GemeenteraadPolitiek

Dit was de gemeenteraad van november

Op maandag 29 november vergaderde de gemeenteraad van Merksplas. Het verslag kan je hieronder lezen. Bekijk je liever de livestream? Die vind je op ons YouTube-kanaal, waar je moeiteloos kan zappen tussen de verschillende agendapunten.

Openbaar

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer

Raf Verheyen (Leefbaar Merksplas) werd voorstemmer. Het verslag van de voorbije gemeenteraad werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Bekrachtiging burgemeestersbesluit over digitale raadsvergaderingen

Op 23 november besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de corona-situatie. Dat besluit bekrachtigde de gemeenteraad.

3. Overdracht beheer van het gebouw van de assistentiewoningen aan het OCMW

De gemeente bouwt assistentiewoningen boven het toekomstige Ebem-kantoor in de Leopoldstraat. Het beheer van het gebouw zal dan gebeuren door het OCMW.

4. Elektriciteitsbedrijf Merksplas EBEM. Waarborg lening

De gemeente zal borg staan voor het krediet van 1.625.000 euro dat Ebem bij Belfius aanging. Die moet dienen voor de financiering van het ‘MIG6’-project (een informaticapakket dat voor alle energieleveranciers werd gemaakt) en voor de opvang van ‘de liquiditeitsbehoeften’: 1,5 miljoen beschikbaar geld waarover Ebem kan beschikken als het nodig zou zijn om een maand te overbruggen tot de eindafrekening van Ebem opgemaakt is.

Luc Holthof (N-VA) had vragen bij deze borgstelling. Het softwareproject wordt al tien jaar voorbereid, en volgens berichten in de pers zou de kostprijs uit de hand lopen. Hij vroeg zich ook af of dit bedrag niet beter via de begroting was opgenomen. Graag zou hij op termijn een discussie ten gronde willen voeren met de gemeenteraad over de vraag of een kleine gemeente als Merksplas een energiemaatschappij moet uitbaten.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) benadrukte dat het om een lening ging van een commercieel bedrijf, en niet van de gemeente.

Alle partijen – buiten de N-VA, die zich onthield – keurden de borgstelling goed.

5. Samenwerkingsovereenkomst Davidsfonds zomerzoektocht 2022

De gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaan samen met Land van Mark en Merkske en Toerisme Provincie Antwerpen een overeenkomst aan met het Davidsfonds. Hun Zomerzoektocht in de zomer van 2022 komt hierheen, en dat betekent flink wat promotie voor de streek.

Frank Wilrycx lichtte toe dat de vraag oorspronkelijk enkel aan Baarle-Hertog en Hoogstraten was gesteld, maar dat die als partners van het samenwerkingsverband ons erbij betrokken. De eigen inbreng van Merksplas zou 6.650 euro bedragen.

Jef Schoofs (Groen) haalde de totale kost aan voor de deelnemende gemeenten: zo’n 56.000 euro, wat hij toch een behoorlijk groot bedrag vond. “Is het duidelijk welke return daar tegenover staat voor ons? Heb je zicht op het aantal potentiële deelnemers? Op welke schaal wordt er promotie gevoerd?”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas) zei dat het Davidsfonds dit al voor het 36ste jaar organiseert. Meestal opteert het voor de combinatie van twee gemeenten: vorig jaar waren dat Zulte en Gent, het jaar voorheen Hasselt en Genk. Gemiddeld trekt de zoektocht een 20.000 bezoekers, waarvan meer dan 60% al meer dan 5 jaar deelneemt. In de zoektocht zit zowel een gezinsvriendelijke, eenvoudige formule, als een voor doorbakken quizzers. De reclamecampagne zal zowel Vlaanderen als Nederland bestrijken. “Volgend jaar viert Wortel Kolonie ook haar 200-jarig bestaan, zodat we heel wat regionale troeven kunnen aanbieden. We geloven in het verhaal. Het Davidsfonds zorgt voor de organisatie; wij leveren nog documentatiemateriaal en informatie aan. We zullen ook onze ondernemers bij het project betrekken. Deze overeenkomst is de eerste stap die we moeten zetten.”

Jef Schoofs polst nog naar de return. Monique Quirynen: “In Gent werden 8.000 overnachtingen extra geboekt door de zoektocht. En er was ook een return door de drukbezochte terrasjes, de maaltijden, … De vorige deelnemende gemeenten zijn nog altijd erg enthousiast over de samenwerking.”

Jef Schoofs: “Is er ook gekeken naar bijvoorbeeld fietsverhuur, die we samen met onze ondernemers kunnen aanbieden?”

Monique Quirynen: “Dat klopt. We brengen zowel onze lokale producenten, markten, ondernemers, fietsverhuurders… allemaal in kaart voor het project.”

De voltallige gemeenteraad ging akkoord.

6-12. Buitengewone algemene vergaderingen

De gemeenteraad keurde de agenda’s goed voor verschillende algemene vergaderingen en vaardigde raadsleden af om ze bij te wonen:

 • die van IOK, die Jef Van Accom zal volgen
 • IOK Afvalbeheer, met Jan Quirynen,
 • IKA, met Annie Verheyen,
 • Pidpa, met Annie Verheyen,
 • Pontes, met Koen Staes,
 • Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen, met Kris Luyckx, en
 • die van Cipal, met Jan Quirijnen.

13. Deelname aan deelwerking onroerend erfgoed binnen Erfgoed Noorderkempen

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziet dat de zorg voor het Onroerend Erfgoed (monumenten, landschappen en archeologie) op het lokale beleidsniveau kan worden verankerd. De gemeenten Arendonk, Merksplas, Hoogstraten en Ravels willen in dit kader toetreden tot de ‘deelwerking onroerend erfgoed’ van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. Het gaat om de opstart van een werking rond bouwkundig erfgoed in de vier gemeenten. Die vier voorzien dan samen ook middelen om een erfgoedmedewerker bouwkundig erfgoed aan te werven.

Jan De Bie (Groen) herinnerde zich dat Merksplas in 2019 al even kandidaat was om toe te treden. “Hebben we toen de boot gemist om extra subsidies in de wacht te slepen?”

Nee, vond Monique Quirynen. “Toen was er inderdaad een streven naar grotere werkingen. Nu zetten we al voorbereidende stappen om een werking op te starten. Tegen de tijd dat die goed draait, komen er pas beoordelingsmomenten.”

14 Rondvraag

Onder dit agendapunt krijgen de raadsleden de kans om vragen te stellen aan het schepencollege.

Agendapunten van de Groen-fractie

14.4

Jan De Bie (Groen): We lazen in het verslag van het schepencollege van 26 oktober over de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor het perceel omgevingswerken aan de assistentiewoningen. Wij vroegen de ontwerpen, werkplannen enz. op om deze te kunnen bekijken. We hebben daar een aantal vragen bij: 

 • Vanwaar de keuze om de rijrichting van Albertstraat te wijzigen? 
 • We zien jammer genoeg opnieuw veel verharding. Waarom niet meer groen en minder beton voorzien?
 • Hoe kwam dit plan tot stand? Werden er meerdere voorontwerpen/plannen gemaakt?

Schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas) antwoordde dat het college bij drie ondernemers prijs had opgevraagd. “We hebben met de gekozen aannemer een viertal keer vergaderd om de plannen aan te passen. Van bij het begin hebben we ervoor gekozen om de bovengrondse parking te behouden, én we hebben ons best gedaan om een 35-tal bomen aan te planten. Het wordt er een gezellige binnenplaats.”

Burgemeester Frank Wilrycx beaamt dat de rijrichting richting Bevrijdingsstraat zal lopen. Dat is ook met de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer doorgepraat. Uitrijden richting Leopoldstraat, zou een gevaarlijke situatie scheppen.

Jan De Bie: “We zien een aantal nadelen in de rijrichting: zo moeten auto’s door fietsstraten rijden, en in de Albertstraat krijgen de van de parking rijdende wagens te maken met een dode hoek. Verder gaat de aanleg van de parking in tegen alle goede bedoelingen van het gemeentelijk klimaatplan. Daarin pleiten jullie immers voor meer groenaanleg, het stimuleren van onthardingsprojecten, …”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar Merksplas): “Maar die parking komt er op een keldergebouw van het rusthuis. Echt ontharden kan je daar niet.”

Wilrycx beaamt dat er veel gebouwd wordt in Merksplas, maar ziet ook veel groenontwikkeling in het dorp.

14.5

Jef Schoofs: “In het verslag van de jeugdraad van 23 oktober staat dat er melding gebeurde van het gebruik van harddrugs in de toiletten van ‘t Hofeind door jongeren die geen Covid Safe ticket hadden en daar zijn gaan rondhangen. Het ging hier niet over jongeren van Merksplas. Hoe is dit aangepakt? Ook al zijn dit geen jongeren van Merksplas, ook dan moeten we toch kort op de bal spelen. Blijkbaar waren er wel wat problemen die avond?” 

Leen Kerremans: “Die melding is via via tot bij ons gekomen. We weten niet welke jongeren dat waren. Ook bij de politie is er niets gemeld. We hebben erop aangedrongen dat zo’n melding voortaan terecht moet komen bij de bevoegde diensten – om het even of het om jongeren van Merksplas of daarbuiten gaat. We hebben ook samen met de Jeugdraad afgesproken dat de gemeente op de volgende kermisfuif voor drie security-mensen zorgt in plaats van twee.

14.6

Jan De Bie (Groen): “Intussen is het november en de vorige maanden werden heel wat zaken aangehaald die besproken zouden worden op de GAV. We zien echter slechts drie verslagen van 2021 online. Ook van de Gecoro vinden we slechts 1 verslag van dit jaar. Ondanks de bezorgdheden die in november 2020 op tafel werden gelegd samen met de hoop op een betere samenwerking. Kan hier opnieuw actie ondernomen worden?” 

Verder vroeg hij ook of die verslagen openbaar zouden kunnen gepubliceerd worden op de website van de gemeente in plaats van op het besloten intranet voor gemeenteraadsleden.

Schepen Raf Verheyen weet het laattijdig verschijnen aan het feit dat de verslagen vrij laat goedgekeurd werden door de adviesraden. Voor de Gecoro kwam daar volgens de burgemeester nog bij dat door een personeels- en een schepenwissel de opvolging wat moeilijker liep.

Luc Holthof (N-VA) stelde voor dat men op het intranet de voorlopige verslagen al zou publiceren. De verslagen zouden dan goedgekeurd – en dus later – op de gemeente-website kunnen.

Daar voelde de burgemeester wel wat voor. “Iedere adviesraad beslist zelf wanneer het de verslagen goedkeurt. Maar er is iets voor te zeggen om die sneller, misschien digitaal, te laten verlopen.” Hij zou het samen met de adviesraden en met de communicatie-ambtenaar zo bekijken.

14.7

Jan De Bie: “In verslag van college staat een beslissing tot intrekking gunning + stopzetting en heraanbesteding i.v.m. de zorgverlening in 13 assistentiewoningen. Kan hier een woordje uitleg over gegeven worden?”

Leen Kerremans: “Er was inderdaad een gunning uitgeschreven. Daarop reageerden twee zorgaanbieders. In het gesprek met hen dat daarop volgde, bleek dat ze allebei een verschillende aanpak hadden, en dat we ook niet goed wisten of hun oproepsysteem compatibel was met het onze. Daarom hebben we die procedure opnieuw uitgeschreven, zodat we intussen onze concrete vereisten kunnen finetunen. Dat heeft geen impact op de verdere afhandeling van het dossier.”

Tine van der Vloet (N-VA): “Maar straks moeten we dit agendapunt goedkeuren op de OCMW-raad, terwijl we de belangrijkste partner, de zorgleverancier, nog niet kennen.”

Leen Kerremans: “We mikken op mei 2022 voor de ingebruikname van de assistentiewoningen: er is dus nog wel wat tijd.” 

14.8

Jef Schoofs: “We kregen melding van een bezorgde bewoner dat het verkeer op de Goordijkstraat vaak te snel rijdt, ondanks een beperking van 50 km/uur. Bovendien komen daar ook een aantal bospaadjes op de straat uit. In de Vaartstraat, Pannenhuisstraat en Veldenbergstraat werden wegversmallingen aangelegd. Kan dit ook bekeken worden voor de Goordijkstraat?”

Luc Holthof had dezelfde vraag gekregen uit de buurt. Hij stelde voor om ze wat open te trekken: “Kunnen we eens een plan maken om systematisch verkeers- en snelheidstellingen uit te voeren in ons dorp? Dat kunnen we samen doen met de GAV of met andere instanties. Meten is immers weten.”

Frank Wilrycx antwoordde dat de snelheid permanent gemeten wordt op de gewestwegen. Op gemeentewegen kan dat als daarnaar gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld nu in de Goordijk. Dat wordt dan door de GAV opgevolgd. “Die procedure hanteren we altijd bij zo’n meldingen.”

14.9

Jef Schoofs: “Wie is verantwoordelijk voor herstellingen en/of onderhoud op de Kolonie (straatverlichting, bezoekerscentrum, nutsvoorzieningen, parking e.d.)? Hoe gebeurt melding en opvolging van defecten, herstellingen, onderhoud?”

Burgemeester Frank Wilrycx antwoordde dat de gemeentelijke technische dienst de meeste zaken opvolgt en herstelt. Maar die dienst is veel bevraagd, al blijft het de bedoeling om de klusjes snel te klaren. Voor het groenonderhoud wordt soms een firma uit de sociale economie ingeschakeld. Voor gespecialiseerde klusjes worden zo nodig andere firma’s gevraagd.

Agendapunten van de N-VA-fractie

14.1

Luc Holthof: “Is het nodig om bijkomende maatregelen te nemen ten gevolge van corona in onze gemeente?”

Frank Wilrycx denkt dat die vraag zich nog stelde vóór de meest recente verstrengingen. “Die nieuwste regels volgen we en proberen we te handhaven. Als gemeente hanteren we geen extra bijkomende verstrengingen. Dat is trouwens niet de bedoeling: het zou de onduidelijkheid alleen maar groter maken. Intussen zijn we met heel België in de rode zone beland.”

14.2

Tine van der Vloet: “Het schoolrouteplan zou na de herfstvakantie verdeeld worden in de beide scholen. Hoe is dit verlopen? Zijn er nu al grote verschillen te zien in hoe kinderen naar de school komen?  Zijn er bijkomende vragen van ouders hierover geweest?”

Schepen Raf Verheyen: “Half november is het schoolvervoersplan bedeeld aan de scholen en de kinderen. Voorlopig zijn er nog geen reacties op gekomen, enkel van een vrijwilliger die wel kinderen wou overzetten. Spijtig genoeg hebben we vijf aanmeldingen nodig om een extra oversteekpunt te organiseren.”

Tine van der Vloet had opgevangen dat veel mensen de folder vrij druk en daardoor onleesbaar vonden. “En als die er daardoor niet mee aan de slag gaan, zou het zonde zijn van alle energie die aan dat plan door iedereen is besteed.”

Ze had ook gelezen dat er binnenkort terug iemand aan het kruispunt Leest-Bevrijdingsstraat komt staan om de kinderen over te steken.

“Inderdaad,” antwoordde Verheyen, “dat was de keuze die veel ouders maakten. We blijven zitten met een tekort aan personeel om het oversteken op meerdere kruispunten te kunnen bolwerken.”

Van der Vloet suggereerde ook nog het kruispunt Kerkstraat-Pastorijstraat te bemannen “als er zich plots vrijwilligers zouden aanbieden”.

14.3

Luc Holthof:

“Door corona moet men (liefst) een afspraak maken als u bij de politie moet zijn. Ook kan je online vanaf oktober een klacht neerleggen of een aangifte doen.  

We hebben hier de volgende vragen over: 

 • Loopt dat online platform goed? Wie maakt daar vooral gebruik van? 
 • Door nu meer te werken op afspraak , kan men dan het werk anders organiseren?  Kan men daardoor andere taken op zich nemen? 
 • Meer blauw op straat… voor ons een belangrijke zaak. Onze wijkagenten kregen een paar jaar geleden al een elektrische fiets om ook zo in de ‘ uithoeken ‘ van Merksplas zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.  Hoe verloopt dat? Wat is jullie visie over meer blauw op straat? Vinden jullie dat er voldoende blauw op straat is of kan hier nog verandering in gebracht worden?” 

Burgemeester Frank Wilrycx vindt dat zo’n online platform overal ingang vindt. Uit een voorlopige interne evaluatie blijkt dat de politie er zeer tevreden over is. Wel bellen er nog veel mensen, en hun afspraken worden dan door de politie ingevoerd in het platform. Maar ook mensen die binnenlopen, helpt men er nog altijd verder.

Meer blauw op straat? “Momenteel is het moeilijk om bijkomende agenten aan te werven. Dat zien we ook in andere politiezones. Het is echt wel de bedoeling dat agenten die hun tijd beter kunnen indelen, meer op straat moeten. Maar het probleem van de onderbezetting verhindert dat.”

 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

De gemeenteraad keurde het verslag van de vorige zitting van de OCMW-raad zonder opmerkingen goed.

2. Minimale levering aardgas winterperiode

Het OCMW stapt in het systeem van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter voor de winterperiode, volgens de modaliteiten van het Energiebesluit en die van de sociale dienst.

3. Assistentiewoningen Leopoldstraat 10-12

De OCMW-raad gaf haar goedkeuring aan

 • het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de groep van assistentiewoningen goed te keuren, en ook
 • het ontwerp van terbeschikkingstellingsovereenkomst voor een assistentiewoning, en
 • de dagprijzen per assistentiewoning vast te stellen.

Kandidaat-bewoners kunnen zich vanaf nu inschrijven via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Die inschrijvingen zullen afgesloten worden op 31 januari 2022. Vervolgens wordt op basis van lottrekking de volgorde van de wachtlijst(en) bepaald. De assistentiewoningen zullen worden toegewezen in volgorde van de wachtlijst, m.a.w. de eerste persoon op de wachtlijst heeft de eerste keuze van assistentiewoning.

Na 31 januari 2022 kan er uiteraard ook nog ingeschreven worden, maar dan wordt de volgorde van de wachtlijst verder bepaald door de chronologie van de inschrijving op de wachtlijst. Het OCMW voorziet voorlopig nog een info-avond op dinsdag 14 december.

Jef Schoofs (Groen) vond het wat raar dat het verbruik van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) mee in de dagprijs vervat zit. “Zo zet je mensen toch niet aan om daar milieuvriendelijk mee om te springen.” De huisvuilophaling zit dan weer niet in de dagprijs, en dat vond Schoofs niet erg consequent.

Tine van der Vloet vond de gehanteerde leeftijdsgrens (ouder dan 55) voor mensen met een handicap niet nodig: zo hou je jongere mensen weg, die evengoed een grote zorgnood kunnen hebben. Ook kon ze niet akkoord gaan met de regeling rond (kleine) huisdieren. Nu zou het Bijzonder Comité Sociale Dienst daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten geven. “Zou het niet beter zijn dat we die huisdieren standaard gewoon toelaten, zoals ook de huurwetgeving het voorschrijft, en dat het BCSD enkel zou optreden als er problemen zijn?”

Bij de assistentiewoningen waren er ook twee ruimtes voor vrijetijdsbesteding: “Hoe gaan die benut worden? Eventueel in een samenwerking met andere organisaties?”

Verder herhaalde ze haar eerdere opmerking dat het moeilijk is om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren zonder de zorgpartner te kennen.

Leen Kerremans: “We bieden de bewoners geen gewoon huurcontract aan. Daarom zitten de nutsvoorzieningen mee vervat in de dagprijs. Dat is een bewuste keuze: het ontzorgt de bewoners. Correcties zijn wel mogelijk.” De woonassistente zal inderdaad twee uur per week kantoor houden in het gebouw. De twee gemeenschappelijke ruimtes kunnen inderdaad voor vrijetijdsbesteding gebruikt worden, en dat kan evt. ook met externe partners. Er komt ook een gebruikersraad.”

Kerremans wil de leeftijdsgrens behouden, en ook de regel rond de huisdieren. In het kennismakingsgesprek kan dat moeiteloos snel besproken worden.

Over de leeftijdsgrens zei Frank Wilrycx nog dat als zou blijken ‘dat we een groep missen, we later nog altijd de reglementering kunnen aanpassen.’

Jef Schoofs vond het nog altijd jammer dat Ebem de gelijkvloerse verdieping van het gebouw in gebruik neemt. “Die had ook dienst kunnen doen voor extra assistentiewoningen of als inloop-dienstencentrum. Daar heeft Merksplas meer nood aan, en het zou een perfecte combinatie geweest zijn.” Dat beaamt ook N-VA.

Groen en N-VA onthielden zich bij de stemming.

4. Overeenkomst voor precair gebruik van een doorgangswoning (Schuttershofstraat 13 bus 2 – Industrieweg 7)

Het OCMW heeft 2 doorgangswoningen (in de Schuttershofstraat 13 en Industrieweg 7) en 1 HUB (Gildestraat 1). Die laatste is een regionale doorgangswoning (georganiseerd via Welzijnszorg Kempen). Het is wenselijk om de overeenkomsten voor precair gebruik van al deze woningen op elkaar af te stemmen.

Een overeenkomst van precair gebruik kan je omschrijven als een overeenkomst waarbij een eigenaar van een onroerend goed (bijv. gebouw of grond) het genot van dat goed al dan niet tegen een prijs toelaat aan een ander, maar zich ook het recht voorbehoudt om op ieder ogenblik terug over het goed te kunnen beschikken.

Door die afstemming zou het bezettingsrecht voor de plaatselijke doorgangswoningen gradueel verhogen vanaf maand 5, zoals dat ook het geval is bij de HUB.

Tine van der Vloet vroeg zich af of er zich problemen stelden met de bewoners van de doorgangswoningen?

Leen Kerremans antwoorddde dat het wel eens gebeurde dat mensen de doorgangswoning zagen als een meer permanent vangnet, zodat ze niet altijd snel zochten naar een andere woonst. En dat was niet de bedoeling: ze moesten op termijn terug het heft in eigen handen nemen.

Ook hier pleitte Van der Vloet voor het schrappen van het verbod om er huisdieren mee in onder te brengen. De burgemeester suste dat ‘we het dan wel zullen bekijken en uitzonderlijk toelaten’.

5. IOK. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

Annie Verheyen zal die volgen.

6. Extra agendapunt

De N-VA-fractie diende bij monde van Tine van der Vloet nog dit voorstel in over de aanpassing van het huishoudelijk reglement bij de huurovereenkomst van de bejaardenwoningen van het OCMW. De motivatie hiervoor vind je elders op onze website.

“Overwegende:

 • Het art 6.34 van de Vlaamse Codex Wonen duidelijk is over het verhuizen naar een woonzorgcentrum
 • De administratieve kant van de opzegging zo eenvoudig en duidelijk mogelijk moet zijn

Voorstel tot besluit:

Art 1:  we passen Art 29 uit het huishoudelijk reglement aan als volgt:

Het staat iedere bewoner vrij om de flat  of woning definitief te verlaten mits een opzegtermijn van 3 maanden die aanvangt de eerste dag van de maand volgend op de opzeg. De bewoner dient deze opzeg schriftelijk aan het OCMW richten. Er is een uitzondering voor zij die naar een woonzorgcentrum verhuizen of gebruik gaat maken van een woonondersteuning bij een aanbieder van niet rechtstreekse toegankelijke zorg of ondersteuning als bepaald door de Vlaamse regering. Zij zullen maar 1 maand opzeg moeten doen. De bewoner dient deze opzeg schriftelijk aan het OCMW te richten. 

En passen dit ook toe op de huishoudelijke reglementen van de seniorenflats en woningen in  de Kernlindendijk.”

Volgens Leen Kerremans verwees dat artikel van de Vlaamse Codex naar sociaal huren. “Wij hebben daar niet voor gekozen, maar wel voor de reguliere huurwetgeving. Door onze voordelige huurregeling, blijven we daarvoor kiezen.”

Dat vind Van der Vloet wel jammer, “omdat vele besturen ons voorstel ook toepassen.” Kerremans ontkracht dat: “Ik heb dat even onderzocht, en dat is zelden het geval.”

De Leefbaar Merksplas-meerderheid stemde tegen het N-VA voorstel, N-VA en Groen stemden voor.  

De livestream

Wil je wat scrollen door de livestream van de gemeenteraad? Open die op YouTube. Scroll daar wat naar onder, en klik bij de ondertekst op ‘Meer tonen’ en klik het agendapunt aan dat je wil bekijken. Handig!

Reageer

Back to top button