Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad mei

Op maandag 22 mei kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van februari. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je vorige maand op onze website.

2. Aanpassing tarieven Initiatief Buitenschoolse Opvang

Vanaf 1 september zou je

 • voor opvang voor en na de schooluren 1 euro betalen per begonnen half uur (tot nu toe kostte je dat 0,85 euro)
 • voor opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen
  • voor minder dan 3 uur 5 euro betalen (nu 4,5)
  • voor 3 tot 6 uur 7,5 euro (nu 7) en
  • voor meer dan 6 uur 14 euro (nu 12)
 • op woensdagnamiddag: goedkoopste van deze tarieven (per half uur of dagtarief)

3. Kaderwijziging personeel

Het personeelskader wordt gewijzigd door

 • de schrapping van de deskundige lokaal energie- en klimaatpact (B1-B3)
 • de toevoeging van de voltijdse contractuele functies van
  • een stafmedewerker energie en klimaat (A1a-A3a)
  • een deskundige omgevingsvergunningen (B1-B3)
  • twee administratief medewerkers (C1-C3) en
  • een technisch hoofdassistent loodgieter (D4).

4. Een uitleenreglement van laptops van Digibank Noorderkempen

Merksplas tekende samen met de andere gemeenten van ILV Noorderkempen Werkt in om gesubsidieerd een Digibank op te starten. Daarover schreven we eerder al. We kregen al een voorschot op die verwachte subsidies. Er kwam ook een projectcoördinator. Digibank kocht al 200 laptops aan die ze willen uitlenen aan mensen die via de sociale dienst doorverwezen worden: meerderjarigen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en liefst ook in een activeringstraject zitten. Er werd een uitleenreglement uitgedokterd, dat vandaag ter goedkeuring voorligt.

5. Concessieovereenkomst exploitatie kapel Merksplas Kolonie

Eerder raakte bekend dat de firma Deust Events de concessie verkreeg om de evenementenhal in de kapel vanaf 1 januari 2024 tot eind december ’25 uit te baten. Eventueel kan dat nog verlengd worden met een jaar. Vandaag praat de gemeenteraad over de concessie-overeenkomst waarin verschillende voorwaarden opgesomd staan. De concessievergoeding bedraagt 8.500 euro per maand, excl. btw.

6. Kasterlee werkt voortaan ook met de UiTPAS.

De UiTPAS is de combinatie van een spaarkaart voor alle gebruikers en een kortingkaart voor mensen die recht hebben op een financiële tussenkomst. Daarmee willen de verschillende gemeenten, waaronder Merksplas, (meer) mensen (meer) goesting doen krijgen in het vrijetijdsaanbod.
Kasterlee komt binnenkort ook bij de UiTPAS Kempen regio. Daarvoor moet de basisovereenkomst tussen publiq en de verschillende gemeente opnieuw goedgekeurd worden.

7. Nieuwe straat bij Molendries wordt Slingerpad

De raad gaat op voorstel van de heemkring voorlopig de straatnaam ‘Slingerpad’ aanvaarden voor het sociaal woonproject tussen Molendries en de Steenweg op Hoogstraten.
Heemkring Marcblas’ stelde Slingerpad als alternatief voor, omdat het hen ‘opviel dat de hoofdtoegangsweg het midden houdt tussen een pad en een straat. Bovendien is er een voet/fietspad dat aansluit op de Stwg. op Hoogstraten. Beiden samen slingeren zich door het perceel. Bovendien is dit een originele benaming.’

De voorkeur van de heemkring ging uit naar de benaming ‘Negen lopen’. ‘Lopen’ verwijst naar een oude graanmaat ‘en moet dus begrepen worden als een stuk land waar negen lopen graan op geteeld kunnen worden.’

8-10. Algemene vergaderingen

Verschillende intercommunales houden binnenkort een algemene vergadering. Daarvoor moet de agenda goedgekeurd worden en een vertegenwoordiger van de gemeente aangewezen.

 • Pidpa. Daar zou Koen Staes (Leefbaar Merksplas) naartoe gaan.
 • Fluvius. Daar gaat Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas) naartoe.
 • Pontes. Daar gaat Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas) naartoe.

11. Jaarverslag Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt (en die krijgt ook een andere naam)

De lokale besturen van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel werken al sinds 2014 samen in de Interlokale Vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt.
Het beheerscomité van de ILV gaf goedkeuring aan het jaarverslag en financieel verslag 2022. Zoals de statuten het voorschrijven, wordt dit document ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de ocmw-raad van de partnergemeenten.
De goedkeuring van een nieuw logo voor de ILV in 2022 ging samen met het voornemen om het woordje ‘Werkt’ te laten vallen in de naam van de ILV en die te wijzigen in ‘ILV Noorderkempen’.

12-13. Nog enkele algemene vergaderingen

 • Cipal. Daar zou Jan Quirijnen (Leefbaar) naartoe gaan;
 • Kunstacademie de Noorderkempen BGTS, met Kris Luyks (Leefbaar);

14. Bevrijdingsstraat schoolstraat?

Groen Merksplas wil van een deel van de Bevrijdingsstraat een schoolstraat maken. Zo wordt de straat net voor en na school verkeersvrij gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Enkel voetgangers en fietsers kunnen de straat op die momenten betreden. Daarom stelt de partij volgend besluit voor:

 • Art.1 – Het gemeentebestuur zorgt voor een testperiode waarbij het stuk van de Bevrijdingsstraat tussen de Markt en de Albertstraat als schoolstraat wordt ingericht en dit vanaf 1 september 2023
 • Art. 2 – Het gemeentebestuur zorgt hierbij voor een positieve communicatie rond de installatie van de schoolstraat. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de veiligheid van onze jonge inwoners die school lopen in Qworzó of langs deze straat naar school gaan of terugkomen.
 • Art. 3 – Na een periode van 3 maanden volgt een evaluatie met de school, oudercomité, omwonenden, GAV en andere betrokkenen. Na een positieve evaluatie wordt dit straatdeel vervolgens permanent ingericht als schoolstraat.

15. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

15.1 Uitbreiding Schoolstraat Kloosterstraat?

Klopt het dat n.a.v. de werken aan de speelplaats van de Vrije Basisschool, de Schoolstraat in de Kloosterstraat uitgebreid zal worden tijdens de speeltijd en middagpauze? Hoe gaat de gemeente dit communiceren? Worden er extra borden, afsluitingen voorzien? Zullen er controles gedaan worden?

15.2 Deelwagens in aantocht?

In maart 2021 stelde Groen voor om dienstwagens in te zetten als deelwagen. Men ging toen de vervoersregio/IOK afwachten. Daarop werd vervolgens niet ingetekend. Intussen werd er wel een lastenboek gemaakt en toegewezen voor de aankoop van deelwagens. Begin deze week zagen we op de app van Share Mobility twee parkings in Merksplas verschijnen – voorlopig nog zonder wagens. Vermoedelijk komen er dus snel 2 deelwagens in Merksplas beschikbaar. We zijn blij dat jullie uiteindelijk toch ons voorstel volgen.
Welke wagens zullen er geleverd worden? Wanneer? Volgt er een info-sessie of andere communicatie? Worden deze in de toekomst ook daadwerkelijk ingezet voor de gemeentelijke diensten?

14.3 Digitale nieuwsbrief

Via welk platform wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd en op basis van welke lijst? We kregen namelijk deze vraag van mensen die niet begrijpen waarom zij dit digitaal ontvangen. Bovendien komt niet enkel de digitale nieuwsbrief in de mailbox maar ook het commerciële luik.

Vragen van N-VA Merksplas

14.4 Dierenmishandeling

We konden via de media kennis nemen van de dierenmishandeling in de Kempense exportstal te Merksplas. Heeft onze schepen van dierenwelzijn hierna contact genomen met dit bedrijf? Is hier een opvolging van?

14.5 Heraanleg Markt

We zien nu een nieuwe parking, mooie beplanting en een wandelpad aan het gemeentehuis en dit in het kader van een veiligere schoolomgeving.
Is dit plan ook met Inter bekeken voordat dit werd uitgevoerd?
We zien dat de parkeerplaatsen voor de personen met een handicap zeer moeilijk gelegen zijn en dat ze nu verder moeten stappen naar het gemeentehuis, het gemeenschapscentrum… Ook de vele fietsen die daar nu staan, maakt het voor hen niet zo gemakkelijk.
Net zoals het paadje middenin het bloemenperk dat niet toegankelijk is vanwege de opstap.
De wandelstrook tussen de bomenrij en de bloembakken zou de veiligheid voor de voetgangers, de schoolkinderen moeten verhogen. Wordt dit nog aangeduid als wandelpad?

14.6 Digitale agenda gemeenteraad

De digitale agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt meestal de vrijdag voor de raad verstuurd naar de abonnees. We vroegen ons af of het mogelijk is om in die mailing ook de rondvraag van de oppositiepartijen mee op te nemen?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Goedkeuring van het uitleenreglement van laptops binnen Digibank Noorderkempen

3. Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt – goedkeuren jaarverslag 2022 en naamswijziging

4. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button