GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad november: het verslag

Op maandag 27 november vergaderde de gemeenteraad. Erg lang duurde die niet. De meeste dossiers werden op een draf goedgekeurd. Wat langer ging het over het vuurwerkverbod, of over de Halloweenwandeling die enkele weken geleden over de natuurbegraafplaats liep. Bij de rondvraag probeerde Groen de argumenten van het College bij een verkavelingsdossier tegen de Hoevestraat-plannen van datzelfde college te gebruiken, en zowel Groen als N-VA hadden vragen bij de bushokjes van Hoppinpunt Merksplas Dorp.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De gemeenteraad keurde het officiële verslag van de gemeenteraad van oktober. Voorstemmer werd Tine van der Vloet (N-VA).

2. De gouverneur keurde de jaarrekening van 2022 goed

3-4 Gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone Taxandria en aan de lokale politiezone Noorderkempen.

Merksplas zal zo’n 590.000 euro bijdragen in het exploitatiebudget en een 69.000 euro in het investeringsbudget van de brandweerzone. Voor de politiezone wordt dat resp. een 817.000 euro en 62.000 euro.

5-8. Rekeningen en budget van de kerkfabrieken

Zowel de kerkfabriek Sint-Willibrordus van Merksplas als die van Sint-Rumoldus Zondereigen kregen een gunstig advies van de gemeenteraad over hun rekening van 2022. De gemeenteraad nam ook kennis van hun budget voor 2024.

9. Gemeentesubsidies voor ontwikkelingshulp

Net als vorig jaar, kent de gemeente voor 22.500 euro subsidies toe aan ontwikkelingshulpinitiatieven die een link met Merksplas hebben:

  • Siddartha in Ethiopië, opvang en businessopleiding voor daklozen (via Koen Lauwerysen)
  • Bambougar Senegal, ondersteuning (via Chris Leys)
  • Bagaya Senegal, ontwikkeling (via Ingrid Van De Paer)
  • Solid Jovem in Peru, inzetten op mentaal welzijn, opleidingen landbouwondernemers (via Jan Sysmans)
  • Oum el Nour in Egypte, promotie en ontwikkeling van de vrouw (via Magda Geudens)
  • Imbeke, Imani in Kenia, verbetering landbouwtechnieken vrouwen (via Leo Versteynen)
  • Terre Vivante in Benin, vorming en onderzoek boomkwekers (via Mie Rigouts)
  • Sa’Ta’Qa in Guatemala, ondersteuning vrouwen (via Jef Huet)
  • Oxfam Wereldwinkel Merksplas.

Elk project krijgt zo 2.500 euro toebedeeld.

10. Arbeidsreglement Qworzó wijzigt

Dat kreeg enkele aanpassingen.

11. Politiereglement begraafplaats wijzigt

Daarin worden de afmetingen van de dekstenen van de asurnen aangepast. Die worden iets groter, op vraag van de werklui. Met de nieuwe uniforme dekstenen wordt het onderhoud er dan makkelijker op.

Jef Schoofs (Groen) vroeg zich af waarom er niet een allesomvattend reglement is op de begraafplaatsen. Nu staan die van de begraafplaats en de natuurbegraafplaats in een afzonderlijk reglement. “Hoe los je dat op als mensen om informatie vragen?”

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) verwees naar de website van de gemeente. “Bij het luik van de Burgerlijke Stand (we vermoeden dat het om het overzicht bij ‘Overlijden’ gaat, n.v.d.r.) vind je daar alle informatie bij elkaar.”

Schoofs kaartte hierbij de Halloweenwandeling aan die laatst plaatsvond op de Kolonie. Die wandeling liep over de natuurbegraafplaats. “Met onze partij vinden we dat dat van weinig respect getuigde voor de begraafplaats. In de briefwisseling die we daarrond voerden en opvroegen, liet de organisator ons weten dat ze van het gemeentebestuur de mondelinge toestemming hadden om dat daar door te laten gaan.”

Burgemeester Frank Wilrycx benadrukte dat het college zich bij zijn standpunt aansloot: “De Halloweenwandeling vindt al jaren op dezelfde plek plaats. Maar niemand van ons heeft zijn toestemming gegeven over de natuurbegraafplaats. We vermoeden dat een misverstand de oorzaak zou kunnen zijn. De organisatoren lieten ons weten dat ze daar in een volgende editie wel rekening mee zouden houden. Jullie opmerking vinden we alleszins terecht.”

Jef Schoofs vroeg of de organisatoren vooraf een traject moeten indienen.

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “Normaal vragen organisatoren inderdaad een traject aan. Enkele jaren terug hebben we met de organisatoren op een vergadering expliciet afgesproken dat dat terrein niet gebruikt zou worden, maar de parcourstekenaars van de huidige editie waren blijkbaar nieuwe mensen.”

Schoofs vond in de briefwisseling wel een traject bij de aanvraag, maar blijkbaar had dat plannetje betrekking op een mountainbiketour.

Wilrycx: “Wat gebeurd is, kunnen we nu niet meer veranderen. We houden het in de toekomst alleszins nauwlettender in het oog.”

12. Gebruiksreglement Sportcentrum ’t Hofeind wijzigt

Tot nu toe was er elk jaar een verplicht gebruikersoverleg. Daarop werd de verdeling van de zaaluren in overleg afgesproken. De sportraad kreeg het de laatste jaren voor elkaar om in een voorafgaand overleg de zaalpuzzel rond te krijgen. Daardoor wordt dat gebruikersoverleg overbodig.

Daarnaast zijn er nog enkele vormelijke aanpassingen.

13. Plan van fiets- en voetpad in de verkaveling Steenovendreef

Dat rooilijnplan keurde de gemeenteraad goed. Het wordt dan ook opgenomen in het openbaar domein.

14. Politieverordening legt totaalverbod op voor vuurwerk en wensballonnen

Het Politiereglement (overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid) wordt gewijzigd met een Merksplas’ totaalverbod op vuurwerk en wensballonnen. Het eerste omdat ‘het veiliger is voor mens en dier als er geen vuurwerk wordt afgestoken’, het tweede ‘omdat ze een ernstig risico op brand inhouden’.

Enkel knalkanonnen kan de burgemeester nog vergunnen aan landbouwers om het zaaigoed of de vruchten op het veld te beschermen.

Frank Wilrycx verwees naar de stappen die in de provincie werden gezet, als motivatie voor dit totaalverbod. “We baseerden ons ook op het politiereglement van Hoogstraten, omdat we streefden naar uniformiteit.”

Jef Schoofs verwees fijntjes naar Rijkevorsel: “Laat men het door nog wel toe?” De burgemeester antwoordde dat men daar dezelfde procedure hanteerde dan wat Merksplas vorig jaar deed: mensen moeten een uitzonderlijke toelating vragen aan de burgemeester.

“En vuurwerk van professionele vuurwerkmakers kunnen op feestmomenten dus ook niet langer?” wou Schoofs nog weten. “Nee, in principe wordt dat niet langer toegestaan,” antwoordde Wilrycx.

Tine van der Vloet (N-VA) vond dit een goede beslissing. “Vroeger hielden jullie zo’n verbod altijd tegen met het argument dat dat niet gehandhaafd kan worden door de politiediensten. Is daar nu iets bij veranderd?”

Wilrycx: “De handhaving blijft identiek zoals het altijd al was: de patrouilles die die nacht hun ronde doen, kunnen optreden. We moeten er niet flauw over doen: zolang vuurwerk verkocht mag worden, zal het ook gebruikt worden. Maar als de politie overtredingen vaststelt, volgen er boetes.”

van der Vloet vroeg nog hoe de gemeente dit verbod zal communiceren. In de Nieuwsbrief van donderdag komt er een artikel over.

Groen onthield zich bij de stemming, “al gaan we akkoord met het principe”. Jef Schoofs verwees daarvoor naar hun bezwaren bij de GAS-boetes, waarin dit reglement ook kadert.

15. Merksplas treedt toe bij de intergemeentelijke aankoopdienst

De gemeente Merksplas treedt toe tot de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK. Zo kan de gemeente meedoen aan groepsaankopen, wordt ze ondersteund bij lokale aankopen en kan ze ook ervaringen uitwisselen in een lerend netwerk.

16-23 Deelname aan (buitengewone) algemene vergaderingen van intercommunales

Er zijn binnenkort een aantal vergaderingen waarvoor de gemeenteraad de agenda goedkeuren en een raadslid afvaardigde. Zo onder meer voor die van IOK, IOK Afvalbeheer, Pontes, Pidpa, Cipal, Publi-T, de Kunstacademie en Water-Link.

24. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

24.1 Opsplitsen van kavels

Jef Schoofs: “We zien verschillende bouwgronden opgesplitst worden in nieuwe kavels. De ene keer is de dichtheid beduidend hoger dan de andere keer. Helaas zien we er niet direct een duidelijke visie in terugkomen. Welke richtlijnen worden er gevolgd bij het opsplitsen van kavels?”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) antwoordde dat er normaal bij aanvragen gekeken wordt hoe de buurt er uit ziet en of de plannen overeenstemmen met een goede ruimtelijke ordening.

Schoofs verwijst naar de argumentatie die het college in oktober hanteerde bij een aanvraag voor de sloop van een aantal woningen en de opsplitsing van die grond in een aantal kavels. Die luidde als volgt: “De groeivraag van de gemeente kan op heden volledig opgevangen worden binnen het huidig juridisch aanbod aan beschikbare bouwgronden. Dit betekent dat de gemeente eigenlijk geen aanspraak dient te maken op private verdichtingsinitiatieven om in haar groeivraag te voldoen.

Hij citeert verder: “Het goed is in vogelvlucht gelegen op circa 1,2 km van de dorpskern van Merksplas. Deze gebieden zijn niet gelegen op wandelafstand van handel- en voorzieningen, noch in nabijheid van goed uitgerust openbaar vervoer. We kunnen oordelen dat deze site niet wordt beschouwd als gewenste groeipool van de gemeente Merksplas.
Hij vindt dat deze argumenten toch in schril contrast staan met de bouwgrond die het college bijkomend wil ontwikkelen in de Hoevestraat. “Die bevinden zich zelfs op zo’n 2,8 kilometer van het centrum!”

Raf Verheyen vult nog aan dat in een buurt met grote kavels bijvoorbeeld zo’n opsplitsing niet wordt toegestaan.

Burgemeester Frank Wilrycx: “Als je onze verkavelingsvergunningen bekijkt in hun totaliteit, zal je zien dat er in onze argumentatie een grote consequentie zit. En wat je citeerde, is de motivatie van de stedenbouwkundig ambtenaar.” Dat wordt door Schoofs betwist: “Nee, dat is het advies van het college.”

Wilrycx: “Dat argument kan je niet zomaar copypasten op de Hoevestraat. Als het wilt hebben over het dossier dat je aanhaalt, kunnen we dat altijd doen, maar dan wel in de besloten zitting.”

24.2 Fietsstallingen

Jan De Bie: “In het verleden hebben we al eens aangekaart dat er meer/betere fietsstallingen moeten komen in het dorp. Aan de bushalte ter hoogte van de serviceflats zien we de laatste tijd veel fietsen staan tegen de haag/gevel van het gebouw tot zelfs op de parkeerstrook. Kan hier aan de voorzijde geen deftige fietsstalling voorzien worden? Voor ons kan daar je daar zelfs een parkeerplaats voor opofferen. We weten dat er achter het Buitenhof fietsparkeerplaatsen zijn, maar van mensen die de bus nemen, kan je niet verwachten dat ze dat stukje nog te voet moeten doen.” 

Raf Verheyen: “Inderdaad, daar hebben we zo’n dertig plaatsen voorzien. Ik vermoed niet dat die 20 meter die ze daarnaartoe moeten afleggen, een probleem kunnen vormen.”

Jan De Bie: “Als je wil werken aan een goed Hoppinpunt – en dat was toch de bedoeling, dacht ik – dan zou je zo’n oplossing toch moeten kunnen overwegen.” Hij haalt Oud-Turnhout aan als voorbeeld waar fietsstallingen voorzien zijn naast de bushalte.

Frank Wilrycx: “De fietsstalling achter het Buitenhof stond in het dossier dat we in het kader van Hoppin Dorp opmaakten, en dat werd ook zo goedgekeurd.”

24.3 en 24.5 Bushokjes

Jan De Bie: “Er staan nieuwe bushokjes ter hoogte van de serviceflats. Veel bescherming geven deze hokjes niet tegen regen en wind. Even zitten tijdens het wachten? Helaas. Een zitbankje vind je er niet langer. Het comfort van de reizigers gaat er nog maar eens op achteruit. Wanneer men echt wil gaan voor het STOP-principe moet er toch geïnvesteerd worden in betere infrastructuur?” 

Tine van der Vloet had namens N-VA een gelijkaardige vraag:

“In de nieuwe luifels, de bushalte van De Lijn in het dorp, is geen bank voorzien. Het kan niet de bedoeling zijn dat men gaat zitten op de dorpels van de omliggende huizen/winkels. Kan de gemeente de vraag stellen aan de lijn om er toch een zitbank te voorzien? Indien deze vraag negatief wordt beantwoord, kan de gemeente dan zelf een zitbank voorzien?
Door het opvragen van dit dossier zagen we ook dat de bushalte aan de kant van de apotheker op een andere plaats is uitgevoerd dan op het plan staat. Wat is hiervan de reden? Met wie is dit besproken?”

Raf Verheyen: “Deze nieuwe schuilhuisjes kwamen er op advies van De Lijn. Alleen bleek praktisch enkel dit type op die plek in het centrum mogelijk. Daarin zit inderdaad geen bankje voorzien. Wij hebben aan De Lijn opgevraagd of dat mogelijk is, maar op die vraag hebben we nog geen antwoord gekregen. Als dat er zou kunnen komen, mag het alleszins de toegankelijkheid van de halte niet bemoeilijken.”

Frank Wilrycx: “Jullie vraag is terecht, maar blijkbaar liet de regelgeving de plaatsing van een ander type niet toe.”

Op de achtergrond hoorden we Josée Van Aert (Leefbaar) nog argumenteren dat een paraplu ook heel goed beschermt tegen weer en wind.

Tine van der Vloet wou het nog hebben over de verplaatste bushalte die normaal vóór de apotheek was gepland.

Raf Verheyen antwoordde dat het Agentschap Wegen en Verkeer instond voor de aanleg van dat Hoppinpunt. AWV kon die bushalte met de wettelijk opgelegde afmetingen daar niet aanleggen. Daarom werd die wat opgeschoven naar waar dat wel kon.

24.4 Samentuinen

Jan De Bie: “We zagen in de nieuwsbrief een nieuwe oproep voor samentuinen. Uiteraard zijn we blij mee dat er dan toch geïnteresseerde mensen zijn. Hopelijk kan ons voorstel snel werkelijkheid worden. Wat is nu de stand van zaken?” 

Raf Verheyen: “We deden een oproep naar mogelijke locaties en deelnemers. Bij ons kwamen er vier mogelijke locaties binnen, maar geen deelnemers. Swat Willems kreeg van acht mensen te horen dat ze interesse hadden. Maar hun interesse ging uit naar een individueel stuk tuin, en niet naar een samentuin. Binnenkort gaan we met hen samenzitten om te zien hoe het project verder kan lopen.”

Vragen van N-VA Merksplas

24.5 Bijen

Luc Holthof (N-VA) volgt sinds een tijdje een imkercursus. Hij wou weten wat het beleid is van de gemeente om de bijenpopulatie te ondersteunen met aanplantingen en andere acties, bijv. om het beroep van imker te promoten.

Raf Verheyen: “We proberen op verschillende manieren onze gemeente bijvriendelijk te maken. Zo hebben we op zeven locaties bloemenweides ingezaaid. We legden twee extra bloemenborders aan (op de Markt en bij de kerkhof) met een variatie aan planten, zodat er een hele tijd een aanbod van nectar is. Op verschillende terreinen en bermen hebben we ons maaibeheer aangepast. Ook onze boomkeuze hebben we aangepast: zo planten we 17 extra lindes, en hebben we in verschillende straten Zweedse meelbes aangeplant. En in het parkje aan de Pastoor Ceulemansstraat en bij Qworzó legden we een bijenhotel aan, naast de twee bestaande die we al hadden. We bekijken nog wat we meer kunnen doen.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. De gouverneur keurde de jaarrekening van 2022 goed

Foutje ontdekt in ons artikel?

Vond je een tikfout of iets dat inhoudelijk niet klopt? Stuur ons een mailtje. Dan passen we dat zo aan. Vergeet de url van de pagina er niet bij te vermelden!

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button