GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad oktober

Op maandag 24 oktober vergadert de gemeenteraad weer om 20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering. Op een pc (of als je scherm breed genoeg is) vind je links een menu om sneller alles te doorbladeren.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Jaarrekening 2021 van gemeentebedrijf ’t Hofeind

De gouverneur keurde die goed in september. De raad neemt daarvan kennis.

3. Subsidies ontwikkelingshulp

De gemeente Merksplas kent voor 22.500 euro subsidies ontwikkelingshulp toe aan initiatieven die een link met Merksplas hebben:

 • Soepkeukenproject in Zuid-Afrika
 • Andinet in Ethiopië
 • Les Femmes Toubabs in Senegal
 • Toekomst in eigen handen in Senegal, bouw van een extra waterput
 • Jovem in Peru, aankoop zonnepomp
 • Arnshoul in Egypte, het stofvrij maken van de speelruimte
 • Imbeke development center in Kenia, computerklassen
 • Terre Vivante in Benin
 • Spaaractie in Guatemala
 • Oxfam Wereldwinkel

krijgen elk 2.250 euro toegekend.

4. Retributiereglement Merksplas-Kolonie tot en met 2025

Voor de verschillende gebouwen en gronden op de Kolonie heeft de gemeente een bijgewerkt retributiereglement opgemaakt, omdat het verwarmen ervan, het verlichten of het onderhoud geld kosten. Omdat de energiekosten zwaar stegen, wordt de forfaitaire aanrekening vervangen door de aanrekening tegen kostprijs.

5. Lokaal energie- en klimaatpact 2.0

Vlaanderen en de lokale besturen hebben de handen in elkaar geslagen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Door de aangescherpte Europese Klimaatambities (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering in november 2021 over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterker te verminderen. Daarbij kregen de gemeenten nieuwe doelstellingen voorgesteld. Vervolgens heeft de Vlaamse overheid in overleg met VVSG een voorbereidend traject doorlopen om te komen tot dit vernieuwde LEKP 2.0, met additionele klimaatmaatregelen. De gemeente Merksplas zal daar nu ook op intekenen.

6-8. Algemene vergadering 

 • IVEKA
 • Fluvius Antwerpen
 • Fluvius OV

Die drie intercommunales houden binnenkort een buitengewone algemene vergadering. De gemeenteraad keurt de agenda ervan goed en vaardigt vertegenwoordigers af.

Zowel bij Iveka als bij Fluvius Antwerpen ligt het dossier Tramontana op tafel: een overeenkomst tussen Fluvius en Telenet voor de realisatie van een datanetwerk via een nieuwe dochteronderneming. Dat zou de glasvezel naar huiskamers brengen.

9. Land van Mark en Merkske

De interlokale vereniging Land van Mark & Merkske wil het toerisme en de recreatie in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog en Baarle-Nassau ondersteunen, promoten en bevorderen. De stad Hoogstraten zal daarvoor een personeelslid aanwerven.

10. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

10.1 Fietspaden Koekhoven

Op Koekhoven zijn nu al voor een deel fietspaden aangelegd. We zien dat de fietspaden nog niet doorgetrokken zijn over de zijstraten, noch een witte belijning. Wanneer deze doorgetrokken worden, heeft de fietser op het fietspad voorrang. Nu is dat niet het geval. Wordt dit nog gedaan zoals in de andere straten van Merksplas zoals Leest, Veldenberg, … 

10.2 Online agenda voor raadsleden?

We lazen in het verslag van het jumelagecomité dat de uitnodigingen per post te laat toegekomen zijn bij sommige genodigden. Ook wij kregen die uitnodiging een dag voor het hele gebeuren pas in de bus. Net als de brief rond het burgerpanel i.v.m. project Heidestraat. Kan er geen online agenda gemaakt worden waar raadsleden toegang toe hebben zodat we tijdig op de hoogte zijn? Of kunnen uitnodigingen niet per mail verstuurd worden?  

10.3 Twee vragen n.a.v. het verslag van de sportraad:  

 • De LRV bekijkt samen met het gemeentebestuur de mogelijkheid om een bijkomende buitenpiste aan te leggen i.f.v. het organiseren van ruitertornooien. Hoe? Wie? Wat? Waarom? Graag een beetje meer uitleg hierover… 
 • WTC De Tenierkens informeert of de gemeente op de hoogte is van de afspraken rond het huren van de lokalen rond de site Zelpa te Merksplas-Kolonie. Deze gebouwen zijn eigendom van Regie der gebouwen. Wat was de eigenlijke vraag?  

10.4 Nieuw Leaderproject

We lezen in het verslag van GALT dat ’t Pleckske een nieuw leaderproject zal indienen: Klimaatrobuuster voedsellandschap Noorderkempen. Ook de agrarische sector wordt sterk beïnvloed door de klimaatverandering met zowel droogte als wateroverlast. Investeren in een klimaatrobuuste én klimaatvriendelijke aanpak zorgt voor extra veerkracht, van levensbelang in een sterk veranderend landschap. We zijn blij dat hier stappen worden gezet. Wat is de stand van zake van dit nieuw project? In hoeverre is Merksplas daarin betrokken? Waar zien jullie opportuniteiten? Concrete ideeën?  

10.5 Beveiligingscamera’s kermis

We lazen in de pers de inzet van beveiligingscamera’s tijdens de kermis aan Old Forester en Sir. Was het gemeentebestuur hiervan op de hoogte? Werd hiervoor toestemming gevraagd/gegeven?  

10.6 Gebied Heidestraat-Molenzijde

Er is een ieuw initiatief/traject rond het gebied tussen Heidestraat en Molenzijde. Bewoners van Heidestraat en Goordijkstraat zijn betrokken. Moeten ook de bewoners van de Leest niet betrokken worden? Verder was er een vertegenwoordiging van GAV, Milieuraad, Migrom. Helaas was men wel de Gecoro blijkbaar vergeten uit te nodigen? Hoe gaat dit verder? 

10.7 Windmolenproject IOK-site

Op de Gecoro kwam het windmolenproject aan de IOK-site aan bod. In het Nieuwsblad stond te lezen dat inwoners van Beerse ook de kans krijgen om te participeren in het project, samen met Campina Energie en Eneco Belgium. Is dit geen gemiste kans voor EBEM? En waarom kunnen inwoners van Merksplas niet participeren?  

10.8 Fietspad Stw. op Weelde 

In december 2021 konden we in de pers lezen dat men in 2023 zou starten met het fietspad richting Weelde. Men gaat hier prat op dat deze er snel zal komen. Wij vernemen echter langs verschillende wegen dat deze fietspad niet meer aan de orde is voor deze legislatuur. Moet hier geen andere tijdelijke ‘oplossing’ komen? 

10.9 Briefwisseling CBS

 • Blijkbaar is er weer een inbreuk op vlak van milieuhygiënewetgeving van QDF? Wat is daar weer aan de hand? 
 • Groepsaankoop thuislaadpalen moest beantwoord worden voor 14 oktober. Werd hier op ingetekend? Tot op heden zagen we nog geen besluit hierover.

Vragen van N-VA Merksplas

10.10 Padelvelden

Vorige week was er een evaluatie met de buren over de padelvelden. Tijdens de vorige gemeenteraad werd er aangehaald dat er afgelopen zomer klachten waren over deze velden. Wat waren de klachten? Hoe worden deze verder opgevolgd of afgehandeld? Kwamen er nog andere pijnpunten naar boven tijdens de evaluatievergadering?

10.11 Straatverlichting

Gaat de straatverlichting in Merksplas tijdens de nacht gedoofd worden?

10.12 Brief Ebem over voorafbetalingen

Er is opnieuw een brief aangekomen van Ebem over de verhoging van de voorafbetaling. De brief stelt op het einde dat wanneer je de verhoging weigert, het afbetalingsplan mogelijks ook geweigerd kan worden. Ook hier was de taalkeuze niet optimaal. We hebben dit al meerdere malen aangehaald, maar blijkbaar blijft de stijl dezelfde. Heeft u hier al een overleg over gehad met de directeur van Ebem? 

10.13 Een schepen voor dierenwelzijn?

Op Werelddierendag zou minister Ben Weyts een brief gestuurd hebben naar gemeentes die geen schepen voor dierenwelzijn hebben. Merksplas is één van deze 50 gemeentes. We hebben dit al meerdere malen op tafel gelegd. Wanneer een van de schepenen dit thema specifiek zou opvolgen kan hij/zij het aanspreekpunt in onze gemeente worden. Bent u er nog steeds niet van overtuigd dat dergelijke schepen een meerwaarde biedt aan onze inwoners?

10.14 Actie voor reflecterende huisnummers?

In november 2020 hebben jullie op onze vraag een oproep gedaan om in te tekenen  op een  reflecterende huisnummer. Het was een groot succes. De actie zou nog eens een keer herhaald worden werd toen gezegd. Kan u ons al vertellen wanneer deze actie wordt herhaald?

OCMW-raad

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad goed te keuren.

2. Principebeslissing m.b.t. het systeem energietoelagen- aanpassing

De gas-en elektriciteitstoelage bestaat al een hele tijd. Met de huidige energiecrisis wil de sociale dienst hier graag tijdelijk anders mee omgaan. De sociale dienst vraagt de toestemming om voor 2022 en 2023 deze aanpassingen door te voeren:

 • Uitbreiding doelgroep en focus verleggen naar nieuwe doelgroep
 • Richtlijn aanpak nieuwe doelgroep
 • Wijziging tussenkomst in functie van de gewijzigde bedragen verwarmingstoelage

3. Minimale levering aardgas winterperiode 

De Vlaamse regering wil een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking stellen voor gezinnen die geen geld hebben om hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Het OCMW moet met een sociaal onderzoek bekijken of de hulpvraag gegrond is.

4. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button