GemeenteraadPolitiekVerslag

Gemeenteraad maart: het verslag

Op maandag 28 maart vergaderde de gemeenteraad in GC De MARc/kT.

De agenda oogde wat mager, en inderdaad: op drie kwartier waren alle punten besproken.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) plukte uit het doosje met de namen van alle raadsleden Kris Luyckx’ papiertje. Dat bleek niet nodig: over geen enkel agendapunt werd de stemming gevraagd.

Tine van der Vloet (N-VA) merkte op dat in het verslag van de laatste gemeenteraad niet gerept werd over haar vraag over het document dat vroeger aan de gemachtigde opzichters bezorgd werd. Daarin stonden de vakantiedagen van de scholen opgesomd. Haar vraag wordt aangevuld in het verslag. Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) zou ook nog polsen naar de opvolging.

2. Erkenning culturele verenigingen 2022

De verschillende cultuurverenigingen dienden een aanvraag in bij de gemeente om erkend te worden. Die lijst werd nu vastgelegd.

3. Erkenning sportverenigingen 2022

De gemeenteraad erkende ook 38 sportverenigingen.

4 en 5. Samenwerkingsovereenkomst met Welzijnszorg Kempen in kader van UiTPAS Kempen én de basisovereenkomst tussen publiq en de lokale kaartsysteembeheerders

In onze agenda vind je alle achtergrondinformatie over de UiTPAS en de twee overeenkomsten. De UiTPAS is een voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Je kan punten sparen als je deelneemt en voordelen ruilen. Mensen in armoede hebben recht op het kansentarief aan de kassa. Daarvoor is ook software nodig (o.a. de ‘zuilen’ of de tafelhouders: schermen waarop je tickets kan kopen, punten kan scoren, het vrijetijdsaanbod ontdekken….)

Jan De Bie (Groen) vroeg of de gemeente zicht had op het aantal mensen dat in Merksplas recht kon hebben op de UiTPAS, en of er ook budget voorzien werd.

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “Nee, we weten wel hoeveel mensen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Maar er zijn meer mensen die de UiTPAS kunnen gebruiken. Het Sociaal Huis moet daar mettertijd zicht op krijgen. Met hun onderwijscheques hebben ze al een goed beeld van dat aantal. De goedkeuring van deze overeenkomsten is voorlopig maar de instap: het verdere traject wordt in het najaar aangevat. Dan starten we met twee zuilen en twee tafelhouders. Die zuilen zullen in het Gemeenschapscentrum en in het Hofeind komen. Eén tafelmodel voorzien we voor de bib, en het andere zullen verenigingen kunnen uitlenen. Zowel schepen Leen Kerremans als ik volgen dit dossier verder op.”

Jan De Bie: “Aanvankelijk zullen jullie met de UiTpas starten voor gemeentelijke activiteiten?”

Monique Quirynen: “Inderdaad. We doen dat op aanraden van gemeenten die al langer met de UiTPAS werken. Als dat met onze activiteiten goed loopt, hebben we een sterk verhaal om ook andere verenigingen mee te trekken.”

Tine van der Vloet: “Werden die al betrokken?”

Monique Quirynen: “Een aantal verenigingen zijn al op de hoogte gebracht. Enkele koepelverenigingen (zoals bijv. Chiro nationaal) hebben ook al veel ervaring met de UiTPAS, en die lokale verenigingen zullen we van in het begin betrekken. Want het vraagt van hen wel een groot engagement: 20% van hun ticketprijs worden door de pashouder betaald en 40% door de gemeente. De overige 40% laten ze dan vallen.”

v.l.n.r. (de rug van) Luc Holthof (N-VA), Jef Van Accom, Koen Staes, Annie Verheyen, Josée Van Aert en schepen Raf Verheyen (allen Leefbaar)

5. Rondvraag

De burgemeester geeft een stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Burgemeester Frank Wilrycx lijstte op wat er de voorbije maand, sinds de inval in Oekraïne, allemaal in Merksplas gebeurd was:

  • de gemeente had een oproep gedaan naar mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis konden nemen
  • vanuit De Oversteek kwam een inzamelactie voor goederen voor Oekraïne. Daarop kwam veel respons. Mensen kochten blijkbaar veel nieuwe goederen aan. De gemeente zorgde ervoor dat die goederen in Maasmechelen bij een vervoersfirma belandden, die dan voor verder transport zorgde.
  • vorige week was er een informatievergadering met de mensen die in Merksplas onderdak wilden aanbieden. Er zijn nu ongeveer 70 bedden beschikbaar.
  • de gemeente stelde twee appartementen ter beschikking.
  • op dit moment zijn er zeven Oekraïners in Merksplas gehuisvest, waarvan twee kinderen. Sommige ervan wonen momenteel bij gastgezinnen.
  • op vraag van het Jumelage-comité worden er ook goederen ingezameld voor onze zusterstad in Polen. Die oproep plaatste de gemeente in de Nieuwsbrief.
  • de gemeente deed ook een oproep naar buddies die Oekraïense vluchtelingen willen helpen bij het dagelijks leven in Merksplas.

“Die vluchtelingen krijgen het statuut van tijdelijk ontheemden, waardoor ze recht hebben op een leefloon, op medische zorgen, en kunnen werk zoeken. We zoeken nog wel, samen met de andere gemeenten van Noorderkempen Werkt, uit of we gastgezinnen een uniforme vergoeding kunnen aanbieden. Best zou natuurlijk zijn als dat op een hoger niveau uniform zou opgelegd worden.”

“Vanuit Vlaanderen maakt men de inschatting dat elke Vlaamse gemeente 2% van hun inwonersaantal aan vluchtelingen zal opvangen. Voor Merksplas zou dat betekenen dat we 170 bedden moeten voorzien. Die zijn er hier niet voor het rapen.’

Tine van der Vloet: “Wordt er dan niet gekeken naar grootschalige opvangmogelijkheden in de Kempen?”

Frank Wilrycx: “Dat gebeurt op provincieniveau. De gouverneur neemt daarbij het voortouw. Maar intussen blijft het afwachten op welke aantallen we moeten mikken. Ons Sociaal Huis doet zijn best. De toelichting van vorige week was goed verzorgd. Maar een draaiboek voor de situatie ligt niet in de kast.”

Leen Kerremans vult aan: “Het is inderdaad roeien met de riemen die we hebben. Zo kunnen we beroep doen op twee mensen die kunnen tolken. De twee grotere kinderen volgen vooral afstandsonderwijs in Oekraïne, en ze lopen school in Turnhout en de VBS. We hebben ook een oproep gedaan op de laatste jeugdraad om te zien hoe we eventueel Oekraïense kinderen kunnen betrekken bij onze verenigingen.”

v.l.n.r. algemeen directeur Dries Couckhuyt, schepenen Monique Quirynen en Leen Kerremans, Boris Kersemans, Leen Dams en Jan Quirijnen (Leefbaar)

Vragen vanuit de Groen-fractie

5.1. Puin als wegverharding

Jan De Bie: “Heel wat landelijke wegen werden ‘bijgewerkt’ met puin. We stellen echter vast dat het risico op lek rijden aanzienlijk hoger is. Mensen zetten zelfs te voet hun tocht verder i.p.v. per fiets. Kan er in de toekomst gekeken worden naar beter materiaal? Fijnere substantie? Is er een degelijke en herhaaldelijke bemonstering van het materiaal op aanwezigheid van hinderlijke materialen (glas- en emaille splinters, ijzerdraadfragmenten) en schadelijke stoffen als asbest?”

Schepen Kris Govers (Leefbaar) lichtte toe: “In gebroken steenpuin mag een bepaald percentage glas zitten. Maar een tijd terug stapten we na klachten over op het gebruik van betonpuin om onze wegen een nieuwe laag te geven. Daarbij kunnen we kiezen tussen twee diktes: 0/20 of 0/80. 0/20 is heel fijn, en bevat veel zand. Het zorgt voor een harde wegbedekking. Wij kozen voor 0/80. We overwegen om voortaan na de bedekking er ook een wel over te laten rijden. We zaten met de pech dat het erg droog was de voorbije weken. In het betonpuin zit zeker geen asbest of glas. Het materiaal is BENOR-gekeurd: leveranciers wagen er zich niet aan om dat keurmerk te verliezen.”

5.2. Budget voor natuurbegraafplaats

Jan De Bie: “Naar aanleiding van ons voorstel tot het oprichten van een natuurbegraafplaats, zaten jullie samen met Erfgoed en ANB die schijnbaar positief reageerden. Desondanks werden er geen budgetten voorzien, ook niet bij het vorige AMJP. In GVA konden we lezen dat Ravels maar liefst € 250.000 voorziet voor een natuurbegraafplaats. Hoe verklaren jullie dat er hier geen budget nodig zal zijn?”

Frank Wilrycx: “We hebben inderdaad nog met Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur & Bos vergaderd. Zij oordelen dat er van de natuurbegraafplaats uiterlijk niets merkbaar mag zijn: geen parking, noch andere infrastructuur. Voor de asverstrooiing of voor het begraven van de (biologisch afbreekbare) urnen is er immers niets extra nodig. Wat wel mogelijk is, is de plaatsing van een bankje, een bord met de naamplaatjes van de begraven mensen, en een infobord. Die dingen zorgen niet voor extra kosten; de meeste dingen kunnen in huis gemaakt worden. Het ontwerp van het bord kunnen we misschien via de gewone dienst uitbesteden.”

Jan De Bie: “In Zoersel is er ook een plaats gereserveerd voor het onthaal of een kleine ceremonie.”

Jef Schoofs (Groen): “We moeten er toch voor zorgen dat dat afscheid op een waardige manier kan gebeurden.”

Monique Quirynen: “Op het overleg met de begrafenisondernemers had ik daar een goed gevoel bij: ik ben ervan overtuigd dat die daar zullen voor instaan. In de geest van een natuurbegraafplaats, zo sereen mogelijk en zonder attributen.” 

Kris Luyckx (l., Leefbaar) en Jef Schoofs (r., Groen)

5.3. EBEM-communicatie

Jef Schoofs: “In oktober stuurde EBEM een brief aan hun klanten waarbij de toon behoorlijk aanstootgevend was. Onlangs verscheen er een nieuwsbrief in de mailbox van de klanten waarbij we opnieuw van onze stoel vielen… De cynische ondertoon in een officiële nieuwsbrief als deze, is verre van professioneel… Blijkbaar werden er geen lessen getrokken uit de vorige communicatie?”

Burgemeester Frank Wilrycx verwees deze vraag naar de besloten zitting van de raad, omdat “EBEM een commerciële firma is, waarvan we de bespreking alleen maar in de besloten zitting kunnen houden.”

Jef Schoofs en Tine van der Vloet riposteerden tevergeefs dat een soortgelijke vraag eerder ook al in de openbare zitting werd behandeld, maar de burgemeester hield voet bij stuk.

Jef Schoofs: “Dit is een vreemde manier om daarmee om te gaan.”

5.4. Minimumlevering aardgas

Jef Schoofs: “We stelden eerder deze maand een schriftelijke vraag over de minimumlevering aardgas. Slechts 5 huishoudens met een budgetmeter aardgas gingen op de uitnodiging in en ze hebben alle 5 recht op de minimumlevering. Dit aantal lijkt ons laag en we vrezen dat er rechthebbenden deze steun mislopen. Wat zijn de voorwaarden die het OCMW van Merksplas oplegt? Wat is volgens jullie de reden dat  de andere 11 gezinnen niet op het aanbod ingaan?”

Leen Kerremans noemde dit “een terugkerend zeer. We doen ontzettend veel om die mensen te contacteren. Als ze niet ingaan op de eerste brief, proberen we hen met een mail of een telefoontje te bereiken. Als dat niet lukt, gaan we op huisbezoek. Vinden we niemand thuis, steken we een briefje in de bus. Aanklampender dat dat, kunnen we niet gaan, denk ik.”

Vragen vanuit de N-VA-fractie

5.1. Gele dozen

Tine van der Vloet: “Een goed jaar geleden zijn de gele dozen uitgedeeld bij de ouderen om daar info in te bewaren rond medicatie en andere medische gegevens. Is deze actie al eens geëvalueerd? Hoeveel van deze dozen zijn effectief opgehaald? Was deze een geslaagde actie als je dat vergelijkt met andere gemeentes?”

Leen Kerremans: “We evalueerden het project zowel intern op de gemeente als met andere gemeenten uit de regio. We wisten dat elke gemeente met die gele dozen zowat zijn eigen accenten legt. Bij ons starten we met de gele dozen als de inwoners 70 zijn, en doen we dat in nauwe samenwerking met de apothekers. En dat lukt aardig: we bereiken zo’n 65% van het doelpubliek. We krijgen ook goede feedback van de apothekers en de thuiszorgdiensten. Het grootste pijnpunt is het actueel houden van de informatie die zich in de dozen bevindt. We plannen elk jaar rond 1 oktober een bewustwordingsactie. Dat spraken we regionaal af. Voor 2020 nodigen we een honderdtal nieuwe 70’ers uit.”

Tine van der Vloet: “Betrokken jullie ook de huisartsen en de thuisverpleging bij de evaluatie?

Kerremans: “Neen, maar we hebben hen het project wel geduid.”

5.2. Coronamiddelen

Tine van der Vloet: “De middelen voor corona zijn nu verdeeld tussen de verschillende verenigingen. Men ging kijken of er nog een overschot was aan middelen. Wat is de stand van zaken?”

Monique Quirynen: “Eind december kwamen er nog enkele kleine facturen binnen. Het saldo bedraagt daardoor nu 31.000 euro. Onze diensten winnen nu informatie in om een lastenboek op te maken voor de aankoop van een wc-wagen.”  

5.3. Parkeerbeleid

Luc Holthof (N-VA): “We zien dat er vaak vele auto’s staan geparkeerd in het dorp. In de Leopoldstraat maar ook rond het gemeentehuis, aan de Kerk, aan Cools,…  Er komen in de nabije toekomst nog heel wat appartementen, woningen en winkels bij in het centrum. Wat dus nog meer auto’s met zich zal meebrengen.  Daarom willen we hier de vraag stellen aan het gemeentebestuur naar jullie visie rond het parkeerbeleid in onze gemeente. Komt er een systeem van betalend parkeren? Of parkeren met een schijf? Komen er extra parkeerplaatsen voor gehandicapten? En hoe kijken de handelaars daarnaar?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Momenteel zijn er veel werven in de Leopoldstraat, maar dat is een tijdelijke situatie. Bij nieuwe appartementen vragen we altijd om per appartement 1,5 parkeerplaats te voorzien. In het centrum hebben we verschillende parkings. Die zijn allemaal niet-betalend, en het is niet onze bedoeling om betalend parkeren in te voeren. In de Leopoldstraat komen geen funshoppers zoals in Turnhout, en we moeten daar dus geen parkeerbeleid voor maken.”

Luc Holthof: “Toch zie ik dat mensen bijv. aan het gemeentehuis fout parkeren. Soms doe ik dat ook, en ik zie uw wagen daar soms ook staan.”

De burgemeester: “Daar is geen parkeerverbod. Er geldt wel het principe van het kortparkeren. Maar we willen in Merksplas geen boetesysteem opstarten. Als de situatie in de Leopoldstraat terug normaal wordt, zal dat met het parkeren ook wel terug goed lopen.”

Tine van der Vloet vraagt zich af of er voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten aanwezig zijn over de hele lengte van het centrum. Een flink aantal raadsleden begint aan een opsomming ervan.

Frank Wilrycx: “In de nabije toekomst zullen die heel verspreid liggen. Bij belangrijke locaties voorzien we die altijd.”

Reageer

Back to top button