Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad januari

Op maandag 23 januari kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van december. Nadien wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2-3. Rekening 2021 en budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus Zondereigen

De gemeenteraad geeft haar advies over de rekening 2022 van de kerkfabriek van Sint-Rumoldus Baarle-Hertog/Merksplas.

Dat sloot af met een negatief exploitatietekort van een 9.000 euro. De kerkfabriek heeft wel een excuus: de opbrengst van de maïsteelt op haar gronden werd – tegen de afspraken in – pas in januari gestort. Die bedroeg pakweg 13.000 euro. Als die nog in 2021 gestort was, was er geen exploitatietekort.
De kerkfabriek had een investeringsoverschot van een 6.400 euro. Dat komt o.a. omdat de schilderwerken in de kerk door de gemeenten Baarle-Hertog en Merksplas werden gedaan, en niet door een duurdere privé-firma.

Daarnaast neemt de gemeenteraad vandaag ook kennis van het budget van de kerkfabriek voor 2023.

4. Wijziging gemeentereglement register van verwaarloosde gebouwen en woningen

Het register van verwaarlozing blijkt een nuttig monitoringsinstrument. Het brengt de verwaarlozing van gebouwen en woningen in Merksplas in kaart. Het register moet op een paar punten aangepast worden omdat de regelgeving wijzigde.

5. Wijziging gemeentereglement leegstandsregister

Hetzelfde moet gebeuren voor het leegstandregister.

6. Convenant Toegankelijkheid tussen gemeente Merksplas en Inter. Goedkeuring.

N-VA kaartte enkele maanden terug de noodzaak aan om de toegankelijkheid in Merksplas te verbeteren. Blijkbaar wil het college nu een samenwerking opstarten met Inter. Dat is een onafhankelijk expertisecentrum. Inter kan ondersteuning bieden om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en comfortabel te maken voor iedereen. Inter geeft ook advies geven over bijv. een nieuw toegankelijk speelpleintje, een parking, een openbaar gebouw… Er ligt nu een convenant klaar die de samenwerking regelt.

7. Inschakelen van de Kruispuntbank voor de UiTPAS

Sinds kort kan je in Merksplas ook een UiTPAS kopen en gebruiken. Het is een voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Als je ergens aan deelneemt, kan je punten sparen en die inruilen voor iets leuks: een cadeautje, iets extra, een korting… Mensen in armoede hebben met een UiTPAS recht op een kansentarief aan de kassa. De gemeente wil die mensen een brief sturen die ze kunnen omruilen voor die UiTPAS. Maar voor die adresgegevens moet de gemeente een overeenkomst goedkeuren met de Kruispuntbank.

8. Goedkeuring rapportage van het jaar 2022 van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

9. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

9.1 GR-eventsgroup

Is er ondertussen al een gesprek geweest tussen de gemeente en GR-eventsgroup? (vorige maand ging het daarover op de gemeenteraad, n.v.d.r.) Wat is daar uitgekomen wat het verlengen van het contract betreft? Wat is daar uitgekomen wat de prijsstijging voor de gemeente betreft?

9.2 Infosessie over wijkagenten

Is de vraag i.v.m. een infosessie al gesteld in het politiecollege? (cfr. het extra N-VA-agendapunt van november, n.v.d.r.) Wat was hierop hun antwoord? Wat gaan jullie hier nu verder mee doen?

9.3 Rioleringswerken

Op eerdere gemeenteraden was er gezegd dat medio december 2022 de uitgevoerde rioleringswerken in Hazenpad-Wolfstraat-Werfstraat zouden worden opgeleverd.

  • Heeft de oplevering plaatsgehad en wat zijn de resultaten daarvan?
  • Welke punten dienen nog te worden verder afgewerkt door de aannemer?
  • De bermen zijn volgens veel inwoners in slechtere staat dan voor de werken

Waarom heeft de gemeenten kort na de oplevering – begin januari 2023 – zelf nog tijd en manschappen ingezet om de grachten in deze straten proper te maken?  

9.4 Appartement sporthal

We zagen in de briefwisseling dat er een vraag was om het appartement uit het AGB van de sporthal te halen. Daar is door jullie positief op geantwoord. Hoe is dat verder allemaal geregeld? Wat gaat er dan met dat appartement gebeuren?

9.5 Vuurwerk

We zagen dat er wel wat commotie was i.v.m. het vuurwerk. We hebben hierbij de volgende vragen:

  • Worden alle aan vragen ook automatisch vergund?
  • Wat is het reglement waarop jullie jullie baseren om de vergunning wel of niet goed te keuren? Waar kunnen de burgers dat reglement vinden? Kan men de voorwaarden al meteen zien bij de aanvraag?
  • Wat wordt er meegegeven  van voorwaarden i.v.m. het achterlaten van het afval van het vuurwerk? (zoals staat beschreven in het politiereglement art 1.3.1).
  • We zagen vooral wat reacties en klachten richting de gemeente daar waar vuurwerk wordt afgeschoten in agrarisch gebied. Kan men bijvoorbeeld opnemen in het reglement dat afschieten van vuurwerk in het agrarisch gebied niet wordt toegestaan?

Vragen van Groen Merksplas

9.6 Bouwproject Wonen in Vlaanderen Molenzijde/Heidestraat

Wat is de stand van zaken in het nieuwe project Molenzijde/Heidestraat? Er was een eerste sessie met bewoners van de omliggende betrokken straten. Ook vanuit de politieke fracties werd er iemand uitgenodigd. Maar blijkbaar is de tweede sessie gecancelled? Wat zijn de verdere stappen?

9.7 Parkeren in Merksplas

We stellen vast dat onze eigen bewoners zelfs niet weten waar men al dan niet kan parkeren in Merksplas. Rasechte Spetsers vallen uit de lucht wanneer we hen wijzen op de ondergrondse openbare parking. Momenteel een parking die amper gebruikt wordt en zo een dure grap is. Wordt dit nog bekend gemaakt?

9.8 Online gemeenteraadsagenda voor raadsleden

Wat zijn nu de data van de volgende gemeenteraden? Die zijn nergens online te raadplegen. Op de website staat nog ‘derde week van de maand’ maar in de loop van vorig jaar werd dit verschoven van de derde week naar de vierde week. We stelden dit eerder al voor en opnieuw willen we dit op tafel gooien: kan er een online agenda aangemaakt worden voor de raadsleden?

9.9 Een rondgang in de gevangenis en CIM?

N.a.v. de artikels over de gevangenis in Merksplas en recent de nieuwe stakingen in gevangenissen, vragen we ons af of het niet mogelijk is om een rondgang met de gemeenteraadsleden te organiseren in de gevangenis en het Centrum voor Illegalen zodat we zelf een goed beeld krijgen van deze instellingen.

9.10 De conciërgewoning van de sporthal

In het verslag van de sportraad staat dat de huidige bewoner de conciërgewoning gaat verlaten. De conciërgewoning wordt vanaf dat moment ook uit de concessie-overeenkomst gehaald. Er is voorlopig nog geen nieuwe invulling voor de conciërgewoning. Kan dit zo maar? Waarom wordt er niet effectief een conciërge ingezet?

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button