GemeenteraadN-VA Merksplas

Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden?

N-VA Merksplas stelt voor dat de gemeente intekent op Europese subsidies om lokaal leerwerkplekken te organiseren voor langdurig werklozen. In onze agenda vind je dat kort toegelicht. Hieronder vind je hun motivatie voluit:

Aanleiding en context

We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over, maar schakelen hen actief in voor maatschappelijk relevante taken voor de lokale gemeenschap, bij lokale besturen, vzw’s en scholen. Met REACT EU-middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Er wordt voorzien in een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. (Groeien en Leren op de Werkvloer) De gemeenschapsdienst kan onder meer administratief werk zijn, ondersteuning bij evenementen, groendienst, personenvervoer of toezicht. Er worden geen taken uitgevoerd bij particulieren.

Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden voor een individueel Vlaams lokaal bestuur.  Ieder lokaal bestuur kan 1 lump sum aanvragen, dit kan vanuit de rechtspersoonlijkheid als  gemeente/stad/OCMW/ district. Waar districten van toepassing zijn, kan via de wettelijke basis erover een dossier per district worden ingediend.

De uitvoering van het projectvoorstel kan toegewezen worden aan de regisseur sociale economie en werk, de wijk-werkorganisator, het intergemeentelijk samenwerkingsverband, de streekintercommunale…

Argumentatie

De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is. De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar als werkzoekend zijn ingeschreven bij VDAB en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren, om zo de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid. Deze werkzoekenden binnen gemeenschapsdienst hebben daarenboven nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie (werkervaringsstage min 32u per maand; max 64u per maand) binnen dit traject van werkplekleren.

Een individueel lokaal bestuur kan een projectvoorstel indienen via de online ESF-applicatie  https://esf.vlaanderen.be/. Een projectvoorstel wordt samengesteld door enerzijds het engagement om de vereiste acties uit te voeren en anderzijds het opvragen van de lump sum hiertoe.

Lokale besturen kunnen een projectvoorstel binnen deze oproep indienen vanaf 1 januari 2023 tot en met vrijdag 31 maart 2023. Begin februari, maart en april 2023 worden de ingediende projectvoorstellen telkens in behandeling genomen. De beslissing wordt bekendgemaakt op het einde van die respectievelijke kalendermaanden. Het goedgekeurde project in deze oproep kent een uitvoeringstermijn tot uiterlijk 31 december 2023. Verlenging van de uitvoeringsperiode en/of uitstel van het opleveren van de vereiste output is niet mogelijk.

Volgende vereiste output worden binnen deze opstartperiode gerealiseerd:

 1. Een actief aanbod van competentieversterkende leerwerkplekken aan de GLOW-partner  (aantal bepaald via keuze voor small, medium, large of extra large).
 2. Een plan van aanpak met rollen en verantwoordelijkheden, voor het uitbouwen  van de relatie met de GLOW-partners, in functie van het ter beschikking stellen van leerwerkplekken voor gemeenschapsdienst.
 3. Het opleiden van mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) binnen het personeelsbestand  van het lokaal bestuur (aantal bepaald via keuze voor small, medium, large of extra large). 

Een lokaal bestuur kiest één van onderstaande formules van lump sum als te behalen output: 

 Aantal leerwerkplekkenMinimum aantal opgeleide mentorenLump Sum
Small (S)317.396,84 euro
Medium (M)6214.793,69 euro
Large (L)18644.381,06 euro
Extra Large (XL391396.158,96 euro

Financiële informatie

Voor de oproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen’ is een budget beschikbaar van 5  miljoen euro Europese REACT EU-middelen. Deze behoeven geen cofinanciering. Dit dossier wordt gefinancierd door 100% REACT EU-middelen.

Het ter beschikking gestelde budget per lokaal bestuur is afhankelijk van de gekozen lump sum  formule (zie bovenstaande kader). Na ondertekening van de projectovereenkomst door de Managementautoriteit ESF ontvangt de gemeente/stad/ OCMW/ district onder de vorm van voorschot van Europa WSE 80% van de lump sum.  Zodra mogelijk en uiterlijk 31/12/2023 wordt de vereiste output opgeleverd. De rapportering wordt ingediend via de ESF-applicatie. 

Besluit

De Gemeenteraad van Merksplas

 • Gelet op de artikelen 21 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
 • Gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad;
 • Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2022 tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk;
 • Gelet op conceptnota gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden van 10 december 2021;
 • Gelet op de brief Vlaamse Regering betreffende de gemeenschapsdienst en toekomst wijkwerken van 27 oktober 2022;
 • Overwegende dat ongeveer 63.000 Vlamingen (cijfers december 2022) langer dan 2 jaar werkloos zijn;
 • Overwegende dat gemeenschapsdienst bedoeld is als positieve maatregel voor langdurig werkzoekenden;
 • Overwegende dat werkzoekenden door gemeenschapsdienst kunnen werken aan zijn of haar competenties en terug algemene vaardigheden onder de knie kunnen krijgen;
 • Overwegende dat dit een laagdrempelige opstart naar werk is en dat ze op deze manier terug kunnen kennismaken met de arbeidsmarkt;
 • Overwegende dat deze maatregel een positief effect heeft op de sociale en economische situatie van de werkzoekenden;
 • Overwegende dat werkzoekenden op deze manier een maatschappelijke bijdrage ten overstaan van de
 • samenleving leveren;

Besluit:

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de indiening van een subsidiedossier “Opstart Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden bij Lokale Besturen” binnen het ESF-programma goed. 

Dit houdt volgende in:

 • Een engagement op de vermelde acties in de oproepfiche 
 • De naleving van de projectovereenkomst ESF 
 • De registratie van het lokaal bestuur, de  indiening van het dossier uiterlijk 31/03/2023 en rapportering van de output uiterlijk 31/12/2023.

Artikel 2: 

De gemeenteraad verzoekt het college om de uitvoering van deze beslissing te verzekeren.

Reageer

Back to top button