GemeenteraadPolitiekVerslag

Verslag gemeenteraad december

Op maandag 20 december vergaderde de maandelijkse gemeenteraad. Het werd weer een livestream-editie. Het volledige verslag vind je hieronder.

Klank en beeld

Wil je de livestream terug bekijken? Dat kan op YouTube.

Wil je bladeren tussen de verschillende agendapunten? Bekijk de clip dan op YouTube. Klik onderaan de clip op ‘Meer tonen’. Dan vind je een aanklikbare lijst met de besproken agendapunten.

Hieronder lees je je snel door de gemeenteraad.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen van de vorige OCMW-raad

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel. Luc Holthof wordt deze keer tot voorstemmer geloot.

Tine van der Vloet (N-VA) stelde dat haar tussenkomst bij het laatste punt van de vorige OCMW-raad verloren ging in het verslag. “Maar aangezien de hele gemeenteraad digitaal opgenomen werd, is het voor de algemeen directeur waarschijnlijk geen probleem om die vooralsnog aan te vullen in het verslag.”

2. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

De gemeenteraad keurde de wijzigingen aan de meerjarenplanning 2020-2025 voor het OCMW en de gemeente voor 2021 en ’22 goed. Dat gebeurde door de meerderheid van de 15 raadsleden van Leefbaar Merksplas. De 2 raadsleden van N-VA onthielden zich, de 2 van Groen stemden tegen.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) lichtte de aanpassingen toe.

Een grote uitgavenpost blijft de personeelskost: die bedraagt zo’n 9,6 miljoen. Alle uitgaven op de gewone dienst, de werkingskosten, bedragen in totaal 3,5 miljoen. Een ander belangrijk deel zijn de subsidies aan de entiteiten, de samenwerkingsverbanden, … (o.a. brandweer en politie): 1,5 miljoen.

Er werden eerder al heel wat investeringen ingeschreven in het zesjarenplan:

 • de bouw van de assistentiewoningen: die werken startten in ’20, en de opening voorzien we in mei of juni ’22. Op het infomoment eerder deze maand daagden er meer dan 30 geïnteresseerden op. Inschrijven kan je nog tot 31 januari.
 • de tweede belangrijke hap gaat naar de Kolonie. De werken aan het hotel zijn bezig, aan de Koeienstal Noord en Zuid, en vandaag bespreken we ook nog het dossier voor de Hangar en de Graanschuur. In die laatste komt het Gevangenismuseum. Op ons dossier voor de Aardappelkelders (zie de gemeenteraad van september jl., punt 8) kwam er geen reactie. Die locatie valt dus voortaan buiten de scoop van het meerjarenplan.
 • de aanleg van fietspaden en riolering, o.a.
  • de zo goed als afgewerkte projecten als Koekhoven, Bevrijdingsstraat, Nachtegalenstraat, 1ste fase Hoevestraat en omgeving
  • Steenweg op Weelde: die aanbesteding voorzien we rond eind ’22, de start van de werken begin ’23. We zijn blij dat er zicht komt op de aanvang van die werken.
  • Den Hees/Schoondreef: die start voorzien we in januari.
  • de Bosstraat staat ook nog ingeschreven
 • daarnaast zijn er nog diverse investeringen zoal de herinrichting van de bibliotheek, de renovatie van de kerk (ruim 500.000 euro), voor de Villa Ter Borcht van de heemkring, twee all-weatherterreinen voor de tennis, de integratie van het onthaal van het gemeentehuis met het bureau toerisme…
Villa Ter Borcht. Foto Dirk Raeymaekers

Al die dingen willen we financieren met eigen middelen, (meer) leningen en verwachte subsidies. De belastingen in Merksplas blijven ongewijzigd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 692, de personenbelasting op 6,5%. Daarmee zitten we al jaren onder het Vlaams gemiddelde.

Groen over de Meerjarenplanaanpassing

Jan De Bie (Groen) kreeg intussen al een aantal antwoorden op de vragen die hij had bij de voorstelling van de aanpassingen aan het Meerjarenplan. Vorige week was daarover immers al een besloten infosessie geweest, exclusief voor de raadsleden.

Hij vond het opvallend dat de meerderheid in die planning niet verder in de toekomst kijkt dan 1 à 2 jaar.

Vorig jaar steeg de personeelspost met 2%, nu wordt er 6% voorzien. Komt er nieuw personeel? Hij zag ook foute bedragen op de lijst van nominatieve subsidies. Hij had vragen bij de opbrengsten van sommige belastingen, zoals die op kampeerterreinen. “Als de Molenzijdse Heide uitbreidingswerken plant, zou je toch kunnen verwachten dat die belastingsinkomsten stijgen?”. En dalen de dotaties voor de brandweer- en de politiezone effectief?

Frank Wilrycx: De firma Schaubroeck maakt een schatting van de personeelspost op basis van ons personeelsbestand. De indexaanpassingen zouden die stijging kunnen verklaren. De burgemeester beaamde dat sommige nominatieve subsidies aangepast konden worden: “We zullen jullie een geactualiseerde lijst bezorgen.” De belastingsinkomsten zouden rechtgezet worden in de jaarrekening. “Als je de rekening vergelijkt met het meerjarenplan, komt dat meestal voor ons voordeliger uit. Inkomsten blijken meestal eerder onderschat, uitgaven overschat. De rekening biedt dan de juiste uitkomst. Over de dalende dotaties: “Blijkbaar heeft de politiezone flink wat reserves opgepot. Die zal ze nu eerst opgebruiken, voor ze bij de gemeenten komt aankloppen.”

“In onze meerjarenplanning hebben we de investeringen over flink wat jaren gespreid. Ze beslaan de hele legislatuur, dus jullie verwijt is wat onterecht. Maar inderdaad, er zijn ook uitgaven die er niet in opgenomen staan; bijv. de aankopen van de Technische dienst zoals nieuw materiaal of een nieuwe wagen.”

Jan De Bie: “We zagen ook een investering voor de overname van de lokalen van Markdal. Wat zijn de plannen daarrond?”

Wilrycx: “Daar zijn we nog mee bezig. Voor hun nieuwe pand stelden we hen grond ter beschikking. De grond van hun vroegere locatie krijgen we dus terug in bezit – want die hadden we hen eerder gegeven. De 80.000 euro opstal betalen we hen terug. Als Markdal verhuisd is, geven we een concrete invulling aan die locatie.”

Jan De Bie: “In de actieplannen vinden we extra middelen voor het personeel, extra middelen om het verenigingsleven terug aan te zwengelen, maar op het vlak van milieu en duurzaamheid vinden we geen investeringen terug. En dat net terwijl jullie Klimaatactieplan daarom vraagt. We vinden ook niets meer terug over de plannen met het warmtenet op de Kolonie.”

Frank Wilrycx: “Ons rioleringsprogramma is op dat vlak erg belangrijk: het is erg kostelijk, maar het zorgt ook voor een gescheiden riolering en een goede afwatering. In verband met het warmtenet: voor de EFRO-subsidies was er een deadline, en die hebben we met de partners niet gehaald omdat we niet tijdig een akkoord kregen van de Federale Overheid. Momenteel zijn we bij dat dossier niet langer betrokken partij.”

Jan De Bie ontdekte ook nog de uitgave van 19.000 euro voor een nieuwe gemeentelijke website, en 1.800 euro voor de aanmaak van de nieuwe gemeentelijke huisstijl. “Dat lijkt ons weinig.”

De burgemeester: “We hebben de gewoonte om elke cent om te draaien voor we hem uitgeven. De communicatie-ambtenaar is met die dossiers op dit moment volop mee bezig, en dat werk zou binnen die budgetten kunnen.”

Jan De Bie: “En dan wil ik ook nog vragen hoe het met onze voorstellen zit rond de natuurbegraafplaats (bij de Rondvraag in het verslag van de gemeenteraad van oktober) en rond de samentuin (punt 8 in het verslag van dezelfde raad): daar vinden we ook niets van terug in het meerjarenplan.”

Frank Wilrycx: “Die natuurbegraafplaats heeft niet zoveel investeringen nodig, buiten misschien een infobord. Dat dossier loopt verder vlot: deze week hebben we nog een plaatsbezoek met Onroerend Erfgoed. Voor de Samentuin verwachten we het initiatief van onderuit. Als er plots kosten zouden opduiken, kunnen we daarvoor een beroep doen op de flankerende maatregelen-pot van het Klimaatactieplan.”

N-VA over de Meerjarenplanaanpassing

Luc Holthof rakelde ook de 6%-stijging op in de loonkosten, terwijl de indexering in ’22 op 2% wordt geschat. Frank Wilrycx: “Die 6% wordt voor ons berekend op basis van ons personeelsbestand en -statuut.”

Holthof vraagt of het beleid overweegt om het Kolonieproject rond de Aardappelkelders te herschrijven? De burgemeester antwoordt dat dat dossier wellicht op de tafel belandt van de volgende legislatuur. “De invulling van die ruimte is blijkbaar niet zo evident. Telkens haakt men op het einde af.”

Luc Holthof begrijpt de tabellen die hij overhandigd kreeg rond de Kolonie niet helemaal. De leningen voor de Kolonie worden blijkbaar gefinancierd met de verwachte opbrengsten. Frank Wilrycx: “We mogen er inderdaad van uitgaan dat we in normale omstandigheden gemiddeld een 25.000 euro aan inkomsten hebben per maand, zowel van de gebouwen als van de landbouwgronden. Daarmee kunnen we onze leningen terugbetalen.”

Holthof merkt nog op dat hij het wat raar vindt dat er in de personeelscijfers geen echte toename is of geen daling. “Je zou kunnen redeneren dat als de gemeente efficiënter zou willen werken dat cijfer zou dalen, of als je meer diensten wil verlenen, dat aantal zou toenemen. Zijn er geen nieuwe dingen die op jullie afkomen?”

Wilrycx: “Onze diensten zijn niet overbemand. Back-up-mensen voor onvoorziene omstandigheden zijn onbetaalbaar. Voorlopig proberen we met de huidige bezetting ons werk te doen.”

Holthof greep de uitgave voor een nieuwe webcam en een zaalmicro voor een vergaderlokaal van De Marc/kt nog aan om te polsen of dat ook niet mogelijk was voor de raadszaal in het gemeentehuis. “Je kan die vraag blijven stellen,” antwoordde Wilrycx, “maar het is niet de bedoeling dat we daar zo’n grote ingrepen gaan doen voor de tien vergaderingen die we daar per jaar houden. Die zaal heeft vooral een ceremoniële functie.”

Holthof pleitte nog voor een vergelijking van onze bib met die van andere in de regio via de Vrijetijdsmonitor, vroeg zich af of er nood was aan een nieuwe telefooncentrale in Qworzó (schepen Monique Quirynen: “Als je daar even het secretariaat bezoekt, heb je direct je antwoord.”), vroeg wat meer informatie over de werkloosheidscijfers in onze gemeente, en had het ook nog even over de ruimtelijke ordening in het centrum. “Nieuwe projecten moeten twee meter naar achter schuiven. Blijkbaar kleven ze er bovenaan 2 meter bij. Ik heb het gevoel dat ik tussen twee muren rij. Die maatregel draagt niet bij tot ‘meer zichtbaarheid’ en ‘een open centrum’.”

Frank Wilrycx: “Die zichtbaarheid is bedoeld voor autobestuurders die daar uit een garage of een uitrit rijden: zo hebben ze meer zicht op fietsers en voetgangers. We zijn trouwens niet de enige gemeente die appartementen toelaat in het centrum. De Vlaamse Overheid juicht dat trouwens ook toe. We staan daar niet mee alleen. We krijgen inderdaad ook wel reacties daarover van bewoners. Sommigen vinden dat er teveel bijkomen (maar die hebben meestal al een woning), en sommigen vinden het zo goed (dat zijn meestal mensen die een woning zochten).”

Jan De Bie vond ook nog de uitgave van 200.000 euro terug in de aanpassing van de Meerjarenplanning voor de bijkomende ontsluiting van het project van De Ark tussen Molenzijde en Heidestraat. “Zijn daar al concrete plannen voor?”

Wilrycx: “Die kan ik nu nog niet naar buiten brengen. Er is ons gevraagd om daar discreet mee om te gaan.”

Rondvraag

Actie De Oversteek (vanuit de N-VA-fractie)

Tine van der Vloet: “We zagen de mooie actie vanuit De Oversteek waar burgers ofwel 10 euro ofwel 25 euro kunnen storten voor ‘een warme winter’. Uiteraard is dit een mooie actie. Toch vinden we het een beetje jammer dat het gelijkaardig idee dat we vorig jaar hadden gelanceerd, nl. de Feeënboom, zomaar aan de kant werd gezet. Er werd gezegd dat er al twee lopende projecten waren en dat een derde te veel zou zijn.  Waarom kan deze actie nu wel? Is ons project toen besproken met De Oversteek?”

Burgemeester Frank Wilrycx liet Josée Van Aert (Leefbaar Merksplas) antwoorden “omdat die nauw betrokken is bij de werking van de vzw”.

Van Aert: “Met De Oversteek organiseren we het hele jaar door acties met onze vrijwilligers. Met veel van onze partnerorganisaties werken we continu. Maar als vzw werken we onafhankelijk van de gemeente.”

Wilrycx: “We gaan niet parellel werken met De Oversteek. Die vzw werkt goed. We willen niet in hun vaarwater komen.”

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad

Luc Holthof (N-VA) herinnerde er aan dat hij bij het puntje over EBEM gevraagd had naar een uiteenzetting over de stand van zaken voor de kleine energieleverancier. “Nu ook Watz er de brui aan geeft, is de nood aan zo’n gesprek misschien groter geworden.”

Dat beaamde Frank Wilrycx: “Het is inderdaad alle hens aan dek in die sector.”

2. Bekrachtiging burgemeestersbesluit over digitale raadsvergadering

Op 8 december besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de coronasituatie. De gemeenteraad bekrachtigt dat besluit.

3. Gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone Taxandria

Merksplas draagt 412.888 euro bij aan het exploitatiebudget van de Brandweerzone en 108.279 euro in het investeringsbudget.

Jan De Bie merkt op dat zowel bij de brandweerzone als bij de politiezone onze bijdrage vermindert, terwijl hun exploitatieverlies groter wordt. De burgemeester zal de raadsleden daar nog de uitleg voor bezorgen.

4. Gemeentelijke dotatie aan de lokale politie Noorderkempen

Voor Merksplas bedraagt die 490.764 euro in het exploitatiebudget en 57.282 euro in het investeringsbudget.

5. Budget 2022 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van de Kerkfabriek St. Rumoldus Zondereigen.

7. Meerjarenplanaanpassing 2 AGB ’t Hofeind

De raad keurt de meerjarenaanpassing 2 2020-2025 voor het autonoom gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind goed. Dat gebeurde door de Leefbaar-meerderheid. N-VA en Groen onthielden zich.

Luc Holthof stoort zich aan het “rare verhaal” over de verlenging van het contract met de huidige uitbaters van de horeca. Dat contract werd nu al verlengd met 9 jaar, terwijl dat pas in 2025 zou moeten gebeuren, met een contract “waarop geen datum staat.”

Frank Wilrycx verwijst naar de discussie die zich ook al afspeelde in de Raad van Bestuur. “We kozen daarvoor omdat de uitbaters door corona al een tijdje er uit gelegen hebben. Zo brengen we de concessie in plaats van 9 jaar op 18 jaar. Jullie weten ook dat het niet evident is om in deze tijden nog nieuwe uitbaters te vinden. Het is voor de huidige uitbaters een kans om investeringen te plannen.”

Luc Holthof: “Maar afschrijvingstermijnen worden toch bepaald door de fiscus…”

Wilrycx: “Economisch was het alleszins geen onredelijke vraag. Er kan over gediscussieerd worden, maar die verlenging hebben we beslist.”

Jan De Bie beaamt dat het een rare manier is om zo’n contract op die manier nu al te verlengen. Hij vindt in de Meerjarenplanaanpassing geen investeringen meer in de toekomst, “terwijl we laatst nog vroegen naar de renovatie van het fietshok.”

“En er gaan nog altijd wildste verhalen rond in het dorp over de aanleg van paddelvelden: hoe zit het daarmee?” Wilrycx: “We kunnen er ons in vinden dat er aan ’t Gild twee extra paddelvelden komen te liggen. We zijn dat met de Tennisclub aan het bekijken. Padellen is nu ook niet meer de hype die het de voorbije tijd was. Twee velden is ook niet zoveel. Dan kan je met de fiets komen padellen, in plaats van dat in Turnhout met de wagen te gaan doen.”

Jan De Bie: “Daar kan je ook met de fiets naartoe.”

8.  Aanbestedingsdossier cascorestauratie fase 7 Kolonie (graanschuur en hangar)

De raad keurt het aanbestedingsdossier goed voor de karkasrestauratie van de Graanschuur en de Hangar op Merksplas Kolonie.

De burgemeester licht toe dat het in dit dossier enkel gaat over de Graanschuur en de Hangar, en niet over de Quarantainestal. Die drie projecten zaten immers in de Meerjarenplanningaanpassing. “Dit dossier willen we snel behandelen, zodat de buitenkant van de twee locaties gerestaureerd zijn als het hotel opengaat, en de gasten daar geen hinder van ondervinden.”

Jef Schoofs van Groen: “Inderdaad, de opdracht moet binnen de vier maanden afgerond zijn, en moet aangevat worden binnen 1 maand na de toekenning van de opdracht. Maar er zitten nog wat gekke dingen in de getallen van het budget.”

Wilrycx licht toe om welke getallen het precies gaat. Het komt erop neer dat na aftrek van de subsidies de gemeente uiteindelijk een 203.000 euro betaalt voor de casco-restauratie. De vaste stukken van de inrichting (zoals bijv. trappen) betaalt de gemeente.

Jef Schoofs: “Zijn de plannen lopende?”

“Inderdaad,” beaamt Wilrycx, “er is een architect aangesteld, en de plannen zijn al ingediend als Leaderproject voor subsidiering.”

Schoofs: “Kan het Gevangenismuseum zo’n grote investering aan voor een hedendaagse museale opstelling?”

Wilrycx: “Het Museum heeft zuinig geleefd en mettertijd een mooi potje bij elkaar gespaard, en als gemeente kunnen we hen ook nog een lening toekennen. En er zijn nog subsidies mogelijk.”

9 Extra agendapunt

Fietsleasecontract voor personeelsleden Merksplas

Groen stelt voor om gesprekken op te starten met personeel en met aanbieders van fietsleasing met het oog op implementatie van fietsleasing in de rechtspositieregeling. (Lees meer hierover in het uitgebreide artikel)

Voorstel van besluit

Art. 1 De gemeenteraad wil de mogelijkheid onderzoeken om de rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt voor hun personeelsleden

Art. 2 De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van hogervermeld besluit.
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen geeft een update over de stand van zaken van de uitvoering uiterlijk tijdens de gemeenteraad van juni 2022.

Luc Holthof zegt dat zijn partij vindt dat fietsleasing deel moet uitmaken van een globaal verloningsbeleid. Hij wijst er ook op dat thuiswerk intussen een nieuwe trend werd. Misschien is het niet het moment voor zo’n leasingsvoorstel.

De burgemeester zit op dezelfde lijn: “Dit voorstel moet deel uitmaken van een breder personeelsbeleid. Er komen nog discussies aan via de geëigende kanalen, en daar willen we geen voorafname op doen. En daarbij, de fiets is bij ons personeel op dit moment al het standaard vervoermiddel. We gaan met jullie voorstel niet akkoord gaan.”

Bij de stemming onthield N-VA zich, de meerderheid stemde tegen. Alleen Groen stemde voor.

10 Rondvraag

10.1 Aardgasleiding Zwartwaterweg/Pampa

Jef Schoofs: “Momenteel wordt er aardgas aangelegd Zwartwaterweg / Pampa. Vanwaar deze keuze? In een nieuwe verkaveling zoals Kleirytse Driesen fase 2 wordt dit niet meer voorzien en in een buitengebied wel?”

Wilrycx: “Het gaat daar om een middeldrukleiding voor een tuinbouwbedrijf. Particulieren kunnen zich daar niet op aansluiten, omdat dat enkel op een lagedrukleiding kan.”

10.2 Nieuwjaarszingen

Jef Schoofs (Groen): “Welke maatregelen worden genomen rond het nieuwjaarszingen voor onze kinderen? Kan dit doorgaan? Hoe verloopt de communicatie? Zouden jullie misschien ook nog iets kunnen publiceren waarmee mensen kunnen aangeven dat ze nieuwjaarszangertjes willen ontvangen?”

Tine van der Vloet (N-VA) sloot zich daarbij aan: “Kan het Nieuwjaarkezoete zingen en het hanzen doorgaan dit jaar? Zijn daar al afspraken rond gemaakt? Hoe wordt dit tijdig gecommuniceerd?”

Ze vulde onmiddellijk aan dat ze net zag dat de gemeente op Facebook het nieuwjaarszingen aankondigde. “Nu staat daarbij vermeld: ‘Voel je je toch niet veilig? Hou dan gewoon je deur gesloten. De kindjes komen volgend jaar met veel plezier nog eens bij je langs.’ Kan de gemeente eventueel nog zorgen – zoals net ook Groen voorstelde – voor een afdrukbare raamaffiche, zodat zangertjes weten waar ze welkom zijn? Dat zou veel duidelijker zijn voor de kinderen..”

Wilrycx: “De gouverneur besprak het met de gemeenten. We zien het nut niet in van affiches. Kinderen en ouders zien wel waar de deur opengaat of niet. We doen het net zoals het in onze tijd was en zoals in de voorbije jaren.”

Jef Schoofs: “Maar de traditie is wel wat afgenomen, en corona deed daar geen goed aan. Een affiche zou een stimulans kunnen geven.”

De burgemeester: “We moeten de mensen toch niet bij het handje nemen?” Hij antwoordde ook nog dat hanzen ook nog kan, ‘al heeft dat de laatste jaren blijkbaar geen succes meer.’

10.3 Schoolstraat Kloosterstraat

Foto: Facebookpagina VBS

Jef Schoofs: “Dagelijks negeren mensen de slagboom aan de nieuwe schoolstraat in de Kloosterstraat. Blijkbaar is de signalisatie niet volledig? Hoe gaat men daar handhaven en de huidige problemen oplossen?”

Wilrycx: “Blijkbaar is de bareel nu stuk, maar die brengen we tegen januari wel terug in orde, compleet met de juiste signalisatie. We kunnen wel eens een agent in burger langs sturen om controle te houden, maar we vinden dat sociale controle er beter op zijn plaats is. Zo hadden we het ook met de school afgesproken. We hopen dat de school zelf of omstaanders overtreders er op aanspreken. De regels zijn duidelijk: als de bareel dicht is, mag niemand erdoor. Je kan dat allemaal niet zomaar afschuiven op de politie.”  

10.4 Stand van zaken project Hoevestraat

Foto: Rudi Rombouts/2330.be

Luc Holthof (N-VA): “Graag hadden we een stand van zaken gehad over het project aan de Hoevestraat.”

Wilrycx: “We hebben net de eerste en voorlopig de enige bespreking achter de rug met de familie en haar vertegenwoordigers. We hebben ons standpunt uit de doeken gedaan. De familie drong aan op discretie. Ik kan er nu dus niet dieper op ingaan, zolang het dossier loopt.”

Holthof: “Is er dan een akkoord of is er geen akkoord met de familie Boone?”

Jef Schoofs: “Dat is al de tweede keer vanavond dat ik u, burgemeester, hoor zeggen dat u ons als raadsleden niets kan meedelen.”

Wilrycx: “Dat heb ik met de familie afgesproken, en daar hou ik mij aan.”

10.5 Bank in regenboogkleuren aan de vredesboom

Daar wou Tine van der Vloet het nog over hebben.

Monique Quirynen (schepen, Leefbaar Merksplas): “De aanmaak van de bank staat op de planning bij onze technische dienst, maar die hebben het de voorbij maanden druk gehad.”

Tine van der Vloet: “Maar ik zag een verslag van de Werkgroep Herdenken en Verzoenen, en die waren met het idee blijkbaar niet zo opgezet. In dat verslag ging het wel over een vlag, en niet over een bank. Maar zijn hun bezwaren intussen verdampt?”

Quirynen: “Er is na die vergadering in augustus nog een bespreking geweest. Dat verslag is misschien nog niet gepubliceerd. De bank aan de vredesboom staat zeker nog in de planning.”

De burgemeester rondde de openbare zitting af en bedankte het online publiek voor hun aanwezigheid.

Reageer

Back to top button