moeilijk te handhaven is. Het Afwegingskader Vlaanderen is van toepassing op die gewestweg, en dat stelt dat we een zone 50 kunnen behouden omdat er vrijliggende fietspaden liggen. We willen in principe niet ingaan op jullie vraag. We willen wel voor de Pastoor Ceulemansstraat onderzoeken of we daar een fietsstraat van kunnen maken.”

Jef Schoofs: “Er verandert dus niets voor de situatie in de Pastorijstraat ter hoogte van De Spetter.”

Wilrycx herhaalt de argumentatie van Raf Verheyen, en voegt er aan toe: “We vermoeden dat zo’n maatregel eerder wrevel zal opwekken.”

Tine van der Vloet: “In het Afwegingskader staan wel meer criteria dan die vrijliggende fietspaden. We vinden het raar dat de GAV het argument over de handhaving aanhaalt: dan moet je er als gemeente mensen opzetten op die momenten dat het nodig is. Is er trouwens al de beloofde evaluatie gehouden over de Rodenbachstraat, die ene straat die geen fietsstraat werd?”

Raf Verheyen zou die op de agenda zetten.

De Leefbaar-meerderheid stemde tegen het voorstel.

17. Voorstel: werken rond toegankelijkheid in Merksplas

Het gaat om een agendapunt dat N-VA Merksplas op de agenda plaatste. Je vindt de hele uitleg elders op onze site.

Tine van der Vloet had dit agendapunt graag ingeleid met een PowerPoint-presentatie, “maar de voorzitter van de raad zag dat niet zitten. We vinden dat jammer. Op welke basis argumenteer je dat?”

Wilrycx: “De gemeenteraad verloopt mondeling. We hebben dat nooit anders gedaan.”

van der Vloet: “In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad gaat het er enkel over dat het agendapunt wordt toegelicht. Er staat niet bij onder welke vorm dat moet gebeuren. Ik vind dit heel triestig. Voor de pers en het publiek zou het ook veel beter zijn als jullie met presentaties zouden werken.”

Vervolgens lichtte ze haar agendapunt toe.

Frank Wilrycx: “We hebben als gemeente en gemeentepersoneel altijd veel aandacht geschonken aan de problematiek die u aanhaalt. Ik vermoed dat we ‘een van de betere gemeentes’ op dat vlak zijn, maar het kan altijd beter. Onze fietspaden in het centrum zijn allemaal rechtgetrokken op de hoogte van het voetpad, bijvoorbeeld. Dat was toen nog niet ingeburgerd bij AWV. Voor onze gebouwen doen we al beroep op Inter, evenwel zonder dat we met hen een convenant of een charter afsloten.”

van der Vloet: “Inderdaad, maar jullie doen het hoogst noodzakelijke. Een convenant met hen zou voor meer én betere maatregelen zorgen.”

Het college ging ermee akkoord “om Inter eens te laten komen en om ons personeel nog eens te sensibiliseren.”

18. Rondvraag

De twee oppositiepartijen stuurden volgende vragen in:

Vragen vanuit de Groen-fractie

18.1 Bushalte Koekhoven

Een aantal maanden geleden stelden we reeds de vraag om extra aandacht aan de bushalte ter hoogte van Koekhoven. We zagen de fietsrekken toen al uitpuilen. Intussen liggen de fietsen langs alle kanten in de berm (soms half over de fietspad), ligt er meer afval en worden er linten gespannen door buren… Kan daar echt geen tijdelijke oplossing voorzien worden tot AWV in actie schiet? (Jan de Bie)

Schepen Raf Verheyen beaamt het systeem: “Eigenlijk is het een beetje zoals het Hoppin-principe: het openbaar vervoer gebruiken, en de laatste kilometers met de fiets. Maar er is een oplossing: samen met de firma’s van de seizoensarbeiders en De Lijn komt er nu een pendelbus op enkele tijdstippen die hen van en naar het station brengt. We zullen ook aan AWV de vraag stellen om bij hun plannen daar een fietsvoorziening te plaatsen.”

18.2 Albertstraat

Bij de heraanleg van de omgeving van de assistentiewoningen koos men om de rijrichting van de Albertstraat te wijzigen. Een wijziging waarover we – volgens ons althans – nooit iets van hebben gelezen in de verslagen van de GAV. Hier heeft men enkele verkeersborden vergeten te plaatsen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Kan dit snel opgelost worden voor er ongelukken gebeuren? (Jan de Bie)

Dat wordt opgevolgd, zegt Verheyen.

buitenhof

18.3 Buitenhof

Bij de opening van de assistentiewoningen kregen wij een rondleiding en daarbij kwamen toch al enkele vragen naar boven. Ramen waar gordijnen hangen kunnen niet op kiep blijven staan. De toegangsdeur is te zwaar voor mensen die slecht te been zijn. De fiets- en berghokken in de kelder zijn verre van ideaal, eigenlijk niet realistisch wegens een te steile hellingsgraad. Hoe worden deze problemen opgelost? (Jef Schoofs)

Leen Kerremans stelt dat er een lift voorzien is, maar dat die niet voor fietsen bedoeld is. “We onderzoeken of er voor de bewoners een overdekte fietsparking kan komen. Er zijn intussen nog wel wat problemen opgedoken, zoals bijv. de branddeuren in de gangen. Na overleg met de brandweer hebben we daar een oplossing voor gevonden.

18.4 Energiecrisis en Merksplas

De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen, daarom is iedereen op zoek naar maatregelen om de energiefactuur waar mogelijk toch te doen dalen. De afgelopen periode kwamen diverse noodmaatregelen vaker in de kijker. We zijn benieuwd naar hoe onze gemeente met deze energiecrisis om probeert te gaan. Welke stappen ondernemen jullie om zelf te besparen? Welke stappen worden er genomen om de inwoners te beschermen, te informeren en te helpen? (Jef Schoofs)

Die vraag stelde ook de N-VA:

18.15 Energie

Energie en de prijzen ervan laat niemand los deze tijden. De prijzen stijgen enorm en overal zal moeten bekeken worden hoe er kan bespaard worden op deze kost. Zo ook in de gemeente lijkt ons. Is er een plan van aanpak om deze kosten aan te pakken? Zijn de gebouwen energievriendelijk genoeg in onze gemeente? Hierbij denken we dan aan de eerder oudere gebouwen zoals Spelewei, het vroegere Markdal waar de IKO hun plaats gaat krijgen enzovoort. Kortom wat gaat de gemeente doen rond energie?

De burgemeester: “We proberen al langer ons energieverbruik in goede banen te leiden: we installeren zonnepanelen, optimaliseerden onze verwarming, we halveerden de lichtsterkte van onze nieuwe ledlampen (zonder dat iemand het opviel), we sensibiliseren ons personeel. We informeerden onze inwoners ook over de 100 euro die ze misschien niet van hun energieleverancier kregen. Ze krijgen ook via radio, tv of krant een massa tips en tricks. Mensen volgen die ook op. IOK heeft ook nog haar Huisdokter-project om mensen bij te staan. Een heel gamma dus, maar best zouden gewoon de prijzen zakken.”

Tine van der Vloet: “Denken jullie er bijv. aan om diensten te clusteren? Kan bijv. het IKO met haar academie geen gebruik maken van verwarmde schoollokalen op woensdagnamiddag? Spelewei huist ook in een oud gebouw.”

Wilrycx: “In het verleden hebben we met de bouw van een nieuwe sporthal en een gemeenschapscentrum flink bespaard op energiekosten. Spelewei en Markdal worden maar enkele uren per week gebruikt: in totaliteit is de energiekost maar een fractie ten opzichte van onze gestegen personeelskosten.

18.5 Extra verkeer Veldenbergstraat

In de Veldenbergstraat wordt intussen stevig gewerkt aan een 30-tal KMO units. Ook de camping krijgt een stevige uitbreiding. Werd er al eens nagedacht over het extra verkeer dat dit opnieuw met zich mee gaat brengen? Bovendien wordt de Veldenbergstraat veel gebruikt door scholieren die langs daar richting Hoogstraten fietsen. Welke bijkomende maatregelen gaan er genomen worden? 

Raf Verheyen: “Bij de opmaak van het RUP is de impact van de mobiliteit bekeken. Het gaat om kleine bedrijven. Er zijn ook voldoende fietsstallingen voorzien voor het personeel. We vermoeden niet dat het voor veel extra verkeer zal zorgen.”

Wilrycx: “Maar de Veldenbergstraat is wel een van de knelpunten die we bij de opmaak van onze mobiliteitsstudie moeten opnemen.”

Foto: Dirk Raeymaekers

18.6 Droogte / Hemelwaterplan

Ook wij lazen op Facebook over het oppompen van water uit de vijvers van Merksplas Kolonie… De opmerkingen tonen aan dat ook de burger wakker ligt van de droogte. Waarom werd daar water opgepompt? Zijn er geen andere oplossingen te bedenken? Waarom werd er niet gecommuniceerd / gereageerd door de gemeente? De droogte neemt alsmaar toe, wordt het niet hoog tijd om een (hemel)waterplan uit te werken? (Jef Schoofs)

Die vraag stelde ook N-VA:

18.12 Oppompen water

We konden lezen op Facebook dat de gemeente water zou oppompen uit de visvijver van de Kolonie. Na navraag te doen bij de algemeen directeur blijkt dat jullie om de 2 weken 2 keer 10000 l oppompen uit de visvijver om de jonge bomen water te kunnen geven bij droogte. We zien duidelijk dat de vijver erg gezakt is, dat het absoluut niet goed is voor de planten en de vissen daar in het water.

Vinden jullie dat dat zomaar kan in tijden van droogte? Hoelang doen jullie dat al? Hebben jullie hier geen verantwoordelijke functie en zouden jullie dan niet het voorbeeld moeten geven zeker in tijden van droogte? (Tine van der Vloet)

Tine van der Vloet: “We stelden vragen aan de algemeen secretaris, en die antwoordde dat de gemeentediensten er tweemaal per week twee keer 10.000 liter oppompten om jongen aangeplante boompjes op de Kolonie te begieten. Volgens omwoners zou het zelfs om enkele keren per week gaan. Er zou een mondelinge overeenkomst zijn.”

Kris Govers: “We hebben daar inderdaad toestemming voor van ANB en VLM. We hebben op de Kolonie voor 41.000 euro boompjes geplant. Het provinciale captatieverbod geldt enkel voor stromend water. Specialisten zeggen ons dat het oppompen van water uit een boorput slechter voor het milieu is dan uit open water. Uit de lijst die onze technische dienst opmaakte, blijkt dat we 17 keer 20.000 liter oppompten. We hebben de vijver opgemeten; die meet zo’n 150 op 125 m. Uitgerekend zouden we het waterniveau zo’n 3 à 4 cm hebben doen zakken, en dat lijkt ons verwaarloosbaar. Welk alternatief hadden we?”

Jef Schoofs: “Die vijvers worden gevoed door grondwater. Dat staat onder druk. Ik kan me niet voorstellen dat ANB hiermee instemt.”

Jef Van Accom (Leefbaar): “Die vijvers worden enkel gevoed door regenwater.”

Wilrycx: “En het gaat ook niet om visvijvers. ANB put daar ook uit.”

Jef Schoofs dringt aan op de opmaak van een waterplan, waarin mogelijkheden voorzien zijn om water te bufferen.

De burgemeester heeft het over plannen om water uit het gescheiden rioleringsstelsel af te leiden naar de ringgracht.

Tine van der Vloet blijft het een raar verhaal vinden: “Nergens vonden we een spoor van een overeenkomst.”

Wilrycx: “Het ging om een mondelinge overeenkomst. Wat we deden, was de minst erge oplossing.”

Vragen vanuit de N-VA-fractie

padelveld
foto: Rudi Rombouts

18.7 Padelvelden

Is er al een evaluatie geweest met de buren i.v.m. de nieuwe padelvelden? Worden deze veel gebruikt? Zijn er tot op heden al klachten binnen gekomen ? (Luc Holthof)

Kris Govers: “Volgens de tennisclub wordt er voldoende gebruik van gemaakt om er financieel uit te komen. Er hebben al enkele buren gebeld. We plannen zoals afgesproken een evaluatiegesprek in oktober.”

18.8 Hoekeinde

We zagen in de briefwisseling een brief over de verkeerssituatie op het Hoekeinde. Men vroeg om snelheidsmetingen te doen in de zomer omwille van de vele fietsers en wandelaars. Is dit ook gebeurd en wat zijn hiervan de resultaten?

Raf Verheyen: “Die metingen zijn ingepland. Ze konden niet eerder plaatsvinden, omdat de apparatuur elders stond opgesteld.”

18.9 Mobiliteitsplan

Jullie hebben op 24 mei in het schepencollege een lastenboek goedgekeurd i.v.m. een mobiliteitsplan. Men kon hiervoor offertes binnen sturen voor 14 juni. We vinden nadien hierover niets meer terug in de verslagen van het schepencollege. Wat is hiervan de stand van zaken? Is er al een beslissing genomen over de asfalt van de Leest? Of over een mogelijke studie naar de trillingen op deze weg? (Tine van der Vloet)

Raf Verheyen: “Er kwam één offerte binnen, en die zat ver boven het budget. We zullen het lastenboek opnieuw bekijken en het terug in de markt zetten. De Leest bekijken we bij de begrotingsbesprekingen.

18.10 Brouwer

We zien in het schepencollege van 26 juli dat jullie blijven samenwerken met het Klaverblad op o.a. de Kolonie. Veel verenigingen of personen die er mee samenwerken voor een feest klagen daarover. Dat hebben we zelf ook meegemaakt. We merkten zelf dat de drank niet was geleverd die we hadden gevraagd bijvoorbeeld, soms is er ook drank te kort, kan men het niet brengen enzovoort. Zijn daar duidelijkere afspraken rond gemaakt zodat de samenwerking met hen vlotter kan verlopen in de toekomst? (Tine van der Vloet)

Leen Kerremans: “We hebben een nieuwe prijsvraag gedaan voor een brouwer. Er kwamen twee offertes binnen, waarvan het Klaverblad het goedkoopst was. Daar waren we blij om, want de samenwerking verloopt voor ons heel goed. Als er klachten zijn over de brouwer, kan je die best aan ons doorgeven. De brouwer kampt wel met te weinig stockageruimte aan de Kolonie. Daar gaan we nog een oplossing voor zoeken.

18.11 Bouwkundig erfgoed

Er komt een nieuwe werking rond bouwkundig erfgoed. Men gaat samen werken met Hoogstraten, Arendonk , Ravels en erfgoed Noorderkempen voor deze werking. Het doel van de komende jaren is het waarderen en in de kijker zetten van de markante panden in onze regio. De burgemeester verwijst in het filmpje naar de Kolonie, het pannenhuis, de villa in het Hazenpad en Carons Hofke.
Kan u wat meer vertellen over deze nieuwe werking en hoe Merksplas hier precies mee aan de slag gaat? (Luc Holthof)

Raf Verheyen: “Op 17 oktober houden we een eerste stuurgroepvergadering.”

18.13 Woningen Molenvloed

We zien in de briefwisseling een communicatie over het Bindend sociaal objectief. Zoals al de voorgaande jaren , is ook nu het aantal niet behaald en moet er weer een plan worden opgemaakt tegen begin oktober. De enige woningen die er gepland zijn, zijn de 9 woningen aan de Molenvloed. Hier is heel wat weerstand bij de buren. Wat is de stand van zaken van dit dossier? (Tine van der Vloet)

Monique Quirynen: “Die brief bevatte foutieve cijfergegevens, dachten we. En we hadden gelijk: de projecten die in uitvoering zijn, waren er niet bij opgenomen. De 28 woningen die we moeten realiseren, lijken ons nog altijd haalbaar. De aanvraag voor Molendries is binnengekomen, en de procedure kan binnenkort van start gaan. Ik wil nog even zeggen dat het de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen is die de procedure bepaalt, en voor hen is dit een klein project. De buren krijgen daarover nog een brief. De gemeente betrekt ze later ook bij de omgevingsaanleg.

18.14 Open Schuren

Vorige gemeenteraad kwamen de activiteiten aan bod i.v.m. de Open Schuren. We hoorden toen dat er geen muziek meer mag gemaakt worden na 24 u. en dat zou ingaan ergens in september. Het zou hierover klachten regenen bij jullie. Wij hebben nadien de klachten opgevraagd, maar hebben geen enkele klacht hierover ontvangen.

 • Wij vragen ons nu af op welke klachten is deze beslissing dan genomen?
 • Waar is deze beslissing genomen? Wij vinden hier niets over terug in het schepencollege of andere adviesraden
 • We lezen in het verslag van de jeugdraad het volgende: “Privéfeesten kunnen vanaf half september maar tot max. 24 u. doorgaan aan de Open Schuren op de Kolonie. Publieke evenementen zullen afgewogen moeten worden.” Kan de schepen van jeugd die dit heeft gebracht op de jeugdraad even toelichten?
 • We horen dan op RTV dat het Backyard festival de volgende jaren in de Open Schuren zouden terechtkunnen, wat uiteraard zeer goed zou zijn. Waar is dat dan besproken en beslist? Ook daar vinden we niets van terug.
 • Waarom zouden privéfeesten niet meer mogen en publieke evenementen eventueel wel?
  (Tine van der Vloet)

Burgemeester Frank Wilrycx: “In principe was het altijd zo al dat er na 24 uur geen muziek meer gemaakt mag worden. Het enige dat er nu verandert, is dat het geluid effectief uitvalt om 00.30 uur. Als er elders in Merksplas een activiteit is, moet die ook een verlenging aanvragen. Het is niet de bedoeling dat er wekelijks privéfeesten doorgaan, maar voor publieksevenementen kunnen we een uitzondering toestaan. Het is nooit zo gezegd geweest dat Backyard geen plaats meer zou krijgen in de Open Schuren. Dat gerucht is een eigen leven gaan leiden; het was allemaal larie.”

Monique Quirynen: “Vorig jaar ging Backyard door in de Kleine Boerderij. Dit jaar was daar een huwelijk gepland. Backyard wou naar de Open Schuren, maar toen ontstond die commotie. Backyard heeft daarop de reservatie voor de Open Schuren geannuleerd, want ze hadden een terrein in Koekhoven gevonden. Dan zijn we pas in overleg gegaan.”

Jan de Bie: “Het is raar dat daar op de vorige gemeenteraadszitting niets over gezegd is.”

Monique Quirynen: “Na de vorige gemeenteraad is er een artikel verschenen op Facebook, dat daarop alludeerde.”

Wilrycx: “En dat was een kwakkel.” Nog over die klachten: “Dat ging om klachten die mondeling tot bij ons kwamen.”

18.16 Kermis

Is er ook dit jaar weer een prikkelarm moment voorzien op de kermis? (Tine van der Vloet)

van der Vloet: “Ik las intussen in de gemeentelijke nieuwsbrief dat dat in orde komt.”

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2022

3. Toetreding bij OFP Prolocus

4. Onderwijscheques

Door de toename van kansarmoede bij (jonge) gezinnen in onze regio, voerden 6 gemeentes en OCMW’s in 2020 de onderwijscheque in. Daarmee willen ze die gezinnen een duwtje in de rug geven en hen financiële ondersteuning geven om onderwijs voor iedereen betaalbaar te maken.
Die procedure wordt vastgelegd en verlengd tot het schooljaar 2025-2026.

5. Tarieven warme maaltijdbedeling

Vanaf 1 oktober worden de tarieven voor de warme maaltijden aangepast.

6. Principebeslissing besteding middelen energiefondsen

De gemeenteraad keurde het voorstel goed voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2022.

Bron
GO-raM Merksplas

1 reactie

 1. Misschien een idee om 9 sociaal woningen te zetten op de kolonie! Ik weet daar een huis met heel groot perceel grond waar er makkelijk 9 op kunnen. De eigenaresse staat hier denk ik wel 100% voor open!

Reageer

Back to top button