AgendaGemeenteraad

Agenda gemeenteraad mei

Op maandag 27 mei vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. De trap op, en je vindt achteraan in de zaal een stoel. Er staat zelfs een flesje water klaar!

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van april. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Belasting aansluiting op riolering

De gemeente heft al een belasting als je je aansluit op het rioleringsstelsel of op een IBA (een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater, die het afvalwater zuivert van huishoudens die niet aangesloten zijn op een riolering).

Later vandaag staat op de agenda nog de aansluiting bij Pidpa Hidrosan. De gemeente brengt nu die belasting meer in lijn van de tarieven die Pidpa hanteert. Zo betaal je daarvoor nog in 2024 en ’25 500 euro (+btw). Die belasting wordt dan door Pidpa gefactureerd.

3. Retributie voor conformiteitsonderzoek voor woningen en kamers

Voor woningen die je verhuurt, moet je een conformiteitsattest hebben. Dat is nodig bij een nieuw huurcontract van een woning die de hoofdverblijfplaats van de huurder is, of als ze ouder is dan 30 jaar.

Dat attest krijg je pas na een of meer conformiteitsonderzoeken. Tot nu betaalde je voor zo’n attest een vergoeding.

Er kwam een nieuw decreet, waardoor de gemeente een maximumbedrag kan hanteren voor zo’n attest. Voortaan zou je 200 euro betalen voor een onderzoek van een zelfstandige woning, en 130 euro als er drie maanden vooraf al een onderzoek is gevoerd. Voor een kamer die je verhuurt, betaal je voortaan ook 130 euro.

4. Erkenning sportverenigingen 2024

Om als Merksplasse sportvereniging erkend te blijven of te worden, moet die elk jaar een erkenningsdossier indienen. Dat deden er dit jaar 40. 39 daarvan voldoen volgens de sportraad aan de erkenningsvoorwaarden.

LRV Merksplas was de voorbije twee jaar nooit aanwezig op de Algemene Vergadering van de Sportraad. Daardoor voldeed de vereniging niet langer aan een van de voorwaarden, en geeft de sportraad een negatief advies voor de erkenning.
De gemeenteraad wordt voorgesteld dat voorstel te volgen.

5. Gebruikersreglement voor de Kunst Mark(t)

Kunst Mark(t) is de naam voor het vroegere gebouw van MarkSaam aan de Kern Lindendijk. Dat werd duchtig verbouwd door de gemeente. Nu huizen er de Kunstacademies van De Noorderkempen en IKO in.

Daarvoor maakte de gemeente een gebruiksreglement op, met afspraken over meubilair, het koffiezetapparaat, de kosten voor de nutsvoorzieningen, de veiligheid… Dat reglement moet de gemeenteraad nog goedkeuren.

6. Toetreding tot Hidrosan

Merksplas heeft al een dienstverleningsovereenkomst met Pidpa voor het beheer van de riolen. Vanaf 1 juli wil de gemeente ook toetreden tot Hidrosan. Zo zal Pidpa instaan voor het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater en hemelwater.

De gemeente blijft eigenaar van het rioleringsstelsel en zal in nauw overleg met Pidpa dit stelsel verder uitbouwen en onderhouden.

7-11. Algemene vergaderingen

 • Die van IOK vindt plaats op 21 juni. De gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en Jef Van Accom (Leefbaar) af te vaardigen als vertegenwoordiger van de gemeente.
 • IOK Afvalbeheer, ook op 21 juni, met Jan Quirijnen (Leefbaar)
 • Kunstacademie De Noorderkempen BGTS op 20 juni, met Kris Luyckx (Leefbaar)
 • Pidpa op 28 juni, met Koen Staes (Leefbaar)
 • CREAT (de intergemeentelijke aankoopcentrale) op 18 juni.

12. Het werkingsverslag van Sportregio Noorderkempen ILV

De Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen diende haar werkingsverslag in en haar jaarrekening van 2023. De gemeenteraad neemt daar vanavond kennis van.

13-14. Algemene vergaderingen

Dan zijn er ook nog die van

 • PONTES op 20 juni, met Annie Verheyen (Leefbaar) als vertegenwoordiger, en
 • CIPAL op 20 juni, met Jan Quirijnen (Leefbaar).

15. Een sterrenregister voor Merksplas

Ouders die een kindje verliezen vóór de 140ste dag van de zwangerschap, kunnen dat nu laten registreren. Pas later kan het een naam krijgen.

In 2023 startte Oostende, samen met de vzw Boven De Wolken, met het eerste Sterrenregister in België. Later riepen Vlaanderen en VVSG alle gemeenten op om dat ook te doen. Zo krijgen ouders van stilgeboren kinderen de kans om het – zij het symbolisch – een naam te geven. Nu hebben al 167 gemeenten zo’n register, en binnenkort ook Merksplas.

“Met dit kleine gebaar kunnen we een groot gebaar maken in het rouwproces,” vindt het bestuur. “Daarmee kunnen we het verlies en verdriet erkennen van de ouders.”

De dienst burgerzaken houdt voortaan zo’n sterrenregister bij. Bij die registratie krijgen de ouders daarvan een document en een sterretje dat ze eventueel ook op de sterretjesweide van het kerkhof kunnen plaatsen.

16. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

16.1 Goordijk

Er zijn ondertussen snelheidsmetingen geweest in de Goordijk. Welke conclusies trekken jullie uit deze cijfers? 

16.2 Bestuurlijke handhaving

Vanaf heden is het mogelijk dat de gemeente zelf aan de slag kan met de wet bestuurlijke handhaving. De wet Bestuurlijke Handhaving moet helpen bij de aanpak van handelszaken die criminele bendes gebruiken om misdaadgeld wit te wassen, of zwart werk of fiscale fraude. Minister Verlinden roept de burgemeesters dan ook op om deze wet te implementeren.  Is dit in Merksplas, of ruimer in de politiezone al besproken?

Vragen van Groen Merksplas

16.3 Met de bus?

Op 16 juni is er een kennismakingsdag voor nieuwe inwoners van Merksplas. Gemeenteraadsleden werden hier niet van op de hoogte gebracht. De kennismaking met de gemeente gebeurt via een rondrit per bus. Waarom wordt dit in een landelijk dorp als Merksplas niet anders aangepakt? 

16.4 Facturen restauratie Kolonie

In de briefwisseling vonden we brieven aan een advocatenkantoor en het architectenbureau dat de restauratie en herbestemming van de gebouwen op de Kolonie aanstuurt. Jullie betwisten hierin bijkomende facturen naar aanleiding van een wijziging aan de opdracht. Wat is hier aan de hand? 

16.5 Aardwarmtebron voor gevangenis en CIM

Op de website van de Regie der Gebouwen lezen we over de overschakeling naar een aardwarmtebron voor de gebouwen van de gevangenis en het CIM die meer dan 90% van de warmte zal leveren. Men gaat hiervoor in zee met een privébedrijf, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, lokale tuinders, maar ook de gemeente Merksplas wordt als partner genoemd. Op termijn zouden ook bedrijven en particulieren kunnen aansluiten. We lezen dat de start van de seismische campagne in maart ‘24 zou zijn. 

We hebben hier nog nooit eerder iets over vernomen. Ook bij het bezoek aan de gevangenis werd dit niet vermeld. In het verleden vroegen we ook al naar de volgende stappen na het stopzetten van het warmtenet. Wat staat hier te gebeuren? Staat hier al iets van op papier? Waar is de gemeente betrokken of verantwoordelijk? 

16.6 Zonevreemde eengezinswoning

Enkele maanden geleden kwam het verdwijnen van landbouwgronden in de pers uitgebreid aan bod. Natuurverenigingen werden met de vinger gewezen, maar de impact van verpaarding en andere zonevreemde activiteiten bleek veel groter te zijn dan het inpalmen van landbouwgronden door een natuurbestemming. Gemeentebesturen spelen hierin een bepalende rol. Hoe gaan jullie als bestuur om met functiewijzigingen waarbij een landbouwbedrijf omgevormd wordt tot een zonevreemde eengezinswoning? 

16.7 Maaien bermen

Op verschillende plaatsen in Merksplas werden bermen gemaaid. Inwoners met goede bedoelingen maar ook onwetend. Bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden. Ecologisch bermbeheer is van onschatbare waarde voor het natuurbehoud. Kan de gemeente haar inwoners hierover sensibiliseren? 

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Principebeslissing besteding middelen energiefondsen

De sociale dienst maakte een voorstel op voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2024. Het gaat om een totaalbedrag van zo’n 2.560 euro.

Dat zou dienen voor:

 • een tussenkomst voor mensen die een budgetmeter hebben voor aardgas
 • een tussenkomst voor het reinigen van de schouw of de verwarmingsketel als de cliënten niet door de IOK-maatregelen kunnen geholpen worden
 • een tussenkomst in de energiefactuur na een onderzoek door de maatschappelijk werker
 • infosessies voor personeel en burgers rond energiethema’s

3. Principebeslissing besteding toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers in 2024

OCMW Merksplas ontvangt voor dit jaar zo’n 3.580 euro subsidie van de Programmatorische federale OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie POD MI.

Zoals voorbije jaren, zou een gedeelte van dat geld gereserveerd worden voor

 • de aankoop van kermisbonnetjes voor alleenstaande volwassenen en gezinnen met kinderen (300 euro)
 • de welzijnsschakel De Oversteek (1500 euro i.p.v. de vroegere 500 euro). Dat zou kunnen dienen voor het sinterklaasfeest, deelname van kinderen aan een boerderijkamp …)
 • een abonnement op Wablieft
 • individuele dossiers
 • een tussenkomst van 50 euro voor socio-culturele activiteiten
 • kledings- en schoenencheques voor kinderen jonger dan 18

4. Principebeslissing toepassing IOK-premiereglement voor het onderhoud van cv-stookketels voor kwetsbare doelgroepen

Voor die premie bakende IOK al de doelgroep af.

5. Algemene vergadering IOK

6. Rondvraag

Reageer

Back to top button