GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad december: het verslag

Maandagavond 19 september was het weer gemeenteraad. Daar kwamen veel cijfers aan te pas, met de bespreking van de aanpassingen aan het meerjarenplan voor de volgende jaren. Oppositiepartijen Groen en N-VA klaagden de karige informatie aan waarmee ze het moesten stellen. Die vonden ze ook ondoorzichtig. Beleidsvisies vonden ze er niet in terug.

Voor de meerderheid was er geen vuiltje aan de lucht, integendeel. Het college had hard gewerkt om in deze crisistijd de meubelen overeind te houden, én nog ruimte te hebben voor investeringen en een degelijke dienstverlening uit te bouwen.

OCMW-raad

Eerst kwamen de punten van de OCMW-raad ter sprake: officieel moet eerst het budget van het OCMW goedgekeurd worden, voor het samen met dat van de gemeente besproken wordt.

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

Het verslag van de vorige OCMW-raad kreeg geen opmerkingen mee, en de burgemeester lootte Nele Daems (Leefbaar Merksplas) uit als voorstemmer.

2. Gouverneur keurde de jaarrekening 2021 goed

De raad nam er kennis van dat de gouverneur de jaarrekening van 2021 van de gemeente en het OCMW goedkeurde.

3. Meerjarenplanaanpassing

De OCMW-raad keurt de wijzigingen aan het meerjarenplan voor het OCMW goed voor 2022 en 2023. Die wijzigingen werden al op 14 december aan de raadsleden toegelicht.

“We proberen daar wel wat aan te doen. Zo zijn we voor deze wijzigingen uitgegaan van accuratere getallen, waardoor we de opmaak voor onze budgetten voor 2024, ’25 en ’26 beter kunnen berekenen en niet hoeven te overramen. Daardoor verminderen we de budgetcijfers.”

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) stelde dat 2022 een heel bijzonder jaar was, dat heel wat financiële onzekerheden met zich meebracht. “Na de coronaperiode vergleden we in een energiecrisis, stegen de voedsel- en de energiepijzen, en dat zorgde voor een hoge inflatie. De spilindex werd een paar keer overschreden, wat dan weer een invloed had op ons exploitatiebudget. Zo steeg de personeelskost in vergelijking met 2020-’21 met 12,3%, of met een meerkost van 1,12 miljoen euro. De energiekosten steeg met 47%, of met 186.000 euro. En dat zorgde ook voor hogere werkingssubsidies die we moeten betalen voor de brandweer- en de politiezone.”

“We willen ook niet tornen aan de dienstverlening, niet voor onze binnen-, noch voor onze buitendiensten. Onze buitendiensten versterken we zelfs nog, o.a. door de aanwerving van een deskundige voor de uitvoering van ons klimaatactieplan, een mobiliteitsdeskundige en een stafmedewerker omgeving. Bij ons personeel dringen we erop aan om zuinig om te springen met onze middelen. Aan de inkomenszijde van het budget willen we nog meer dan vroeger onze subsidies optimaliseren. Onze belastingen verhogen we niet: de aanvullende personenbelasting houden we op 6,5% – terwijl het Vlaamse gemiddelde 7,18% bedraagt. Onze onroerende voorheffing bedraagt 692, terwijl die gemiddeld in Vlaanderen 30% hoger staat.”

“Bij de investeringen hebben we overwogen welke we kunnen verschuiven naar volgende jaren. Maar aan de meeste daarvan hangen subsidies vast die meestal maar een korte looptijd hebben, zodat we ze vaak niet kunnen uitstellen. De belangrijkste daarvan:

 • verdere realisaties op Merksplas Kolonie
 • fietspad en rioleringswerken aan de Steenweg op Weelde (waarbij we hopen dat de verwerving van de gronden op schema verlopen)
 • rioleringswerken Koekhoven Noord
 • de verdere verledding van de openbare verlichting
 • de al gestarte verbouwing van de kerk
 • een investering om de vroegere gebouwen bij Marksaam in te richten naar de noden van de (muziek)academie.”

“De rioleringswerken aan de Kolonie en de Steenweg op Rijkevorsel hebben we niet terug voorzien. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de investeringen van de gevangenis.”

Burgemeester Frank Wilrycx (midden) licht de cijfers toe

“Voor de financiering gaan we nog verschillende leningen aan voor ’23-’25, maar die nemen we op afhankelijk van de loop van de werken.”

Jan De Bie (Groen) wou deze wijzigingen vergelijken met die van voorgaande jaren, maar die kon hij op de website van de gemeente niet vinden. Frank Wilrycx stelde dat die daar normaal op moeten staan. “Als je zoiets opmerkt, neem je best contact op met onze financiële dienst.”

Jan De Bie ziet elders veel lokale besturen serieus besparen, maar hier antwoordde de financieel directeur bij de voorstelling van deze wijzigingen “dat we eigenlijk niet besparen”. De Bie zag dat er op slechts drie van de achttien begrotingsposten verminderd werd. “Ik mis vooral visie naar de volgende jaren.”

De burgemeester stelde dat “we in Merksplas nog nooit zoveel geïnvesteerd hebben”. Jan De Bie: “Vooral dan in de Kolonie.” “Nee, ook aan rioleringswerken,” zei Wilrycx.

Wilrycx: “We budgetteren nu tot 2025. Eerst moeten we nog met het kabinet onderhandelen over de mogelijke subsidiëring. We kunnen niet én de Kapel, én het hotel, én het Gevangenismuseum in een keer realiseren. Met onze middelen moeten we omgaan, en we willen zoveel mogelijk subsidies binnenrijven.”

Jan De Bie zag ook bij de post ‘individuele hulpverlening’ de kosten spectaculair stijgen. Dat was vooral toe te schrijven aan de kosten voor de Oekraïense vluchtelingen, dacht de burgemeester, “maar dat zijn uitgaven die we later terug kunnen recupereren.”

De Bie zag een lichte daling in de exploitatiecijfers voor cultuur en sport, maar wel meer geraamde inkomsten voor sport. Dat bleek te maken hebben met corona: de voorgaande jaren werden die lokalen zelden verhuurd, en dat kan nu terug volop.

“In de Eindejaarsvragen sloop de vraag naar meer aandacht voor G-sport. Kunnen we dat ook ergens terugvinden?” vroeg De Bie. Schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas): “In de sportraad praten we nog over hoe we inclusiever kunnen werken, o.a. rond G-sport en het betrekken van serre-arbeiders, maar concreet is dat nog niet. In het verleden hebben enkele sportverenigingen al wel geprobeerd om een G-werking uit te bouwen, maar door het geringe aantal geïnteresseerden en de moeilijke zoektocht naar trainers werd dat geen succes.”

Jan De Bie had ook de indruk dat de voorziene exploitatiekosten voor het klimaatactieplan lager lagen dan vorige jaren gepland. Frank Wilrycx: “Dat is niet zo. Begrotingstechnisch zitten bijv. de kosten van isolatie onder de post gebouwen, en de kosten van onze seizoensarbeiders die milieuvriendelijk onkruid wieden onder personeel.” De Bie vond dat je projecten zoals de heraanleg van de Pastoor Ceulemansstraat moest kunnen terugvinden in deze meerjarenplanning. “Rond ontharding is er niets terug te vinden, terwijl dat zo nodig is.” Wilrycx: “Met de geplande verkaveling Mertens daar, is dat nu nog te vaag om nu al in te plannen.” De Bie: “Of de deelwagen?” De burgemeester: “Die zal je terugvinden in de werkingskosten of in het flankerend beleid rond mobiliteit. Die aanbesteding is trouwens binnen.” “Oh, daar zagen we precies niets van terug in de collegebesluiten,” zei De Bie.

Jan De Bie: “Er is ook 150.000 euro voorzien voor de Leest.” Wilrycx: “Dat is bedoeld voor de omschakeling van klinkers naar asfalt, maar dat moet nog verder bij de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer besproken worden.”

Luc Holthof (N-VA): “We kregen voor de bespreking van dit agendapunt een bundel van 380 bladzijden te lezen. Dat is onmogelijk binnen het tijdsbestek. Op de financiële commissie van vorige week hadden we graag voor de 22 beleidsdomeinen per topic toch graag de hoofdlijnen aangereikt gekregen. Eigenlijk is het al voor het vierde jaar op rij dat we zo’n begrijpelijke toelichting vragen. We vinden het spijtig dat de informatie die jullie geven niet begrijpelijk is. We krijgen als raadsleden niet de kans om ons in te werken in die materie.”

Hij werd daarin bijgetreden door Jan De Bie: “Over de helft van de wijzigingen kunnen we niet meespreken, omdat we er niets over weten. Ik vraag me af wie er hier van de andere raadsleden – ook uit jullie partij – iets van snapt. Een duidelijk, samenvattend overzicht is het minste dat we kunnen vragen.”

Luc Holthof verwees verder naar het interview dat Pierre Wunsch gaf, waarin die erop wees dat de overheidsfinanciën het grootste probleem vormen. “Jullie rekenen op termijn misschien op bijpassingen van de hogere overheid, maar jullie lopen het risico om van een kale reis terug te komen. We vinden geen inspanningen terug om tekorten naar beneden te brengen. Ik mis structurele maatregelen.”

Burgemeester Frank Wilrycx: “We proberen elke euro goed om te draaien en tegelijk een goede dienstverlening te bieden.” Kris Govers wees op de spotgoedkope en toegankelijke sport- en cultuurinfrastructuur, naar het erfgoed van de Kolonie… “Als je ziet wat er hier op tien jaar allemaal gerealiseerd is, mag je heel content zijn dat je hier woont en niet in Rijkevorsel, Hoogstraten of Turnhout.”

De Leefbaar-meerderheid stemde voor, Groen en N-VA tegen deze aanpassing van het meerjarenplan.

4. Wijzigingen aan het arbeidsreglement

Door

 • de uitbreiding van de glijtijden,
 • het inkrimpen en gelijktrekken van de stamtijden voor het OCMW en gemeente
 • de overdraagbaarheid van vakantiedagen
 • de aanpassing van het vaderschapsverlof en
 • het aanbrengen van verduidelijkingen en rechtzettingen

moet het arbeidsreglement aangepast worden.

Frank Wilrycx gaf als reden dat het OCMW en de gemeente stilaan in elkaar overgevloeid zijn. Er is voortaan voor alle personeelsleden ook maar één personeelsdienst. “Daarom werkten we een eengemaakt arbeidsreglement uit. We hebben deze week daarover nog overleg gehad met de vakbonden, en daardoor kregen jullie nog aanpassingen toegezonden.”

Jef Schoofs (Groen) vroeg zich af of het normaal was dat een dossier al op de agenda van de gemeenteraad staat vóór het met de vakbonden besproken werd. Is het dan ook nog teruggekoppeld naar het personeel? En we vonden ook niets terug van ons eerder ingediend voorstel rond fietsleasing voor personeelsleden.”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “We bespraken dat arbeidsreglement uitvoerig op het vakbondsoverleg, waar er nog enkele details aangepast werden. Nadien bespraken we het ook nog op het diensthoofdenoverleg. Die timing leek ons perfect.”

Jef Schoofs: “Nee, want het punt stond dan al op de agenda.”

Wilrycx: “Die was wel perfect. Er was aan dit dossier al een heel traject voorafgegaan. Het waren op het laatst nog wat punten en komma’s die moesten bijgewerkt worden. Op het vakbondsoverleg waren er nog enkele kleine juridische mankementen. Mij lijkt het een drogreden als jullie daarom dit punt niet goedkeuren.”

Groen onthield zich bij de stemming.

5. Rondvraag

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij het verslag en de voorstemmer

Er waren geen opmerkingen bij het verslag van de novemberzitting.

2. Gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone Taxandria

Samen met Turnhout, Hoogstraten, Kasterlee, Beerse, Arendonk, Ravels, Lille, Oud-Turnhout, Merksplas, Rijkevorsel, Vosselaar en Baarle-Hertog maakt Merksplas deel uit van die brandweerzone. Elke gemeente betaalt daarvoor een deel van de werkingskosten. Het aandeel van Merksplas voor 2023 bedraagt 578.875 euro in het exploitatiebudget en 125.308 euro in het investeringsbudget.

3. Gemeentelijke dotatie aan de lokale politie Noorderkempen

Samen met Hoogstraten en Rijkevorsel maakt Merksplas deel uit van de politiezone Noorderkempen. De bijdrage van Merksplas voor 2023 bedraagt 817.062 euro in het exploitatiebudget en 49.346 euro in het investeringsbudget.

4. Meerjarenplanaanpassing

De stemming hierover bij de OCMW-raad, gold ook hier.

5. Meerjarenplanaanpassing bij het Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ’t Hofeind

Die werden goedgekeurd.

6. Rekening 2021 Kerkfabriek Sint Willibrordus

De Kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas diende haar rekening in van dit jaar. De gemeenteraad gaf een gunstig advies.

7. Wijziging arbeidsreglement van het gemeentepersoneel

Die werd eerder ook al besproken.

8. Personeelskaderwijziging

Aan het personeelskader wordt een mobiliteitsambtenaar (B1- B3) en een deskundige lokaal energie- en klimaatpact (B1-B3) toegevoegd.

9. Een drone voor de Lokale Politie Noorderkempen

De politie vraagt toestemming om camera’s op een drone te mogen gebruiken op het grondgebied van de gemeente.

Jef Schoofs merkte op dat in tegenstelling tot het eerdere dossier rond de mobiele ANPR-camera’s, de politiediensten nu wel een degelijke verantwoording leverden voor deze aankoop.

10. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

10.1 Cyberveiligheid

Jef Schoofs: “De actualiteit maakt duidelijk dat lokale besturen geen risico’s meer mogen nemen wat betreft cyberveiligheid. Antwerpen en Diest zijn intussen de pineut. Wanneer gebeurde de laatste audit op dat vlak en welke maatregelen werden er genomen sindsdien?”

Die vraag verwees de burgemeester naar de geheime zitting, gezien de gevoeligheid van de materie.

10.2 Natuurbegraafplaats

Jef Schoofs: “We zijn heel tevreden dat de natuurbegraafplaats er zo snel is gekomen en dat er al mensen zijn die in de Kolonie hun laatste rustplaats vonden. We weten dat er niet veel zou gebeuren wat betreft inrichting. Toch zouden we willen aandringen om een herdenkingsplek/monument te voorzien. Wij zien een uitgelezen kans om dit via een oproep te doen en een goede kunstenaar aan te trekken. Ook binnen een strak afgelijnd kader kan daar iets heel erg moois uit ontstaan. Kunnen hiervoor de nodige stappen genomen worden?”

Frank Wilrycx: “Momenteel voeren we gesprekken met Onroerend Erfgoed. We proberen dat idee mee te nemen in die bespreking.”

10.3 Achtergebleven materiaal op kolonie

Jan De Bie: “Onlangs deed ik een tocht doorheen Merksplas-Kolonie met wat vrienden. We merkten op dat het materiaal van de paardenwedstrijden (military) nog allemaal tegen de boskant staat. Deze materialen zijn echt wel een afzicht. Het bosje lijkt een stortplaats te zijn. Bovendien zal dat materiaal door de wisselende weersomstandigheden ook stevig afzien. Kan hiervoor een oplossing gezocht worden?”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “Je hebt gelijk. Na de laatste Eventing-wedstrijd in oktober moest dat materiaal normaal verwijderd worden, maar de vereniging kampte met een tekort aan vrijwilligers. De velden moesten ingezaaid worden vóór 1 november, en zo bleef er wat liggen. De opruim zal binnenkort gebeuren.”

10.4 Lokaal woonoverleg

Jef Schoofs: “Er staat een nieuw verslag van het lokale woonoverleg online. Daarin lezen we een aantal zeer opmerkelijke passages.”

Wij tikten de reactie van schepen Monique Quirynen (Leefbaar) achter de vragen:

 • Zoete inval: de 8 woningen zijn aangekocht om volledig te renoveren. Gaat dit nu op korte tijd gebeuren? Is er zicht op een timing?

Monique Quirynen: “Zo’n renovatie doorloopt normaal 13 fases, en hierbij zitten we in fase 1. Verschillende fases zijn ook afhankelijk van externen. Het kan dus nog wat duren. Onroerend Erfgoed gaf geen toestemming voor afbraak. De bouwmaatschappij wou enkel investeren als de panden afgebroken werden. Beide partijen hebben mekaar nu gevonden.”

 • Molendries: 9 huurwoningen: de bouwaanvraag is lopende en – totaal niet onverwacht – zijn er enkele bezwaarschriften ingediend. Hoe gaat dit verder? Wordt er opnieuw gecommuniceerd met de buren? De vorige communicatie kwam veel te laat – zelfs na aandringen vanuit onze fractie.

Quriynen: “Er zijn inderdaad een paar bezwaarschriften. Het dossier loopt nog. Begin maart verwachten we dat de behandeling van die bezwaarschriften is afgelopen. Bij nieuwe stappen zullen we de buren betrekken.”

 • Molenzijde/Heidestraat: aanstelling ontwerper stedenbouwkundige studie. Daar is toch dat project lopende met de burgers? Wordt er dan toch nu al een ontwerper aangesteld? Wat met de mobiliteitsstudie die we destijds vroegen voor dit project? Gebeurde daar al iets rond?

Quriynen: “Het dossier wordt begeleid door hetzelfde omgevingsontwerpbureau, dat ook de mobiliteit mee opneemt.”

 • We lezen dat er nog 185 onbebouwde bouwgronden en 235 onbebouwde kavels zijn. Wat gaan jullie doen om eerst die 185 bouwgronden aan te spreken ipv nieuwe kavels aan te snijden?

Quriynen: “Die 185 en 235 gronden zijn kavels die nu al aangesneden worden. Van die 185 ligt er meer dan 80% in woonuitbreidingsgebied. Die cijfers dateren nog van de telling van 2016. Idealiter worden deze cijfers best eens geactualiseerd.”

 • Leegstand: eind 2021 15 woningen op inventaris. Worden hier al maatregelen genomen?

Quriynen: “IOK begeleidt ons in dat proces. Zo kregen de eigenaars een brochure met maatregelen om die woningen te activeren. Er zijn enkele reacties op gekomen, maar niet richting het Sociaal Verhuurkantoor.”

10.5 Subsidies voor burgerprojecten rond verkeersveiligheid

Jan De Bie: “Net als in februari van dit jaar kunnen burgerprojecten voor verkeersveiligheid een subsidie van maximaal 5.000 euro krijgen, in het kader van All For Zero. Lokale overheden kunnen zelf geen subsidies krijgen, maar kunnen de oproep wel verspreiden en lokale verenigingen stimuleren om subsidies aan te vragen. Het streven naar nul verkeersdoden is teamwerk. Deze nieuwe oproep loopt tot 31 januari 2023 voor projecten die in 2023 zullen worden uitgevoerd. Gaan jullie deze oproep bekendmaken?”

Frank Wilrycx: “Die oproep komt uit de federale regering, meer bepaald van Georges Gilkinet. Het is allemaal nogal floue: het is onduidelijk hoeveel je zelf moet investeren, wat de belangrijkste criteria zijn, of je een vzw-structuur moet hebben… Het is nu te laat om het nog bekend te maken via de gemeentelijke nieuwsbrief, maar we bekijken het nog even met onze communicatiedienst.”

Reageer

Back to top button