GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad september

Op maandag 25 september was er de eerste zitting van de gemeenteraad na de vakantieperiode. Lees gauw wat er allemaal besproken werd. Zo ben je direct helemaal weer bij.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Luc Holthof (N-VA) en schepen Monique Quirynen (Leefbaar) hadden zich voor deze zitting verontschuldigd. Voorstemmer werd Leen Kerremans (Leefbaar). Over het verslag van de vorige gemeenteraad waren er geen opmerkingen, zodat dat goedgekeurd werd.

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2023

Dat opvolgingsrapport over het eerste semester van het boekjaar en de uitvoering van het meerjarenplan kregen de raadsleden toegestuurd.

Jan De Bie (Groen) vond het erg opvallend dat alle investeringen achter liepen op de voorgestelde plannen. Er werd de voorbije tijd heel weinig uitgegeven. Hij somde een aantal geplande uitgaven op: voor bijv. de actie “Merksplas huldigt het STOP-principe” was bijna zo’n 3 miljoen euro voorzien, waarvan er maar een 180.000 euro was uitgegeven.

Burgemeester Frank Wilrycx weet dat aan het feit “dat we sommige dingen niet zelf in handen hebben en dat we voor de uitvoering van anderen afhankelijk zijn.”

Een ander voorbeeld dat Jan De Bie aanhaalde was de actie “Merksplas legt gemeentewegen aan”, waarvoor een 600.000 euro als uitgave staat, maar waar nog niets van werd uitgegeven. “Dat is voor de heraanleg van Leest”, antwoordde de burgemeester, “die volgende maand pas van start gaat. Als je de cijfers van de rekening binnen enkele maanden te zien krijgt, zullen die cijfers er helemaal anders uitzien. Als je de vergelijking maakt met de voorgaande jaren, hebben we al veel geïnvesteerd.”

Tine van der Vloet (N-VA) las dat de inspectie voor de erkenning van de assistentiewoningen enkele opmerkingen had gemaakt. Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) minimaliseerde die: zo moest bijv. de prijs voor de inspectie opgesplitst worden in de dagprijs en de verzorgingsprijs, of bleek de waarborg die de bewoners hadden betaald eigenlijk te hoog was. Die had de gemeente intussen teruggestort en aangepast.

van de Vloet vroeg ook of de zoektocht naar vrijwilligers voor het Digidakproject gelukt was. Kerremans beaamde dat: het Sociaal Huis vond heel wat enthousiaste vrijwilligers, die daarenboven ook nog kennis van zaken bleken te hebben.

Voor de rest vroeg ze nog om verduidelijking bij de acties

  • om regelmatig bewonersvergadering te organiseren: waarover ging het dit jaar al? (dat was afhankelijk van de projecten die liepen, antwoordde Frank Wilrycx, bijv. bij de heraanleg van straten
  • rond het vormingsaanbod voor het personeel, of dat er ook was voor de buitendiensten en de technische dienst (dat werd beaamd)
  • over het finetunen van de procedure van het aanwezigheidsbeleid (daar werd aan gewerkt).

De gemeenteraad nam kennis van het rapport.

3. Rioleringsproject collector Steenweg op Weelde

Voor de rioleringswerken die samen met de aanleg van de nieuwe fietspaden aan de Steenweg op Weelde zouden gebeuren, machtigen AWV, de gemeente Merksplas en Turnhout als opdrachtgever Aquafin.

Frank Wilrycx meldde dat de onteigeningsprocedure uitvoerbaar zou zijn vanaf half oktober. “Dan volgt er nog een gerechtelijke fase voor die gronden die we niet in der minne kunnen onteigenen. Zo zijn er een vijftal in Turnhout, en evenveel nog in Merksplas. Er is geen aanbesteding mogelijk zolang er over het hele traject geen volledig akkoord vastligt. Anders riskeren we boetes aan de aannemer.” Hij had goede hoop dat de werken begin ’25 van start zouden kunnen gaan.

4/6. Plannen voor het bouwproject Afra

ATV Invest Group wil een bouwproject met 22 appartementen en twee handelszaken realiseren tussen de Kerkstraat en Lindendijk.

Daarbij wordt een nieuwe trage weg aangelegd. Die wordt gratis overdragen aan de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd die ontwerpakte goed te keuren.De gemeenteraad keurt de ligging, de breedte en de uitrusting van de Lindendijk.

ATV krijgt een recht van opstal van de gemeente om 143 m² ondergronds volume te gebruiken voor de aanleg van een parkeergarage.

Jef Schoofs (Groen) vroeg of er voor die trage weg geen ander, minder hard materiaal dan betonstraatsteen kon gebruikt worden. Frank Wilrycx antwoordde dat die trage weg veel gebruikt zal worden door mensen van Marksaam, en dus geschikt moet zijn voor rolstoelen. “We zullen de suggestie meenemen in de bouwvergunning.”

7. Opdrachtnota ontwikkeling voetbalvelden Hoevestraat

De gemeente heeft aan de Hoevestraat in totaal 19.422 m² grond in eigendom in woonparkgebied. Daarop liggen nu voetbalterreinen. Die grond wil de gemeente verkopen. Dan kan er een privaat woonproject en/ of een verkaveling komen.

Het College wil dat “de nieuwe ontwikkeling” zich kwalitatief integreert in de bosrijke omgeving en het omliggende woonpark. Het streeft naar een invulling van (vooral) eengezinswoningen in open bebouwing. Het project of de verkaveling moet ook kaderen in het decreet Integraal Waterbeleid. Ook moet er een beschrijving komen van de afwikkeling van alle verkeersstromen.

IOK krijgt de opdracht om op basis van ontwerpend onderzoek randvoorwaarden te formuleren voor de concrete inrichting en ontwikkeling van het voetbalterrein aan de Hoevestraat in functie van een woonproject.

Burgemeester Frank Wilrycx: “Zo wordt voor iedereen duidelijk wat de concrete plannen van de gemeente zullen zijn.”

Tine van der Vloet grijpt terug naar de brief die de advocaat van enkele schenkers een tijd terug stuurde. “Daarin staat duidelijk dat het niet hun idee was om die gronden te verkavelen. Hebben jullie intussen al met die advocaat gesproken?”

Frank Wilrycx: “We hebben aan tafel gezeten met de advocaat en twee leden van de familie die ons de gronden schonk. Toen kwam corona daartussen, en hebben we helemaal geen zicht meer op het aantal nazaten van die familie. Daarom kozen we ervoor om deze openbare procedure te voeren, zodat iedereen kan zien wat we met de gronden van plan zijn. We kunnen onmogelijk iedereen daarvoor aanschrijven.”

van der Vloet betwist of dat allemaal zomaar kan. “De oorspronkelijke notariële akte waarbij de gronden aan de gemeente geschonken worden om er uitsluitend sport en recreatie toe te staan, blijft bindend. Als jullie doorgaan met jullie plannen, kunnen de vele familieleden hun schenking nog altijd herroepen. Jullie spelen met vuur. Eigenlijk steken jullie gewoon jullie middelvinger op tegen die familie. Het valt zo duidelijk op dat jullie met het bestuur dat geld nodig hebben.”

Frank Wilrycx: “Die gronden zijn nog altijd gelegen in woonparkgebied, en die gaan we zo verkavelen. Als iemand wil dwarsliggen, dan kan dat in de openbare procedure die we gaan voeren. Iedereen kan dan bezwaar indienen. We kunnen onze plannen toch niet meer openbaar maken, dan dat we nu doen?”

“Of we met vuur spelen? Wat riskeren we ermee? Als mensen na onze procedure een bouwvergunning krijgen, hebben ze het recht om er een woning te bouwen.”

Tine van der Vloet: “De notaris die wij contacteerden, beweerde het tegendeel. Wij verstaan niet dat jullie dat openbaar groen gebied gaan verkavelen, terwijl in andere gemeenten net naar die laatste stukjes vruchteloos zoeken. En je kan deze keer niet afkomen met jullie argument dat jullie dit doen om de eigen Merksplasse jeugd aan woningen te helpen. Die gaan deze percelen niet kunnen betalen. Ik snap het niet.”

Frank Wilrycx: “Het financiële beleid is voor een gemeente belangrijk. Waarom zouden we deze gronden niet verkavelen, als je zo’n 2 hectare buitengebied hebt?”

Jef Schoofs: “Dat antwoord vind je eigenlijk in die opdrachtnota: het is grond in een groen buitengebied, dat voor een deel in overstromingsgebied ligt, moeilijk te ontsluiten is via een te smalle weg, en ook nog ligt achter de tuinen van andere wijkbewoners. Hoe kunnen we van burgers in het dorp verwachten dat ze zich moeten neerleggen bij het feit dat gronden niet omgezet kunnen worden in woongebied, als jullie zelf de regels naar jullie hand zetten? De creatie van de woonparkgebieden in de jaren ’70 waren een miskleun, die nu verantwoordelijk is voor de hoge kosten om er riolering aan te leggen.”

De burgemeester: “Jullie protesteren altijd als we woonprojecten willen realiseren. Of het nu om woongebied gaat of om sociale woningen, over in- of uitbreiding, het is nooit goed. Deze verkaveling komt er inderdaad voor een andere doelgroep dan onze jongeren, maar die vertoont ook interesse.”

van der Vloet vraagt zich nog altijd af wat er met de familie indertijd werd besproken. “Daar is niets over terug te vinden, en het kwam volgens de documenten ook niet ter sprake op het College. Raar, voor zo’n groot project.”

Frank Wilrycx: “We hebben toen onze plannen toegelicht. Ze gingen daarmee akkoord, mits er een financiële compensatie kwam. Dit is een verkavelingsaanvraag zoals alle andere. Als de procedure start, kan iedereen erop reageren.”

Groen en N-VA stemden tegen het uitschrijven van deze opdracht.

8. Straatnaam ‘Slingerpad’

Heemkring Marcblas stelde voor het sociaal woonproject bij Molendries de straatnaam ‘Slingerpad’ voor. Over het gehakketak daarrond schreven we laatst nog. De gemeenteraad gaat die straatnaam voorlopig aanvaarden.

De N-VA voelde bij monde van Tine van der Vloet meer voor het voorstel dat de Heemkring zelf vooropstelde, nl. ‘Negen lopen’.

Jef Schoofs vond dat cijfer in de straatnaam wat verwarrend in combinatie met een huisnummer. Hij vond het raar dat er zoveel commotie ontstond over hun voorstel om daar een Polenpad te maken “omdat enkele mensen van de Heemkring het ons zowat influisterden. En nu krijgen we van hen de les gespeld.”

De burgemeester voelt het meeste voor Slingerpad. van der Vloet zou de keuze van de Heemkring volgen. Jan De Bie, grappend: “We kunnen nog altijd een vrouwennaam kiezen.”

RTV wijdde er op woensdag 27 september nog een reportage aan:

9. Ontwerpakte kosteloze grondafstand Eikelsblok

Notaris Jan Stoel maakte een ontwerpakte op voor de kosteloze grondafstand van een deel grond aan Eikelsblok (205 m²).

10. Ontruimen van een aantal begraafplekken

De gemeente gaat een deel van de begraafplaats, met niet-geconcedeerde begravingen van het jaar 1976 tot 1982, ontruimen.

“Het gaat om een stuk rechts achter de Calvarieberg”, verduidelijkte Frank Wilrycx. “Tegen 1 november zullen we er waarschuwingsbordjes plaatsen, en gaan we de gekende families aanschrijven. De werken zullen pas volgen na Allerheiligen volgend jaar, en tegen die tijd zetten we er terug die bordjes. Families kunnen nog altijd een concessie aankopen, en anders verwijderen we dan de graven.”

11. Ontwerpakte kosteloze grondafstand Scarphoutdreef

Notaris Olivier Bremans maakte een ontwerpakte op voor de kosteloze grondafstand van een deel grond aan de Scarpoutdreef (185 m²).

12. Buitengewone algemene vergadering Cipal

De gemeenteraad vaardigt raadslid Jan Quirijnen (Leefbaar) af om daaraan deel te nemen.

13. Toetreding tot de aankoopcentrale CREAT

De gemeente Merksplas treedt toe tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (aankoopcentrale CREAT). CREAT wil haar expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten bundelen met interessante aankoopvolumes.

“Dat gebeurt op vraag van onze administratie”, zei Frank Wilrycx. “Zo moeten ze niet altijd zelf lastenboeken opmaken. Met een eenmalig aandeel van 1.000 euro kunnen we daaraan meedoen.

14. Samenwerkingsovereenkomst project ‘Brabant Kust de Kempen’

De gemeenteraad ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Provincie Antwerpen en partners voor het project “Brabant Kust de Kempen”. Dat project wil het toeristisch-recreatief potentieel van de streek rond het Bels Lijntje versterken.

15. Buitengewone algemene vergadering Kempens Woonkrediet

Daar gaat voor de gemeente Monique Quirynen naartoe.

16. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

spetsersbeeldje
Het Spetserke in augustus ’22. Foto: Rudi Rombouts

16.1 Het Spetserke

Jef Schoofs: “Wat is er aan de hand met ons Spetserke? Zoals Manneke Pis staat voor Brussel, staat de Spetser voor Merksplas. En de hele zomer is er geen spetter water uit gekomen? Wat is er aan de hand? Wanneer wordt dit euvel opgelost?”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “Blijkbaar is de pomp stuk en die moet vervangen worden. Dat duurt al lang, ik weet het, maar we zijn eraan aan het werken.”

16.2 Ontoereikende rapportage klimaatactieplan

Jan De Bie: “We zagen in de briefwisseling een schrijven van binnenlands bestuur i.v.m. ontoereikende rapportage in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact om de ganse subsidie te ontvangen. We vroegen al vaak naar een rapportering / evaluatie van ons klimaatactieplan. Hoe is het mogelijk dat er toch te weinig gerapporteerd werd aan Vlaanderen?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) weet dat aan software-fouten bij de Vlaamse overheid. “Die zorgden ervoor dat de acties niet fatsoenlijk gekoppeld werden aan de beleidsdoelen. Dat is in orde gebracht, en Vlaanderen stelde ons inmiddels gerust.”

16.3 Sporters in Brasserie ’t Hofeind

Jan De Bie: “In de briefwisseling lazen we het verzoek van de sportraad tot verdediging van de belangen van onze sporters bij Brasserie ‘t Hofeind. Ze voelen zich vaak – en soms is dit letterlijk te nemen – in de kou gezet. Er is zelden of nooit plaats om in groep iets te consumeren in de taverne. Het is niet de eerste keer dat deze klacht naar boven komt. Wat is de stand van zaken hierin?”

Kris Govers: “We overleggen regelmatig met de uitbaters van de brasserie. Met de sportclubs hadden we een open gesprek. We hadden een oplossing, maar die staat nog niet helemaal op punt. Op de sportraad hebben we met alle clubs een samenvatting gemaakt van de problemen, en die hebben we op het College besproken. Binnenkort brengen we die ter sprake bij de uitbaters.”

16.4 Toekenning privéjaren

Jef Schoofs: “Het ACV richtte ook een schrijven aan het bestuur. Op het onderhandelingscomité van 12/01/ 2022 is overeengekomen om “toekenning privéjaren voor in dienst zijnde personeel” in 2 stappen aan te passen. Van 4 naar 8 privéjaren vanaf 01/03/2022 en vervolgens van 8 naar 12 privéjaren vanaf 01/01/2023. Stap 2 bleek in augustus nog niet te zijn uitgevoerd. Wanneer wordt dit aangepast? En wanneer krijgt het personeel deze opschaling te zien? Als je personeel wil houden, moet je hen ook soigneren (cfr. ons voorstel van fietslease).”

Tine van der Vloet had een gelijkaardige vraag: “In de briefwisseling konden wij een brief zien van de ACV die ging over de toekenning van de privéjaren. In het onderhandelingscomité van 12 januari 2022 was overeengekomen dat dit in 2 stappen te regelen. Van 4 naar 8 privéjaren vanaf 1 maart 22, van 8 naar 12 privéjaren vanaf 1 januari 23. Dat laatste is nog niet uitgevoerd toen u de brief van hen ontvangen heeft. Is dit ondertussen al in orde gebracht? Over hoeveel personeelsleden gaat dit? Wat is de kostprijs hiervan?” 

De burgemeester antwoordde dat het ACV zich had vergist in jaartal: dat zou niet aanvangen in ’23, maar wel in 2024. Dat zou op jaarbasis een 20.000 euro extra kosten.

16.5 Herstelling voet- en fietspad Markt

Jef Schoofs: “Het voet- en fietspad ter hoogte van het nieuwbouwappartement op Markt 9 wordt door gemeentepersoneel heraangelegd nu de bouwwerken er afgelopen zijn. 2 vragen:

  • Het fietspad op die plaats ligt volgens de gemeentelijke schoolroutekaart op een aanbevolen schoolroute. Is het dan niet beter om de werken op die plaats zo te organiseren dat er voor en na schooltijd gewoon gebruikgemaakt kan worden van dat fietspad? Nu moeten fietsers er oversteken en moet het fietspad dat de Schuttershofstraat dwars in beide richtingen gebruikt worden. Levensgevaarlijk.
  • Waarom worden deze werken uitgevoerd door eigen gemeentepersoneel? De kosten aan het openbaar domein zijn duidelijk het gevolg van de bouwwerken. Wie draagt deze kosten?”

Raf Verheyen: “Die tijdelijke omleiding voor de fietsers was er ook al eerder bij de aanvang van de werken. Best zou die inderdaad stopgezet worden bij de aanvang en het eind van de school. Voor die werken moest de bouwheer zorgen, maar wij wilden daar een andere invulling aan geven. De bouwheer draagt daar financieel toe bij.”

Kris Govers : “Het fietspad blijft even breed, maar er komen bloembakken tussen het voetpad en het fietspad.”

Frank Wilrycx: “Die bloembakken komen er om te vermijden dat het voetpad gebruikt wordt om er te laden en te lossen. Maar als nu blijkt dat het fietspad daarvoor gebruikt wordt, zal dat gecontroleerd worden.”

Vragen van N-VA Merksplas

16.6 Gemeenschapsdienst

Tine van der Vloet: “In februari brachten wij het punt i.v.m. gemeenschapsdienst voor mensen die een leefloon krijgen. Dit zou verder uitgewerkt worden samen met Noorderkempen werkt. Wat is hiervan de stand van zaken?”

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “Twee van de zes gemeenten van Noorderkempen Werkt , nl. Rijkevorsel en Merksplas, stappen in in de small edition van dat project. We zullen elk drie werkplekken openstellen voor drie mensen. Binnenkort komt er daarvoor ook een mentor-opleiding. Vanuit de VDAB hebben we echter nog geen toeleiding gekregen.”

16.8 Kosten voor plannen Kolonie gestegen

Tine van der Vloet: “Commissie Kolonie kwam samen op 11 september en we hoorden daar dat de kosten voor de plannen die nu nog op tafel liggen, gestegen zijn met 1,5 tot 2 miljoen euro. We vragen bij elke financiële rapportering steeds naar de stand van zaken over dit dossier, maar we hebben van die verhoging nog nooit gehoord. Wanneer is dit dan vastgesteld? 

Er was een gesprek op maandag 18 september met onroerend erfgoed  om de kosten wat te drukken door evt. ook wat werken in handen te leggen bij plaatselijke aannemers en niet bij gespecialiseerde bouwfirma’s rond erfgoed. Wat was de uitkomst van dit overleg? 

De graanschuur wordt nu een opslagplaats i.p.v. het gevangenismuseum. Is deze invulling  al definitief of wordt dit mogelijks ook nog open geschreven om dit in de toekomst toch nog anders in te vullen?”

Frank Wilrycx: “We hebben indertijd een aanbesteding voor de werken uitgeschreven, en de markt blijkt enorm gestegen tegenover de tijd toen we de kosten raamden. In consensus met alle partijen besloten we de aanbesteding in te trekken. Het Gevangenismuseum komt niet in de Graanschuur, maar wel in de Koeienstal Zuid. We hebben dat doorgesproken met de mensen van het museum. In de koeienstal vinden ze zelfs meer ruimte.”

“De Graanschuur zal een meer polyvalente ruimte worden, zo’n beetje als de Open Schuren nu. Het wordt geen feestzaal, maar een plek waar tentoonstellingen kunnen plaatsvinden, of muziekoptredens… Die schuur zullen we als gemeente zelf verhuren. Door dat andere concept sparen we heel wat ingrepen uit en kunnen we besparen.”

“Colonie 7 ervoer ook de enorme prijsstijgingen. Ze zijn niet ontevreden over het feit dat we Koeienstal Zuid uit hun concessie halen. De precieze modaliteiten komen later nog op de gemeenteraad als we een nieuwe aanbesteding uitschrijven.”

Tine van der Vloet: “Jullie gingen ook nog een gesprek hebben met Monumenten en Landschappen om bij de werken meer lokale ondernemers te betrekken..”

Wilrycx: “Dat gesprek is er intussen geweest, en dat verliep vrij positief. Het gaat immers in deze fase om bijv. de vloeren, het schilderwerk, het bepleisteren… Dingen die niet onmiddellijk gezichtsbepalend zijn. Ze gingen daar wel wat in mee.”

“We willen de uitgaven niet laten ontsporen. Het is goed dat we de voorbije weken iedereen op dezelfde lijn kregen.”

16.9 Kapel van de Kolonie

Tine van der Vloet: “De nieuwe uitbaters maken al volop reclame. We vroegen ons af of de prijzen al vast liggen. Is hierover een overleg geweest met de gemeente? Hoe werken zij samen met lokale ondernemers?”

Frank Wilrycx: “Door de concessie is het aan de nieuwe uitbaters om hun prijzen te bepalen. Die zijn nog altijd dezelfde die jullie in het aanbestedingsdossier vonden. In de pakketten die de uitbaters aanbieden (bijv. voor een huwelijk) kan je de prijs voor de huur van de Kapel er niet uit filteren.”

“Deust gaat samenwerken met heel wat lokale ondernemers: Vandersmissen, Colonie 7, de lokale bloemist… en die zorgen op hun beurt voor heel wat lokale tewerkstelling.”

Jef Schoofs kaartte nog even de ‘lamentabele toestand’ aan van sommige elementen van het Bezoekerscentrum. “Dat moet je ons gewoon melden,” zei de burgemeester. “Wij geven het dan wel door.”

16.10 Parking voor mensen met een beperking aan het gemeentehuis

Tine van der Vloet: “We hebben het hier al aangehaald, de parking voor mensen met een beperking aan het gemeentehuis. Na verschillende observaties zie je toch dat het een hele klus is om uit deze parking te geraken. Kan er toch nog eens bekeken worden of dit kan aangepast worden? En nu staan er bijv. zes auto’s rond het Spertsersbeeldje. Dat zorgt voor extra problemen.”

Kris Govers: “We zullen het nog eens bekijken.”

16.11 Verplaatsing oplaadpunten aan De MARc/kT

Tine van der Vloet: “De oplaadpunten voor de elektrische fiets aan het gemeenschapscentrum zouden verplaatst worden, zo zeiden jullie op de gemeenteraad van juni, omdat men nu de fiets niet kan laden. Het terras staat  er namelijk voor. Tot op heden is dit niet gebeurd, staat het nog op een to-do-lijstje?”

Kris Govers: “Ons mannen zijn hard aan het werk in IKO. We zullen dat opvolgen.”

16.12 Deskundige omgevingsvergunning

Tine van der Vloet: “We lazen in het schepencollege van 12 september dat er 2 deskundigen omgevingsvergunning worden aangenomen. Was het eerste plan niet om één iemand aan te nemen? Wat heeft de plannen doen wijzigen?”

Frank Wilrycx: “Op de sollicitatieronde bleken er twee competente mensen te zijn. Op die dienst is het momenteel alle hens aan dek. We hebben ze dus allebei aangeworven, zodat we de druk van de ketel krijgen.

Varia: verkeersmaatregelen tijdens de kermis

Niet op de agenda, maar aangekaart door Tine van der Vloet: de onduidelijkheid van de verkeersmaatregelen in de Leopoldstraat tijdens de kermis. Slotsom: je kan overdag van Stolwerk nog altijd tot aan Larisan, alhoewel de omleiding het anders aangeeft. Je kan zelfs makkelijk ondergronds parkeren onder het Buitenhof. Alleen wordt het stuk tussen Old Forester – fuifzaal – Sir Lancelot ook op een aantal momenten in het weekend op vraag van de politie voor het verkeer afgesloten.

Je vindt alle bijdetijdse, juiste informatie hierover op de website van de gemeente.

 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2023

3. Besteding van een toelage

OCMW Merksplas ontvangt voor 2023 een 3.500 euro aan subsidies van de Programmatorische federale Overheids Dienst Maatschappelijke Integratie POD MI. Die moeten gaan naar initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. Die princiepsbeslissing over de besteding van de middelen werd goedgekeurd.

4. Besteding middelen energiefondsen

De sociale dienst maakte een voorstel op voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2023. Dat is aanvaard.

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button