Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad juni

Op maandag 26 juni kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. En als het er te warm wordt, vind je er ook nog een flesje water.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van mei. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2. Rekening 2022 van de gemeente en het OCMW

Elk dienstjaar legt het gemeentebestuur de rekening voor aan de gemeenteraad. Daarin vind je beleidsdoelstellingen van de gemeente, gekoppeld aan de actieplannen, de uitgaven en de ontvangsten. De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke organisaties. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

3. Het jaarverslag van de gemeente

In het jaarverslag geeft elke dienst een leesbare en beknopte omschrijving van het werk dat zij en hun eventuele adviesraden leverden. Dat wordt aan de raad voorgelegd.

4. Het rapport van de financieel directeur over de rekening

De financieel directeur geeft een overzicht van de thesaurietoestand: de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekijkt ook of er voldoende middelen zijn voor 2022 en de evolutie van de budgetten. De gemeenteraad neemt daarvan vandaag kennis.

5. De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind

Daar kan de gemeenteraad eventueel opmerkingen bij geven.

6. Toewijzingsreglement Woonmaatschappij de Noorderkempen

We schreven het eerder al: er komt een nieuwe woonmaatschappij voor Merksplas en vier buurgemeenten. Vanaf 1 oktober is er dan ook een nieuw reglement om sociale woningen vanaf dan toe te wijzen. Dat moet de gemeenteraad vanavond goedkeuren.

7. Advies ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER.

Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Daarvoor is er een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. Merksplas hoort bij de vervoerregio Kempen. In het regionaal mobiliteitsplan vindt je de visie en de ambities van de vervoerregio in aanloop naar 2050.

8. Overdracht van de Heikantloop

De watering Oostelijke Mark wordt binnenkort opgeheven. Merksplas koos ervoor om de onbevaarbare waterlopen van derde categorie zelf te beheren, terwijl die van tweede categorie door de provincie beheerd worden. Het college stelt voor om het opwaartse deel van de Heikantloop, op te schalen van 3de naar 2de categorie. Zo komt het beheer van die waterloop bij de provincie Antwerpen terecht. Ook is afgesproken dat de Heikantloop voortaan de Verstraelenloop genoemd wordt.

9. Werkingsverslag van de ILV Sportregio Noorderkempen

De gemeenteraad neemt vanavond ook kennis van dit werkingsverslag en de jaarrekening 2022 van de Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen.

10. Algemene vergadering Woonmaatschappij De Noorderkempen

Voor die vergadering ligt de agenda voor ter goedkeuring. Ook moet de gemeenteraad nog iemand van Merksplas afvaardigen. Het bestuur stelt daarvoor Nele Daems (Leefbaar) voor om de gemeente te vertegenwoordigen.

11. Rapport organisatiebeheersingssyteem

De algemeen directeur maakt elk jaar een rapport op over de ‘organisatiebeheersing’. Daarin vind je o.a.

  • een terugblik op het afgelopen jaar en een stand van zaken van de uitgevoerde audit(s) en inspecties,
  • een terugblik op de gezette acties en timing van verbeterprojecten en -acties uit de zelfevaluatie
  • een vooruitblik op de voornaamste projecten en verbeterplannen.

12-15. Qworzó

12. Qworzó sluit aan bij het leersteuncentrum KOSMOS. Tot nu toe was Qworzó aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk NOA Kempen. Dat houdt op te bestaan. Voor de professionele leersteun van leerlingen en leerkrachten wil Qworzó nu aansluiten bij het LSC Kosmos.

13. Qworzó paste haar schoolreglement aan … door de gewijzigde regelgeving en door aanpassingen in de werking van de school. De gemeenteraad moet dat reglement goedkeuren.

14. Qworzó paste haar arbeidsreglement aan.

15. Qworzó updatete haar pedagogisch project door een wijziging bij het evalueren en rapporteren. Die aanpassing gaat volgend schooljaar van start.

16. Rondvraag

Vragen van N-VA Merksplas

16.1 Bomenplan

Heeft de gemeente een bomenplan en meer bepaald een plan wanneer welke boom moet gesnoeid worden binnen onze gemeente? Is hier expertise voor in huis? Zijn er mensen die opleidingen hebben gevolgd rond het snoeien van bomen? 

16.2 Ganzen Carons Hofke

We kregen een melding van burgers i.v.m. de overlast die de ganzen met zich meebrengen in het Carons Hofke. Men kan niet meer op een bank gaan zitten omdat alles vol hangt, bij het vissen is het uitkijken waar men zit. Zijn jullie hiervan op de hoogte en kan hier iets aan gedaan worden? 

16.3 Padelveld

We lazen dat de buren rond het padelveld niet gekozen hebben voor een snipperwand. Er is dan een brief terug vertrokken naar de buren met deze vaststelling en ook wel met de vraag die vanuit de gemeente naar de club toe is gesteld om effectief om 22 u. te stoppen. We stelden al eerder voor om te werken met een dak. We horen van clubs die dat hebben dat dat effectief werk. Wordt deze piste nog verder onderzocht? 

16.4 Parkeren in de Vredestraat

Het parkeren langs twee kanten in de Vredestraat wordt als zeer moeilijk beschouwd en de doorgang in deze straat wordt hierdoor zeer smal. Schepen Raf Verheyen ging deze vraag alvast meenemen naar de gemeentelijke adviesraad van verkeer. Wat is hier juist beslist en met welke motivatie? 

16.5 Grachten Hoevestraat

We hebben het punt i.v.m. de grachten in de Hoevestraat hier al meerdere malen aangehaald. Er is een brief vertrokken op 13 maart naar de burger die zijn gracht had dicht gelegd met de vraag om deze weer te openen voor 1 mei. De persoon in kwestie had hiervoor geen vergunning gehad van de gemeente, zo kunnen we lezen in de brief naar hen. Wat is hiervan de stand van zaken?

Vragen van Groen Merksplas

16.6 Belgisch-Nederlands grensoverleg

We merkten dat Merksplas niet is aangesloten bij Benego (Belgisch-Nederlands grensoverleg). Zij hebben aandacht voor een aantal thema’s aan de grens, pakken knelpunten aan en zetten concrete projecten op de sporen. We zien belangrijke thema’s op hun website: Flowchart over Welvaart en Welzijn in de grensregio, Onttrekkingsverbod op waterlopen aan beide zijden van de grens, Brabant en Vlaanderen over de landbouw van morgen …
Merksplas blijkt de blinde vlek te zijn. Is het niet opportuun om hier nog bij aan te sluiten?

16.7 Laadpalen

Er zijn nu 2 deelwagens. Het systeem werd inmiddels al eens getest en op dat moment stond er nog geen onderbord voor deelwagens. Dit euvel lijkt onlangs opgelost te zijn, maar dat wil meteen ook zeggen dat er 2 laadplekken verdwijnen voor particulieren. Wanneer en waar komen er bijkomende laadpalen? Sporters die van wat verder komen, wensen nl. ook hun wagen op te laden.

16.8 Onttrekkingsverbod

Met de droogte is er een tijdelijk onttrekkingsverbod vanaf 10/6/2023 voor heel Merksplas. Voor een groot deel van Merksplas geldt echter een permanent onttrekkingsverbod sinds 1/1/2022. (zie kaartje). Gebeuren er controles? Wordt er ingegrepen en geverbaliseerd?

16.9 Sluipverkeer Tarstraat

We krijgen van verschillende fietsers te horen dat er over het traject Tarstraat – Heizijde veel sluipverkeer gaat. Deze verbinding wordt ook enorm veel gebruikt voor fietstoerisme waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Kan hier net als in de Langstraat ingegrepen worden door het plaatsen van een tractorsluis?

16.10 Natuurbegraafplaats

Een vraag rond de natuurbegraafplaats. Op de website staat: “Er staat wel een bord met uitleg en een gedenkzuil met naamplaatjes van de overledenen en een bankje.” Ter plekke is er nog niets voorzien echter. We hebben de vraag al meermaals gesteld om hier via een open oproep een mooi kunstwerk/gedenkteken te laten maken. Is hier al schot in de zaak?

16.11 Gevangenis

Het bezoek met de gemeenteraad aan de gevangenis dat we aanvroegen is uitgesteld omwille van een zoveelste incident/staking. Welke initiatieven onderneemt het gemeentebestuur van Merksplas om de leef- en werkomstandigheden van zowel personeel als gedetineerden/geïnterneerden te verbeteren?

16.12 Personeel

Opnieuw neemt er een personeelslid ontslag na een korte periode van tewerkstelling bij Merksplas. Gebeuren er eigenlijk exit-gesprekken? Wat komt daar uit? Kan er opnieuw een stand van zaken gegeven worden van de openstaande vacatures, nieuwe aanwervingen, …. Wanneer starten welke functies?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Rekening 2022 van gemeente en OCMW

3. Jaarverslag 2022 van gemeente en OCMW

4. Het rapport van de financieel directeur over de rekening

5. Algemene vergadering Woonmaatschappij De Noorderkempen

6. Jaarrekening 2022 van Welzijnszorg Kempen

7. Rapport organisatiebeheersingssyteem

8. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button