GemeenteraadPolitiek

Agenda gemeenteraad juni

Op maandag 27 juni vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent dan natuurlijk welkom, maar je moet nog altijd wel eerst je stoel reserveren met een mailtje.

Hieronder vind je de agenda van de vergadering.

Openbare zitting van de gemeenteraad

1. Opening, opmerkingen bij de notulen gemeenteraad en loting van een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Nadien stemmen dan de andere gemeenteraadsleden één voor één. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het verslag van de laatste gemeenteraad. Nadien wordt dat goedgekeurd.

2. Rekening 2021

Elk jaar wordt de rekening van de gemeente en het OCMW van 2021 voorgesteld. De gemeenteraad moet die vaststellen.

3. Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken

Administratieve stukken afleveren, kost geld. Vaak moet de gemeente andere instanties of overheden betalen. Daarvoor heft de gemeente een belasting. Die wordt nu vastgelegd voor 2023-2025. De kostprijs voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt geactualiseerd.

4. Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ’t Hofeind

De gemeenteraad kan daar eventueel opmerkingen over geven.

5. Rapport van de financieel directeur bij de rekening 2021

De financieel directeur geeft een overzicht van de gelden op de rekening en in de kas. Hij bekeek ook of er voldoende middelen zijn voor 2021 en de evolutie van de budgetten. Voordat er gemeentelijk geld mag worden gebruikt, moet er in vele gevallen ook een visum door de financieel directeur worden gegeven. De financieel directeur rapporteert ook over deze al dan niet toegekende visa.

6. Wijzigingen aan schoolreglement van Qworzó

Het schoolreglement van Qworzó werd geactualiseerd voor het volgende schooljaar. De gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

7. Politieverordening verplicht conformiteitsattest

De gemeente wil de woningkwaliteit van de huurwoningen in Merksplas verbeteren. Daarvoor zou ze een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen met bouwjaar tot 1970 willen invoeren.

8. Subsidiereglement sportverenigingen

Om de subsidiedrempel te verlagen, adviseerde de sportraad om de facultatieve voorwaarde rond gediplomeerde trainers te versoepelen en elk diploma dat opgenomen is in de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool in aanmerking te nemen.

9. Deelname intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken

Met het gefaseerd invoeren van het verplicht conformiteitsattest zal het aantal uit te voeren woningonderzoeken toenemen. Daarvoor wordt een afzonderlijke kostendelende dienstverlening opgestart

10. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid

Die komt er met ILV Noorderkempen Werkt en partners. Met dat beleid zouden kwetsbare personen makkelijker toegang krijgen tot digitale toepassingen.

11. Verlenging erkenning Woonmaatschappij De Noorderkempen

Die zou gebeuren tot 30 juni 2023.

12. Rapportering organisatiebeheersingssyteem.

De algemeen directeur maakte een rapport op met een terugblik op
• het afgelopen jaar en een stand van zaken van de uitgevoerde audit(s) en inspecties.
• de gezette acties en timing van verbeterprojecten en -acties uit de zelfevaluatie

en een vooruitblik op de voornaamste projecten en verbeterplannen.

13. Pedagogisch project Qworzó

Het pedagogisch project van de gemeentelijke basisschool Qworzó wordt aangepast met de opgelegde taalscreening in de derde kleuterklas.

14. Jaarverslag 2021

Dat wordt aan de raad voorgelegd. Daarin geeft elke dienst een leesbare en beknopte omschrijving van het gerealiseerde werk van de eigen dienst en eventueel adviesraad of -raden.

15. Rondvraag

Vragen vanuit N-VA Merksplas

15.1 Oplevering bermen

Wanneer worden de bermen opgeleverd in de Wolfstraat-Hazenpad-Werfstraat?

15.2 Pad Hoevestraat

Het pad tussen de  Hoevestraat en de voetbalvelden is opnieuw aangelegd: waarom werd dit  niet door de aannemer van de werken heraangelegd? Waarvoor dient de wachtbuis halverwege het pad?

15.3 Nutsvoorzieningen Steenovendreef

Aan de boskant in de Steenovendreef zijn er nutsvoorzieningen aangebracht. Wat is daar de reden van?

15.4 Opvang Oekraïners

Hoe verloopt de communicatie over de opvang van Oekraïners tussen het Sociaal Huis en de mensen die hen opvangen in hun gezin?

Vragen vanuit de Groen-fractie

15.5 Bijeenkomst ABS en Demir

De infoavond met ABS en Demir was zeer interessant om volgen. Er zijn echter wel een aantal zaken waar we ons vragen bij stellen. Het aantal aanwezigen en het aantal traktoren was overweldigend waardoor we toch wel kunnen stellen dat wanneer hulpdiensten ter plaaste zouden moeten komen, deze de zaal niet zouden kunnen bereiken. Ook de werking van de micro’s liet opnieuw te wensen over. Wanneer was het bestuur op de hoogte van de bijeenkomst/manifestatie? Wat gaat het bestuur doen om problemen in de toekomst te vermijden?

15.6 Bermdecreet

Volgens het bermdecreet mogen de bermen gemaaid worden na 15 juni en een tweede na 15 september. Toch zien we in Merksplas de ploegen van onze groendienst al ruim voor die datum de bermen maaien. Dit is niet de eerste keer. Kan dit aub volgende keer correct gebeuren?

15.7 Kolonie: ook restaurant?

Via de pers hebben we vernomen dat er naast de hotelfunctie ook een bijkomend restaurant komt in de boerderij. Op dezelfde manier konden we vernemen dat het project werd voorgesteld aan interessante relaties of mogelijke partners. Helaas waren het voor de gemeenteraadsleden van de oppositie weer de spreekwoordelijke vijgen na pasen… wij waren niet op de hoogte. Wanneer krijgen wij onze voorstelling?

15.8 Kolonie: Nachtelijke activiteiten

Met de komst van het hotel blijkt nu dat er geen nachtelijke activiteiten meer worden toegestaan in de open schuren. Dé locatie bij uitstek voor huwelijksfeesten en diverse succesvolle evenementen. Backyard – die daar naartoe zouden gaan in 2023 – moeten dus weer op zoek naar een plan B. Maar ook organisatie als de Koloniefeesten en Krinkel zullen er niet meer terecht kunnen. Wat schiet er eigenlijk nog over van jullie visie – als die er al was – voor het domein? Wat zijn hun alternatieven?

15.9 Kolonie: plannen quarantainestal en aardappelkelders

De quarantainestal en aardappelkelders, twee keer werd er een lastenboek opgesteld met een duidelijk plan voor ogen. De eerste keer werd een aanbod geweigerd en de tweede keer heeft men zelf in het zand mogen bijten. Wat zijn de volgende plannen, ideeën hiervoor? Of moeten we dit ook vernemen in de wandelgangen of lezen in de pers volgend jaar?

15.10 Leegloop personeel

Er hebben opnieuw mensen hun ontslag gegeven. Niet alleen binnen de groendienst maar nu ook binnen de dienst bevolking gaat er een persoon met capaciteiten vertrekken… Welke actie neemt het bestuur om een verdere leegloop te voorkomen?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

2. Rekening 2021

3. Rapport van de financieel directeur bij de OCMW-rekening 2021

4. Jaarrekening Welzijnszorg Kempen 2021

Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s en biedt dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement Turnhout en haar vele partners. De raad wordt gevraagd om advies te geven bij hun jaarrekening.

5. Jaarverslag 2021

6. Rapportering organisatiebeheersingssyteem

Bron
GO-raM

Reageer

Back to top button