Gemeenteraad

Verslag gemeenteraad januari

Op maandag 22 januari vergaderde de gemeenteraad. Lang duurde die niet. Meerderheid en oppositie waren het enkele keren oneens: er waren in totaal drie stemrondes. Beleef het allemaal vanop de eerste rij met ons verslag:

1. Voorzetter en verslag vorige gemeenteraad

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) lootte raadslid Boris Kersemans (Leefbaar) uit als voorstemmer.

Tine van der Vloet (N-VA) vond in het verslag van de algemeen directeur enkele opmerkingen van haar fractie niet terug. Die zouden in het goedgekeurd verslag bijgewerkt worden.

2. Provinciegouverneur Cathy Berx over de klacht van N-VA rond de verkoop van de gronden aan de Hoevestraat

Op 2 november diende de N-VA-fractie een klacht in bij de provincie tegen de geplande verkoop van een perceel grond aan de Hoevestraat, dat in 1970 aan de gemeente werd geschonken. In september gaf de gemeenteraad opdracht aan IOK om een studieopdracht uit te voeren voor de ontwikkeling van die gronden.

Volgens de N-VA ging dat in tegen de uitdrukkelijke voorwaarden die indertijd in de oorspronkelijke akte van afstand stonden. Daarin stond vermeld dat “de gemeente deze gronden aanvaardt met het enkel doel er een sport- of rekreatiecentrum (sic) aan te leggen. Hij zal voor geen enkele andere doeleinden mogen gebruikt worden.”

Maar het is, volgens de gouverneur, niet aan haar om die betwisting te beoordelen: als het gaat om notariële akten, zoals een schenkingsakte, is enkel de burgerlijke rechtbank bevoegd. “Als u van mening bent dat de gemeente door haar handelen de essentiële voorwaarden van de schenking overtreedt, kan u deze zaak dan ook aanhangig maken bij de bevoegde rechter,” aldus Cathy Berx.

Burgemeester Frank Wilrycx las Berx’ opmerkingen voor. “Het besluit van de gemeenteraad van september kan nu verder uitgevoerd worden.”

Luc Holthof (N-VA) antwoordde dat zijn partij zich nog zou beraden of ze eventueel samen met omwoners naar de rechtbank kunnen stappen. Hij vroeg of de gemeente ervan op de hoogte was dat er geruchten waren dat een andere tak van de familie van de vroegere eigenaar een achterliggend stuk zou laten verkavelen. Daar had de burgemeester geen weet van.

De burgemeester zei ook dat het nu niet langer een stedenbouwkundige zaak was. Dat betwistten zowel de N-VA- als de Groen-fractie.

Wilrycx: “In een schenkingsakte kan je immers niet de bestemming van een grond bepalen of vastleggen. Daarvoor zijn er BPA’s en Ruimtelijke UitvoeringsPlannen in het leven geroepen.”

3-6. Personeelszaken

3. Wijziging vormingsreglement

De gemeenteraad keurde die wijziging goed. Zo ligt o.a. de dienstvrijstelling voor vormingsuren en verplaatsingstijd voortaan vast op max. 11 uur per dag. Ook werden de reglementen voor gemeentepersoneel en het personeel van het OCMW uniform gemaakt.

4. Kaderwijzigingen

Het personeelskader van de gemeente zou uitgebreid worden met twee contractueel administratief medewerkers (C1-C3) en een voltijds contractueel maatschappelijk werker. Er komt ook een transitie van E- naar D-niveau.

“Eindelijk,” verzuchtte Jan De Bie (Groen). “Die E-schaal was al lang niet meer van de tijd. We vroegen op de gemeenteraad van februari ’23 nog of die langer verantwoord was. We zijn blij dat die nu aangepast wordt.” Op zijn vraag wat er gebeurde met personeel dat niet zou slagen in het examen voor de overstap naar het D-niveau, antwoordde algemeen directeur Dries Couckhuyt dat die nog 1 herkansingsproef krijgen. Frank Wilrycx: “We proberen iedereen er mee door te sleuren.”

Luc Holthof merkte op dat er een groot verschil was tussen het aantal personeelsleden dat in dienst was, en het gewenste aantal. Dat verschil bedroeg een kleine 20 mensen. Hij vond dat veel. De burgemeester vond nog een verklaring in het aantal personeelsleden dat in een verlofstelsel werkte, en “er zijn ook nog wat uitdovende functies bij.”

5. Wijziging rechtspositieregeling

Daarbij zit de opwaardering van alle functies op E-niveau van technisch beambte naar dat van technisch assistent op D-niveau, de opwaardering van de functie van coördinator strijkatelier, een aanpassing van de bevorderingsvoorwaarden, en nog een aantal aanpassingen aan de actuele wetgeving (rond arbeidsongeschiktheid in de jaarlijkse vakantie en rond onbetaald verlof om dwingende redenen en het zorgverlof.)

Jan De Bie vond het spijtig dat het Groen-voorstel om een fietsleasecontract op te nemen, terug niet weerhouden werd bij deze aanpassing. “Dat zou aanlokkelijk zijn voor mensen die willen solliciteren.” De burgemeester antwoordde dat zo’n leasesysteem nog niet door het personeel werd aangevraagd.

6. Wijziging arbeidsreglement

De gemeenteraad ging akkoord met de voorstellen om onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toe te staan op de stamtijden op woensdagnamiddag en maandagvoormiddag, en met de aanpassingen die voortvloeien uit de voorstellen hierboven.

7. Een digitale Spetsersbon

Iedereen kent de Spetsersbon: een geschenkbon waarmee je bij de deelnemende Merksplasse handelaars kon betalen. Die was in het verleden in het leven geroepen door Unizo Merksplas. De winkels die meededen, moesten een vergoeding betalen om de Spetsersbon te kunnen aanvaarden. Daar wil de gemeente nu van afstappen.

Voortaan zou de Spetsersbon een initiatief worden van de gemeente en voor de deelnemende winkels helemaal gratis worden. Daarbij zou de gemeente de Spetsersbon ook digitaal maken. Zo kan de bon niet alleen aangekocht worden in het gemeentehuis, maar ook online. Bijkomend voordeel: als je met de nieuwe Spetsersbon iets betaalt dat minder kost dan de bon aangeeft, kan je het resterende bedrag later nog gebruiken bij een volgende aankoop. Voor het systeem werkt de gemeente samen met Kivalo. De oude Spetsersbonnen worden dan niet langer verkocht, maar de bonnen die in roulatie zijn, blijven nog geldig.

“Vroeger namen de deelnemende handelaars de onkosten van de Spetsersbon op zich,” zei Jef Schoofs (Groen). Hij vroeg hoeveel de samenwerking met Kivalo de gemeente zou kosten. “Op hun website staat bijvoorbeeld dat een waardebon van 5 euro per transactie 1,5 euro zou kosten. En daar komen ook nog de standaardtarieven van betaalprovider Mollie bij. Hebben jullie daar zicht op?”

Burgemeester Frank Wilrycx kon dat niet onmiddellijk zeggen. “We zullen het opzoeken en jullie meedelen. Kivalo nam deel aan onze openbare aanbesteding, en kwam daar als goedkoopste uit. Ik dacht dat we een basisbedrag per maand betalen, en daarvoor krijgen we ook een aantal Spetsersbonnen.”

“Maar die aanbesteding konden we nergens in de verslagen van het schepencollege of op het intranet vinden,” kloeg Jan De Bie, aangevuld door Jef Schoofs: “Waar kunnen wij als gemeenteraadsleden die moeten beslissen over zulke dossiers die informatie vinden?”

De handelaars kunnen kosteloos een app van Kivalo gebruiken, antwoordde Wilrycx op Schoofs‘ vraag of er nog kosten bijkwamen voor de handelaars.

Tine van der Vloet vroeg nog of alle handelaars nog op de hoogte zouden gebracht worden. Daarvoor zou de gemeente en Unizo samen de communicatie doen, aangevuld met een artikel in de Nieuwsbrief.

Groen vond dat het voor hen te onduidelijk was wat het de gemeente zou kosten, en onthield zich, net als N-VA, bij de stemming. De Leefbaar-meerderheid keurde de overeenkomst goed.

8. Aanpassing overeenkomst met UiTPAS Kempen

Met de UiTpas kan je als je deelneemt aan culturele activiteiten punten en voordelen sparen. Mensen in armoede krijgen er ook korting mee. In dat geval betaalt de klant 20%, de gemeente 40% en legt de organisator 40% van de toegang toe. Erkende Merksplasse verenigingen kunnen voortaan van de gemeente meer terugkrijgen dan die voorziene 40%.

Jef Schoofs las dat UiTPAS ook kon zorgen voor inzicht in hoeverre culturele activiteiten bezocht worden. “Is daar al zicht op?”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) zei dat de UiTPAS-sen al wel verdeeld worden, maar dat er eerst in maart nog een infosessie komt voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De echte werking zou dan tegen de zomer van start gaan.

9. Het Vastgoedinformatieplatform

In september ’22 keurde de gemeenteraad een retributiereglement goed voor het verkrijgen van vastgoedinformatie. Daarin wordt nu het woord “lokaal bestuur” vervangen door “de gemeente” (omdat het OCMW zo niet langer onder de overeenkomst valt), en worden enkele kleine foutjes aangepast.

Luc Holthof vroeg of de burgemeester kon vertellen wat artikel 6 van het VIP-decreet inhield, want daarnaar werd in het dossier verwezen. De algemeen directeur wees er fijntjes op het hele dossier al eerder op de gemeenteraad door alle partijen was goedgekeurd.

10. Verkaveling Pastoor Ceulemansstraat

Matexi Projects verkavelt aan de Pastoor Ceulemansstraat 35 kavels voor woningbouw. De gemeenteraad stelde het rooilijnplan vast, en keurde de geplande wegenis- en rioleringswerken goed. De Dienst Integraal Waterbeleid had nog enkele aanpassingen voorgesteld, die aan het dossier werden toegevoegd.

Jef Schoofs bleef bezwaren hebben tegen de geplande fietsdoorsteek in die nieuwe buurt, die uitkomt in de Schuttershofstraat op een drukke gewestweg op een plek met beperkte zichtbaarheid. “De kinderen die richting school fietsen, moet zo een oversteekbeweging maken in een flauwe bocht. Zo moeten ze inderdaad niet langer over het rondpunt dat het Fietsvervoersplan een probleempunt vindt, maar wordt wel een bijkomend even groot probleem gecreëerd.”

De burgemeester vond dit de beste oplossing. “In iedere vergunning willen we zo’n doorsteek realiseren voor fietsers en voetgangers. In deze verkaveling is dit de enige plek waar dat mogelijk is.”

“De scholieren zullen er een stukje in tegenrichting gaan fietsen,” voorspelde Tine van der Vloet.

11. Merksplas Kolonie: concessieovereenkomst

Het gaat om een concessieovereenkomst voor 20 jaar voor het Woonstalhuis Zuid (de brasserie en het bezoekerscentrum), de Paardenstal Zuid (ontvangst- en vergaderruimte en conciërgewoning), en de gastenkamers in Paardenstal Noord, Woonstalhuis Noord en Koeienstal Noord.

In de overeenkomst worden verschillende voorwaarden opgesomd. De maandelijkse concessievergoeding voor het pakket bedraagt aanvankelijk 12.000 euro, en vanaf het derde jaar 14.500 euro (waarvan het aandeel van het Woonstalhuis Zuid nog moet geactualiseerd moet worden).

Jan De Bie probeerde uit te vissen of er wel met correcte bedragen werd gewerkt, omdat in de concessieovereenkomst van 2019 andere cijfers werden gebruikt dan die hij elders in het dossier vond. Er ontspon zich een lang gesprek met de burgemeester, die op zijn beurt probeerde uit te leggen dat een bepaald pand uit de overeenkomst gehaald werd omdat alle ruimtes nu door één firma werden gebruikt, en ze zo daar niet dubbel voor moesten betalen.

Jan De Bie vond het ook spijtig dat nergens in de overeenkomst iets vermeld stond over het gebruik van fairtradeproducten. Frank Wilrycx: “We willen ons zo weinig mogelijk inhoudelijk moeien met de exploitatie. En de hele maatschappij evolueert stilaan mee in de richting van fairtrade.”

Tine van der Vloet vroeg nog of de conciergewoning als dusdanig wordt gebruikt (nee, dat is nu kantoorruimte) en naar de ooit gemaakte plannen om er een fietsservicepunt uit te baten (ook niet, maar misschien wordt er nog wel werk gemaakt van fietsverhuur i.s.m. lokale handelaars, dacht de burgemeester).

Bij de stemming onthielden N-VA en Groen zich.

12. Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen

Merksplas werkt samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar rond de noodplanning en het beheer van noodsituaties.

Voortaan is de gemeente Ravels de beherende gemeente en treedt die als werkgever op voor de coördinatoren optreden.

13. Extra agendapunt: Parkeerverbod rond het Spetsersbeeldje                                     

(een voorstel ingediend door N-VA Merksplas)

“Er staan heel vaak verschillende auto’s geparkeerd rond het Spetsersbeeldje. Dat zorgt vaak voor een onveilige situaties. Auto’s hebben minder ruimte om van de parkeerplaats te rijden. Voor mensen met een beperking vormt dit een extra obstakel om daar, naast de verlichtingspaal en de hekjes, te kunnen draaien en om dan vooruit de baan terug op te kunnen rijden. We hebben dit probleem al meerdere malen onder de aandacht gebracht, maar de situatie is nog niet verder aangepakt. 

In de omgeving is er heel wat parkeergelegenheid waar men wel veilig kan parkeren. We stellen dan ook voor om een parkeerverbod op te leggen rond het Spetsersbeeldje. 

Gelet op: 

  • de onveilige situatie dat er ontstaat door het parkeren van de auto rond het Speterserbeeldje 
  • er voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving

Besluit:

  • art 1: er komt een parkeerverbod rond het Spetsersbeeldje 
  • art 2: er komt de nodige communicatie hierover in de nieuwsbrief, op de website, op de facebookpagina van de gemeente, …

Burgemeester Frank Wilrycx: “Dat kwam inderdaad al een paar keer ter sprake, en dan gaven we altijd hetzelfde antwoord.” Tine van der Vloet: “Ja, dat jullie het nog gingen bekijken.”

Wilrycx: “Dat deden we inderdaad toen we laatst de groenaanplanting realiseerden. We zochten toen een compromis tussen te veel en te weinig parkeerplaatsen. De toestand nu is natuurlijk niet ideaal, maar we wijzigen er voorlopig niets aan.”

Tine van der Vloet hekelde de hele aanpak van de markt: op het plein voor De Marc/kt was oorspronkelijk groen voorzien, “maar dat vind je daar niet. En je moet er met de wagen over een zebrapad om die parkeerplaatsen te bereiken. Zeg nu zelf, rond dat Spetsersbeeld: dat is toch geen parkeerplaats?”

Wilrycx: “Indertijd was het inderdaad de bedoeling om dat plein autovrij te maken. Maar al gauw waren er enkele verenigingen zoals OKRA die aandrongen om meer parkeerplaatsen vlakbij de zaal. Het is een compromisoplossing. Mensen komen bij ons nog altijd klagen dat er in het dorp te weinig parkeerplaatsen zijn.”

Tine van der Vloet: “Over het aantal parkeerplaatsen kan je hier in Merksplas toch niet klagen?”

Jef Schoofs schaarde zich namens zijn fractie achter het N-VA-voorstel.

Boris Kersemans mocht weer als voorstemmer de stemming inleiden. De Leefbaar-raadsleden stemden allemaal tegen een parkeerverbod rond het Spetsersbeeldje, N-VA en Groen voor.

14. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

14.1 Vuurwerkverbod

Tine van der Vloet: “Ondanks er een verbod was voor het afsteken van vuurwerk met oudjaar was er in onze gemeente, onze politiezone, toch heel wat vuurwerk te zien en te horen. Hoe is hier controle op uitgeoefend? Zijn er boetes uitgedeeld?”

Frank Wilrycx: “Er waren die nacht verschillende patrouilles op pad. Iets voor middernacht waren er echter incidenten in Rijkevorsel en Hoogstraten waarop hun tussenkomst nodig was. De derde ploeg bleef in Hoogstraten. Er is een GAS-pv opgemaakt en er is vuurwerk in beslag genomen. Maar handhaving van dat verbod blijft moeilijk: men zou dat op een andere manier moeten aanpakken, maar dat kunnen we niet als gemeente beslissen.” 

14.2 Markt op de Kolonie

Tine van der Vloet: “We kunnen lezen in de sociale media dat er een wekelijkse markt gaat komen vanaf 1 februari op de Kolonie. Hoe is deze markt ontstaan en is er een samenwerking met de gemeente?”

Frank Wilrycx: “Er komt inderdaad een wekelijkse donderdagmarkt in de Kapelstraat, achter de parking van de Kolonie. Waarschijnlijk worden het een zevental kramen, die langs een kant van de weg zullen staan. Het is een organisatie van Colonie 7. Als gemeente moeten we nog wel een politiereglement daarvoor stemmen. “

Tine van der Vloet: “We horen wel dat veel mensen het jammer vinden dat de markt zo ver buiten het dorp plaatsvindt.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “In het centrum hebben we een mooi aanbod van verschillende soorten handelszaken. Als je te voet gaat winkelen, kom je daar aan je trekken.”

van der Vloet: “Maar een markt in het centrum zou die handelszaken ook kunnen versterken. Is daar ooit een bevraging naar geweest?”

Volgens Monique Quirynen was die een 20 jaar geleden gebeurd en was er geen enthousiasme voor. Frank Wilrycx: “Wij zullen als gemeente niet het initiatief nemen om een markt te organiseren.” 

14.3 Parkeren op fiets- en voetpaden

Tine van der Vloet: “We blijven geregeld vragen krijgen over het parkeren op het fiets- en voetpad in het dorp. Deze vragen zijn hier al vaker besproken. Nadien zijn er bijvoorbeeld de plooibare flapjes geplaatst op verschillende plaatsen in het dorp. Men ging eerst sensibiliseren wanneer men fout parkeert, nadien ging men verbaliseren. Kan u ons vertellen wat hiervan de stand van zaken is. Hoe vaak is hier al een controle geweest van de politie en op welke tijdstippen? Zijn er al boetes uitgedeeld? Hebben de plooibare flapjes voldoende effect?”

De burgemeester antwoordde dat er de laatste twee maanden bijna dagelijks controles waren, zowel overdag als ’s avonds. “Er werden meer dan 25 pv’s opgesteld, voor bedragen tussen pakweg 80 en 180 euro. We lieten ook twee voertuigen wegtakelen.”

Luc Holthof polste of die boetes echt allemaal wel geïnd kunnen worden, omdat “er veel vreemde nummerplaten zulllen genoteerd zijn – waarschijnlijk Roemeense.”

Kris Govers: “Er zijn ook veel Belgische nummerplaten bij. En de toestand is de voorbije maanden al flink verbeterd.”

Burgemeester Frank Wilrycx: “De politie kan niet meer dan doen dan boetes uitschrijven. Maar die worden ook in het buitenland opgevolgd.”

Vragen van Groen Merksplas

waren er deze maand niet.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er ook niet.

2. Personeelszaken

Die werden al eerder op deze gemeenteraad goedgekeurd.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button