GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad april: het verslag

Op maandag 24 april was er de maandelijkse gemeenteraad. Vorige maand oogde de agenda al mager en was de zitting al na drie kwartier voorbij. Nu was de klus geklaard op een halfuurtje.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester lootte Nele Daems (Leefbaar) als voorstemmer. Zowel Tine van der Vloet als Luc Holthof (allebei van de N-VA) hadden enkele bedenkingen bij het gemeenteraadsverslag van april. Bij het agendapunt over de padelvelden hadden ze een overkapping als mogelijke oplossing gesuggereerd, maar dat stond niet vermeld. Ook niet dat de bewoners in de verdere evaluatie zouden betrokken worden. Bij de voorstelling van de veiligheidsploegen stond niet vermeld dat dat infomoment evt. nog in het voorjaar, en uiterlijk in september zou plaatsvinden. Holthof miste bij het agendapunt over de Hoevestraat de opmerking van de burgemeester “dat ik blijkbaar dingen zou insinueren”. De burgemeester had ook gezegd dat er een brief vertrokken was vanuit het college naar de bewoner, maar die had Holthof niet teruggevonden in de besluiten van het college. Frank Wilrycx antwoordde dat die bezorgd zou worden.

2. Aanpassing toelagereglement luiers

Kinderen onder de drie, erkende onthaalmoeders en incontinente personen die in Merksplas wonen, kunnen een toelage krijgen. Die moeten ze normaal aanvragen, maar voortaan krijgen ouders van kinderen onder de drie jaar die automatisch. Onthaalmoeders en incontinente personen moeten elk jaar vóór 31 januari een aanvraag indienen.

Tine van der Vloet merkte op dat die toelage voortaan gestort wordt op de Diftar-rekening. “Inderdaad,” antwoordde Frank Wilrycx, “want dat is het enige rekeningnummer dat we kennen als ze geen aanvraagformulier meer indienen. Daarop wordt dan 30 euro gestort.” De burgemeester bevestigde ook dat het systeem van de aankoop van luierzakken behouden blijft. Die kunnen nog altijd gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

Jef Schoofs (Groen) vroeg zich af of het administratief niet makkelijker zou zijn voor incontinente personen, hun huisdokter en de gemeente als ze de aanvraag niet jaarlijks, maar bijvoorbeeld na twee-drie jaar opnieuw konden indienen? De burgemeester vond het best dat het huidige systeem bleef bestaan. “Het is een standaardformulier, en mensen die de toelage aanvragen gaan meestal vaker naar de dokter.”

Meer info hierover vind je op de website van de gemeente.

3. Erkenning sportverenigingen

De gemeenteraad erkende een lijst met 37 sportverenigingen.

4. Samenwerkingsovereenkomst optimalisatie werkgeversbijdrage

De gemeente en het OCMW van Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas duiden samen een studiebureau aan dat hun werkgeversbijdragen moet optimaliseren.

Frank Wilrycx: “Arendonk wordt leidende gemeente in dit dossier en zal de rondvraag doen. Bij de offerte geldt ‘no cure, no pay’: het studiebureau wordt pas betaald als het resultaat boekt.”

5 – 13. Goedkeuring agenda’s algemene vergaderingen en afvaardiging van een vertegenwoordiger

De volgende weken zijn er verschillende vergaderingen van intercommunales e.d. waar de gemeente in vertegenwoordigd is:

5. Kempens Woonkrediet (een sociale kredietmaatschappij). Monique Quirynen (Leefbaar) neemt daaraan deel voor Merksplas.
6. IOK met Jef Van Accom (Leefbaar) als afgevaardigde
7. IOK Afvalbeheer met Jan Quirijnen (Leefbaar)
8. Land van Mark en Merkske (gewijzigde samenwerkingsovereenkomst en kennisname jaarrekening en jaarverslag 2022)
9. IVEKA met Kris Luyckx (Leefbaar)
10. IKA met Anny Verheyen (Leefbaar)
11. Leader Provincie Antwerpen met Raf Verheyen (Leefbaar) en stafmedewerker Marijke Van der Moeren
12. Fluvius (Antwerpen) met Jef Van Accom
13. De Ark (intussen de Woonboog) met Monique Quirynen.

14. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

14.1 Windturbinepark

Jan De Bie (Groen): “Het college verleende intussen een voorwaardelijk gunstig advies voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark in de Moerstraat/Steenbakkersdam. In het verleden vroegen we al of burgers konden intekenen. EBEM is geen partner in dit verhaal maar onze inwoners zouden dat wel kunnen doen via Campina Energie. Werd dit al bekendgemaakt?”

Frank Wilrycx: “Campina Energie maakt dat pas bekend als ze de definitieve omgevingsvergunning verkregen. Ze willen eerst de zekerheid dat ze het project kunnen aanvatten. Maar geïnteresseerden kunnen nu al een of meerdere aandelen van 250 euro kopen. Dat is immers niet gebonden aan een bepaalde turbine, maar voor hun hele park. Als er meer duidelijkheid is over de omgevingsvergunning, maken we dat ook bekend.”

14.2 Ruimtelijke ordening

Jef Schoofs: “Wat met onze ruimtelijke ordening? Het personeelslid nam na amper een paar maanden alweer ontslag. Rond de opvolgvergadering/participatietraject rond het project aan de Heidestraat blijft het ook muisstil? Hoe moet het nu verder?”

Frank Wilrycx: “Over de reden waarom de ambtenaar ontslag nam, verwijs ik naar de besloten zitting. Voorlopig kan de gemeente verder beroep doen op de IOK-pool van deskundige consultants, net als andere gemeenten dat doen. Het project van de Heidestraat ligt momenteel stil in afwachting van duidelijke afspraken over de overdracht van het dossier tussen de Noorderkempen en de Woonboog.”

Tine van der Vloet wil hierbij ook polsen naar de andere openstaande vacatures. Wilrycx: “Voor de groendienst en de chauffeur zijn de proeven ingepland. Voor de functies van loodgieter en klinkerlegger waren er geen kandidaten. De ploegbaas van de Groendienst begint in juli. Er loopt een procedure voor de aanwerving van o.a. verschillende administratieve medewerkers, een zaalwachter, een halftijdse ict’er, een kinderbegeleider… We vonden geen mobiliteitsambtenaar. We hopen dat er bij die administratieve medewerkers iemand zit die iets voelt voor de dienst mobiliteit. Die werven we nu wel aan op C-niveau, terwijl de functie eerder op B-niveau stond ingeschaald.”

14.3 Mobiliteitsstudie

Jef Schoofs: “Een tijdje geleden werd op de gemeenteraad beloofd dat er een mobiliteitsstudie zou worden opgemaakt. Goed plan, wat iedereen die in Merksplas fietst (of met de auto rijdt), merkt dat er wel wat kan verbeteren aan onze straten, pleinen en wijken. Wat is de stand van zaken van die mobiliteitsstudie?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “Vorig jaar bespraken we hier het lastenboek, maar het enige bureau dat toehapte zat ver boven het budget. Nu willen we eerst wachten op de mobiliteitsambtenaar, om dan eventueel terug een plan op te stellen. Wel loopt momenteel ook nog een studie van de Vervoersregio, en lopen we ook een traject met de provincie rond een verkeersveilige gemeente. Dat moet leiden tot een nieuw actieplan.”

Zowel Tine van der Vloet als Jef Schoofs vroegen of het niet logisch leek om de GAV daarbij te betrekken. Frank Wilrycx: “Dat doen we als de resultaten van dat traject er zijn. De provincie legde jaren terug al de procedure vast.”

14.4 Fietspaden in het centrum

Jan De Bie: “Een tijd geleden werden er op twee locaties flapjes gezet in het centrum in de hoop dat auto’s niet meer op het fietspad zouden staan. Helaas werkt dit niet altijd. Auto’s, bestelwagens maar ook vrachtwagens gaan gewoon achter de flapjes staan voor laden en lossen. Gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Werd er door de politie gecontroleerd en eventueel geverbaliseerd op deze overtredingen? Hoe vaak? Welke acties plant het gemeentebestuur nog om het wildparkeren op die plaatsen aan te pakken zodat fietsers en voetgangers er altijd veilig kunnen passeren?”

Frank Wilrycx: “De politie trad tot nu toe sensibiliserend op. Overtreders zijn zo goed als altijd leveranciers die er winkels bevoorraden. We hebben ook die zelfstandigen gewezen op onze aanpak. Voortaan gaan we wel verbaliseren. Al bij al lijkt ons het aantal overtredingen fel verminderd.”

Jan De Bie suggereerde evt. een los- en laadzone tijdens bepaalde uren voor leveranciers, maar daarvoor was de burgemeester niet te vinden. “De parking Cools ligt er vlakbij.”

Tine van der Vloet las in het verslag van de GAV dat daarin ook gevraagd werd naar flapjes aan de bocht met de Steenweg op Weelde. Raf Verheyen: “Die waren bedoeld om vrachtwagens de bocht niet te laten afsnijden op het voetpad, maar daarvoor zijn zo’n flapjes niet ontworpen.”

14.5 Verslagen adviesraden

Jan De Bie: “Er is een nieuw platform waarop documenten geplaatst worden voor de gemeenteraadsleden. Helaas zien we bitter weinig verslagen van adviesraden. Vaak staat er amper 1 op of zelfs geen. Kan ook de briefwisseling hierop geplaatst worden?”

Frank Wilrycx: “We hebben aan de voorzitters van de adviesraden gevraagd om eens het verslag is goedgekeurd, het ons zo snel mogelijk te bezorgen. Dan kan onze communicatieambtenaar het op de website plaatsen. De briefwisseling kunnen we daar eventueel ook op plaatsen.”

Vragen van N-VA Merksplas

14.6 Uitbating Kapel

Tine van der Vloet: “Op 28 maart zouden jullie de omslagen openen van de bieders i.v.m. de kapel van de Kolonie. We vinden hier niets van terug in het schepencollege. Wat is hiervan de stand van zaken? Waar is dit dossier dan wel besproken? Vinden we hier ergens een verslaggeving van?”

Frank Wilrycx: “In onze open oproep hadden we gezegd dat er geen publieke opening kwam van de ingediende voorstellen. We hebben de voorbije weken zes potentiële kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Morgen hakken we op het college daarover de knoop door. Dan kan de gekozen uitbater misschien nog vanaf 1 mei reservaties boeken. Die dossiers kan je, net als andere, als gemeenteraadslid altijd komen inkijken.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Samenwerkingsovereenkomst optimalisatie werkgeversbijdrage

Die was eerder op de avond al goedgekeurd

3 – 4. Goedkeuring agenda’s algemene vergaderingen en afvaardiging van een vertegenwoordiger

3. IOK (waar Anny Verheyen naartoe gaat)
4. De Ark (intussen De Woonboog) (waar Nele Daems naartoe gaat)

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button