Gemeenteraad

Verslag gemeenteraad december

Op maandag 18 december was er de laatste gemeenteraad van 2023, en meteen ook de laatste decemberzitting van deze verkozenen. Veel tijd ging naar de bespreking van de meerjarenplanaanpassing. Daarin legde de huidige meerderheid de uitgaven en inkomsten vast voor de gemeente tot 2025.

Die budgetbespreking leidde tot veel ongenoegen bij oppositiepartijen Groen en N-VA: ze moesten werken met een ratjetoe van documenten, zagen daarin fouten, kregen geen extra informatie en vonden nergens de nodige verantwoording. Ook ging het nog over verkeer (de voorrangsregeling in de Leest, de definitieve eenrichting in de Pastoor Ceulemansstraat) en de zitbank aan de bushalte van de Leopoldstraat.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Meerjarenplanaanpassing 1/2023 2020-2025

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) schetste eerst de context waarin het college dit budget moest opstellen. “Die is totaal verschillend dan bij het begin van deze legislatuur: corona, de energiecrisis, de Oekraïnecrisis zorgden voor heel wat stijgende kosten. De personeelskosten, de energiekosten, maar ook de dotaties aan brandweer en politie zijn fel gestegen. Onlangs bleek uit een parlementaire vraag dat de uitgaven van de gemeentes in Vlaanderen 1,4 miljard euro hoger liggen dan oorspronkelijk begroot. Dat merken we dus ook in Merksplas.”

In de planning staan enkele grotere investeringen “die we niet kunnen uitstellen omdat er subsidies aan verbonden zijn, die beperkt zijn in tijd, of omdat die investeringen echt noodzakelijk zijn. De voornaamste investeringen zijn gespreid over deze 2 jaren:

 1. Het fietspad Steenweg op Weelde. Volgens AWV en Aquafin zal de aanbesteding eind 2024 kunnen gebeuren. Die wordt geschat op 2,3 miljoen euro, maar dat wordt wel gesubsidieerd voor een 2 miljoen. Aquafin betaalt de rest.   
 2. De straatverlichting zal in 2024 en 2025 verder worden verled (260.000 euro)
 3. Fase 6 en 7 van de landloperskolonie wordt uitgevoerd: Het gaat hier over het hotel, het Gevangenismuseum, de polyvallente graanschuur en de quarantainestal. Het gaat om een 8,6 miljoen euro, maar er komt een 5 miljoen terug via subsidies.
 4. De seniorenwoningen aan de Kern Lindendijk krijgen een opknapbeurt (daken, ramen en schrijnwerk) (pakweg 420.000 euro)
 5. Er is ook nog een algemeen budget voorzien voor de aanpassing van diverse gebouwen en wegen.”

“Voor de financiering wordt er, naast de subsidies, een lening van 3 miljoen euro ingeschreven in 2024 en 1 miljoen in 2025. In 2023 is er geen lening opgenomen.”

Frank Wilrycx: “Elk jaar komt de vraag naar onze investeringen voor het klimaat. Dat zit verspreid in de begroting: riolering, energiezuinige aanpassingen aan de Kern Lindendijk, de verdere verledding… Daarnaast wordt de speelplaats van Qworzó vergroend. Er komt ook een klimaatambtenaar. Op verschillende plaatsen gaan we ontharden. We werken verder aan de opmaak van een hemelwaterplan en een warmteplan.”

“Ondanks het dalend exploitatieresultaat en de verschillende investeringen, kunnen we een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de planningsperiode aanhouden. En we houden de belastingsvoeten ongewijzigd: de aanvullende personenbelasting blijft op 6,5% (het Vlaamse gemiddelde is 7,18%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op 692 opcentiemen (het Vlaamse gemiddelde is 897,06 opc).”

Oppositie ontevreden

Jan De Bie (Groen) hekelde de manier waarop het gemeentebestuur de bespreking van de aanpassingen aan het meerjarenplan aanpakt. Op het intranet kregen de raadsleden “opnieuw foute documenten” te zien. Het overzicht van de doelstellingen van de gemeente (dat onlosmakelijk met het plan verbonden is) bleek onvindbaar. In de lijst met wijzigingen die erin opgenomen stond, werden ontvangsten en uitgaven vrolijk bij elkaar geteld in de laatste kolom. Vaak bleek de motivatie van een budgetwijziging omschreven als ‘wijziging naar aanleiding van de budgetcontrole’. “Dat kan je moeilijk een motivatie noemen,” zei De Bie geërgerd.

“Als we als gemeenteraadslid onze plicht willen uitoefenen over wat er met de centen van de gemeente – en dus van iedere bewoner – gebeurt, moeten we zelf vragen naar correcte bestanden, moeten we zelf vragen naar overzichten van investeringen, moeten we zelf vragen naar de grote wijzigingen… We moeten het zelf maar uit zien te zoeken. We kregen de eerste documenten op vrijdag, en drie dagen later was er een eerste toelichting. Op een weekend krijg je al die cijfers onmogelijk doorworsteld. Op die toelichting gebeurde alles op een draf waarbij snel de grote wijzigingen werden gezegd. De powerpoint kregen we pas een week later, maar nergens vonden we een mooi overzicht van deze grote wijzigingen, laat staan een overzicht van de investeringen voor volgende jaren.”

Daarin werd De Bie bijgetreden door Luc Holthof (N-VA) die even ontzet was over hoe de bespreking van de budgetwijzigingen aangepakt werd: “Jullie kwamen niet op tijd met de juiste cijfers, en nog altijd circuleren er fouten in verschillende versies van jullie documenten. Ik begrijp dat niet, los van de inhoud. We moeten hier niet beslissen over het budget van een stad van 200.000 inwoners, hé. Als jullie een bedrijf waren met zo’n boekhouding, kregen jullie geen kwijting van jullie bestuurders.”

De Bie vroeg zich namens zijn partij ook af waar de wijzigingen vandaan kwamen.  En over de investeringen: “In het verleden werd het overgrote deel telkens vooral gewoon doorgeschoven naar het volgende jaar. Bij deze aanpassing doen jullie eindelijk een poging om ze in te schrijven op het jaar waarin men nu verwacht dat de investering ook werkelijk zal gebeuren.”

“Nieuwe investeringen zijn amper terug te vinden. Geld voor gemeentewegen, voor de huisvesting van senioren, politie en brandweer, maar verder wordt er nog niets voorzien. Het toont nog maar eens aan dat een echte visie ontbreekt. Ik zou denken dat jullie toch stilaan plannen moeten maken. Nergens dienstvoertuigen of vrachtwagens te vervangen? Nergens bijkomende investeringen te doen in het kader van klimaat of voor een specifieke doelgroep?” De Bie berekent het tekort aan investeringen voor 2025 en 2026 op 1 miljoen, op basis van 2023 en 2024.”

Bemerkingen van Groen

Jan De Bie had nog detailvragen over o.a.

 • de forse daling van het geld voor de individuele hulpverlening van het OCMW (van pakweg 550.000 euro naar een 400.000 in 2025). Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) vermoedt dat dat te maken heeft met de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen die stilaan afgebouwd wordt.
 • de daling van ontvangsten bij culturele activiteiten, van 22.000 euro naar nu slechts 1.500 euro. “Vreemd toch? Ook de uitgaven dalen met een derde.” De burgemeester weet dat aan de rol die de gemeente oppakt om meer verenigingen de accommodatie te laten gebruiken, waarbij de gemeente voor de omkadering zorgt.
 • de voorziene budgetten voor het onderhoud van de waterlopen (dat van 50.000 euro in ’22 daalt naar 27.000 euro) en het onderhoud van het openbaar groen (dat van 40.000 naar 20.000 zakte). “Allebei gaat het zaken die bepalend zijn in de strijd tegen waterschaarste en wateroverlast.” Hij snapte niet dat die budgetten gehalveerd werden.
 • het budget voor de ontwikkeling van een visie op een mobiliteitsplan. Daarbij wordt maar liefst 150.000 euro geschrapt. “Is dat mobiliteitsplan niet langer nodig?”
  Frank Wilrycx antwoordt dat Merksplas deelneemt aan het traject Verkeersveilige Gemeente. “De resultaten daarvan zullen we als basis nemen van ons mobiliteitsbeleid. Zo hoeven we voorlopig geen studiebureau in te schakelen.”

Verder struikelde Jan De Bie nog over fouten die slopen in de aflossingscijfers tussen de tabel van de staat van het financiële evenwicht en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden. Hij vond het onvoorstelbaar dat die in zo’n document slopen.

De burgemeester zou dat navragen. Tegen Jan De Bie: “Als je die technische vragen in een mailtje had gesteld, had je vandaag al een antwoord gekregen.”

Bemerkingen van N-VA

Luc Holthof had vragen bij o.a.

 • de bezoldiging van niet-beschermde mandatarissen die “met 91.000 euro de hoogte inging”. Frank Wilrycx antwoordde dat het sociaal secretariaat een foutieve berekening had gedaan bij de afhouding van de sociale en de pensioenbijdragen. Nu werden die zo rechtgezet.
 • het personeel dat door consulenten werd vervangen. Voor een ICT-consulent, een andere consulent, een invaller bij ziekte en eentje bij zwangerschap van een personeelslid, betekende dat al een meeruitgave van 83.000 euro. “Zijn dit echte externen of worden ze uitgeleend bij een andere gemeente?”
  Wilrycx antwoordde dat die soms van andere gemeenten komen, maar ook soms van gespecialiseerde bureaus als Cipal-Schaubroeck. “Maar we trachten ons werk vooral met eigen personeel te doen.” Volgens Holthof legden deze cijfers het pijnpunt bloot van onze kleine gemeente: “Wordt een doorgedreven samenwerking met omliggende gemeenten stilaan niet essentieel om onze werking te waarborgen?”
  Zo’n vaart loopt het niet, volgens Wilrycx. “Voor de dienst Ruimtelijke Ordening is het bijvoorbeeld best dat we dat zelf in de gemeente aanpakken. En de sollicitaties beginnen merkbaar vlotter te lopen dan vorig jaar.”
 • het budget voor de opmaak van een RUP Fruitteelt en RUP Zorglandbouw WIDAR ging van een budget van 75.000 naar 185.141 euro.
  Frank Wilrycx antwoordde dat Widar vroeger haar gronden vergund kreeg binnen een uitzonderingsgrond van de Vlaamse Ruimtelijke Ordening. Dat kan nu niet langer voor Vlaanderen, en moet er een Ruimtelijk UitvoeringsPlan opgemaakt worden. Hij haalde ook aan dat voor de jeugdverblijven (waaronder de Esberg) ook een striktere reglementering ophanden is. Daarvoor moet ook een kostelijk RUP opgemaakt worden.
 • het gemeentelijk subsidiebeleid. “De kleinste bijdrage is 25 euro is voor de Gezinsbond van Zondereigen. Volgens mij kost de overschrijving al meer. Aan de andere kant is er het voetbal met vele duizenden euro’s. We missen een beleidsdocument.”
  Schepen Monique Quirynen antwoordde dat er voor de subsidies van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen al jarenlang een subsidiereglement geldt dat terug te vinden is op de gemeentelijke website.
 • de renovatie van de vroegere gebouwen van Markdal, waar nu het IKO en vanaf januari ook de Academie voor Muziek en Woord gehuisvest wordt.
  Monique Quirynen stak veel pluimen op de hoed van de mensen van de gemeentelijke Technische Dienst. Die pakten er de verwarming, de elektriciteit, de vloer, de schilderwerken, het sanitair… aan. “In het voorjaar kan iedereen zich daarvan komen vergewissen bij de officiële opening.”

Bij de stemming (die met voorstemmer Koen Staes (Leefbaar) begon), bleken N-VA en Groen tegen te stemmen. De Leefbaar-meerderheid stemde voor.

Gemeenteraad

1. Het verslag van de vorige gemeenteraad

Jef Schoofs (Groen) vond enkele opmerkingen bij de bespreking van het rondvraagpunt rond de Halloweentocht niet terug in het verslag van de algemeen directeur. Die zouden toegevoegd worden.

2.Retributiereglement op het gebruik van de kapel, de open schuren, de bijgebouwen van de aardappelkelders, de voetbalvelden en de landbouwgronden vanaf 2024 tot en met 2025

De gemeenteraad keurde een retributiereglement goed voor wat gebouwen en gronden op Merksplas-Kolonie: de Open Schuren, voetbalterreinen, voetbalvelden… De kapel werd in concessie gegeven voor de jaren 2024 en 2025 en werd uit het retributiereglement gelicht.

Er waren wat onduidelijkheden over de waarborg, de rekeningnummers waarop die gestort konden worden, bij wie je moest annuleren… maar die werden in het uiteindelijke reglement aangepast. Dat kan je binnenkort terugvinden op de gemeentelijke website.

4. Meerjarenplanaanpassing AGS ’t Hofeind

Die keurde de gemeenteraad goed.

5. Persoonsgegevens voor het Vlaams handhavingsplatform

Er zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente voor het Vlaams handhavingsplatform.

6. Definitieve aanvaarding straatnaam sociaal woonproject bij Molendries

De raad aanvaardde definitief de straatnaam Slingerpad voor het sociaal woonproject nabij Molendries.

7. Politieverordening enkelrichting Pastoor Ceulemansstraat

Na de evaluatie van de testfase wordt de Pastoor Ceulemansstraat definitief enkelrichting.

Jef Schoofs (Groen) vond de evaluatie die met de bewoners van de straat en de gebruikers van de Buitenschoolse Opvang niet terug in de documenten.

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) antwoordde dat de bewoners met een mail konden antwoorden. “Van de 17 brieven die verstuurd werden, reageerden er veertien waarvan 13 positief.”

Schoofs: “Jullie vroegen blijkbaar enkel na of het enkelrichting moest blijven of niet, en niet over snelheidsremmende maatregelen of een fietsstraat. Voor ons is dit nog niet voldoende en is de combinatie éénrichtingsstraat én fietsstraat de enige optimale keuze.”

Frank Wilrycx: “We wachten eerst op de uitvoering van het grote bouwproject in die straat. Nadien kunnen we de situatie herbekijken en eventueel extra maatregelen nemen.”

Jef Schoofs vroeg ook of de aanbevelingen van de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer werden meegenomen?

Schepen Verheyen legt het plan uit ivm inritten, uitritten, parkeerplaatsen en garages. Het is de bedoeling dat er niet geparkeerd wordt op de straten zelf. Men meldt dat het wel belangrijk is dat er een zebrapad komt in de Schuttershofstraat op de plaats waar de fietsdoorsteek uitkomt, en dat hier ook een gemachtigde opzichter komt te staan. Melden aan verkaveling dat P. Ceulemansstraat enkelrichting is ivm uitritten verkaveling. Parkeerstroken op openbaar domein niet toelaten ivm aanleg stoepen. (uit het verslag van de GAV van 20 november)

Raf Verheyen antwoordt dat die aanbevelingen meegenomen worden. Er zal aan twee kanten geschrankt geparkeerd moeten worden, maar die zones moeten nog bepaald worden.

Op de vraag waartegen die enkelrichting definitief wordt ingevoerd, antwoordt burgemeester Frank Wilrycx dat die in januari start. Wel moet er nog een ingreep gebeuren in de buurt van de frituur en moeten die parkeerzones nog bekeken en ingepland worden.

8. Kolonie Koeienstal zuid

Het Gevangenismuseum kan op termijn niet langer gehuisvest blijven in de kelders van de kapel op Merksplas Kolonie. In principe zou gevangenismuseum vzw verhuizen naar de graanschuur. Het zou echter minder investeringen vergen om de Koeienstal Zuid voor het Gevangenismuseum te gebruiken.

De uitbater van de brasserie is bereid om dat gebouw uit de concessie te lichten. De gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst met het Gevangenismuseum vzw goed.

9-10. Kolonie: open schuren, de polyvalente ruimtes in de bijgebouwen van de aardappelkelders en de landbouwgronden

De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement voor de open schuren, de polyvalente ruimtes in de bijgebouwen van de aardappelkelders en de landbouwgronden op Merksplas-Kolonie goed. De kapel werd in concessie gegeven voor de jaren 2024 en 2025. De concessiehouder van de grote boerderij kan optreden als medebeheerder voor praktische zaken, terwijl de gemeente het beslissingsrecht behoudt.

Het medebeheer voor de open schuren en de bijgebouwen van de aardappelkelders wordt opgedragen aan de concessiehouder van de brasserie en hotel op Merksplas-Kolonie. De gemeente beslist over de agenda en int de retributies voor het gebruik. De uitbater van de brasserie en hotel verleent een aantal praktische diensten zoals bezichtigen, sleutel, meterstanden nutsvoorzieningen…

Extra agendapunt

Bij hoogdringendheid werd nog een statutenwijziging van Ebem goedgekeurd.

11. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

11.1 Geluidsinstallatie De MARc/kT

Jan De Bie: “De geluidsinstallatie van de grote zaal in GC De Marc/kt is niet in orde. Voortdurend zijn er problemen met de installatie. Wanneer een organisatie deze zaal huurt en in gebruik neemt, rekenen ze er wel op dat deze naar behoren werkt. Toch blijft dit een probleem. Kan hier eindelijk eens écht iets aan gedaan worden? Waarom wordt er niet gecommuniceerd naar gebruikers dat deze niet optimaal werkt?”

Frank Wilrycx: “De firma komt binnenkort de installatie herstellen als tijdelijke noodoplossing. We hebben wel een offerte aangevraagd voor een nieuwe installatie, want de huidige is stilaan inderdaad aan vervanging toe.”

Luc Holthof: “Kunnen jullie dan tegelijkertijd ook een offerte aanvragen voor een degelijke geluidsinstallatie voor deze raadszaal? Het publiek klaagt al langer over de erbarmelijke geluidskwaliteit.”

(en inderdaad: sommige aanwezigen lieten luidop weten dat ze weinig tot niets verstaan van wat er allemaal gezegd werd)

11.2 Verkeersremmer Goordijk

Jef Schoofs: “Het verkeerskussen op de Goordijk is al een tijdje verdwenen. De buren hebben in het  verleden al meermaals aangehaald dat er te snel gereden wordt in die straat. Komt daar  ergens een nieuwe verkeersremmer? Wordt de hele situatie opnieuw bekeken?”

Schepen Raf Verheyen: “Er kwamen inderdaad delen los van dat verkeerskussen. Het is de bedoeling dat we er een nieuw aanleggen, maar de precieze locatie moeten we nog bekijken.”   

11.3 Wegdek Heiseneinde

Jef Schoofs: “Het wegdek in Heiseneinde is vooraan in slechte staat. Voor fietsers is het hier een gevaarlijke situatie. Kan hier iets aan gedaan worden? Het gaat vooral over de eerste strook, vertrekkend van de Steenweg op Beerse. Maar ook de aansluiting met Kerkenakker zorgt voor problemen: door de geparkeerde bestelwagens is er vaak een slechte zichtbaarheid. Aansluitend bij dit agendapunt wil ik ook nog de gevaarlijke situatie aankaarten op het kruispunt Den Heerd-Leest, waar ook (bestel)wagens tot op de verkeersdrempel geparkeerd staan.”  

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “Ik zal wat harder praten, dan zullen ze me vanachter in de zaal wel verstaan (lacht). Die eerste strook in Heiseneinde willen we zelf aanpakken. Het zou te duur worden om die te laten affrezen. Alleen is het in dit seizoen wat te koud om zelf te asfalteren. We wachten daar dus nog even mee.”

“Wagens mogen aan kruispunten niet parkeren op de eerste tien meter. Het gaat om overtreders, waar we als gemeente weinig aan kunnen doen. Het is iets voor de handhaving.”

Tine van der Vloet (N-VA) vraagt of een gele beschildering van de straatrand niet zou kunnen helpen.

Burgemeester Frank Wilrycx: “Dat kunnen we niet overal gaan doen. Het verkeersreglement is daarover duidelijk. We zullen die kruispunten laten controleren.”

11.4 Bewegwijzering Toerisme

Jef Schoofs: “Kan de bewegwijzering naar Toerisme een update krijgen? Nu staat er VVV, maar internationaal wordt een toeristisch infopunt aangeduid met een ‘i’-symbool. Kan dit ook in Merksplas zo aangepast worden?”  

Monique Quirynen: “Dat is een goede suggestie. We gaan dat zo meenemen.”

11.5 Project Molenzijde-Heidestraat

Jef Schoofs: “Wat is de stand van zaken in verband met het grote project tussen Molenzijde en Heidestraat? Is hier nog een evolutie, want de ontwikkeling van deze zone houdt veel mensen bezig.” 

Monique Quirynen: “We stuurden een brief naar alle deelnemers dat het project on hold werd gezet door de plannen voor de omvorming van de woonmaatschappij. Intussen loopt die hervorming heel de tijd vertraging op. Ik hoop dat de deadline stilaan nadert. Voor mij ligt die in de maand mei.”

11.6 Voorrangsregeling Leest

Jef Schoofs: “In het laatste verslag van GAV lezen we opnieuw over de Leest en dat er vragen komen in verband met de voorrang in deze straat. We stelden eerder al voor hier ook de voorrang van rechts duidelijker aan te geven zoals in andere straten.  

Nu zegt GAV: ‘Kruisen tekenen op kruispunten lijkt ons beter dan borden te zetten. Borden plaatsen begin en einde Leest voor een bepaalde periode: “Gewijzigde verkeerssituatie, voorrang verlenen aan rechts!” Plus bordjes in zijstraten: “opgelet fietsers voorrang”. Wanneer schieten jullie als bestuur in actie?”  

(de N-VA-fractie had een gelijkaardige vraag, die hierbij aansloot:)

Tine van der Vloet: “Op een boeiende avond over het verkeer met Kris Peeters kwam laatst de voorrang van rechts op de Leest aan bod. Een item waar vele inwoners zich vragen over stellen. Ook wij hebben hier al meermaals gevraagd om het duidelijker aan te geven dat men hier voorrang moet geven. Maar deze vraag is altijd negatief beantwoord. We kunnen lezen dat dit ook aan bod gekomen is tijden de laatste GAV-vergadering. Kan de schepen de visie  van het bestuur even toelichten over wel of niet een voorrangsweg, wel of niet borden of kruisen schilderen op de weg. Hoe gaat dit nu verder aangepakt worden?”  

Raf Verheyen: “Na de herinrichting van Leest besprak de Gemeentelijke Adviesraad de situatie daar. Die adviseerde inderdaad om markeringen te schilderen en borden te plaatsen. Maar feitelijk is er door de herinrichting niets veranderd. Er geldt nog altijd de voorrang van rechts. Als we overal borden zouden plaatsen waar die geldt, komt er een wildgroei aan borden. Dat gaan we niet doen.”

Jef Schoofs: “Het verkeer werkt sterk intuïtief. De weg lijkt nu helemaal een voorrangsweg: vroeger had je nog de betonblokjes die aangaven dat er een kruispunt was. Nu is het visueel effect weg zodat er niet langer gesuggereerd wordt dat je voorrang moet geven.

Frank Wilrycx: “Voor beide stellingen valt wat te zeggen. Tot nu toe is er nog niets ernstigs gebeurd. Een ideale oplossing is er niet, en we denken dat dit op dit moment de beste oplossing is.”

Raadslid Jan Quirijnen (Leefbaar): “Ik woon nu een 13 jaar in de buurt van Leest. Ik denk dat de situatie stilaan beter wordt: vroeger stopte er niemand als ik vanuit een zijstraat Leest in wil rijden. Nu stoppen er al meer mensen.”

Raadslid Josée Van Aert: “Ik rij er ook vaak Leest op. Ik pas er altijd erg op, en ik vind het niet erg om mijn voorrang er af te staan. Een beetje begrip en hoffelijkheid helpt ook.”

Tine van der Vloet suggereert nog even of de invoering van een zone 30 er een oplossing kan zijn.

“Leest is een doorgangsweg, en soms ook een omleidingsweg. Je gaat je daarmee veel onvrede op de rug halen,” vindt Frank Wilrycx.

Vragen van N-VA Merksplas

11.7 Zitbank bushalte

Tine van der Vloet: “Hebben jullie al een antwoord gekregen van De Lijn in verband met de bank die er wel of niet kan komen onder de luifel aan de bushalte in het dorp?  Als De Lijn hier geen bank voorziet, gaan jullie dan zelf kijken of er een bank geplaatst kan worden? 

Bij een Hoppinpunt wordt er ook vaak een parkeerplaats voorzien voor mensen met een beperking voor of achter de halte. Kan dat in de Leopoldstraat ook voorzien worden?” 

Raf Verheyen: “Voor De Lijn is het niet mogelijk dat we er een bank plaatsen, zelfs niet eentje met klapstoeltjes.”

Tine van der Vloet had het ook nagevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer, en die vond het een bevoegdheid van de gemeente. “Kan er dan niet eentje vlak in de buurt van de halte geplaatst worden?”

Frank Wilrycx: “Het gaat voor De Lijn net om de toegankelijkheid van de halte. We kunnen er een bankje in de buurt plaatsen, maar dat zit je er niet beschut. De Lijn houdt geen rekening met onze opmerkingen: daar zit de fout. Ik denk dat we als gemeenteraad hier allemaal hetzelfde over denken, dat we samen op dezelfde Lijn zitten…”

Raf Verheyen: “Het is ook niet zo dat er bij elk Hoppinpunt standaard een parkeerplaats vlakbij de halte aangelegd wordt, maar wel als er speciaal een parkeerstrook wordt aangelegd. Maar in de buurt van de halte vind je wel enkele parkeerplekken die voorbehouden zijn voor mensen met een beperking.”

11.8 Gecoro en GAV

Tine van der Vloet:”Onlangs was er een boeiende avond over het verkeer met Kris Peeters als spreker. Daar kwam naar voor dat bouwdossiers heel vaak samenhangen met de mobiliteit in de omliggende omgeving. De adviesraden Gecoro en GAV vergaderen hier steeds apart. Al wordt er ook al wel eens een vraag gesteld over mobiliteit in de Gecoro bijvoorbeeld. Zou het dan, naast de ambtenaren die nauw moeten samenwerken, ook niet goed zijn dat wanneer de bouwheren de hele uiteenzetting komen doen over een nieuw project bij de Gecoro, dat dan ook de GAV kan worden uitgenodigd zodat de verkeerssituatie meteen mee kan besproken worden.”

Raf Verheyen: “De Gecoro geeft advies over het stedebouwkundig luik van ons beleid. Het is een raad die we verplicht moeten oprichten, en eentje die strikt samengesteld is. Die kan eventueel ook inschattingen maken over de gevolgen op de mobiliteit. Wij vinden het niet noodzakelijk voor de meeste dossiers om die twee raden voor de meeste dossiers tesamen te laten overleggen. Meer complexe dossiers hebben we in het verleden al bij beide adviesraden besproken.”

11.9 Vrijwilligersbeleid

Tine van der Vloet: “In de raad van bestuur Toerisme werd er een vraag gesteld in de rondvraag over wat de visie is van het bestuur in verband met het vrijwilligersbeleid. Wat was hierop het antwoord, want dit is niet genotuleerd in het verslag.”

Volgens Monique Quirynen ging het over een misverstand omtrent een traktatie van de vrijwilligers. De vraag draaide niet rond het vrijwilligersbeleid. Normaal trakteren de verschillende adviesraden zelf hun vrijwilligers. Het gemeentebestuur doet dat enkel voor de gemachtigde opzichters, omdat die niet aangesloten zijn bij een bepaalde vereniging.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button