GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad december (UPDATE)

Op maandag 20 december kan je de maandelijkse gemeenteraad van thuis uit volgen. De gemeente streamt die live op YouTube. Met de coronamaatregelen verkiest de gemeente een digitale vergadering.

Dit is de rechtstreekse link naar de YouTube-livestream: https://youtu.be/_ZGdW5vjovw

(of klik op deze knop):

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

OCMW-raad

In de openbare zitting komen deze punten aan bod:

1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste OCMW-raad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

De OCMW-raad wordt gevraagd om de wijzigingen meerjarenplanning 2020-2025 voor het OCMW voor de jaren 2021 en 2022 goed te keuren.

Rondvraag

Actie De Oversteek (vanuit de N-VA-fractie)

We zagen de mooie actie vanuit De Oversteek waar burgers ofwel 10 euro ofwel 25 euro kunnen storten voor ‘een warme winter’. Uiteraard is dit een mooie actie. Toch vinden we het een beetje jammer dat het gelijkaardig idee dat we vorig jaar hadden gelanceerd, nl. de Feeënboom, zomaar aan de kant werd gezet. Er werd gezegd dat er al twee lopende projecten waren en dat een derde te veel zou zijn.  Waarom kan deze actie nu wel? Is ons project toen besproken met De Oversteek?

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad

2. Bekrachtiging burgemeestersbesluit over digitale raadsvergadering

Op 8 december besloot de burgemeester om deze gemeenteraad digitaal te houden door de coronasituatie. Dat besluit moet de gemeenteraad nu nog bekrachtigen.

3. Gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone Taxandria

De gemeente hoort sinds 2021 bij de hulpverleningszone Taxandria, samen met Turnhout, Hoogstraten, Kasterlee, Beerse, Arendonk, Ravels, Lille, Oud-Turnhout, Merksplas, Rijkevorsel, Vosselaar en Baarle-Hertog. Om de werking te financieren dragen alle gemeentes een dotatie bij.

Voor Merksplas bedraagt dat 412.888 euro in het exploitatiebudget en 108.279 euro in het investeringsbudget.

4. Gemeentelijke dotatie aan de lokale politie Noorderkempen

Voor Merksplas bedraagt dat 490.764 euro in het exploitatiebudget en 57.282 euro in het investeringsbudget.

5. Budget 2022 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen

De gemeenteraad wordt gevraagd om kennisneming van het budget 2022 van de Kerkfabriek St. Rumoldus Zondereigen. Dat werd eerder al door de kerkraad van 20 november goedgekeurd.

6. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

De raad keurt de wijzigingen nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 voor de jaren 2021 en 2022 eerst voor de gemeente en dan voor tot het geheel (gemeente en OCMW) goed.

7. Meerjarenplanaanpassing 2 AGS ’t Hofeind

De raad keurt de meerjarenaanpassing 2 2020-2025 voor het autonoom gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind goed zoals goedgekeurd op de raad van bestuur van 13 december 2021.

8.  Aanbestedingsdossier cascorestauratie fase 7 Kolonie (graanschuur en hangar)

De raad geeft goedkeuring aan het aanbestedingsdossier voor de karkasrestauratie van de graanschuur en de hangar op Merksplas Kolonie.

9 Extra agendapunt

Fietsleasecontract voor personeelsleden Merksplas

Groen stelt voor om gesprekken op te starten met personeel en met aanbieders van fietsleasing met het oog op implementatie van fietsleasing in de rechtspositieregeling. (Lees meer hierover in het uitgebreide artikel)

Voorstel van besluit

Art. 1 De gemeenteraad wil de mogelijkheid onderzoeken om de rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt voor hun personeelsleden

Art. 2 De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van hogervermeld besluit.
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen geeft een update over de stand van zaken van de uitvoering uiterlijk tijdens de gemeenteraad van juni 2022.

10 Rondvraag

Agendapunten van de Groen-fractie

10.1 Aardgasleiding Zwartwaterweg/Pampa

Momenteel wordt er aardgas aangelegd Zwartwaterweg / Pampa. Vanwaar deze keuze? In een nieuwe verkaveling zoals Kleirytse Driesen fase 2 wordt dit niet meer voorzien en in een buitengebied wel? 

10.2 Nieuwjaarszingen

Welke maatregelen worden genomen rond het nieuwjaarszingen voor onze kinderen? Kan dit doorgaan? Hoe verloopt de communicatie?

10.3 schoolstraat Kloosterstraat

Dagelijks negeren mensen de slagboom aan de nieuwe schoolstraat in de Kloosterstraat. Blijkbaar is de signalisatie niet volledig? Hoe gaat men daar handhaven en de huidige  problemen oplossen?  

Agendapunten van de N-VA-fractie

10.4 Stand van zaken

Graag hadden we een stand van zaken gehad over de volgende dossiers:

  • Project Hoevestraat
  • Aardappelkelders Kolonie
  • Bank in regenboogkleuren aan de vredesboom

10.5 Nieuwjaarszingen

Kan het Nieuwjaarkezoete zingen en het hanzen doorgaan dit jaar? Zijn daar al afspraken rond gemaakt? Hoe wordt dit tijdig gecommuniceerd? 

Bron
graM

Reageer

Back to top button