AgendaGemeenteraad

Agenda gemeenteraad juni

Op maandag 24 juni vergadert de gemeenteraad weer in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. De trap op, en je vindt achteraan in de zaal een stoel. Er staat zelfs een flesje water klaar!

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van mei. Ons verslag van de gemeenteraad van mei vond je de dag later al op onze website.

2. Rekening 2023 Kerkfabriek Sint-Rumoldus Zondereigen

Het exploitatiebudget van 2023 sloot af met een negatief saldo van 1844 euro. De kerkfabriek tekende in een nieuw softwareprogramma, en dat abonnement betekende een meerkost. Ook gas en elektriciteit bleken duurder. Het investeringsbudget sluit met een positief saldo van een 8750 euro.

3. Rekening 2023 van de gemeente

Elk dienstjaar legt het gemeentebestuur de rekening voor aan de gemeenteraad. Daarin vind je beleidsdoelstellingen van de gemeente, gekoppeld aan de actieplannen, de uitgaven en de ontvangsten. De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke organisaties. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

Na de gemeenteraad proberen we je het overzicht daarvan te brengen, samen met het gesprek dat daarover gevoerd werd.

4. Jaarverslag van de gemeente en het OCMW

Dat biedt een inkijk in de werking van de verschillende gemeentelijke diensten en van de adviesraden. Na de gemeenteraad publiceren we dat ook op onze website.

5. Rapport bij de rekening 2023

De financieel directeur geeft een overzicht van de thesaurietoestand: de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekijkt ook of er voldoende middelen zijn voor 2023 en de evolutie van de budgetten. De gemeenteraad neemt daarvan vandaag kennis.

6. Jaarrekening AGB Sportcentrum ’t Hofeind

Die sluit af met een balanstotaal van 4.635.223 euro en de resultatenrekening met 56.545 euro. De vennootschap werd dit jaar wel geconfronteerd met een negatieve evolutie van het gecumuleerd resultaat. De oorzaak duidt het gemeentebedrijf bij de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft een impact op de financiële positie van de onderneming. Het bestuursorgaan is van mening dat de continuïteit van de vennootschap gevrijwaard blijft, en vraagt het de gemeenteraad om desondanks het AGB te blijven verderzetten.

7. Qworzó

Qworzó paste haar schoolreglement aan door de gewijzigde regelgeving en door de noodzaak tot verduidelijking of verfijning. De gemeenteraad moet dat reglement goedkeuren.

8. Engagementsverklaring Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk Noorderkempen

Merksplas zit samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar in de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen. Nu wil men samen ook een cluster ‘Noorderkempen’ oprichten binnen het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH). 

Dat is een netwerk van verschillende diensten met als doel tussen te komen als een ramp ervoor zorgt dat de bestaande psychosociale geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Via het PSH kan een groot aantal hulpverleners opgeroepen worden op snel in te staan voor de basisopvang.

9. Verlenging Digibanken 

Voor de verlenging van de Digibanken en de bijhorende samenwerkingsovereenkomst tussen de partners zal men een nieuwe projectaanvraag indienen.

10. Rapportering organisatiebeheerssysteem

De algemeen directeur maakt elk jaar een rapport op over de ‘organisatiebeheersing’. Daarin vind je o.a.

  • een terugblik op het afgelopen jaar en een stand van zaken van de uitgevoerde audit(s) en inspecties,
  • een terugblik op de gezette acties en timing van verbeterprojecten en -acties uit de zelfevaluatie
  • een vooruitblik op de voornaamste projecten en verbeterplannen.

11. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

11.1 Gronden Kleirytse Driesen

De helft van  de gronden aan de Kleirytse Driesen is momenteel verkocht. Hoe gaat men de andere gronden nog eens onder de aandacht brengen? Hoe komt dat de verkoop niet zo snel gaat? Is hier zicht op bepaalde redenen?

11.2 Briefwisseling

We merken dat brieven die naar bewoners van Merksplas worden gestuurd niet altijd zichtbaar zijn voor ons in de briefwisseling . Wat is hiervan de reden?

Tot op heden zien wij in de map van  2024 ook maar 24 brieven staan bij de uitgaande post. Is dat niet erg weinig ?

Ook de inkomende post is zeer mager. Er zouden dit jaar maar 8 brieven zijn toegekomen tot op heden? Wat is hiervan de verklaring?

11.3 Dealen op het Kerkplein

We krijgen van burgers te horen dat er  vaak drugs wordt verhandeld op het Kerkplein. Hoe wordt hier door de gemeente/politie opgetreden?

11.4 Nachtlawaai

Als maar meer klachten komen tot bij ons over nachtlawaai, hard rijdende auto’s in het dorp , overlast in het algemeen en dat vooral in het weekend. Hoe gaat het gemeentebestuur hier mee om?

11.5 Grachten gewestwegen

Jullie hebben AWV aangeschreven over een terechte bekommernis van onze burgers i.v.m. het ruimen van de grachten langs de gewestwegen. Is hier al een antwoord op gekomen?

11.6 Actieplan zwerfvuil

We zagen dat het actieplan rond zwerfvuil nu in actie kan treden nadat het besproken is met Unizo en de organisatoren van de braderij. Hoe wordt dat plan juist uitgerold? Wat is de rol van de winkeliers? Kunnen burgers die merken dat er op bepaalde punten veel sigarettenpeuken liggen hier ook een melding van maken?

11.7 Omgevingsambtenaar

Nadat we navraag hadden gedaan naar de stand van zaken i.v.m. het examen van een omgevingsambtenaar hoorde we dat er niemand geslaagd was voor het schriftelijk examen. Hoe gaan jullie hier mee verder?

11.8 Voetbalvelden Hoevestraat

We merken dat de voetbalvelden in de Hoevestraat niet in zijn geheel worden onderhouden. En ook zijn de zitbanken nog steeds niet in orde. Wat is de reden hiervoor? Met de nakende vakantie en een voetbaltoernooi dat hier binnenkort wordt georganiseerd, zouden wij toch verandering willen zien.

Vragen van Groen Merksplas

11.9 Woning sporthal

De woning aan de sporthal blijkt opnieuw bewoond te zijn. We konden hier echter niets over lezen in collegeverslagen, noch de briefwisseling. Hoe kwam dit tot stand? Welke procedure werd hier gevolgd?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2-4. Rekening, Jaarverslag en Rapportering Financieel Directeur

Werden al behandeld op de gemeenteraad

5. Overeenkomst en Toekomstvisie Welzijnszorg Kempen 

Op de Conferentie van Kempense burgemeesters van 25 mei 2024 was er een principiële consensus over de positionering van Welzijnszorg Kempen, als autonome welzijnsorganisatie in versterkte synergie met IOK en over de overgangsfinanciering van 0,5 euro per inwoner voor 202? (sic), gekoppeld aan een extra financiering van 0,5 euro/inwoner voor 2024 vanuit IOK. 

Er wordt aan de OCMW-raad gevraagd een definitief standpunt in te nemen over: 

  • Welzijnszorg Kempen als autonome welzijnsorganisatie in versterkte energie met IOK
  • Beperkte overgangsfinanciering van de OCMW’s en IOK
  • Kennisname van het verdere actieplan. 

6. Jaarrekening Welzijnszorg Kempen 

De raad wordt om haar advies gevraagd bij de jaarrekening 2023 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 

7. Rapportering organisatiebeheersingssyteem

(eerder behandeld op de gemeenteraad)

6. Rondvraag

Reageer

Back to top button