Gemeenteraad

Verslag gemeenteraad maart

Op maandag 25 maart vergaderde de gemeenteraad. De zeven agendapunten van het bestuur werden op een drafje afgewerkt. Dan waren er nog twaalf vragen vanuit oppositiepartijen Groen en N-VA, maar die eindigden evenmin in een hoogoplopende discussie.

Nee, eerder in een vorm van berusting. Dat is misschien wel de tol van bijna zes jaar met elkaar optrekken: stilaan weet je tot waar het zinvol blijft, en waar de grens ligt waar – eens voorbij – lievemoederen niet meer helpt.

1. Voorstemmer en verslag vorige gemeenteraad

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) lootte raadslid Ann Wouters (Leefbaar) uit als voorstemmer.

Jef Schoofs (Groen) stelde op de gemeenteraad een vraag over de verkeerssignalisatie op de middengeleiders van Leest. Schepen Kris Govers (Leefbaar) had daarop geantwoord dat de gemeente er overrijdbare signalisatie zou plaatsen. “Was dat nu gebeurd?” Kris Govers antwoordde bevestigend. “Wil je het misschien eens uittesten?”

2. Mobiele toiletten of dixies voor verenigingen

In 2020 kwam er een coronanoodfonds voor verenigingen. Zo kwam er geld vrij om verenigingen te ondersteunen in die moeilijke tijd. Nu restte er nog 29.000 euro. De werkgroep die de gemeente samenstelde, dacht die te besteden aan de aankoop van een mobiele toiletwagen. Maar de gemeente denkt dat het niet evident is om te zorgen voor de afvoer van dat afvalwater. Nu stemde de gemeenteraad een reglement om erkende verenigingen te betoelagen als ze mobiele toiletwagens of dixies huren voor hun activiteit. Die toelage zou de helft van de factuur bedragen, met een maximum van 300 euro per jaar per vereniging.

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar): “We hadden bijna een nieuwe mobiele toiletwagen gekocht, toen de wetgeving veranderde. Zo’n wagen zou niet meer gekoppeld mogen worden op de riolering. Dat zou bij organisatoren voor praktische bezwaren zorgen. Daarom maakten we dit reglement.”

Tine van der Vloet (N-VA) had de verslagen van de Werkgroep Corona opgesnord, maar vond daar nergens iets terug van deze beslissing. “Maar ik vraag me ook af of dit ‘een duurzame aankoop’ is, wat een van de uitgangspunten was bij de besteding van die centen. Ik betwijfel dat sterk.”

Monique Quirynen: “Ik zal het eens nakijken. Alleszins is het laatst ook op de Jeugdraad besproken.”

Jan De Bie (Groen) sluit zich aan bij de opmerking van van der Vloet. “Het gaat om een enorm bedrag, waar ook wel andere dingen mee hadden kunnen gebeuren. En hier deden jullie vier jaar over. Dat had ook wat sneller kunnen gaan.”

Monique Quirynen: “De Werkgroep heeft allerlei mogelijke aankopen bekeken. Een koelwagen, bijvoorbeeld. Maar als die stuk zou gaan, wie zou het dan gedaan hebben? Nu hebben we een eenvoudig reglement uitgedokterd, waarmee we verenigingen effectief kunnen ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan de wijkverenigingen, die daar nu gebruik van kunnen maken. Als dit de beslissing is van een Werkgroep, kunnen we dat nu niet opnieuw in vraag gaan stellen.”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het geld blijft zo ten gunste van de verenigingen. We hebben al een ellenlange lijst met dingen die verenigingen bij ons kunnen lenen.”

3. Rekening van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus

De gemeenteraad gaf haar advies over de rekening 2023 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas. Die rekening sluit met een saldo van een kleine 9000 euro.

4. Erkenning van culturele verenigingen 2024

De raad keurde de lijst goed van de verschillende cultuurverenigingen die erkend worden.

5. Reglement gebruik van voetbalvelden

De sportraad evalueerde het “Reglement op het gebruik van de accommodatie Gemeentelijke Voetbalvelden Merksplas-Kolonie”. De raad paste dat op een aantal punten aan:

  • de zaalwachters zijn niet meer bij elke wedstrijd ter plaatse
  • op vraag van de clubs wordt de aanvraagtermijn voor vaste gebruikers verlaat
  • de sportraad versoepelt mogelijke annuleringen en de daarbij horende kosten.

6. GAS-boetes worden duurder

Merksplas heeft een ‘Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid’.

Boetes bij overtredingen op die politieverordening kostten tot nu toe maximaal 350 euro. Dat bedrag wordt opgetrokken naar 500 euro. Een andere wetswijziging zorgt ook voor enkele aanpassingen van de artikels rond de bemiddelingsprocedure.

Jef Schoofs zei dat Groen zich zou onthouden bij de stemming, omdat zijn partij in het verleden tegen een aantal bepalingen van de politieverordening was, en nu daarmee consequent wou handelen.

7. Buitengewone algemene vergadering van Pidpa

Die vindt plaats op 19 april. De gemeenteraad keurde de agenda van die vergadering goed en vaardigde een vertegenwoordiger af.

8. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

8.1 Inrichting openbaar domein achter de nieuwe flats

Jan De Bie: “De voorziene openbare fietsstalling werd inmiddels afgeschermd door een houten wand en is nu enkel voor de bewoners. Wat schiet er nog over van fietsstalling voor het Hoppinpunt? Daarnaast staat ook nog een verloren betonnen bloembak. Er werd duidelijk niet goed (kritisch) nagedacht bij de plannen.” 

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar): “Het klopt dat die fietsenstalling afgescheiden werd. De weg naar de ondergrondse parking is voor heel wat bewoners heel steil. Daarom vroegen ze of ze die stalling afgesloten kon worden. Ze hebben nu, net als het personeel van Het Binnenhof, een badge waarmee ze hun fietsen kunnen stallen. Voor de Hoppingebruikers hebben we nog een stalling waarbij hun fietsen droog kunnen staan. Onze mobiliteitsambtenaar heeft er drie dagen op rij vijf fietsen geteld. De bloembak dient om fietsers af te remmen. Anders ontstond er een gevaarlijke situatie.”

Tine van der Vloet had er ook al wel eens 18 fietsen geteld.

Jan De Bie: “Deze oplossingen tonen aan dat er inderdaad niet goed werd nagedacht bij het plannen maken.”

8.2 Ontharding

Jan De Bie: “Wanneer we om ons heen kijken, zien we de appartementen als paddenstoelen uit de grond schieten. Merksplas staat dan ook – het is geen verrassing – stevig in de top als één van de snelst verhardende gemeenten in Vlaanderen. De trend lijkt voorlopig niet te stoppen. We willen dus hameren op de andere zijde. Welke onthardingsprojecten staan er op de planning?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Die appartementen dienen net om meer mensen op minder oppervlakte te laten wonen. Het Betonrapport waarnaar je verwijst, bundelt de cijfers tussen 2013 en 2021. Toen hadden we net ons Ruimtelijke UitvoeringsPlan rond Open Ruimte vastgelegd, waarmee we bepaalden waar op ons grondgebied serres konden komen. Die serres zijn zowat de enige vorm van industrie in onze gemeente. Natuurlijk nemen die veel plaats in. Maar we zijn de enige gemeente die zo’n plan heeft. Dat heeft veel meer effect dan her en der wat ontharden. Onze verhardingsgraad is ook relatief: als je die 75ha aan serres wat zou verschuiven, net over de grens met Turnhout, zou de verhardingsgraad door het grote aantal inwoners veel kleiner zijn. We zijn in dat rapport zo wat slachtoffer met ons gering aantal bewoners. Merksplas is maar voor 12,2% verhard. Als je de open ruimte zou uitrekenen per inwoner, zou je aan een voetbalveld per kop komen.”

Jan De Bie: “Blijkbaar is hier geen vuiltje aan de lucht. Hebben jullie verder nog onthardingsprojecten?”

Wilrycx: “We hebben gronden onthard bij Qworzó en VBS Yugro, en de VBS heeft ook nog hun speelplaats onthard. Voor die van Qworzó zijn de plannen in opmaak. Er zijn ook enkele bedrijven met serres gestopt. We werken stilletjes verder op die weg.”

Jan De Bie: “Het is duidelijk dat ontharding voor jullie geen prioriteit is.”

8.3 Verhuis vrijetijdsdiensten

Jan De Bie: “We lazen dat de vrijetijdsdiensten gaan verhuizen naar het vroegere lokaal van Kind en Gezin. Wat is de beweegreden hier? Is er zo’n acuut plaatsgebrek in het gemeentehuis zelf? De ruimte wordt nu gebruikt voor de studenten. Wordt er voor hen bijkomend een nieuwe ruimte voorzien?”

Leen Kerremans: “Er zijn meer mensen bijgekomen bij de Technische Dienst, en er zijn er nog enkele in aantocht. Met de verhuis van de vrijetijdsdiensten komt er zo plaats voor hen vrij. De studenten krijgen binnenkort plaats elders in De MARc/kT of in de sporthal.”

8.4 Samentuinen

Jan De Bie: “Rond het samentuinen en/of volkstuintjes gebeurde er enkele maanden geleden een extra oproep. Hierbij werd het initiatief doorgeschoven naar een vrijwilliger. Wordt dit opgevolgd door het gemeentebestuur? Wat is de stand van zaken?”

Dat project lijkt doodgebloed. Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “We hadden vier mogelijke locaties opgelijst. Er waren ook acht geïnteresseerden, maar die wilden enkel zelf een stukje bewinnen. Dat was niet de bedoeling. Voor echt te samentuinen, was er geen kandidaat.”

Frank Wilrycx: “We hebben twee keer een oproep gedaan. In het begin hebben we duidelijk gezegd dat we niet met volkstuintjes zouden beginnen.”

8.5 Verkeersbordendatabank

Jef Schoofs (Groen): “Geeft gemeente Merksplas zelf actief de wijzigingen in verkeerssituaties door aan de verkeersbordendatabank? Zodat navigatiesystemen voor gps tijdig over de juiste situatie beschikken.”

Raf Verheyen: “We geven dat zowel door aan de verkeersbordendatabank, als aan Google Maps als aan Waze.” 

8.6 Bevrijdingsstraat

Jef Schoofs (Groen): “We lezen in het verslag van de GAV van 26/02 dat er een advies gevraagd wordt aan politie naar eventuele oplossingen in verband met ouders die vooral ’s morgens tot aan de poort rijden en dan proberen te keren (over stoep) of terug achteruit de straat uit rijden in de Bevrijdingsstraat. Wat is de uitkomst? Het is niet de eerste keer dat we dat aankaarten. De groep die het Schoolvervoersplan begeleidde, pleitte indertijd ook om van de Bevrijdingsstraat een schoolstraat te maken.”

Raf Verheyen: “Binnenkort zal het advies van de politie op de adviesraad besproken worden. We hebben ook tellingen uitgevoerd. Er werden op dat tijdstip maximaal drie auto’s geteld.”

Jef Schoofs: “Ik denk dat er toch wat meer aan de hand is dan ‘drie auto’s’ als de GAV erover gaat en als er een oproep komt in de nieuwsbrief van Qworzó.”

Frank Wilrycx: “Het gaat om enkelingen, en die zijn er ook op aangesproken.”

Tine van der Vloet: “En werden ze dan ook beboet?”

Wilrycx: “Daarom heeft de adviesraad advies gevraagd aan de politie.”

8.7 Spetsersbeeldje

Jef Schoofs: “Het Spetsersbeeldje op de Markt staat weer al geruime tijd ‘droog’. Na onze vorige vraag hierover heeft onze fontein wel even terug ‘gespetst’, maar dit was maar van korte duur. Wat is eigenlijk het probleem?” 

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “De dag vóór je deze vraag stelde, werkte de fontein terug. Ze hield haar winterslaap. (lacht) En de pomp was ook stuk.”

Vragen van N-VA Merksplas

8.8 Ruimen grachten

Tine van der Vloet: “We krijgen wel eens vragen van burgers die melden dat de grachten serieus dicht zitten met alle gevolgen van dien. We vroegen dan schriftelijk al op bij de gemeente naar het plan in verband met het ruimen van de grachten. Een deel wordt in eigen beheer gedaan, maar als we kijken naar de gewestwegen dan is het de taak van AWV. In het antwoord dat we al mochten ontvangen, kunnen we lezen dat er geen communicatie over is met de gemeente. Is er toch een mogelijkheid dat de gemeente polst bij AWV om zo de planning van het ruimen van de grachten voor de gewestwegen te weten te komen en kan dit dan ook gecommuniceerd worden naar de burgers.” 

Kris Govers: “We hebben een overeenkomst met AWV. Wij maaien zo o.a. de bermen, poetsen de lichtpalen … Het ruimen van grachten zit daar niet bij. Wij vergaderen enkele keren per jaar met AWV en stellen die vraag regelmatig, maar daar wordt zelden op gereageerd. In noodgevallen doen we zelf een ingreep – dat gebeurt zo’n twee à drie keer per jaar. Als mensen een probleeem zien, kunnen ze dat best rechtstreeks melden aan AWV Antwerpen. Die sturen dat dan door naar ons kanton van AWV, en die moeten sowieso de melding beantwoorden.”

(n.v.d.r. Zelf vonden we daar geen contactadres van, maar we vermoeden dat je door het Agentschap Wegen en Verkeer – District Vosselaar wel wordt verder geholpen als je hen mailt).

8.9 Verzending agenda gemeenteraad

Tine van der Vloet: “We zagen dat de agenda van de gemeente- en OCMW-raad maandagavond al is verstuurd. De taken van de communicatieambtenaar worden tijdelijk wat verdeeld, nemen we aan. Maar wie gaf dan de opdracht om deze al te versturen voordat de rondvraag was ingediend? Meestal gaat deze pas weg op vrijdagochtend. 
We zagen ook dat iedereen in CC stond en in niet in BCC. Volgens de GDPR-regels kan dat niet volgens ons. Zijn de ambtenaren hier voldoende van op de hoogte?”

Frank Wilrycx: “De communicatieambtenaar droeg zijn taken over aan een collega van de Vrijetijdsdiensten, in afwachting van de nieuwe ambtenaar die op 22 april begint. Waarschijnlijk ging het om een misverstand. Iedereen maakt wel eens fouten. Het zij hem vergeven.” 

8.10 Fietssuggestiestroken

Luc Holthof (N-VA): “In verschillende straten zijn er een soort fietssuggestiestroken geschilderd waarvan het nu nog moeilijk te zien. Daar was over afgesproken om dat aan te pakken. Graag een update.”

Kris Govers: “Woensdag werden die stroken in de Moerstraat, de Gezellestraat, het Hazenpad … opnieuw geschilderd. Dat lukte perfect. Enkel in Opstal ging dat fout. Deze zomer wordt dat nog in orde gebracht.”

8.11 Laadpaal Noorderkempen

Tine van der Vloet: “De laadpaal aan de Noorderkempen op de Kolonie is geen publieke laadpaal. Staat deze paal niet op openbaar domein?”

Burgemeester Frank Wilrycx: “Indertijd is daar een uitgebreide correspondentie over gevoerd. De plaatsing kaderde in de overeenkomst tussen Vlaanderen en Engie rond paal volgt wagen. De Noorderkempen wou een paal apart voor hun personeel, maar die mocht niet op hun gronden door het erfgoedkarakter van hun pand. Daarom gaven wij hun de toelating om de paal te plaatsen waar hij nu staat.”

Tine van der Vloet:”Kan daar geen publieke laadpaal komen? En is er een vergunning voor afgeleverd?”

De burgemeester denkt dat er met het achttal laadpalen op de parking van de Kolonie wel genoeg laadcapaciteit is. En nee, er is geen vergunning voor afgeleverd, vermoed hij, en hij betwijfelt of laadpalen vergunningsplichtig zijn.

van der Vloet: “Wij denken dat die wel nodig is: er staan toch ook verkeersborden bij?”

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

Die waren er niet.

2. Bij de intergemeentelijke aankoopdienst

IOK heeft een intergemeentelijke aankoopdienst (IAD). Het OCMW zal zich daarbij aansluiten om deel te nemen aan die groepsaankopen. Dan krijgt het ook ondersteuning bij lokale aankopen en intervisie via een lerend netwerk.

3. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

3.1 Uitbetaling mantelzorgpremie

Tine van der Vloet: “We kregen de vraag van verschillende burgers over het uitbetalen van de jaarlijkse mantelzorgpremie. Dit gebeurt normaal begin maart. Na navraag te doen bij het sociaal huis, horen we dat dit jaar waarschijnlijk pas half april zal zijn wegens ziekte van een personeelslid.  Begrijpen wij dan goed dat er maar 1 iemand zicht heeft over de mantelzorgpremie en de uitbetaling hiervan?”

Schepen Leen Kerremans: “We zitten in week 12 van het jaar, en op de financiële dienst is de ploeg nog maar twee weken voltallig geweest. Om de beurt meldde zich een personeelslid ziek. Nu was het voor ons alle hens aan dek, en morgen keuren we de lijst met premies goed, zodat de uitbetaling deze week nog start. Wat we hieruit leerden? Dat we anders gaan registreren, zodat we mensen vooraf kunnen verwittigen hoe het met de uitbetaling zit.”

Frank Wilrycx verduidelijkt nog even dat de premie routineus in maart uitbetaald wordt, maar dat die datum eigenlijk niet afgesproken is.

1 reactie

  1. Ik denk dat Leefbaar Merksplas eens uit hun vergulde zalen moet stappen en kijken naar het probleem Gezellestraat/Rodenbachstraat en Bevrijdingsstraat tijdens de schooluren. De drukte is niet erg, maar er wordt dubbel geparkeerd op straat, er wordt op voetpaden geparkeerd… zeer onveilig voor schoolgaande kinderen. Trouwens vergeten velen dat die straten zone 30 zijn. Hier vliegen ze door de straten.
    En de agenten op hunne fiets, stonden erbij en keken ernaar.

Reageer

Back to top button