GemeenteraadPolitiek

UPDATE: Agenda gemeenteraad oktober

Op maandag 25 oktober kan je in GC De MARc/kT de maandelijkse gemeenteraad bijwonen. Hieronder vind je alvast de agenda.

Als je wil komen kijken, moet je wel eerst een zitje reserveren met de knop hieronder. Dan ben je welkom vanaf 20 uur in de zaal.

Openbaar

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de gemeenteraad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Toekenning subsidies ontwikkelingshulp

De gemeente voorziet dit jaar 22.500 euro aan subsidies voor 10 initiatieven rond ontwikkelingshulp die een link hebben met Merksplas. Zo krijgt elk project op advies van Merksplas Mondiaal 2.250 euro.

3. Visie sociaal wonen. Goedkeuring

Volgens de Vlaamse regelgeving moet elke gemeente een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen. Zo heeft de gemeente een houvast als ze nieuwe sociale woonprojecten moet bespreken in het kader van de lokale woontoets. Daarnaast biedt die visie ook een kader voor de sociale woonactoren waarbinnen ze verder kunnen werken aan de uitbouw van het lokale sociaal woonpatrimonium.

Die visietekst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

4. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Wonen Vlaanderen legt op dat er voortaan in elke gemeente nog maar één sociale huisvestingsmaatschappij actief mag zijn. In Merksplas zijn er dat op dit moment nog drie: De Ark, De Noorderkempen en het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen.

Voor die nieuwe toekomstige woonmaatschappij moet elke gemeente deze maand nog een gemeenteraadsbeslissing nemen waarin ook het werkingsgebied staat omschreven.

Daarover is er al heel wat vergaderd. Het nieuwe werkingsgebied van die woonmaatschappij zou naast Merksplas, ook Arendonk, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel omvatten. Die gemeenten werken al langer samen rond een aantal terreinen (tewerkstelling, noodplanning, landbouwbeleid, …) en als landelijke gemeenten kennen ze dezelfde problematieken.

5. Buitengewone algemene vergadering Fluvius Antwerpen

Sinds 2012 is het elektriciteitsnet in Merksplas overgedragen van gemeentelijk autonoom gemeentebedrijf elektriciteitsnet Merksplas AGEM naar IVEG: Intercommunale Voor EnerGie. Dat werd ondertussen Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december goed te keuren en Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente af te vaardigen.

5. Buitengewone algemene vergadering Iveka

Iveka is de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december goed te keuren en Kris Luyckx (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente af te vaardigen. .

6. Buitengewone algemene vergadering Fluvius

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Fluvius. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda en de statutenwijziging van de algemene vergadering  van 6 december 2021 en Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) als vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren.

7. Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering

De gemeente en het OCMW zijn aangesloten bij de dienst Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen. Nu ligt er een samenwerkingsovereenkomst op tafel waarmee een zelfstandige groepering wordt opgericht en uitgebaat met de naam “WZK Dienstverlening ZG”. Daarmee kan de huidige werking gewaarborgd blijven met vrijstelling van BTW.

8. Extra agendapunt van Groen

Voorstel : Samentuinen in Merksplas

 1. Het gemeentebestuur peilt op korte termijn naar de interesse bij de inwoners naar een samentuin in Merksplas. Via diverse gemeentelijke informatiekanalen doet zij een warme oproep naar vrijwilligers en geïnteresseerden om hieraan mee te werken.
 2. Merksplas gaat op zoek naar één of meerdere geschikte locaties om een samentuin in te richten, bij voorkeur binnen een straal van 3km van het centrum.
 3. Het gemeentebestuur stelt samen met betrokken actoren (geïnteresseerde bewoners, milieudienst, milieuraad, …)  een gebruiksreglement op en richt de gekozen locatie(s) in als samentuin.

(De uitgebreide motivatie bij dit agendapunt vind je in onze opinierubriek)

Rondvraag

Onder dit agendapunt krijgen de raadsleden de kans om vragen te stellen aan het schepencollege. De volgorde van de vragen wordt nog door de voorzitter vastgelegd.

Vragen van Groen

 • Covidcijfers. Vorig jaar na de kermis was de hoogste piek besmettingen 885/100.000 inw. Ondanks de hoge vaccinatiegraad zaten we op 15 oktober weer op 710. Blijkbaar zijn er twee clusters vastgesteld maar de kermis heeft onvermijdelijk voor een extra verspreiding van het virus gezorgd. Was er vooraf nog een overleg met ELZ en wat waren de adviezen? Zijn het idd nog steeds 2 clusters? Hoe worden deze zaken verder opgevolgd? 
 • Graag een update rond ons voorstel van een natuurbegraafplaats.
  Werden hier al stappen voor genomen? Zo ja, welke? Zo neen, wanneer wordt hier mee verder gewerkt?
 • Er was een vraag voor een overdekte fietsenstalling op het Kerkplein welke werd afgewezen. Is er echt geen mogelijkheid om dit te combineren met de stalling naast de kerk? De fietsstalling aan de kerk kan toch een upgrade gebruiken?
 • Ebem verstuurde een brief over het optrekken van de voorschotten. De stijl van deze brief stoot tegen de borst en heeft heel wat mensen geschoffeerd. Waarom werd er in de brief niet verwezen naar de mogelijkheden voor sociaal tarief of tussenkomst van het OCMW via het gas- en elektriciteitsfonds?
 • We kregen melding dat het fietsoplaadpunt aan de sporthal vaak gebruikt wordt om wagens op te laden? Is dit bekend en te verantwoorden?
 • In het verslag van het college van 28 september zagen we de kennisname van het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen. Eerder genomen beslissingen werden daarin vernietigd. Hoe gaat de gemeente verder omgaan met dit dossier?

Vragen van N-VA

 • Merksplas kleurt donkerrood als het over coronacijfers gaat. We zien dit aan de dagdagelijkse cijfers, reportage op RTV,…
  • Waar zitten de clusters? 
  • Wat is de impact van de verschillende activiteiten met de kermis? Volle tenten? Veel volk op 1 plaats, de vogelpik? Is de impact van de kermis er weer net zoals vorig jaar? 
  • Hoe is de toestand in de gevangenis en hoe is dat gebeurd? 
  • Wat met de verschillende scholen? Vrije basisschool? Qworzó? Nautica?
  • Worden er vanuit de gemeente maatregelen getroffen of is dat nog niet aan de orde? 
 • Naar aanleiding van de brief die is  verstuurd door EBEM , zijn er heel wat vragen over de brief zelf, maar ook over groene stroom. 
  • Volgens EBEM gebruiken 9 op de 10 van de gezinnen die bij hen klant zijn groene energie. Waarom stijgt de prijs dan evenveel als bij andere leveranciers? 
  • Merksplas levert groene stroom aan heel Vlaanderen. Kunnen jullie dat uitleggen?
  • Hoe is die brief tot stand gekomen? 
 • Schoolrouteplan
  • In 2019 zijn jullie samen op stap gegaan met Tridée om te kijken wat de veiligste route is om naar de scholen van onze gemeente te gaan.  Merksplas werd ingedeeld in 4 blokken. Er waren nog heel wat knelpunten, waar er al enkele zijn van aangepakt. We denken dan aan de schoolstraat aan de Vrije basisschool, de fietsstraat in de omgeving van de Qworzó. 
   Maar wij vroegen ons af hoe ver het nu stond met dat schoolrouteplan. Is dat in september verdeeld onder alle schoolgaande kinderen in Merksplas? Zo ja , wat zijn de eerste bevindingen? Zo nee, waarom niet? 
   Zijn daar al meerdere knelpunten weggewerkt? 
  • Hoe zit het met de overstekers aan de zebrapaden? Waar kan je die elke ochtend en avond vinden? 
  • Het kruispunt aan Leemans is bv een kruispunt dat vaak wordt aangehaald als zeer onveilig. Nu het weer snel donker wordt en ’s morgens wordt het later licht , zou dit kruispunt toch wat meer onder de aandacht gebracht worden. Zeker als het daar nog drukker wordt als de woningen daar allemaal af gaan zijn. Zijn hier plannen voor vanuit de gemeente? 
  • Hoe wordt dit plan nog opgevolgd door jullie, door de GAV, … ? 
  • Is er al een evaluatie geweest van de fietsstraten rond Qworzó? Onze suggestie om ook de Rodenbachstraat mee te nemen als fietsstraat zouden we hier graag nog eens mee geven. 
 • Groen- en technische dienst. 
  • Voor de zomer is er door IDEWE een bevraging geweest bij het personeel van de groen- en technische dienst. Is hier al een vervolg aan gegeven? Zijn hier al volgende stappen in gezet? Wordt dit in de toekomst nog verder opgevolgd? 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

Eerst ligt er het verslag van de zitting van de vorige OCMW-raad ter goedkeuring. Een voorstemmer wordt gekozen. Die moet bij stemming als eerste stemmen. Nadien brengen de andere raadsleden één voor één hun stem uit. Als laatste stemt de voorzitter.

De raadsleden kunnen opmerkingen maken bij het verslag voor het wordt goedgekeurd.

2. Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zelfstandige Groepering

De gemeente en het OCMW van Merksplas is aangesloten bij de dienst Informatieveiligheid aangeboden door Welzijnszorg Kempen. Samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam “WZK Dienstverlening ZG”. Het doel van de oprichting van deze zelfstandige groepering is om de huidige werking te waarborgen met vrijstelling van BTW.

Rondvraag

De raadsleden kunnen het vast bureau vragen stellen.

Vragen van Groen

 • Hoe worden assistentiewoningen parochiehuis-site toegewezen?  Er zijn blijkbaar al verschillende mensen die overtuigd zijn dat ze daar zullen gaan wonen. Huizen worden zelfs al verkocht met het oog op een verhuis naar deze flatjes.

 

Bron
graM

Reageer

Back to top button