GemeenteraadVerslag

Verslag gemeenteraad oktober

Gisteravond vergaderde de gemeenteraad. Die haspelde acht dossiers op de agenda en veertien vragen vanuit de oppositie op een uur en een kwartier af. Dat verliep vaak gezapig en soms wat bits, zodat het publiek zich geen moment verveelde. Ons verslag van de avond vind je hieronder.

Openbare zitting van de gemeenteraad

Koen Staes (Leefbaar Merksplas) werd geloot als voorstemmer. Tine van der Vloet (N-VA), Luc Holthof (N-VA) en Jan De Bie (Groen) hadden een achttal opmerkingen bij het verslag van de algemeen directeur. Die zouden verwerkt worden in het definitieve verslag. Jan De Bie kwam nog even terug op hun bijgevoegd agendapunt rond de invoering van een zone 30 in de omgeving van De Spetter. “In een verslag van de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer stond de week na de raad de oversteek aan de J. Mertensstraat gecatalogiseerd als onveilig. Was dat al bekend op de gemeenteraad?” Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) vond dat deze vraag niet bij het agendapunt hoorde en ook niet geagendeerd stond, maar hij zou laten nagaan wie of welke instantie dat kruispunt in die categorie had geplaatst.

2. Jaarrekening 2021 van gemeentebedrijf ’t Hofeind

De gouverneur keurde die goed in september. De raad nam daar kennis van.

3. Subsidies ontwikkelingshulp

De gemeente Merksplas kent voor 22.500 euro subsidies ontwikkelingshulp toe aan initiatieven die een link met Merksplas hebben, en daarmee krijgen

 • Soepkeukenproject in Zuid-Afrika
 • Andinet in Ethiopië
 • Les Femmes Toubabs in Senegal
 • Toekomst in eigen handen in Senegal, bouw van een extra waterput
 • Jovem in Peru, aankoop zonnepomp
 • Arnshoul in Egypte, het stofvrij maken van de speelruimte
 • Imbeke development center in Kenia, computerklassen
 • Terre Vivante in Benin
 • Spaaractie in Guatemala
 • Oxfam Wereldwinkel

elk 2.250 euro toegekend.

4. Retributiereglement Merksplas-Kolonie tot en met 2025

Omdat de energiekosten zwaar stegen, krijgen huurders van lokalen of terreinen voortaan geen vast bedrag meer aangerekend voor hun verbruik, maar wel de dagprijs. “Die van vrijdag voor activiteiten die in het weekend plaatsvinden,” lichtte de burgemeester toe. “Dat vast bedrag was makkelijker voor onze administratie. We hopen dat we dat oude systeem snel terug kunnen invoeren.”

Jef Schoofs (Groen) ergerde zich aan het feit dat op de laatste Commissie Kolonie (die voor het eerst na jaren terug samen kwam) noch deze prijsaanpassing, noch het lastenboek dat op de voorbije gemeenteraad voorlag, besproken werden. De burgemeester dacht dat dat lastenboek voor de commissie veel te saaie materie was. “U had met de plannen, net als honderden bezoekers, enkele weken daarvoor kennis kunnen maken met de opening van het toeristisch seizoen.” De prijsaanpassing was snel nodig, nu de winter voor de deur stond.

5. Lokaal energie- en klimaatpact 2.0

Door de aangescherpte Europese Klimaatambities (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering in november 2021 over een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot sterker te verminderen. Daarbij kregen de gemeenten nieuwe doelstellingen voorgesteld. Nu is er een vernieuwd Lokaal Energie- en KlimaatPact 2.0, met bijkomende klimaatmaatregelen. De gemeente Merksplas tekent daar nu ook op in.

De burgemeesters uit het IOK-gebied ondertekenden dat plan vorige week al in aanwezigheid van minister Somers.

Jan De Bie vond fragmenten uit het LEKP 1.0 terug in de 2.0-versie, samen met stukken uit het gemeentelijk Klimaatplan (rond verledding, ontharding…). “Met Groen hebben we al een aantal voorstellen op tafel gelegd die daarop voortborduren, maar die werden door jullie niet weerhouden. Wanneer gaat er hierrond echt eens iets bewegen in Merksplas?”

Luc Holthof (N-VA) vulde aan: “Wij missen in dit plan concrete acties die in een timing uitgewerkt staan. Als er één thema waar veel rond te doen is, dan is het dit wel – maar jullie maken het vooral vaag.”

Frank Wilrycx: “Wat we vandaag hopelijk gaan goedkeuren, is een plan van de Vlaamse Overheid waarop we intekenen. Intussen hebben we in Merksplas af heel wat verwezenlijkt: we krijgen meer mensen op de fiets door de aanleg van heel wat fietspaden, we stoppen veel geld in een gescheiden rioleringsstelsel, samen met andere gemeenten werken we mee aan de energietips van de Huisdokter, binnenkort staan er deelwagens in het dorp, de verledding loopt sneller en sneller… We besparen met de gemeentediensten al langer op energie, en we legden heel wat zonnepanelen op gemeentelijke daken. Ik ben ervan overtuigd dat we onze doelstellingen zoals gepland in 2030 zullen halen.”

Jan De Bie betwijfelt dat: extra bomen ziet hij niet geplant worden, en bij nieuwe projecten wordt er ook nog niet onthard. Hij ziet vooral veel verharding, zoals bijv. bij de nieuwe fietsdoorsteek in de Kleirytse Driezen – terwijl die ook in dolomiet had kunnen aangelegd worden.

Wilrycx: “De Vlaamse Overheid vraagt van ons een inspanningsverbintenis, en die zullen we aangaan.”

Jan De Bie polste nog of de gemeente intekende op de samenaankoop via de IOK voor deelwagens. “Nee,” antwoordde de burgemeester, “we hebben een eigen lastenboek opgemaakt op basis van de ervaringen van andere gemeenten.”

Tine van der Vloet vroeg zich af hoe de gemeente deze plannen zal terugkoppelen naar de verschillende adviesraden “als ik zie hoe moeilijk het al is als gemeenteraadslid om te achterhalen wat er gepland en gerealiseerd wordt.”

Wilrycx: “We zullen die plannen mettertijd concreet maken. En dat zal ook via de adviesraden passeren. Wie zich indertijd daarvoor engageerde, kan daaraan meewerken. Je kan ook als raadslid in de verslagen van het schepencollege perfect zien wat we in dat kader doen.”

Holthof: “Doelstellingen moeten SMART zijn, en dat zijn ze in deze plannen niet. Wij kijken ook naar andere gemeenten. Daar vind je vaak een betere aanpak terug dan hier.”

6-8. Algemene vergadering 

 • IVEKA
 • Fluvius Antwerpen
 • Fluvius OV

Die drie intercommunales houden binnenkort een buitengewone algemene vergadering. De gemeenteraad keurt de agenda ervan goed en vaardigt vertegenwoordigers af.

Zowel bij Iveka als bij Fluvius Antwerpen ligt het dossier Tramontana op tafel: een overeenkomst tussen Fluvius en Telenet voor de realisatie van een datanetwerk via een nieuwe dochteronderneming. Dat zou de glasvezel naar huiskamers brengen.

Luc Holthof had het dossier proberen te lezen, maar snapte er geen sikkepit van. Frank Wilrycx: “Zowel IVEKA als Fluvius houden een paar keer per jaar infosessies voor raadsleden, maar jullie volgen die nooit.” Holthof: “Ik kan me zelden vrijmaken om om 18 uur in Antwerpen te gaan vergaderen.” Wilrycx: “Vaak kan je die ook digitaal volgen.”

9. Land van Mark en Merkske

De interlokale vereniging Land van Mark & Merkske wil het toerisme en de recreatie in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog en Baarle-Nassau ondersteunen, promoten en bevorderen. De stad Hoogstraten nam daarvoor een personeelslid aan.

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas) vult aan dat de Zomerzoektocht van het Davidsfonds (die Land van Mark & Merkske mee ondersteunde) ruim 16.000 deelnemers bereikte. Een succes, want in het rijtje zoektochten staan we zo op de vierde plaats. Tine van der Vloet vroeg of dat een weerslag had op het aantal logementen in de regio. “Zowel bij Biesven als Colonie7 was men zeer tevreden, en ook in de andere deelnemende gemeenten.”

Jef Schoofs merkte op dat het aanwervingsdossier nog van maart 2021 dateerde. Een technisch foutje, zei Monique Quirynen: toen de overeenkomst besproken werd, werden de afspraken niet genotuleerd. Dat wordt nu rechtgezet.

10. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

10.1 Fietspaden Koekhoven

Op Koekhoven zijn nu al voor een deel fietspaden aangelegd. We zien dat de fietspaden nog niet doorgetrokken zijn over de zijstraten, noch een witte belijning. Wanneer deze doorgetrokken worden, heeft de fietser op het fietspad voorrang. Nu is dat niet het geval. Wordt dit nog gedaan zoals in de andere straten van Merksplas zoals Leest, Veldenberg, … (Jef Schoofs)

Koekhoven 2.0, eerste fase
Foto © Marc Vannuffelen

“Dat waren we een beetje uit het oog verloren,” zei schepen Raf Verheyen (Leefbaar). “Die belijning komt er nog.”

10.2 Online agenda voor raadsleden?

We lazen in het verslag van het jumelagecomité dat de uitnodigingen per post te laat toegekomen zijn bij sommige genodigden. Ook wij kregen die uitnodiging een dag voor het hele gebeuren pas in de bus. Net als de brief rond het burgerpanel i.v.m. project Heidestraat. Kan er geen online agenda gemaakt worden waar raadsleden toegang toe hebben zodat we tijdig op de hoogte zijn? Of kunnen uitnodigingen niet per mail verstuurd worden?  (Jef Schoofs)

De burgemeester antwoordde dat de gemeente voortaan de raadsleden via mail zou uitnodigen. “Bij de Special Olympics beschikten de organisatoren over weinig mailadressen, zodat alles via de post is gegaan.”

10.3 Twee vragen n.a.v. het verslag van de sportraad:  

 • De LRV bekijkt samen met het gemeentebestuur de mogelijkheid om een bijkomende buitenpiste aan te leggen i.f.v. het organiseren van ruitertornooien. Hoe? Wie? Wat? Waarom? Graag een beetje meer uitleg hierover… 
 • WTC De Tenierkens informeert of de gemeente op de hoogte is van de afspraken rond het huren van de lokalen rond de site Zelpa te Merksplas-Kolonie. Deze gebouwen zijn eigendom van Regie der gebouwen. Wat was de eigenlijke vraag?  (Jan De Bie)

Schepen Kris Govers (Leefbaar) had inderdaad een onderhoud gehad met de LRV “zoals we zo vaak praten met sportclubs over bijv. de uitbreiding van lokalen of terreinen. Hier ging het om een buitenpiste met een ander soort zand.”

Bij de Tenierkens ging het volgens Govers over het gebruik ervan als kantine bij hun Mountainbike Route. Een hondenclub had daarvoor ook een overeenkomst met de Regie der Gebouwen. “Dat gebeurde zonder ons medeweten; wij hebben daar als gemeente niets mee te maken.”

10.4 Nieuw Leaderproject

We lezen in het verslag van GALT dat ’t Pleckske een nieuw leaderproject zal indienen: Klimaatrobuuster voedsellandschap Noorderkempen. Ook de agrarische sector wordt sterk beïnvloed door de klimaatverandering met zowel droogte als wateroverlast. Investeren in een klimaatrobuuste én klimaatvriendelijke aanpak zorgt voor extra veerkracht, van levensbelang in een sterk veranderend landschap. We zijn blij dat hier stappen worden gezet. Wat is de stand van zake van dit nieuw project? In hoeverre is Merksplas daarin betrokken? Waar zien jullie opportuniteiten? Concrete ideeën?  (Jan De Bie)

Raf Verheyen lichtte toe dat dit Leaderproject ontstond vanuit Rurant en het Regionaal Landschap, als antwoord op de vraag van de député rond een gebiedsdekkende aanpak. We moesten dit project bekijken als een soort studie, om te kijken waar we naartoe willen. Het project moet nog goedgekeurd worden.

10.5 Beveiligingscamera’s kermis

We lazen in de pers de inzet van beveiligingscamera’s tijdens de kermis aan Old Forester en Sir. Was het gemeentebestuur hiervan op de hoogte? Werd hiervoor toestemming gevraagd/gegeven?  (Jef Schoofs)

Burgemeester Frank Wilrycx: “We vernamen het op dezelfde manier als jullie.”

Jef Schoofs: “Maar het gaat om twee private firma’s die op openbaar domein filmopnames maken tijdens een openbare activiteit. Als er beveiliging nodig was, moest die toch door de gemeente gerealiseerd worden?”

Wilrycx: “We gaan het alleszins mee in de evaluatie van de kermis opnemen.”

10.6 Gebied Heidestraat-Molenzijde

Er is een nieuw initiatief/traject rond het gebied tussen Heidestraat en Molenzijde. Bewoners van Heidestraat en Goordijkstraat zijn betrokken. Moeten ook de bewoners van de Leest niet betrokken worden? Verder was er een vertegenwoordiging van GAV, Milieuraad, Migrom. Helaas was men wel de Gecoro blijkbaar vergeten uit te nodigen? Hoe gaat dit verder? (Jef Schoofs)

Monique Quirynen: “De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het architectenbureau startten voor dat gebied met bewonersparticipatie. Zij bakenden het gebied af waaruit mensen aangeschreven zouden worden: zo’n 268 adressen. Voor het buurtatelier kwamen er een dertigtal bewoners opdagen. Dat was goed, want als het er meer waren, moesten we er een groep uit loten. Door de personeelswissel bij onze diensten, kreeg enkel de voorzitter van de Gecoro een uitnodiging. Die ging ervan uit dat – zoals anders – de secretaris die ook kreeg, zodat die de leden verder kon uitnodigen. Bij de volgende besprekingen wordt de Gecoro verder betrokken.

10.7 Windmolenproject IOK-site

Op de Gecoro kwam het windmolenproject aan de IOK-site aan bod. In het Nieuwsblad stond te lezen dat inwoners van Beerse ook de kans krijgen om te participeren in het project, samen met Campina Energie en Eneco Belgium. Is dit geen gemiste kans voor EBEM? En waarom kunnen inwoners van Merksplas niet participeren?  (Jan De Bie)

Burgemeester Frank Wilrycx: “Dat project is een initiatief van Eneco, die net als EBEM een speler is op de vrije markt. Eneco werkt hiervoor samen met Campina Energie. Via Campina kunnen ook bewoners van Merksplas zich intekenen. Hoe precies wordt later nog bekendgemaakt.”

10.8 Fietspad Stw. op Weelde 

In december 2021 konden we in de pers lezen dat men in 2023 zou starten met het fietspad richting Weelde. Men gaat hier prat op dat deze er snel zal komen. Wij vernemen echter langs verschillende wegen dat deze fietspad niet meer aan de orde is voor deze legislatuur. Moet hier geen andere tijdelijke ‘oplossing’ komen? (Jef Schoofs)

Raf Verheyen: “Dat verbaast me, want in mei hadden we nog overleg met AWV. Daar bleek dat de uitvoering nog in 2023 zou starten.”

Volgens Jef Schoofs zou een bewoner via de stad Turnhout vernomen hebben dat de realisatie er pas in 2026 zou zijn.

Frank Wilrycx: “Zowel Turnhout als Merksplas zijn bij dit dossier betrokken, maar wij zijn de leidende gemeente daarbij. Wij gaan ervan uit dat alles nog goed zit.” Hij beaamt dat de situatie nu onveilig is. “Gelukkig hebben we nog een tijdelijke oplossing via het Vonderke.”

Raf Verheyen verwijst nog naar het belang van het dossier voor Aquafin, omdat in de plannen ook de aanleg van een rioolcollector voor Zondereigen vervat zit, en die is cruciaal voor heel wat andere werken. “Ook voor Aquafin is dit een prioritair dossier.”

Kris Govers meldt nog dat men met de plannen voor de aanleg nog rekening kon houden met de nieuwe regelgeving, zodat het fietspad 2 meter breed wordt.

10.9 Briefwisseling CBS

 • Blijkbaar is er weer een inbreuk op vlak van milieuhygiënewetgeving van QDF? Wat is daar weer aan de hand? 
 • Groepsaankoop thuislaadpalen moest beantwoord worden voor 14 oktober. Werd hier op ingetekend? Tot op heden zagen we nog geen besluit hierover.

De burgemeester verwijst de eerste vraag naar de geheime zitting. In de volgende nieuwsbrief komt een oproep voor de groepsaankoop.

Vragen van N-VA Merksplas

10.10 Padelvelden

Vorige week was er een evaluatie met de buren over de padelvelden. Tijdens de vorige gemeenteraad werd er aangehaald dat er afgelopen zomer klachten waren over deze velden. Wat waren de klachten? Hoe worden deze verder opgevolgd of afgehandeld? Kwamen er nog andere pijnpunten naar boven tijdens de evaluatievergadering? (Tine van der Vloet)

Kris Govers: “We zaten samen met enkele buurtbewoners. We lijstten hun problemen en opmerkingen op en zullen bekijken wat we kunnen doen.”

10.11 Straatverlichting

Gaat de straatverlichting in Merksplas tijdens de nacht gedoofd worden? (Tine van der Vloet)

Kris Govers: “Onze ledlampen zijn al wat gedimd. We zijn zeker niet van plan om de lichten te doven: dat is een kwestie van veiligheid.”

De burgemeester beaamt dat een andere beslissing voor dit jaar niet meer mogelijk is; dat is technisch niet te realiseren.”

10.12 Brief Ebem over voorafbetalingen

Er is opnieuw een brief aangekomen van Ebem over de verhoging van de voorafbetaling. De brief stelt op het einde dat wanneer je de verhoging weigert, het afbetalingsplan mogelijks ook geweigerd kan worden. Ook hier was de taalkeuze niet optimaal. We hebben dit al meerdere malen aangehaald, maar blijkbaar blijft de stijl dezelfde. Heeft u hier al een overleg over gehad met de directeur van Ebem? (Tine van der Vloet)

Frank Wilrycx: “De boodschap die overgebracht moest worden, was niet goed. De vorige verhoging dateerde van mei. In de pers verscheen de laatste tijd heel wat over de aanpak van andere leveranciers: lange wachttijden, onvolledige antwoorden, … Bij EBEM krijg je altijd mensen aan de lijn die hun dossiers en de klanten kennen. Chapeau hoe ze deze crisis in moeilijke omstandigheden aanpakken. We zijn trots op zo’n uithangbord voor Merksplas als een van de betere leveranciers. De brief gaat uit van het voorzichtigheidsprincipe: die moest mensen behoeden voor een grote afrekening op het einde, met daarbovenop een verhoogd voorschot de maand nadien. Gelukkig zijn de steile prijspieken wat achter ons, en hopelijk hebben we een rustige winter.”

Jef Schoofs: “Ik heb indertijd ook kritiek gegeven op de communicatie van EBEM, maar nu had ik het gevoel dat er al flink aan geschaafd was.”

10.13 Een schepen voor dierenwelzijn?

Op Werelddierendag zou minister Ben Weyts een brief gestuurd hebben naar gemeentes die geen schepen voor dierenwelzijn hebben. Merksplas is één van deze 50 gemeentes. We hebben dit al meerdere malen op tafel gelegd. Wanneer een van de schepenen dit thema specifiek zou opvolgen kan hij/zij het aanspreekpunt in onze gemeente worden. Bent u er nog steeds niet van overtuigd dat dergelijke schepen een meerwaarde biedt aan onze inwoners? (Luc Holthof)

Frank Wilrycx: “Het dierenbeleid zit over verschillende schepenen gespreid: sport, dierenwelzijn… Dat dierenwelzijn hoort bij mij. Zoals u weet, werkt het schepencollege collegiaal. Maar als het u plezier doet, wil ik ook wel dierenwelzijn toevoegen aan mijn lijstje bevoegdheden.” (lacht)

10.14 Actie voor reflecterende huisnummers?

In november 2020 hebben jullie op onze vraag een oproep gedaan om in te tekenen  op een  reflecterende huisnummer. Het was een groot succes. De actie zou nog eens een keer herhaald worden werd toen gezegd. Kan u ons al vertellen wanneer deze actie wordt herhaald? (Luc Holthof)

Dat zal binnenkort gebeuren.

OCMW-raad

1. Het verslag van de vorige OCMW-raad

Het verslag van de vorige OCMW-raad werd goedgekeurd.

2. Principebeslissing m.b.t. het systeem energietoelagen- aanpassing

De gas-en elektriciteitstoelage bestaat al een hele tijd. Met de huidige energiecrisis wil de sociale dienst hier graag tijdelijk anders mee omgaan.

3. Minimale levering aardgas winterperiode 

De Vlaamse regering stelt een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking stellen voor gezinnen die geen geld hebben om hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Het OCMW bekijkt met een sociaal onderzoek of de hulpvraag gegrond is.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button