GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad oktober

Op maandag 23 oktober vergaderde de gemeenteraad. De agenda was uitermate beknopt, en dat liet zich ook voelen aan de duur van de raad: op een half uurtje was alles beklonken.

Lees gauw wat er allemaal besproken werd. Zo ben je direct helemaal weer bij.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Voorstemmer werd Raf Verheyen (Leefbaar), al werd er de hele avond niet gestemd.

Tine van der Vloet (N-VA) had wat bemerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad over de ontwikkeling van de voetbalterreinen in de Hoevestraat. Bij de feiten werd nergens vermeld dat het om een schenking ging. Ook werd er niet vermeld dat ze had gepolst naar de gesprekken die het bestuur met de familie had gevoerd, en evenmin werd haar vraag vermeld of de hele familie op de hoogte zou gebracht worden van het onderzoek. Ze vroeg daarom dat “jullie de bandopname nog eens zouden willen beluisteren en de exacte inhoud in het verslag zouden opnemen.”

Jef Schoofs (Groen) werd bij dat punt ook niet correct geciteerd. In het verslag leek het of hij de vraag stelde of hij het opportuun vond om een groen terrein in woonparkgebied te verkavelen. Daarmee bedoelde hij dat hij dat helemaal niet opportuun vond – en zo wou hij dat ook in het verslag.

Jef Schoofs vroeg ook nog of het ‘kleine mankement’ aan de Spetserfontein intussen al hersteld was. “Nee”, zei schepen Kris Govers (Leefbaar), “want onze mannen ‘zijn vollen bak bezig’ in Markdal en met het herstellen van enkele lekken in Qworzó-lokalen.” “Dat zal dus niet meer voor de winter zijn?”, vroeg Schoofs. Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) antwoordde dat de fontein in de wintermaanden telkens buiten gebruik wordt gesteld om schade te voorkomen.

2. Ondersteuning van Bouwmaatschappij de Noorderkempen bij het inhuren

De woningmarkt in Merksplas is voor heel wat mensen soms minder toegankelijk. Bouwmaatschappij de Noorderkempen heeft een aantal sociale woningen in het dorp. Voortaan wil de Noorderkempen ook woningen inhuren om ze op haar beurt verder te verhuren aan sociale huurders. Ze beheert er al 39 die ze overnam van het vroegere Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen (dat nu Woonboog heet). Tegen 2026 moet de Bouwmaatschappij minstens 50 woningen in huur hebben, als ze aanspraak wil maken op Vlaamse subsidies.

Van die 39 woningen liggen er acht in Merksplas.

De gemeente vindt dat ook een goede stap om een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod uit te breiden. Daarom geeft ze een financiële ondersteuning om het aanbod aan sociale huurwoningen van De Noorderkempen te vergroten. Daarvoor wordt een jaarlijks budget uitgetrokken van 2.500 euro en 200 euro per ingehuurde woning in Merksplas, met een bovengrens van 7.500 euro.

Tine van der Vloet zag net op Facebook dat er een infoavond in Hoogstraten was geweest voor mensen uit Hoogstraten en Merksplas die via de bouwmaatschappij een woning wilden verhuren. Was daar reclame voor gemaakt?

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “Voor die avond hebben we vooral digitaal mensen uitgenodigd. Het werd een constructieve, boeiende vergadering. Er waren pakweg 45 deelnemers, waarvan een tiental uit Merksplas kwam. Met de acht woningen die we nu al in Merksplas verhuren, zitten we aan het percentage dat we met onze gemeente moeten halen.”

Deelname aan verschillende buitengewone algemene vergaderingen

Daarvoor keurde de gemeenteraad telkens de agenda goed en vaardigde iemand van de raad naar de vergadering af.

3. IKA

IKA is de Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. Die vergadert op 21 november. Anny Verheyen (Leefbaar) zal er de gemeente vertegenwoordigen.

4. IVEKA

Iveka is de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. Die vergadert op 12 december. Kris Luyckx (Leefbaar) gaat daar voor Merksplas naartoe.

5. Fluvius Antwerpen

Die vergadert op 13 december. Daar gaat Jef Van Accom (Leefbaar) naartoe.

6. Fluvius OV

Die vergadert op 6 december, met Jef Van Accom (Leefbaar) als afgevaardigde.

7. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

7.1 Trage wegen

Jan De Bie (Groen): “Zondag 15 oktober was het dag van de trage weg. In omliggende gemeenten opent men voortdurend trage wegen. Bij het dossier over de asfaltering van Goordijk – Nachtegaalstraat werd hier ook een vraag gesteld. Men zou bekijken of er daar mogelijke doorsteken weer open zouden kunnen. Werd dat bekeken? In Merksplas komen er heel weinig ‘nieuwe’ trage wegen bij.”

Frank Wilrycx: “Enkele jaren geleden was er een werkgroep actief rond de trage wegen. Die zorgde voor resultaten: verschillende trage wegen in het dorp werden bewegwijzerd, de dienst Toerisme organiseerde er een wandeling langs, er kwam ook nog de trage weg tussen Koekhoven en de kerk. We hebben er dus al aan gewerkt, en als het nodig is kunnen we die werkgroep terug activeren. In de Buurtatlas vonden we evenwel in de buurt van de Goordijk geen oorspronkelijke weg.”

7.2 Verkeersproblemen

Jef Schoofs: “De werken in de Leest zijn intussen aan de gang. Met de nodige verkeersproblemen tot gevolg. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe veel verkeer Merksplas slikt – o.a. langs de Leest. Het dorp slibt elke ochtend en avond dicht. Worden de problemen in de Leest maar ook elders in het dorp opgevolgd? Gebeuren er controles? Wanneer? Welke initiatieven nemen jullie om erger te voorkomen?”

Schoofs vond het grootste pijnpunt de slechte bewegwijzering naar Weelde. “Er kwam aan de rotonde aan het Vredesplein één pijl, maar verderop werd het verkeer niet verder geleid.”

Frank Wilrycx beaamde dat Leest een belangrijke verkeersas is door het dorp. “Dat merken we ook als de kermis er staat of het centrum afgesloten wordt. Als een van onze twee verkeersassen uitvalt, kan dat inderdaad voor problemen zorgen. De omleiding naar Weelde hebben we vanaf dag 2 van de werken bepijld. We zorgden ervoor dat de Delhaize, die toch een belangrijke winkel is voor het dorp, maximaal bereikbaar bleef. De wijkagenten en de verkeerspolitie hebben regelmatig toezicht gehouden en mensen er op gewezen dat ze daar niet moesten zijn. Morgen volgt al de asfaltering, en woensdag misschien al de belijning. De aannemer heeft goed doorgewerkt.”

Kris Govers: “De grootste hiaten in het fietspad werden ook hersteld.”

Jef Schoofs vond dat de klinkers die er vroeger lagen automobilisten wezen op de as van de rijweg. Nu dat die vlak geasfalteerd werden, vreest hij voor ongevallen.

Tine van der Vloet had heel wat overtredingen zien gebeuren. Ze vond het goed dat de ploegen effectief zijn opgetreden tegen overtreders.

7.3 Opvolging handelszaken

Jef Schoofs: “We lazen in de krant over een inspectie en controle van een aantal handelszaken. Jullie kiezen er voor om handelspanden te laten voorzien in elk nieuw gebouw in het centrum. We zien echter veel leegstand, handelszaken die al een tijd bestaan maar nooit open zijn, terrassen die al maanden in onbruik zijn… Hoe ziet de gemeente toe op de invulling en de kwaliteit ervan?”

Frank Wilrycx vindt dat die leegstand in Merksplas best nog meevalt vergeleken met de gemeenten rondom ons. De wokzaak zou binnenkort terug heropenen, en de Smokey Burger wordt omgevormd tot koffiehuis. Voor de rest staat er niet zoveel leeg. Of alle zaken rendabel zijn, is geen vraag voor de gemeente. De burgemeester somt ook nog op hoe de gemeente handelaars ondersteunt om de dorpskern te waarderen. “De inspecties gebeurden samen met ADEI. Hun verslagen komen niet bij ons terecht, maar bij de politie. Die verslagen zijn ook niet openbaar.”

Vragen van N-VA Merksplas

7.4 Oplevering werken

Luc Holthof (N-VA): “Naar aanleiding van een vraag naar de oplevering van de werkzaamheden aan Werfstraat – Wolfstraat – Hazenpad, hebben we de volgende vragen:

  • Wat zijn de volgende stappen in dit dossier?
  • Wat is de timing hiervan?
  • Worden de kosten die de gemeente ondertussen maakt op de aannemer verhaald en hoe dan?”

Kris Govers: “Er was een voorlopige oplevering op 10 december 2020. De aannemer kreeg twee jaar de kans om een definitieve oplevering te vragen, maar dat is nog niet gebeurd. De slechte toestand van de bedekking van de fietsstroken hebben we met de onderaannemer besproken en die wordt opgelost. Bij een definitieve oplevering is er een rondgang met de aannemer en moeten de werken die nog noodzakelijk geacht worden uitgevoerd worden.”

“Het maaien van de grachten is onderhoudswerk dat door de gemeente moet gebeuren.”

Holthof hoorde veel klachten over dat onderhoud: zo zouden sommige straten beter verzorgd worden dan andere.

Kris Govers: “Van die klachten heb ik geen weet. Ik zal dat overmaken aan onze diensten. Mensen met klachten mogen altijd naar mij of de technische dienst bellen.”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Minimale levering aardgas

Sommige inwoners hebben de middelen niet om in de winter hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Dan lopen ze het risico om zonder verwarming te vallen. De Vlaamse regering stelt hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking. Het OCMW moet dan met een sociaal onderzoek nagaan of hun hulpvraag gegrond is.

3. Project ‘Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen’

Europa wil met een langetermijnproject van zes jaar mensen met multiproblematieken beter ondersteunen als die werk zoeken of als ze stappen vooruit zetten in het leven. Met de andere gemeenten van NoorderKempen loopt vanaf volgend jaar tot eind 2029 het project ‘Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen’. Het is een vervolg op de MOEF NK voor jongeren, maar dat wordt nu uitgebreid voor mensen op beroepsactieve leeftijd.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button