GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad september

Op maandag 19 september vergadert de gemeenteraad weer om 20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering. Op een pc (of als je scherm breed genoeg is) vind je links een menu om sneller alles te doorbladeren.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2022

Voor het einde van het derde kwartaal wordt een opvolgingsrapport over het eerste semester van het meerjarenplan voorgelegd aan de raad.

3. Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen

Vanaf 1 januari zal de gemeente gebruik maken van het Vlaamse vastgoedinformatieplatform voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen. Dat kost haar 25 euro aan de Vlaamse overheid. Daarom wordt de retributie aangepast wordt van 20 naar 50 euro.

4. Toetreding tot OFP Prolocus

Het pensioenfonds voor het contractueel personeel OFP Provant werd omgevormd tot OFP Prolocus. Daar kunnen nu ook andere lokale besturen tot toetreden. De raad wordt gevraagd de toetredingsakte van OFP Prolocus goed te keuren.

5. Beëindiging huurovereenkomst met EBEM

EBEM is het elektriciteitsbedrijf van de gemeente Merksplas. EBEM is intussen verhuisd naar het Buitenhof in de Leopoldstraat. De gemeenteraad wordt gevraagd de vroegere huurovereenkomst voor het pand aan de Industrieweg te beëindigen.

6. Nieuwe huurovereenkomst met EBEM

Voor de nieuwe locatie moet er een nieuwe huurovereenkomst goedgekeurd worden.

7. Grondafstand door Bouwmaatschappij De Noorderkempen

Bouwmaatschappij De Noorderkempen is eigenaar van een aantal percelen grond aan de Steenweg op Rijkevorsel, Beukendreef, Egstraat, Rozenhofstraat, De Poot en Schuivenoord. Die percelen zijn ingericht als fietspad, plein of weg, of liggen nog braak. Die wil ze nu kosteloos overdragen aan de gemeente.

8. Aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform

De gemeente zal in de toekomst gebruik maken van het Vastgoedinformatieplatform. In dat elektronisch informatiesysteem worden vastgoedinformatie en vastgoeddossiers gedeeld tussen overheid, notarissen en vastgoedmakeleaars. Daar is ook een retributiereglement aan gekoppeld, dat vernieuwd wordt.

9. Aanbestedingsdossier fase 6bis en 7 Merksplas Kolonie

Er is een dossier opgemaakt voor de herbestemming van het woonstalhuis noord, de koeienstallen, de graanschuur en de hangar op Merksplas Kolonie.

10. Jaarverslag en financieel verslag 2021 ILV Noorderkempen Werkt

Het jaarverslag 2021 van de interlokale vereniging Noorderkempen Werkt wordt ter goedkeuring voorgelegd, inclusief het financieel verslag.

11. Op naar een woonmaatschappij voor Kempen-Midden

Op tafel ligt

  • een fusieprotocol tussen de Ark, de Molse Bouwmaatschappij en SVK Noorderkempen
  • een fusievoorstel van de Ark en de Molse Bouwmaatschappij en
  • het Voorstel van Overdracht van de Ark, SVK Noorderkempen en Bouwmaatschappij De Noorderkempen.

Daarin worden de basisprincipes en fundamentele bouwstenen vastgelegd van de noodzakelijke herstructurering om te komen tot de vorming van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Kempen-Midden.

12. Groepsaankoop van IOK oplaadinfrastructuur

Het gaat om een raamovereenkomst voor een groepsaankoop met de deelnemende gemeenten van IOK van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens. De gemeente wil daar graag aan meedoen.

13. Intergemeentelijke samenwerking rond loketwerking wonen en energie van IOK

Het gaat om een principiële beslissing om minstens 3 jaar samen te werken rond de loketwerking wonen en energie van IOK.

14. Groepsaankoop van IOK aanstelling van een asbestdeskundige bij asbestbranden

De deelnemende gemeenten willen samen een asbestdeskundige aanstellen. De gemeente wil zich daar bij aansluiten.

15 Werkingsverslag 2021 Sportregio Noorderkempen ILV

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het werkingsverslag en de jaarrekening 2021 van de Interlokale Vereniging ‘Sportregio Noorderkempen’.

16 Bijkomende verkeersveiligheidsmaatregelen omgeving Kinderclub de Spetter 

Het gaat om een agendapunt dat Groen Merksplas op de agenda plaatste. Je vindt de hele uitleg elders op onze site.

17 Voorstel: werken rond toegankelijkheid in Merksplas

Het gaat om een agendapunt dat N-VA Merksplas op de agenda plaatste. Je vindt de hele uitleg elders op onze site.

18. Rondvraag

De twee oppositiepartijen stuurden volgende vragen in. Enig voorbehoud over de volgorde van de vragen én over de behandeling ervan: dat wordt bepaald door de voorzitter-burgemeester.

Vragen vanuit de N-VA-fractie

18.1 Padelvelden

Is er al een evaluatie geweest met de buren i.v.m. de nieuwe padelvelden? Worden deze veel gebruikt? Zijn er tot op heden al klachten binnen gekomen ?

18.2 Hoekeinde

We zagen in de briefwisseling een brief over de verkeerssituatie op het Hoekeinde. Men vroeg om snelheidsmetingen te doen in de zomer omwille van de vele fietsers en wandelaars. Is dit ook gebeurd en wat zijn hiervan de resultaten?

18.3 Mobiliteitsplan

Jullie hebben op 24 mei in het schepencollege een lastenboek goedgekeurd i.v.m. een mobiliteitsplan. Men kon hiervoor offertes binnen sturen voor 14 juni. We vinden nadien hierover niets meer terug in de verslagen van het schepencollege. Wat is hiervan de stand van zaken? Is er al een beslissing genomen over de asfalt van de Leest? Of over een mogelijke studie naar de trillingen op deze weg?

18.4 Brouwer

We zien in het schepencollege van 26 juli dat jullie blijven samenwerken met het Klaverblad op o.a. de Kolonie. Veel verenigingen of personen die er mee samenwerken voor een feest klagen daarover. Dat hebben we zelf ook meegemaakt. We merkten zelf dat de drank niet was geleverd die we hadden gevraagd bijvoorbeeld, soms is er ook drank te kort, kan men het niet brengen enzovoort. Zijn daar duidelijkere afspraken rond gemaakt zodat de samenwerking met hen vlotter kan verlopen in de toekomst?

18.5 Bouwkundig erfgoed

Er komt een nieuwe werking rond bouwkundig erfgoed. Men gaat samen werken met Hoogstraten, Arendonk , Ravels en erfgoed Noorderkempen voor deze werking. Het doel van de komende jaren is het waarderen en in de kijker zetten van de markante panden in onze regio. De burgemeester verwijst in het filmpje naar de Kolonie, het pannenhuis, de villa in het Hazenpad en Carons Hofke.
Kan u wat meer vertellen over deze nieuwe werking en hoe Merksplas hier precies mee aan de slag gaat?

18.6 Oppompen water

We konden lezen op Facebook dat de gemeente water zou oppompen uit de visvijver van de Kolonie. Na navraag te doen bij de algemeen directeur blijkt dat jullie om de 2 weken 2 keer 10000 l oppompen uit de visvijver om de jonge bomen water te kunnen geven bij droogte. We zien duidelijk dat de vijver erg gezakt is, dat het absoluut niet goed is voor de planten en de vissen daar in het water.

Vinden jullie dat dat zomaar kan in tijden van droogte? Hoelang doen jullie dat al? Hebben jullie hier geen verantwoordelijke functie en zouden jullie dan niet het voorbeeld moeten geven zeker in tijden van droogte?

18.7 Woningen Molenvloed

We zien in de briefwisseling een communicatie over het Bindend sociaal objectief. Zoals al de voorgaande jaren , is ook nu het aantal niet behaald en moet er weer een plan worden opgemaakt tegen begin oktober. De enige woningen die er gepland zijn, zijn de 9 woningen aan de Molenvloed. Hier is heel wat weerstand bij de buren. Wat is de stand van zaken van dit dossier?

18.8 Open Schuren

Vorige gemeenteraad kwamen de activiteiten aan bod i.v.m. de Open Schuren. We hoorden toen dat er geen muziek meer mag gemaakt worden na 24 u. en dat zou ingaan ergens in september. Het zou hierover klachten regenen bij jullie. Wij hebben nadien de klachten opgevraagd, maar hebben geen enkele klacht hierover ontvangen.

  • Wij vragen ons nu af op welke klachten is deze beslissing dan genomen?
  • Waar is deze beslissing genomen? Wij vinden hier niets over terug in het schepencollege of andere adviesraden
  • We lezen in het verslag van de jeugdraad het volgende: “Privéfeesten kunnen vanaf half september maar tot max. 24 u. doorgaan aan de Open Schuren op de Kolonie. Publieke evenementen zullen afgewogen moeten worden.” Kan de schepen van jeugd die dit heeft gebracht op de jeugdraad even toelichten?
  • We horen dan op RTV dat het Backyard festival de volgende jaren in de Open Schuren zouden terechtkunnen, wat uiteraard zeer goed zou zijn. Waar is dat dan besproken en beslist? Ook daar vinden we niets van terug.
  • Waarom zouden privéfeesten niet meer mogen en publieke evenementen eventueel wel?

18.9 Energie

Energie en de prijzen ervan laat niemand los deze tijden. De prijzen stijgen enorm en overal zal moeten bekeken worden hoe er kan bespaard worden op deze kost. Zo ook in de gemeente lijkt ons. Is er een plan van aanpak om deze kosten aan te pakken? Zijn de gebouwen energievriendelijk genoeg in onze gemeente? Hierbij denken we dan aan de eerder oudere gebouwen zoals Spelewei, het vroegere Markdal waar de IKO hun plaats gaat krijgen enzovoort. Kortom wat gaat de gemeente doen rond energie ?

18.10 Kermis

Is er ook dit jaar weer een prikkelarm moment voorzien op de kermis?

Vragen vanuit de Groen-fractie

18.11 Bushalte Koekhoven

Een aantal maanden geleden stelden we reeds de vraag om extra aandacht aan de bushalte ter hoogte van Koekhoven. We zagen de fietsrekken toen al uitpuilen. Intussen liggen de fietsen langs alle kanten in de berm (soms half over de fietspad), ligt er meer afval en worden er linten gespannen door buren… Kan daar echt geen tijdelijke oplossing voorzien worden tot AWV in actie schiet? 

18.12 Albertstraat

Bij de heraanleg van de omgeving van de assistentiewoningen koos men om de rijrichting van de Albertstraat te wijzigen. Een wijziging waarover we – volgens ons althans – nooit iets van hebben gelezen in de verslagen van de GAV. Hier heeft men enkele verkeersborden vergeten te plaatsen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Kan dit snel opgelost worden voor er ongelukken gebeuren? 

18.13 Buitenhof

Bij de opening van de assistentiewoningen kregen wij een rondleiding en daarbij kwamen toch al enkele vragen naar boven. Ramen waar gordijnen hangen kunnen niet op kiep blijven staan. De toegangsdeur is te zwaar voor mensen die slecht te been zijn. De fiets- en berghokken in de kelder zijn verre van ideaal, eigenlijk niet realistisch wegens een te steile hellingsgraad. Hoe worden deze problemen opgelost? 

18.14 Energiecrisis en Merksplas

De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen, daarom is iedereen op zoek naar maatregelen om de energiefactuur waar mogelijk toch te doen dalen. De afgelopen periode kwamen diverse noodmaatregelen vaker in de kijker. We zijn benieuwd naar hoe onze gemeente met deze energiecrisis om probeert te gaan. Welke stappen ondernemen jullie om zelf te besparen? Welke stappen worden er genomen om de inwoners te beschermen, te informeren en te helpen? 

18.15 Extra verkeer Veldenbergstraat

In de Veldenbergstraat wordt intussen stevig gewerkt aan een 30-tal KMO units. Ook de camping krijgt een stevige uitbreiding. Werd er al eens nagedacht over het extra verkeer dat dit opnieuw met zich mee gaat brengen? Bovendien wordt de Veldenbergstraat veel gebruikt door scholieren die langs daar richting Hoogstraten fietsen. Welke bijkomende maatregelen gaan er genomen worden? 

18.16 Droogte / Hemelwaterplan

Ook wij lazen op Facebook over het oppompen van water uit de vijvers van Merksplas Kolonie… De opmerkingen tonen aan dat ook de burger wakker ligt van de droogte. Waarom werd daar water opgepompt? Zijn er geen andere oplossingen te bedenken? Waarom werd er niet gecommuniceerd / gereageerd door de gemeente? De droogte neemt alsmaar toe, wordt het niet hoog tijd om een (hemel)waterplan uit te werken? 

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan eerste semester 2022

3. Toetreding bij OFP Prolocus

4. Onderwijscheques

Door de toename van kansarmoede bij (jonge) gezinnen in onze regio, voerden 6 gemeentes en OCMW’s in 2020 de onderwijscheque in. Daarmee willen ze die gezinnen een duwtje in de rug geven en hen financiële ondersteuning geven om onderwijs voor iedereen betaalbaar te maken.
Die procedure wil het Sociaal Huis nu vastleggen en verlengen tot het schooljaar 2025-2026.

5. Tarieven warme maaltijdbedeling

Vanaf 1 oktober zouden de tarieven voor de warme maaltijden worden aangepast.

6. Principebeslissing besteding middelen energiefondsen

Er ligt een voorstel op tafel voor de verdeling van de middelen van de sociale fondsen gas en elektriciteit voor aanzuivering en preventie voor 2022.

7. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button