GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad mei

Op maandag 27 mei vergaderde de gemeenteraad. Op een uurtje werkten onze raadsleden de agenda af. Dat ging probleemloos bij de punten die het bestuur op de agenda zette. Bij de rondvraag was er wat meer animo. Benieuwd wat er allemaal besproken werd? Lees dan snel verder:

Openbare zitting

1. Voorstemmer & het verslag

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) verontschuldigde raadslid Jan De Bie (Groen). Als voorstemmer trok hij de naam van Tine van der Vloet (N-VA) uit het kistje. In de loop van de avond bleek dat niemand om de stemming van een agendapunt vroeg.

Bij het officiële verslag van de gemeenteraad van vorige maand greep Jef Schoofs (Groen) terug naar de vraag die hij stelde rond de asfaltering van het begin van het Heiseneinde. “Dat zouden jullie aanpakken in combinatie met andere asfaltwerken.” Hij zag dat er laatst een stukje Leest geherasfalteerd werd, en vroeg zich af waarom dat toen niet samen kon uitgevoerd worden.

Schepen Kris Govers (Leefbaar) antwoordde dat hij net samen met de Technische Dienst een dossier had opgesteld voor o.a. die klus. Die zou binnenkort uitgevoerd worden.

Tine van der Vloet had vorige maand een vraag gesteld rond de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Toen was er een rolstoel beloofd voor mensen die met een elektrische rolstoel tot aan de lift konden. Maar laatst was er een dame, en de rolstoel bleek er nog niet te zijn.

Burgemeester Frank Wilrycx zei dat die aankoop al besproken was. Die rolstoel zou er snel zijn.

2. Belasting aansluiting op riolering

De gemeente heft voortaan via Pidpa een belasting van 500 euro als je je aansluit op het rioleringsstelsel of op een IBA (een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater).

Jef Schoofs verbaasde zich over de verdubbeling van de belasting.

Frank Wilrycx zei dat die 250 euro al lang gehanteerd werd, maar nooit kostendekkend was. Zelfs die 500 euro flirtte met die grens.

3. Retributie voor conformiteitsonderzoek voor woningen en kamers

Voor woningen die je verhuurt, moet je een conformiteitsattest hebben. Dat is nodig bij een nieuw huurcontract van een woning die de hoofdverblijfplaats van de huurder is, of als ze ouder is dan 30 jaar.

Voortaan betaal je 200 euro voor een onderzoek van een zelfstandige woning, en 130 euro als er drie maanden vooraf al een onderzoek is gevoerd. Voor een kamer die je verhuurt, betaal je ook 130 euro.

Ook hier ging het volgens Jef Schoofs van 90 naar 200 euro.

Frank Wilrycx vond dit bedrag beter aansluitend bij de realiteit. Het nieuwe tarief werd met de omliggende gemeenten vastgesteld en ook besproken op het Regionaal Woonoverleg.

4. Erkenning sportverenigingen 2024

40 sportverenigingen dienden laatst een erkenningsdossier in. 39 daarvan voldeden aan de erkenningsvoorwaarden. LRV Merksplas kreeg van de sportraad een negatief advies.
De gemeenteraad volgde dat voorstel.

5. Gebruikersreglement voor de Kunst Mark(t)

Kunst Mark(t) is de naam voor het vroegere gebouw van MarkSaam aan de Kern Lindendijk. Daar huizen nu de Kunstacademies van De Noorderkempen en IKO in. Daarvoor maakte de gemeente een gebruiksreglement op.

Tine van der Vloet vroeg of het bestuur zicht had op het EPC van het gebouw? Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) zei dat het de bedoeling was om op termijn ook de buitenschil van het pand aan te pakken.

De gemeente neemt de kosten van de nutsvoorzieningen op zich. Jef Schoofs vroeg zich af of dat gebruikelijk was? “De academie zal toch wel werkingsmiddelen daarvoor krijgen.”

Monique Quirynen: “30 jaar geleden hebben we met de gemeenten waar de academie lokalen heeft die afspraak gemaakt dat wij die kosten dragen. Het klopt dat de academie wel werkingsmiddelen krijgt, maar die zijn beduidend minder dan voor het gewone onderwijs.”

Ook de afvalkost wordt door de gemeente gedragen.

Op vraag van Tine, antwoordde Monique ook dat er voor verenigingen die gebruik maken van de Kunst Mark(t) binnenkort een retributiereglement komt, waarbij dezelfde tarieven gehanteerd worden als voor de MARc/kT.

Foto: Pidpa/Koen Broos

6. Toetreding tot Hidrosan

Merksplas had al een dienstverleningsovereenkomst met Pidpa voor het beheer van de riolen. Vanaf 1 juli treedt Merksplas ook toe tot Hidrosan. Zo zal Pidpa instaan voor het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater en hemelwater.

Op vraag van Jef Schoofs verduidelijkte de burgemeester dat het gemeentepersoneel instaat voor de aansluiting huizen op het rioleringsstelsel of op een IBA. “Zij hebben de know-how en kennen het terrein goed. Ze hebben hun expertise. Als we die werken door Pidpa zouden laten uitvoeren, zou ons dat een stuk duurder uitkomen dan die 500 euro (zie daarover ook agendapunt 2). Die wordt inderdaad door Pidpa gefactureerd, maar die storten ze naar ons door. Wij blijven ook de grachten ruimen, omdat onze mensen die materie kennen. Die werken factureren wij aan Pidpa.”

7-11. Algemene vergaderingen

 • Die van IOK vindt plaats op 21 juni. De gemeenteraad keurde de agenda goed en vaardigde Jef Van Accom (Leefbaar) af als vertegenwoordiger van de gemeente.
 • IOK Afvalbeheer, ook op 21 juni. Jan Quirijnen (Leefbaar) gaat er naartoe.
 • Kunstacademie De Noorderkempen BGTS op 20 juni, met Kris Luyckx (Leefbaar)
 • Pidpa op 28 juni, met Koen Staes (Leefbaar)
 • CREAT (de intergemeentelijke aankoopcentrale) op 18 juni. Daar gaat Frank Wilrycx naartoe.

12. Het werkingsverslag van Sportregio Noorderkempen ILV

De Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen diende haar werkingsverslag in en haar jaarrekening van 2023. De gemeenteraad nam daar kennis van.

Luc Holthof (N-VA) had een aantal vragen, o.a. over de deelname van de gemeenten aan de voorbereidende vergaderingen (het ging altijd om dezelfde gemeenten die niet opdaagden, zo bleek) en over enkele activiteiten. Zo was er een driedaagse in Beerse waaraan 49 kinderen met, en 49 kinderen zonder beperking aan deelnamen. “Hoe werd die geëvalueerd?”

Kris Govers: “Die evaluatie gebeurt door het dagelijks bestuur, waarin de sportfunctionarissen zetelen. Waarschijnlijk gebeurt dat pas in november.”

Luc Holthof: “Zouden we dat ook in Merksplas kunnen organiseren?”

Kris Govers: “Dat zou kunnen, maar er worden jaarlijks afspraken gemaakt. In onze Merksplasse verenigingen proberen we wel G-sporters te betrekken. En om de twee jaar organiseren we ook de Special Olympics.”

Het ging ook nog over het Netwerkplatform dat in het masterplan vermeld werd, maar dat was nog niet opgericht. Kris Govers: “Maar we hebben intussen wel werk gemaakt van afspraken rond gravel, de tarieven voor erkende sportverenigingen voor het gebruik van sportinfrastructuur van andere gemeentes, en rond het openwaterzwemmen, waarrond we met de hele regio samenwerken. Het netwerkplatform zal iets voor volgend jaar zijn …”

13-14. Algemene vergaderingen

Dan zijn er ook nog die van

 • PONTES op 20 juni, met Annie Verheyen (Leefbaar) als vertegenwoordiger, en
 • CIPAL op 20 juni, met Jan Quirijnen (Leefbaar).

15. Een sterrenregister voor Merksplas

Ouders die een kindje verliezen vóór de 140ste dag van de zwangerschap, kunnen dat nu laten registreren. De dienst burgerzaken houdt voortaan zo’n sterrenregister bij. Bij die registratie krijgen de ouders daarvan een document en een sterretje dat ze eventueel ook op de sterretjesweide van het kerkhof kunnen plaatsen.

16. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

16.1 Goordijk

Tine van der Vloet: “Er zijn ondertussen snelheidsmetingen geweest in de Goordijk. Welke conclusies trekken jullie uit deze cijfers?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): Blijkbaar hielden 85% van de mensen zich aan de verkeersregels, met een gemiddelde snelheid van 47 km/u. Er waren 10% overtredingen. We zullen die cijfers op de eerstvolgende verkeersraad van de GAV bespreken en evalueren.”

van der Vloet merkte op dat die tellingen gebeurden ter hoogte van huisnummers 17 en 29, “telkens voorbij het kruispunt met de Heidestraat, zodat je geen zicht hebt op de snelheid op dat stuk.”

De burgemeester stelde dat dat desgewenst wel kon gebeuren, maar dat de mensen zich blijkbaar goed aan de snelheid hielden.

Dat zag Tine van der Vloet anders: “Mij viel op dat er wel wat te snel gereden werd, en dat op een baan waarop wandelpaden en woonerven uitmonden, en zonder vrijliggend fietspad.” Ze schrok ook van het aantal vrachtwagens dat de weg gebruikt. “In de Beersedreef geldt er een verbod voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Denken jullie voor de Goordijk daar ook aan?”

Raf Verheyen zei dat het waarschijnlijk vooral om landbouwvoertuigen ging, bestemmingsverkeer dus.

Luc Holthof vroeg in welke richting Raf Verheyen dacht dat de GAV maatregelen zou kunnen nemen. Raf Verheyen: “Misschien kan er gedacht worden aan een wegversmalling. Maar is dat daar realiseerbaar?”

Frank Wilrycx wou de vergadering afwachten. “We willen geen voorafname nemen op het overleg van de adviesraad.”

Tine van der Vloet vroeg of er nog een terugkoppeling kwam naar de buurt. Wilrycx: “Als er bewoners ons iets melden of vragen, krijgen ze van ons een antwoord. De conclusies zullen we dus ook doorsturen.”

16.2 Bestuurlijke handhaving

Tine van der Vloet: “Vanaf heden kan de gemeente zelf aan de slag met de wet bestuurlijke handhaving. De wet Bestuurlijke Handhaving moet helpen bij de aanpak van handelszaken die criminele bendes gebruiken om misdaadgeld wit te wassen, of zwart werk of fiscale fraude. Minister Verlinden roept de burgemeesters dan ook op om deze wet te implementeren.  Is dit in Merksplas, of ruimer in de politiezone al besproken?”

Frank Wilrycx: “Het KB dateert nog maar van 22 april. Wel is de Informatiecel voor de gemeenten bezig aan modelbesluiten. Nu kan er voortaan een integriteitsonderzoek gebeuren. Maar als we dat voor iemand uit een bepaalde sector doen, moet dat voor de hele sector plaatsvinden. En het is niet dat er nu niets op dat vlak gebeurt: laatst waren er nog flexacties, waarbij we in de regio verschillende zaken controleerden. Hier viel het resultaat vrij goed mee.”

Vragen van Groen Merksplas

merksplas.NU

Het stond niet op de agenda, maar Jef Schoofs had wel ‘een actualiteitsvraag’. Die ging over de vraag die merksplas.NU recent stelde aan alle raadsleden om hun beleidsperiode te evalueren, “maar waarop de leden van Leefbaar niet antwoordden. In de argumentatie van fractieleider Frank Wilrycx ging het er over dat de partij niet wou deelnemen aan een voortijdige verkiezingscampagne. Enkele dagen later – nadat de termijn voorbij was waarbinnen we onze vragen konden indienen – viel er de Open Vld-folder in de bus waarin u in aanloop van de Vlaamse verkiezingen uitpakt met wat u in het dorp als burgemeester verwezenlijkte en wat u in het Vlaamse parlement voor ons dorp kan betekenen. Waarom konden jullie niet op die vraag van merksplas.NU antwoorden?”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) wou daar wel op antwoorden: “Wij hebben die vraag besproken binnen onze partij, en iedereen was het er over ons standpunt eens. Binnenkort zullen we – zoals we dat al altijd gedaan hebben – met de hele ploeg naar buiten komen.”

“Daarbij”, vond Frank Wilrycx, “is uw vraag niet aan de gemeenteraad gericht, maar aan de partij Leefbaar. Wij stellen hier toch ook geen vragen aan jullie als een van de partijen van naam verandert? In de Open Vld-campagne vertelde ik gewoon wat ik kon betekenen voor de inwoners van Merksplas en voor onze regio. Dat gebeurt over heel Vlaanderen zo met lokale mensen.”

Kris Govers stond ook versteld van de “commentaar van de oppositie” die hij “buiten proportie” vond.

Tine van der Vloet volgde de argumentatie van Jef Schoofs: “Er werd gepeild naar de voorbije zes jaren, niet naar de volgende. En het is nu eenmaal zo dat we hier soms wel bepaalde stemmen horen vanuit jullie partij, maar van een heleboel mensen horen we die nooit.”

Frank Wilrycx: “Daar heeft iedereen een mening over. Je moet geen schrik hebben: we hebben nog tijd genoeg. En je zal nog genoeg geïnformeerd worden.”

16.3 Met de bus?

Jef Schoofs: “Op 16 juni is er een kennismakingsdag voor nieuwe inwoners van Merksplas. Gemeenteraadsleden werden hier niet van op de hoogte gebracht. De kennismaking met de gemeente gebeurt via een rondrit per bus. Waarom wordt dit in een landelijk dorp als Merksplas niet anders aangepakt?”

Schoofs dacht bijv. aan een fietstocht, met een aanbod voor mensen die er niet fysiek aan konden deelnemen. Dat zou ecologischer en ludieker zijn.

Frank Wilrycx: “Die nieuwe inwoners krijgen eerst een ontbijt, en dan een hele uitleg over de werking van de gemeente, het ocmw, de politie… En dan is er een rit met de bus waarop we op een uur tijd alle plekken aandoen die de mensen zouden moeten kennen: de kolonie, de sporthal, Carons Hofke … Dat krijgen we met een groep van 50 mensen niet op een uurtje rond met de fiets. Het is enkel uit praktische noodzaak dat we het met de bus doen.”

Monique Quirynen: “En je moet ook nog rekening houden met de grootte van onze gemeente: het gaat gemakkelijk om 20 km die we moeten overbruggen. Dat krijg je op een uurtje niet rond.”

16.4 Facturen restauratie Kolonie

Jef Schoofs: “In de briefwisseling vonden we brieven aan een advocatenkantoor en het architectenbureau dat de restauratie en herbestemming van de gebouwen op de Kolonie aanstuurt. Jullie betwisten hierin bijkomende facturen naar aanleiding van een wijziging aan de opdracht. Wat is hier aan de hand?” 

De burgemeester verwees naar de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen om het Gevangenismuseum niet in de graanschuur, maar wel in de koeienstal zuid te huisvesten. “Dat had gevolgen voor de technieken en de architecturale aanpak. Het architectenbureau stuurde ons daarop een factuur voor bijkomend werk, maar zonder dat er eerst overleg was geweest. Dat overleg komt er nu deze week.”

16.5 Aardwarmtebron voor gevangenis en CIM

“Op de website van de Regie der Gebouwen lezen we over de overschakeling naar een aardwarmtebron voor de gebouwen van de gevangenis en het CIM die meer dan 90% van de warmte zal leveren. Men gaat hiervoor in zee met een privébedrijf, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, lokale tuinders, maar ook de gemeente Merksplas wordt als partner genoemd. Op termijn zouden ook bedrijven en particulieren kunnen aansluiten. We lezen dat de start van de seismische campagne in maart ‘24 zou zijn. 

We hebben hier nog nooit eerder iets over vernomen. Ook bij het bezoek aan de gevangenis werd dit niet vermeld. In het verleden vroegen we ook al naar de volgende stappen na het stopzetten van het warmtenet. Wat staat hier te gebeuren? Staat hier al iets van op papier? Waar is de gemeente betrokken of verantwoordelijk?” 

Raf Verheyen: “In juni 2023 was er inderdaad overleg met een privébedrijf, nl. HITA. Dat ging in eerste instantie over het uitvoeren van metingen om de ondergrond in kaart te brengen. Dan kon bekeken worden of diepe geothermie daar zou kunnen. Als dat het geval was, zou de Regie der Gebouwen en een lokale tuinder die verwarming aanwenden. Andere geïnteresseerden konden dan later aansluiten. In de Nieuwsbrief van oktober 2023 stonden die metingen aangekondigd. Die stonden toen gepland, maar door de weersomstandigheden konden die niet doorgaan. Nu zijn die uitgesteld naar dit najaar.”

Frank Wilrycx: “We zitten dus met de gemeente niet mee in de trekkende groep. Het CIM heeft intussen haar verbouwingen achter de rug, en die van de gevangenis starten binnenkort. Die zullen allebei wel de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op een geothermienet. Maar in dit dossier is nog een hele weg af te leggen.”

Foto: Joop van Dijk/flickr

16.6 Zonevreemde eengezinswoning

Jef Schoofs: “Enkele maanden geleden kwam het verdwijnen van landbouwgronden in de pers uitgebreid aan bod. Natuurverenigingen werden met de vinger gewezen, maar de impact van verpaarding en andere zonevreemde activiteiten bleek veel groter te zijn dan het inpalmen van landbouwgronden door een natuurbestemming. Gemeentebesturen spelen hierin een bepalende rol. Hoe gaan jullie als bestuur om met functiewijzigingen waarbij een landbouwbedrijf omgevormd wordt tot een zonevreemde eengezinswoning?” 

Raf Verheyen: “Met het nieuwe stikstofakkoord vervallen er sommige vergunningen, of haken landbouwers af omdat ze geen nieuwe vergunning kunnen krijgen voor hun activiteiten. Bij een mogelijke functiewijziging vragen we een advies aan de Commissie Landbouw. Meestal wordt er dan gesteld dat landbouw, landbouw moet blijven. Andere diensten van de Vlaamse Overheid leveren vaak geen vergunning meer af. Wij vinden het vooral belangrijk dat de woning behouden blijft. Die is immers vaak een soort spaarboek, en daar blijf je van af, vinden we. Bij zo’n functiewijziging kunnen wel randvoorwaarden opgelegd worden.”

Frank Wilrycx: “Wij zijn niet bereid om boerderijen af te breken. Dat is niet meer dan normaal, al kunnen er geen landbouwactiviteiten meer plaatsvinden.”

16.7 Maaien bermen

Jef Schoofs: “Op verschillende plaatsen in Merksplas werden bermen gemaaid. Inwoners met goede bedoelingen maar ook onwetend. Bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden. Ecologisch bermbeheer is van onschatbare waarde voor het natuurbehoud. Kan de gemeente haar inwoners hierover sensibiliseren?” 

Kris Govers: “Ik heb in deze Maai-mei-niet-maand veel gefietst, en dan zie je dat de gemeente een geweldige inspanning deed om bermen, zoals bijv. op de Oude Baan, zorgvuldig te beheren. En inderdaad, mensen willen de grond voor hun huis soms wel eens proper zetten. Maar we hebben als gemeente ook een veiligheidsmaaibeurt: als het gras met dit weer op het fietspad valt, is het voor fietsers gevaarlijk. Ik vind het belangrijker dat we fietspaden open houden. Veilig fietsen gaat boven het belang van niet maaien.”

Schoofs: “Dat gaat over fietscomfort, niet over veiligheid.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Principebeslissing besteding middelen energiefondsen

De sociale dienst maakte een voorstel op voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2024.

3. Principebeslissing besteding toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers in 2024

OCMW Merksplas krijgt voor dit jaar zo’n 3.580 euro subsidie van de Programmatorische federale OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie POD MI. Zoals voorbije jaren, zou een gedeelte van dat geld gereserveerd worden voor

 • de aankoop van kermisbonnetjes voor alleenstaande volwassenen en gezinnen met kinderen (300 euro)
 • de welzijnsschakel De Oversteek (1500 euro i.p.v. de vroegere 500 euro). Dat zou kunnen dienen voor het sinterklaasfeest, deelname van kinderen aan een boerderijkamp …)
 • een abonnement op Wablieft
 • individuele dossiers
 • een tussenkomst van 50 euro voor socioculturele activiteiten
 • kledings- en schoenencheques voor kinderen jonger dan 18

Als kinderen een kledingscheque kregen, vroeg de gemeente of ze een “leuk fotootje” wilden maken met het nieuwe kledingsstuk. Tine van der Vloet en Luc Holthof vonden het misschien wel goedbedoeld, maar ze vonden dat het er ook wat over. Leen Kerremans benadrukte dat een aankoopbewijs volstond, maar ze vond het ook een leuke insteek.

4. Principebeslissing toepassing IOK-premiereglement voor het onderhoud van cv-stookketels voor kwetsbare doelgroepen

Voor die premie bakende IOK al de doelgroep af.

5. Algemene vergadering IOK

6. Rondvraag

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Reageer

Back to top button