GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad april

Op maandag 25 april vergadert de gemeenteraad terug in de vertrouwde raadzaal van het gemeentehuis. Je bent dan natuurlijk welkom, maar je moet nog altijd wel eerst je stoel reserveren met een mailtje.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Natuurbegraafplaats: belastingsreglement

Op voorstel van Groen Merksplas, zorgde de gemeente voor een natuurbegraafplaats op de Kolonie bij het landloperskerkhof. Daar verneem je meer over op de openingsdag van het toeristisch seizoen.
De gemeente stelde een belastingsreglement op. Er komt ‘een indirecte belasting op de begravingen van veraste stoffelijke overblijfselen in afbreekbare urne en de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen’. Dat reglement geldt na goedkeuring van de raad tot en met 2025.

3. Natuurbegraafplaats: politiereglement

De raad wordt ook gevraagd om dat politiereglement goed te keuren.

4. Bouw en beheer van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties door Pidpa

Soms is er voor woningen of bedrijven in Merksplas geen aansluiting mogelijk op de riolering. Het voorstel is nu om de bouw en exploitatie van individuele waterzuiveringsinstallaties collectief aan te laten pakken door PIDPA.

5. Principiële toestemming voor het gebruik van mobiele ANPR-camera’s

De lokale politie van de Politiezone Noorderkempen heeft verplaatsbare, mobiele ANPR camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Die kunnen in verschillende voertuigen ingezet kunnen worden. De gemeenteraad wordt gevraagd dat toe te laten.

6. Afbakening van het werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij

Wonen Vlaanderen legt op dat er in de toekomst in elke gemeente maar één sociale huisvestingsmaatschappij nog actief mag zijn. Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Arendonk en Ravels zou Merksplas zo één werkingsgebied vormen. De minister keurde dat werkingsgebied al goed. De gemeenteraad zal nu een advies formuleren aan de Vlaamse Regering over de onderlinge stemverhouding tussen de verschillende lokale besturen.

Algemene vergaderingen intercommunales

De volgende weken zijn er een aantal vergaderingen. Daarvoor moet de raad de agenda goedkeuren en een vertegenwoordiger aanduiden:

7. Bouwmaatschappij De Noorderkempen

8. IOK Afvalbeheer

9. PONTES

10. IOK

11. Bouwmaatschappij De Noorderkempen (voordracht lid raad van bestuur)

12. Fluvius

13. IKA

14. IVEKA

15 Fluvius (Antwerpen)

16. Kempens Woonkrediet

17. Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne en rondvraag

De burgemeester geeft een stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
De twee oppositiepartijen stuurden volgende vragen in. Enig voorbehoud over de volgorde van de vragen én over de behandeling ervan: dat wordt bepaald door de voorzitter-burgemeester.

Vragen vanuit Groen Merksplas

17.1 Schermen in vergaderzalen

Er hangen nu schermen in de vergaderzalen van De Marc/kt. Tijdens de Covid-periode hebben verenigingen hier maar weinig gebruik van kunnen maken. Nu stellen we vast dat er geen kabels beschikbaar zijn om de connectie tussen computer en scherm te maken.  Kunnen deze aub opnieuw voorzien worden?

17.2 Verlichting openbare gebouwen

We zien regelmatig dat de verlichting van de bibliotheek blijft branden op tijdstippen wanneer dit niet nodig is. Eenzelfde verhaal zien we ook bij De Spetter. Schijnbaar is ook het personeel niet helemaal mee met de werking van het nieuwe (domotica?) systeem? In elk geval wordt er onnodig energie verspild. Kan hier iets aan gedaan worden?

17.3 De Leest

Opnieuw kregen we een bezorgde mail van bewoners uit de Leest. De klachten zijn zeer divers en niet alleenstaand. Er wordt vaak te snel gereden met helaas bijbehorende lawaai-hinder. Door werken liggen de fietspaden er bovendien ongelooflijk slecht bij. En door de vele werkzaamheden in het centrum, wordt deze weg meer dan ooit gebruikt. De situatie is niet langer houdbaar. Als surplus komt er in de toekomst de nieuwe sociale verkaveling aan de Heidestraat nog bij. Een uitgebreide en actuele mobiliteitsstudie voor heel Merksplas dringt zich op.

17.4 Fietsdoorsteek Spelewei

Trots stelden jullie een tijd geleden de nieuwe fietsdoorsteek aan Spelewei voor. Van bij de start gaven wij al aan dat deze ondoordacht werd aangelegd. Nu zien we borden verschijnen dat deze doorsteek enkel tijdens schooldagen gebruikt mag worden. Gaan deze bordjes dan de oplossing zijn?

17.5 Bijkomende maatregelen De Spetter

In de Pastoor Ceulemansstraat werd nieuwe belijning aangebracht voor een Kiss & Ride zone ter hoogte van kinderopvang De Spetter. Voor ons is dit slechts een startpunt. Er zijn daar wat ons betreft nog ingrepen nodig. Gaan er nog bijkomende maatregelen volgen? Komt er een evaluatie van de huidige situatie?

Vragen vanuit N-VA Merksplas

17.6 Koel- of WC-wagen?

We lezen in het laatste verslag van de jeugdraad dat zij liever een koelwagen zouden willen aanschaffen met de coronamiddelen die er nog over zijn. Vorige gemeenteraad spraken jullie over een WC-wagen. Wat is hier ondertussen de stand van zaken van?

17.7 Meer politiecontrole

In datzelfde verslag van de jeugdraad lezen we dat zij zelf vragen voor meer controle van de politie in de vooravond en dit voor de hangjongeren die er afval achter laten of vandalisme plegen? Dit zou worden doorgegeven aan de politie. Wat is daar tot op heden mee gebeurd?

17.8 Stikstofaanpak

We lezen in het schepencollege dat er een advies wordt gevraagd aan het gemeentebestuur i.v.m. het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Wat is jullie advies hierover?

17.9 Seizoenarbeiders

We kunnen lezen in het schepencollege dat er 4 seizoensarbeiders werden aangenomen. Dat is minder dan andere jaren. Geraakt het werk rond of gaat men bv ook nog beroep doen op een maatwerkbedrijf?

17.10 Doelenplein

Op het Doelenplein is er plots een paal bijgezet tussen de  2 palen die er al waren. Vanwaar deze verandering? Is dit goedgekeurd door de hulpdiensten?

17.11 De Leest

In de Leest zijn er burgers die last hebben van de vele trillingen die voortkomen van het vele vrachtverkeer dat daar passeert.  Ook werd dit al gemeld naar het bestuur toe, maar er is niet meteen gezocht naar een oplossing.  We willen daarom vragen of het mogelijk is om eens na te gaan of de trillingen groter zijn op het stuk met de klinkers tov het stuk met asfalt? We willen ook vragen of het toch  mogelijk is om van de Leest een zone 30 te maken? En kunnen de stukken met klinkers niet veranderd  worden in asfalt?

17.12 Gouverneur

We zien dat de gouverneur en de deputés  op ronde  is bij vele gemeentes.  Is de gouverneur en de deputés  ook al in Merksplas geweest ? Is daar een schriftelijk verslag van? Kan u wat toelichting geven over dit bezoek.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Intergemeentelijke samenwerking

2. Algemene Vergadering Bouwmaatschappij De Noorderkempen

De raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 10 mei goed te keuren en de vertegenwoordiger van het OCMW te mandateren.

3. Algemene Vergadering IOK

Hetzelfde moet gebeuren voor deze Algemene Vergadering

4. Rondvraag

Vraag vanuit N-VA

We zien in het verslag van het vast bureau dat er een zorgpartner gevonden is voor het organiseren van de permanentie en crisiszorg bij de assistentiewoningen. We zagen dat er een offerte was van het Wit-Gele Kruis, maar we vonden in het verslag geen prijs. Kan dat even worden toegelicht?

We zien dat er gekozen is voor Z-Plus. Zij zouden die zorg leveren aan 6.777 euro incl. btw. Kan u dat toelichten? We zien dat dat beduidend minder is dan de uitgave die hiervoor geraamd was. Kan ook dat worden toegelicht?

Bron
GO-raM

Reageer

Back to top button