Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad januari

Op maandag 22 januari vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van december. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Provinciegouverneur Cathy Berx over de klacht van N-VA rond de verkoop van de gronden aan de Hoevestraat

Op 2 november diende de N-VA-fractie een klacht in bij de provincie tegen de geplande verkoop van een perceel grond aan de Hoevestraat, dat in 1970 aan de gemeente werd geschonken. In september gaf de gemeenteraad opdracht aan IOK om een studieopdracht uit te voeren voor de ontwikkeling van die gronden.

Volgens de N-VA ging dat in tegen de uitdrukkelijke voorwaarden die indertijd in de oorspronkelijke akte van afstand stonden. Daarin stond vermeld dat “de gemeente deze gronden aanvaardt met het enkel doel er een sport- of rekreatiecentrum (sic) aan te leggen. Hij zal voor geen enkele andere doeleinden mogen gebruikt worden.”

Maar het is, volgens de gouverneur, niet aan haar om die betwisting te beoordelen: als het gaat om notariële akten, zoals een schenkingsakte, is enkel de burgerlijke rechtbank bevoegd. “Als u van mening bent dat de gemeente door haar handelen de essentiële voorwaarden van de schenking overtreedt, kan u deze zaak dan ook aanhangig maken bij de bevoegde rechter,” aldus Cathy Berx.

3-6. Personeelszaken

3. Wijziging vormingsreglement

Er ligt een voorstel op tafel om o.a. de dienstvrijstelling voor vormingsuren en verplaatsingstijd vast te stellen op max. 11 uur per dag. Ook worden de reglementen voor gemeentepersoneel en het personeel van het OCMW uniform gemaakt.

4. Kaderwijzigingen

Het personeelskader van de gemeente zou uitgebreid worden met twee contractueel administratief medewerkers (C1-C3) en een voltijds contractueel maatschappelijk werker. Er komt ook een transitie van E- naar D-niveau.

Bij de voorstellen zit ook nog een aanpassing van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden én de functieomschrijving voor technisch assistent, voor de coördinator van het strijkatelier, en een nieuwe samenstelling van de selectiecommissie voor alle functies in het personeelskader.

5. Wijziging rechtspositieregeling

Daarbij zit de opwaardering van alle functies op E-niveau van technisch beambte naar dat van technisch assistent op D-niveau, de opwaardering van de functie van coördinator strijkatelier, een aanpassing van de bevorderingsvoorwaarden, en nog een aantal aanpassingen aan de actuele wetgeving (rond arbeidsongeschiktheid in de jaarlijkse vakantie en rond onbetaald verlof om dwingende redenen en het zorgverlof.)

6. Wijziging arbeidsreglement

met voorstellen om onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toe te staan op de stamtijden op woensdagnamiddag en maandagvoormiddag, en met aanpassingen die voortvloeien uit de voorstellen hierboven.

7. Een digitale Spetsersbon

Iedereen kent de Spetsersbon: een geschenkbon waarmee je bij de deelnemende Merksplasse handelaars kon betalen. Die was in het verleden in het leven geroepen door Unizo Merksplas. De winkels die meededen, moesten lid worden van Unizo en (1) een vergoeding betalen om de Spetsersbon te kunnen aanvaarden. Daar wil de gemeente nu van afstappen.

Voortaan zou de Spetsersbon een initiatief worden van de gemeente en voor de deelnemende winkels helemaal gratis worden. Daarbij zou de gemeente de Spetsersbon ook digitaal maken. Zo kan de bon niet alleen aangekocht worden in het gemeentehuis, maar ook online. Bijkomend voordeel: als je met de nieuwe Spetsersbon iets betaalt dat minder kost dan de bon aangeeft, kan je het resterende bedrag later nog gebruiken bij een volgende aankoop.

Voor het systeem werkt de gemeente samen met Kivalo.

De oude Spetsersbonnen worden dan niet langer verkocht, maar de bonnen die in roulatie zijn, blijven nog geldig.

8. Aanpassing overeenkomst met UiTPAS Kempen

Met de UiTpas kan je als je deelneemt aan culturele activiteiten punten en voordelen sparen. Mensen in armoede krijgen er ook korting mee. In dat geval betaalt de klant 20%, de gemeente 40% en legt de organisator 40% van de toegang toe.

Erkende Merksplasse verenigingen zouden met de voorgestelde aanpassing van de gemeente meer terugkrijgen dan de voorziene 40%.

9. Het Vastgoedinformatieplatform

In september ’22 keurde de gemeenteraad een retributiereglement goed voor het verkrijgen van vastgoedinformatie. Daarin wordt nu het woord “lokaal bestuur” vervangen door “de gemeente” (omdat het OCMW zo niet langer onder de overeenkomst valt), en worden enkele kleine foutjes aangepast.

10. Verkaveling Pastoor Ceulemansstraat

Matexi Projects verkavelt aan de Pastoor Ceulemansstraat 32 kavels voor woningbouw. Daarvoor moet nog een vrijstaande eengezinswoning en een elektriciteitscabine gesloopt worden. Op die 32 kavels komen

  • 2 halfopen woningen langs de Jaak Mertensstraat
  • 2 vrijstaande woningen langs de Pastoor Ceulemansstraat
  • 12 woningen in het binnengebied, rug-aan-rug gekoppeld met percelen aan de Schuttershofstraat
  • 9 woningen haaks op de Pastoor Ceulemansstraat
  • 10 parkwoningen.

De woningen komen rond een collectieve groenstructuur: twee collectieve gemeenschappelijke groene openbare ruimtes en één deeltuin.

De bestaande voetweg wordt verbreed tot 2 meter en doorgetrokken tot aan een nieuwe doorsteek naar de Schuttershofstraat, die daar uitmondt op 2,5 meter. Parkeren gebeurt achteraan in drie clusters met in totaal 61 stalplaatsen.

De gemeenteraad moet het rooilijnplan vaststellen, en de wegenis- en rioleringswerken goedkeuren.

11. Merksplas Kolonie: concessieovereenkomst

Het gaat om een concessieovereenkomst voor 20 jaar voor het Woonstalhuis Zuid (de brasserie en het bezoekerscentrum), de Paardenstal Zuid (ontvangst- en vergaderruimte en conciërgewoning), en de gastenkamers in Paardenstal Noord, Woonstalhuis Noord en Koeienstal Noord.

In de overeenkomst worden verschillende voorwaarden opgesomd. De maandelijkse concessievergoeding voor het pakket bedraagt aanvankelijk 12.000 euro, en vanaf het derde jaar 14.500 euro (waarvan het aandeel van het Woonstalhuis Zuid nog moet geactualiseerd moet worden).

12. Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen

Merksplas werkt samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar rond de noodplanning en het beheer van noodsituaties.

Voortaan zou de gemeente Ravels de beherende gemeente zijn en als werkgever voor de coördinatoren optreden. De gemeenteraad moet deze aanpassing aan de statuten nog goedkeuren.

13. Extra agendapunt: Parkeerverbod rond het Spetsersbeeldje                                     

(een voorstel ingediend door N-VA Merksplas)

“Er staan heel vaak verschillende auto’s geparkeerd rond het Spetsersbeeldje. Dat zorgt vaak voor een onveilige situaties. Auto’s hebben minder ruimte om van de parkeerplaats te rijden. Voor mensen met een beperking vormt dit een extra obstakel om daar, naast de verlichtingspaal en de hekjes, te kunnen draaien en om dan vooruit de baan terug op te kunnen rijden. We hebben dit probleem al meerdere malen onder de aandacht gebracht, maar de situatie is nog niet verder aangepakt. 

In de omgeving is er heel wat parkeergelegenheid waar men wel veilig kan parkeren. We stellen dan ook voor om een parkeerverbod op te leggen rond het Spetsersbeeldje. 

Gelet op: 

  • de onveilige situatie dat er ontstaat door het parkeren van de auto rond het Speterserbeeldje 
  • er voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving

Besluit:

  • art 1: er komt een parkeerverbod rond het Spetsersbeeldje 
  • art 2: er komt de nodige communicatie hierover in de nieuwsbrief, op de website, op de facebookpagina van de gemeente, …

14. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

14.1 Vuurwerkverbod

Ondanks er een verbod was voor het afsteken van vuurwerk met oudjaar was er in onze gemeente, onze politiezone, toch heel wat vuurwerk te zien en te horen. Hoe is hier controle op uitgeoefend? Zijn er boetes uitgedeeld? 

14.2 Markt op de Kolonie

We kunnen lezen in de sociale media dat er een wekelijkse markt gaat komen vanaf 1 februari op de Kolonie. Hoe is deze markt ontstaan en is er een samenwerking met de gemeente? 

14.3 Parkeren op fiets- en voetpaden

We blijven geregeld vragen krijgen over het parkeren op het fiets- en voetpad in het dorp. Deze vragen zijn hier al vaker besproken. Nadien zijn er bijvoorbeeld de plooibare flapjes geplaatst op verschillende plaatsen in het dorp. Men ging eerst sensibiliseren wanneer men fout parkeert, nadien ging men verbaliseren. 

Kan u ons vertellen wat hiervan de stand van zaken is. Hoe vaak is hier al een controle geweest van de politie en op welke tijdstippen? Zijn er al boetes uitgedeeld? Hebben de plooibare flapjes voldoende effect?

Vragen van Groen Merksplas

Die zijn er deze maand niet.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Personeelszaken

(cfr. de agendapunten 3-6 van de gemeenteraad hierboven)

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button