GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad juni

Op maandag 24 juni vergaderde de gemeenteraad. Benieuwd wat er allemaal besproken werd? Lees dan snel verder:

Openbare zitting

1. Voorstemmer & het verslag

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) verontschuldigde raadsleden Ann Wouters en Jef Van Accom (beiden van Leefbaar). Als voorstemmer trok hij de naam van Kris Govers (Leefbaar) uit het kistje. Daardoor mocht hij de voorzet geven bij de stemming over de financiële rekening van de gemeente en het OCMW, later op de avond.

In het officiële verslag van de gemeenteraad van vorige maand vond Tine van der Vloet (N-VA) niet alles terug van wat ze ter sprake bracht bij de bespreking van de Goordijkstraat. Dat wordt nog rechtgezet.

2. Rekening 2023 Kerkfabriek Sint-Rumoldus Zondereigen

Het exploitatiebudget van 2023 sloot af met een negatief saldo van 1844 euro. De kerkfabriek tekende in op een nieuw softwareprogramma, en dat abonnement betekende een meerkost. Ook gas en elektriciteit bleken duurder. Het investeringsbudget sluit met een positief saldo van een 8750 euro.

3. Rekening 2023 van de gemeente

Elk dienstjaar legt het gemeentebestuur de rekening voor aan de gemeenteraad. Daarin vind je beleidsdoelstellingen van de gemeente, gekoppeld aan de actieplannen, de uitgaven en de ontvangsten.

Die ziet er zo uit:

In deze pdf kan je bovenaan in de werkbalk zoeken op trefwoord, of bladeren door de pagina’s, of downloaden voor eigen gebruik

Burgemeester Frank Wilrycx herinnerde de raadsleden aan de commissievergadering waarop de financieel directeur deze rekening had voorgesteld. “Het is de vierde rekening uit de planningsperiode 2020-2025″. De belangrijkste cijfers vinden jullie in de tabel J2 op pagina 20. Daaruit blijkt dat we deze rekening met een positief resultaat afsluiten van 1.188.033 euro, zo’n 600.000 euro beter dan geraamd, en dat terwijl onze personeelskosten (en die van politie en brandweer) sterk bleven stijgen.” Hij wees ook op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die gunstig bleek en voldeed aan de eisen die de Vlaamse overheid stelt.

Boven de hoofden heen

Zoals je ziet, was het een bondige en cryptische voorstelling, zowel voor het publiek als voor de pers. We hadden er ook op gerekend dat de oppositiepartijen hun vragen en opmerkingen zouden doorspelen, zodat we je als lezer voluit en correct konden informeren. Luc Holthof (N-VA) suggereerde ergens in zijn betoog dat een beamer op de raadszitting voor een grotere betrokkenheid had kunnen zorgen, maar ergens bleven we ons afvragen waarom de commissievergadering vooraf niet openbaar ‘voor het grote publiek’ had kunnen plaatsvinden.

Luc Holthof had een twaalftal vragen bij sommige onderdelen van de rekening. Bijvoorbeeld over de retributie op technische interventies van het personeel, of over de leasingkosten voor de keuken van Colonie7. Of over het budgettair resultaat van het boekjaar (dat negatief eindigde met -850.000 euro, terwijl dat geraamd was op -560.000 euro). Frank Wilrycx verduidelijkte dat de gemeente erop had gerekend dat er in 2023 meer subsidies effectief zouden uitbetaald worden. Maar die komen nu wel in 2024 richting de gemeente uit. “Je moet de rekening maar bekijken als een foto van 31 december ’23.”

Holthof peilde ook nog naar de reden van het kaskrediet dat de gemeente aanging op het einde van ’23 voor een bedrag van pakweg 1,1 miljoen. “Dat had te maken met uitbetalingen die we nog moesten doen”, zei de burgemeester.

Het hele plaatje

Hij vroeg de burgemeester ook nog hoe die het totale plaatje evalueert. Die oogde tevreden: “We hebben voor de Kolonie en voor onze assistentiewoningen forse leningen aangegaan. Maar die leningen betalen we nu terug met de inkomsten die we daaruit halen. Het waren investeringen waar rendement tegenover staat. Dat was vroeger anders bij de bouw van de sporthal of het gemeenschapscentrum: daarvan kan je nooit rendement verwachten. Natuurlijk zullen die inkomsten nooit kostendekkend worden, maar toch…”

Gegoochel zonder medeweten van de raad

Jan De Bie (Groen) stoorde zich erg aan één lijn cijfers uit de verplichte tabel T4. “De cijfers die we in juni 2022 goedkeurden, zijn in deze rekening plots andere cijfers. Indertijd hebben we die rekening goedgekeurd zoals ze voorlag, en nu worden andere cijfers opgenomen zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was. Dat is voor ons voldoende reden om deze rekening niet goed te keuren.”

(Jan De Bie bezorgde ons deze afbeelding om zijn kritiek te schaven)

Frank Wilrycx antwoordde dat De Bie die opmerkingen beter op de commissievergadering had gemaakt toen de financieel directeur aanwezig was. “Daar diende die commissie immers voor.” Jan De Bie zei dat hij dat pas in het weekend, dus na de vergadering had ontdekt. Luc Holthof vond dat de financieel directeur best ook vanavond was uitgenodigd om zo’n dingen uit te klaren.

De Bie had het daarnaast nog over de forse stijging in de uitgaven voor politiek personeel (maar de burgemeester antwoordde dat de reden daarvoor al eerder op de gemeenteraad was aangehaald, en dat herinnerden we ons ook), over meer inkomsten dan verwacht voor de ondersteuning van de werking van het onderwijs en bij de kinderopvang (en schepen Monique Quirynen (Leefbaar) weet dat aan late coronamiddelen), of over een budget van 300.000 euro voor ‘ondersteuning thuiszorg’ dat niet was aangewend (en schepen Leen Kerremans antwoordde dat dat geld bedoeld was voor een elektrische wagen die niet in 2023, maar wel dit jaar zou aangekocht worden.)

Mobiliteit

Over zo’n dingen ging het. Er was nog even stennis toen Luc Holthof nog aanhaalde dat de meerderheid gelooft in het STOP-principe, maar dat de consequentie daarvan zou zijn dat ze best de twee grootste pleinen van het dorp autovrij zouden maken. Frank Wilrycx benadrukte dat “we veel aandacht hebben voor de zwakke weggebruiker. Ik nodig u uit om eens te komen kijken naar die plekken als de scholen beginnen of eindigen.”

Jan De Bie vroeg nog hoe het zat met de centen die aanvankelijk voorzien waren voor een mobiliteitsstudie, die nadien waren teruggeschroefd, om uiteindelijk nergens meer op te duiken. Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) schermde met de mobiliteitsstudie die gemaakt was voor de Vervoersregio. “Dat plan hebben we hier al goedgekeurd, maar dat moet nu vertaald worden in concrete acties.” Een termijn kon hij daar niet op plakken, maar die zouden dit jaar alleszins niet klaar zijn.

Tine van der Vloet (N-VA) dacht dat het aanvankelijk ging om een mobiliteitsstudie voor het grondgebied van de gemeente.

Frank Wilrycx verwees naar nog een andere mobiliteitsstudie, die opgemaakt was in het kader van de Verkeersveilige gemeente, samen met de provincie. “Omdat we nu al twee studies hadden, hebben we het idee ingetrokken om nog een aparte mobiliteitsstudie op te laten maken.”

Stemming

De 13 Leefbaar-gemeenteraadsleden keurde de rekening goed, Groen en N-VA stemde met hun vieren tegen.

4. Jaarverslag van de gemeente en het OCMW

Dat biedt een inkijk in de werking van de verschillende gemeentelijke diensten en van de adviesraden. Zo ziet het er uit:

Tine van der Vloet, Luc Holthof en Jef Schoofs stelden een resem vragen. We begeven ons misschien op glad ijs, maar we selecteerden zelf enkele thema’s:

  • Jef Schoofs had het over de loketuren. Hij vond het te overwegen om terug vrije openingsuren te voorzien. “Het huidig systeem heeft voor- en nadelen,” zegt Frank Wilrycx. “Die afspraken zijn handig voor ons personeel, en het zorgt er ook voor dat er bijv. op maandag geen files ontstaan. En we blijven erg soepel.”
  • Schoofs had het ook over de komst van een Hoppinpunt aan de Kolonie. “Maar dat is nog niet voor direct,” zei Raf Verheyen. “Dan komt er wel een grotere fietsenstalling, mét enkele deelfietsen, en een aangepaste bushalte. Maar dat is pas iets als de rioleringswerken daar uitgevoerd worden. Daar zit wel schot in, maar het is soms wat moeilijk met Onroerend Erfgoed als partner.”
  • En hij had het ook nog over de 10m³ extra opvang van hemelwater die vorig jaar behaald werd. “Om het streefcijfer van 8.855 m³ te halen, zal je dan nog lang je best moeten doen.” Raf Verheyen schermde met de cijfers die hierin niet opgenomen zaten: bij nieuwbouw is een regenwaterput verplicht, maar dat volume wordt niet ingecalculeerd. Nogal wiedes, volgens Groen: “Het gaat om extra opvang, niet om de verplichte.”

5. Rapport bij de rekening 2023

De financieel directeur geeft een overzicht van de thesaurietoestand: de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekijkt ook of er voldoende middelen zijn voor 2023 en de evolutie van de budgetten. De gemeenteraad nam daar kennis van.

6. Jaarrekening AGB Sportcentrum ’t Hofeind

Die sluit af met een balanstotaal van 4.635.223 euro en de resultatenrekening met 56.545 euro. De vennootschap werd dit jaar wel geconfronteerd met een negatieve evolutie van het gecumuleerd resultaat. De oorzaak duidt het gemeentebedrijf bij de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft een impact op de financiële positie van de onderneming. Het bestuursorgaan is van mening dat de continuïteit van de vennootschap gevrijwaard blijft. De gemeenteraad blijft het AGB verderzetten.

7. Qworzó

Qworzó paste haar schoolreglement aan door de gewijzigde regelgeving en door de noodzaak tot verduidelijking of verfijning. De gemeenteraad keurde dat reglement goed.

8. Engagementsverklaring Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk Noorderkempen

Merksplas zit samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar in de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen. Nu wil men samen ook een cluster ‘Noorderkempen’ oprichten binnen het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH). 

Dat is een netwerk van verschillende diensten met als doel tussen te komen als een ramp ervoor zorgt dat de bestaande psychosociale geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Via het PSH kan een groot aantal hulpverleners opgeroepen worden op snel in te staan voor de basisopvang.

9. Verlenging Digibanken 

Voor de verlenging van de Digibanken en de bijhorende samenwerkingsovereenkomst tussen de partners wordt een nieuwe projectaanvraag ingediend.

10. Rapportering organisatiebeheerssysteem

De algemeen directeur maakt elk jaar een rapport op over de ‘organisatiebeheersing’. Dat keurde de gemeenteraad goed.

11. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

11.1 Gronden Kleirytse Driesen

Tine van der Vloet: “De helft van de gronden aan de Kleirytse Driesen is momenteel verkocht. Hoe gaat men de andere gronden nog eens onder de aandacht brengen? Hoe komt dat de verkoop niet zo snel gaat? Is hier zicht op bepaalde redenen?”

Frank Wilrycx vond dat in vergelijking met de andere IOK-gemeenten nog niet zo’n slecht resultaat. “Er komt binnenkort een nieuwe oproep. Dan zal je als koper ook niet meer op een loting moeten wachten: je mag onmiddellijk je voorkeur opgeven uit de beschikbare gronden.”

11.2 Briefwisseling

Tine van der Vloet: “We merken dat brieven die naar bewoners van Merksplas worden gestuurd niet altijd zichtbaar zijn voor ons in de briefwisseling. Wat is hiervan de reden? Tot op heden zien wij in de map van  2024 ook maar 24 brieven staan bij de uitgaande post. Is dat niet erg weinig? Ook de inkomende post is zeer mager. Er zouden dit jaar maar 8 brieven zijn toegekomen tot op heden? Wat is hiervan de verklaring?”

Frank Wilrycx: “We schrokken zelf ook toen we deze cijfers zagen. Maar het ging om een technisch foutje: als die brieven ingescand werden, werden ze automatisch in een verborgen map geplaatst. Dat euvel is nu opgelost.”

11.3 en 11.4 Dealen op het Kerkplein / Nachtlawaai

Tine van der Vloet:

  • “We krijgen van burgers te horen dat er vaak drugs wordt verhandeld op het Kerkplein. Hoe wordt hier door de gemeente/politie opgetreden?”
  • “Als maar meer klachten komen tot bij ons over nachtlawaai, hard rijdende auto’s in het dorp, overlast in het algemeen en dat vooral in het weekend. Hoe gaat het gemeentebestuur hier mee om?”

Frank Wilrycx: “Rond nachtlawaai treedt de politie meestal bemiddelend op, tenzij het om recidives gaat: dan wordt er een pv opgemaakt. “

“Bij onverantwoord rijgedrag proberen we dat te onderscheppen. Maar betrapping is moeilijk. De politiezone heeft intussen ook moto’s aangekocht, maar de geluksfactor om mensen te betrappen blijft meespelen. Er wordt alleszins rond gewerkt.”

“En dat dealen: dat gaat vaak zo snel, dat hier ook betrappen heel moeilijk is. Maar als je als bewoner verdachte dingen ziet, meldt je dat best zo snel mogelijk bij de politie.”

van der Vloet stoorde zich aan de zelfgenoegzaamheid van het antwoord: “Inwoners bellen de politie wel, maar zien daar geen effect van en geven het dan op. In andere gemeenten worden hotspots van dealen in kaart gebracht, er worden camera’s opgesteld, … Waar is jullie plan van aanpak? Als mensen zich niet veilig voelen, moet je dat niet weglachen, maar er effectief iets aan doen.”

Wilrycx: “Ik lach dat niet weg. We werken daar als één politiezone aan. We hebben hier al heel wat problemen opgelost. De hotspots die we kennen houden we nu al in het oog. Bij elke melding van inwoners wordt er opgetreden. Dat hebben we de voorbije maanden met heel wat organisaties en diensten ook gedaan rond hangjongeren.”

van der Vloet vond dat er te weinig blauw in de Merksplasse straten te zien was. Dat betwistten Wilrycx en Kris Govers (“Ik zie bijna dagelijks een patrouille in onze straat”). Frank Wilrycx: “Laatst hielden we een erg laagdrempelige avond rond veiligheid waarop we onze wijkagenten, het BIN-netwerk en de werking van onze veiligheidsdiensten voorstelden. Er was geen interesse: we hadden er bijna meer wijkagenten dan inwoners die opdaagden.”

11.5 Grachten gewestwegen

Luc Holthof: “Jullie hebben AWV aangeschreven over een terechte bekommernis van onze burgers i.v.m. het ruimen van de grachten langs de gewestwegen. Is hier al een antwoord op gekomen?”

Frank Wilrycx: “We kregen van AWV te horen dat ‘ze het met ons zullen bespreken'”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “We hebben met AWV om de zes maanden een overleg. De aanpak van de kasseien op de fietsstrook van Stolweg bespraken we ooit. Vijf jaar geleden werd een kant afgewerkt, binnenkort de ander. Om maar aan te geven…”

Wilrycx: “Het is een algemeen probleem, als ik de andere Kempense burgemeesters op onze Conferentie hoor.”

11.6 Actieplan zwerfvuil

Tine van der Vloet: “We zagen dat het actieplan rond zwerfvuil nu in actie kan treden nadat het besproken is met Unizo en de organisatoren van de braderij. Hoe wordt dat plan juist uitgerold? Wat is de rol van de winkeliers? Kunnen burgers die merken dat er op bepaalde punten veel sigarettenpeuken liggen hier ook een melding van maken?”

Raf Verheyen: “We hebben alle handelaars in het centrum aangeschreven. Ze kunnen bij ons een gratis peukrecipiënt aanvragen. We raadden ze af om peuken in de boompartijen te vegen. Samen willen we hotspots in kaart brengen. Die kunnen ze melden in de app van Mijn Mooie Straat, die we ook willen hanteren om die plekken op te volgen.”

Jef Schoofs (Groen) vroeg of handelaars die een automaat buiten zetten, ook niet moeten zorgen voor afvalbakjes. Dat vond Frank Wilrycx een goede suggestie.

11.7 Omgevingsambtenaar

Tine van der Vloet: “Nadat we navraag hadden gedaan naar de stand van zaken i.v.m. het examen van een omgevingsambtenaar hoorden we dat er niemand geslaagd was voor het schriftelijk examen. Hoe gaan jullie hier mee verder?”

Die vacature zou terug opengeschreven worden, zei de burgemeester. “Maar meer dan de helft van de IOK-gemeentes doet net als ons ook beroep op de IOK-pool van omgevingsambtenaren. Die zorgt er ook voor dat er bij ons intussen twee dagen per week iemand onze inwoners verderhelpt.”

11.8 Voetbalvelden Hoevestraat

Luc Holthof: “We merken dat de voetbalvelden in de Hoevestraat niet in zijn geheel worden onderhouden. En ook zijn de zitbanken nog steeds niet in orde. Wat is de reden hiervoor? Met de nakende vakantie en een voetbaltoernooi dat hier binnenkort wordt georganiseerd, zouden wij toch verandering willen zien.”

Die velden worden nog altijd gemaaid, zegt schepen Kris Govers. Die zitbanken zullen tegen dat evenement nog in orde gemaakt worden.

Vragen van Groen Merksplas

11.9 Woning sporthal

Jef Schoofs: “De woning aan de sporthal blijkt opnieuw bewoond te zijn. We konden hier echter niets over lezen in collegeverslagen, noch de briefwisseling. Hoe kwam dit tot stand? Welke procedure werd hier gevolgd?”

Dat kwam omdat die verhuur in handen is van de AGB. “Enkele maanden terug deden we een oproep bij onze personeelsleden. Aanvankelijk hapte niemand toe, wat later wel. We maakten een ter bede-contract op. Dat betekent dat het onmiddellijk opzegbaar is. De huurder heeft als enige taak zich van de toestand te gaan vergewissen als er brandalarm is.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2-4. Rekening, Jaarverslag en Rapportering Financieel Directeur

Werden al behandeld op de gemeenteraad

5. Overeenkomst en Toekomstvisie Welzijnszorg Kempen 

Op de Conferentie van Kempense burgemeesters van 25 mei 2024 was er een principiële consensus over de positionering van Welzijnszorg Kempen, als autonome welzijnsorganisatie in versterkte synergie met IOK en over de overgangsfinanciering van 0,5 euro per inwoner voor 202? (sic), gekoppeld aan een extra financiering van 0,5 euro/inwoner voor 2024 vanuit IOK. De gemeenteraad neemt kennis van het verdere actieplan. 

6. Jaarrekening Welzijnszorg Kempen 

De raad geeft een positief advies bij de jaarrekening 2023 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 

7. Rapportering organisatiebeheersingssyteem

(eerder behandeld op de gemeenteraad)

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Reageer

Back to top button