Politiek

Politieraad: de agenda van november

Op maandag 8 november kan je om 20 u. in de raadszaal van het stadhuis van Hoogstraten de openbare zitting bijwonen van de politieraad van de Politiezone Noorderkempen.

Voor Merksplas zetelen daarin Jan Quirijnen, Koen Staes en Jef Van Accom (allemaal voor Leefbaar Merksplas). Dit staat op de agenda:

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

2. Federaal Toezicht. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020

3. Federaal toezicht. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs 1/2021 (gewone en buitengewone dienst)

4. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van de grond in Hoogstraten, Gelmelstraat 96

Er wordt al vele jaren uitgekeken naar een andere locatie voor het onderbrengen van de politiediensten. Het huidige gebouw biedt o.a. onvoldoende ruimte om de huidige en nieuwe personeelsleden te huisvesten. Het terrein van NV de Ster, gelegen op het lokale bedrijventerrein Kluis Z.3, beter gekend als ambachtszone ‘Groot Veld’, met een oppervlakte van 4616 m² wordt te koop aangeboden.

De grond ligt centraal in de politiezone. Het biedt de mogelijkheid om een nieuw politiekantoor op te bouwen wat voldoet o.a. aan de wensen van eenvoudige bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de inwoners van de 3 gemeenten. Een nieuw politiekantoor biedt ook perspectieven m.b.t verbetering van de werkomstandigheden van het personeel, het implementeren van nieuwe technologieën, de optimalisatie van de werking van het korps, de perceptie en aantrekkelijkheid van de politiezone. Het ontwerp van aankoopakte met voorwaarden voor de aankoop van het terrein wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad.

5. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor een opdracht ‘lening ter financiering van de nieuwbouw politiekantoor met technisch-financiële projectbegeleiding’

Voor de financiering van de nieuwbouw zal de lokale politiezone Noorderkempen een contract aangaan tot het bekomen van een lening en technisch-financiële projectbegeleiding. Hiervoor wordt een bestek uitgeschreven dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de politieraad.

6. Goedkeuring van het optimalisatieplan en de aanpassing van de personeelsformatie van het operationeel en calogkader

Het optimalisatieplan en een wijziging van de personeelsformatie ligt ter goedkeuring voor. In de nieuwe personeelsformatie stijgt het operationeel kader met 4 inspecteurs en 3 hoofdinspecteurs, het administratief en logistiek kader stijgt met 1 adviseur (klasse A1) en vermindert met 1 consulent (niveau B).

7. Goedkeuring van de begroting 2022

De begroting 2022, gewone en buitengewone dienst, ligt ter goedkeuring voor.

8. Vacantverklaring van de functies van inspecteur bureau operaties, adviseur optimale beleidsvoering en gespecialiseerde functie van commissaris afdelingsverantwoordelijke onderzoeksdienst

Als de politieraad agendapunt 6 goedkeurt (het optimalisatieplan en de aanpassing van de personeelsformatie van het operationeel en calogkader), wordt de vacantverklaring van deze nieuwe betrekkingen ter goedkeuring voorgelegd:

  • INP bureau operaties
  • ADV optimale bedrijfsvoering (klasse A1)
  • CP afdelingsverantwoordelijke onderzoeksdienst (gespecialiseerde functie)

Varia

Overeenkomstig het goedgekeurde huishoudelijk reglement (artikel 7) krijgen de politieraadsleden de gelegenheid mondelinge vragen te stellen over politionele aangelegenheden die niet expliciet op de agenda van huidige politieraad staan.

Reageer

Back to top button